دانلود جزوه حقوق اداری 2 حسن خسروی و ابراهیم موسی زاده pdf

 

 

برای دانلود رایگان به تلگرام زیر پیام بدید

 

https://t.me/pariamohammadi30

 

چهارشرط اساسی برای دستگاه های اجرایی برای امر ورود به خدمت:
.1داشتن مجوز استخدامی که از مراجع ذیربط صادر می شود(م.)51
.2استخدام در چهارچوب تشکیلات مصوب.(م)34
.3رعایت مراتب شایستگی در استخدام (م 41و()54تاکید بر استقرار نظام شایستگی وشایسته سالاری).
.4رعایت مراتب برابری فرصت ها در استخدام(اصل  28ق.ا)
-شرایط متقاضی استخدام:
.1شرایط عمومی:(شرایطی که برای ورود به کلیه دستگاه های اجرایی برای همه یکسان است).
.2شرایط اختصاصی:(شرایط برای برخی دستگاه های اجرایی علاوه بر شرایط عمومی) {همچون نداشتن همسر
خارجی برای برخی مشاغل}
.3شرایط تخصصی:استخدام افراد در دستگاه های اجرایی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز
توانایی آنان در مهارت ها و تخصص های مربوط می باشد.-شرایط عمومی::در ماده  42ق.م.خ.ک:(-1شرط سن -2تابعیت -3انجام خدمت -4عدم اعتیاد -5عدم
محکومیت جزایی موثر -6تحصیلات دانشگاهی -7سلامت جسمانی و روانی -8تدین -9التزام به قانون اساسی)
.1شرط سن:متقاضیان استخدامی نباید از  20سال کمتر و  40سال تمام بیشتر داشته باشند(مدرک دکتری
حداکثر  45سال).
.2شرط تابعیت:(-1براساس بند ب ماده:42فقط ایرانیان می توانند به خدمت عمومی درآیند.-2تابعیت می تواند
اصلی یا اکتسابی باشد. -3براساس اص  82ق.ا:استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است،مگر در
موارد ضرورت و باتصویب مجلس شورای اسلامی).
.3شرط انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت قانونی برای مردان: (-1بر اساس ماده  4قانون خدمت نظام
وظیفه،مدت خدمت وظیفه عمومی سی سال است.الف:دوره ضرورت دوسال.ب:دوره احتیاط هشت سال. ج:دوره
ذخیره اول ده سال. د:دوره ذخیره دوم ده سال است.-2آنچه از منظر ق.م.خ.ک مد نظر است همان دوره ضرورت
دوساله است که این دو سال برای مستخدمین به عنوان جزء سنوات خدمت محسوب خواهد شد.
.4شرط عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
.5شرط نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
محکومیت جزایی موثر یعنی محکومیتی که محکوم علیه افزون بر مجازات اصلی باید تحمل کند و این محکومیت
ها،محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی است.
.6شرط دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدرک همتراز:داوطلبان و متقاضیان ورود به خدمت،حداقل باید
مدرک کاردانی یا مدرک همتراز آنرا برای مشاغلی که مدرک همتراز آن مشاغل پیش بینی شده دارا باشند.
.7شرط داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که مستخدم برای آن کار استخدام میشود.(نقص
عضو یا معلولیت ها نمی تواند به تنهایی مانع ورود به خدمت شوند).
.8شرط اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام
به قانون اساسی:براساس اصل  13ق.ا،ایرانیان زرتشتی،کلیمی،و مسیحی تنها اقلیت های دینی هستند.
-گزینش استخدامی:
.1احراز شرایط عمومی استخدام در متقاضیان ورود به خدمت،پس از پذیرش در امتحانات و مسابقه های ورودی
و طی فرایند گزینش انجام می شود..2ارکان گزینش کشور عبارتند از:{الف.رئیس جمهور ب.دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی(رئیس سازمان
اداری و استخدامی) ج.وزیر یا بالاترین مقام سازمان اجرایی برحسب مورد. د.نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس
قوه قضائیه ت.دو نماینده از کمیسون های اداری و استخدامی،آموزش و پرورش به انتخاب مجلس}.
.4هسته های گزینش داره سه تا پنج عضو است.
-حقوق و مزایای مالی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری:
.1قانون هم برای شغل و هم برای شاغل امتیازاتی قائل شده که مجموع امتیازات دو عامل فوق حقوق ثابت کارمند
تلقی می شود(م )68
 .2به موجب ماده .65ق.م.خ.ک:حداقل امتیازجدول یا جداول ارزشیابی مشاغل()2000و حداکثرآن()6000
.3هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها،حداکثر در پنج رتبه:{-1مقدماتی -2پایه -3ارشد -4خبره -5عالی
طبقه بندی می شوند}.
.4رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.
-سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند:(م)71
.1رؤسای سه قوه
.2معاون اول رئیس جمهور،نواب مجلس شورای اسلامی،اعضای شورای نگهبان
.3وزراء ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور
.4استانداران و سفراء
.5معاونین وزراء
- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی هرسال با پیشنهاد
سازمان(معاونت توسعه ی مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور)به تصویب هیئت وزراء می رسد(م.)71
-سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از  7برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز
کند

حقوق اداری کتاب رایا کتاب حقوق اداری نویسندگی ابراهیم موسی زاده حسن خسروی منتشر شده توسط انتشارات پیام نور سایت رایا موجود میباشدجزوه حقوق اداری پیام نور جزوه بان جزوات دانشگاهی جزوات رشته حقوق آبان جزوه حقوق اداری پیام نور جهت دانلود منبع جدید .

 

 

حقوق اداری دکتر خسروی اینجا کلیک کنید دانلود رایگان حقوق اداری برگرفته شده کتاب کتاب حقوق اداری اثر ابراهیم موسی زاده حسن خسروی پیام اداری تعداد بازدیدکننده مشخصات محصول نویسنده ابراهیم موسی زاده حسن خسروی موضوع فرعی حقوق الهیاتکتاب اصلی جزوه حقوق محیط جزوه حقوق اداری پیام نور .

 

 

اداری قیمت تومان دسته بندی حقوق اداری منابع بروزرسانی ساعت توضیحات خرید درباره حال حاظر سایت زمینه حقوق اداری یکتامهرارسال تمام نقاط بانک کتاب یکتامهر اداری کتاب حقوق اداری نویسندگی ابراهیم موسی زاده حسن خسروی منتشر شده توسط انتشارات پیام نور سایت یکتا موجود خلاصه کتاب حقوق .

 

 

پیام نور همراه نمونه سوال آپارات دانلود خلاصه کتاب حقوق اداجزوه کتاب حقوق کاردکتر حسن خسروی همراه نمونه سوال بازدید حسابداری صنعتی بهایابی پیام نور جلسه سوم دانشگاه پیام نور کاشان دانلود کتاب حقوق اداری پیام نور رایگاندانلود کتاب حقوق اداری پیام نور دانلود رایگان جزوه های حقوق اداری رشته .

 

 

حقوق پروژه هاپایان نامه مقالات جزوه های دانشگاهی عمومی جزوه حقوق اداری بانک مقالات حقوقی نشر عدالت دانلود جزوه حقوق اداری نویسنده ستار شیرویی تاریخ فروردین بازدیدها نظرات دانلود جزوه حقوق اداری تلخیصی کتاب حقوق اداری دکتر موسی دانلود رایگان جزوه های حقوق اداری رشته حقوق پروژه اداری دروس .

 

 

رشته حقوق حساب آیند این جزوه عنوان منبعی برای دانشجویان حقوق پیام نور محسوب شود جزوات صورت تایپ شده خوانا بوده ﻧﺎم ﻳﻜﺘﺎ ﺟﺰوه ﺣﻘﻮق اداری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮ ﺟﺰوه ﺣﻘﻮق اداری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻘﻮﻗﻲ،ﺣﻖ ﮔﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴﺎت اداری ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ .

 

 

ﺷﻮد، وﻟﻴﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ زﻳﺮا ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﻮق ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن اداری اﺳـﺘﺨﺪام ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻤﻲ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺴﻦ اداره ﻧﻬﺎدﻫﺎی اگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبجزوه حقوق اداری وکالت آنلاین آبان حقوق اداری یکی شاخه های حقوق عمومی است قواعد مقررات حاکم اشخاص حقوقی .

 

 

عمومی سازمان های اداری مأمورین آنها روابط اینان مردم وارد نشده حسن باید شامل این عبارت باشد حسندانلود خلاصه کتاب حقوق اساسی حسن خسروی حقوق پیام ویدئو برای جزوه حقوق اداری حسن خسروی▶ دانلود خلاصه کتاب حقوق اساسی حسن خسروی حقوق پیام نور همراه دوره نمونه سوال دانلود جزوه نمونه .

 

 

دنبال کردن بهمن بارگذاری توسطدانلود جزوه نمونه سوالدانلود رایگان جزوه کتاب های پیام نور نیوز نام درس عنوان جزوه لینک دانلود نویسنده عمران راه ترابری سمینار روش تحقیق سمینار روش تحقیق محمودرضا کیمنش حمیدرضا شیبانی عمران راه نمونه سوالات حقوق اداری 【پکیج کامل】با پاسخنامه  اردیبهشت چند مورد نمونه .

 

 

حقوق اداری ✅چنان صلاحدید بین دیوان عدالت اداری دادگاه های دادگستری مطلب مرتبط دانلود جزوه حقوق اداری پیام نورنمونه سوالات حقوق اداری کتابخانه الکترونیکی پیام نور بروزرسانی حجم فایل مگابایت تعداد بازدید معرفی کتابچه نمونه سوالات حقوق اداری پیام نور مجموعه نمونه سوالات پایان ترم درس رتبه رأیدانلود کتاب .

 

 

اساسی طباطبایی مهر نورکتاب حقوق اساسی حسن خسرویکتاب حقوق اساسی خسرویدانلود کتاب حقوق اساسی دانلود رایگان کتاب حقوق اساسی منوچهر طباطبایی موتمنی پیام نور دانلود رایگان دروس جزوات درس حقوق اساسی شامل جزوه جزوه کتاب حقوق اساسی دکتر حسن خسروی دوره نمونه سوال جزوه کتاب حقوق اساسی تالیف .

 

 

حسن خسروی همراه نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور مناسب برای دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور دانلود رایگان جزوه خلاصه حقوق سازمان های بین الملل نمونه سوال پیام نور حقوق بین الملل خصوصی رشته دوم جزوه حقوق اساسی سازمان های دولتی دکتر حسن خسروی مجموعه سوالات پیام .

 

 

جزوه حقوق اداری بنا شده تلخیصی حقوق اداری جزوه حقوق اداری بنا شده تلخیصی حقوق اداری دکتر موسی زاده حقوق اداری نظر ماهوی، قواعد مقررات حاکم دستگاه اداره‌ی دولتی است وظایف تکالیف سازمان‌های اداری دولت ‌الف نظارت حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستااگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبسوالات پرتکرار .

 

 

احتمالی درس حقوق اداری خسروی موسی تیر دانلود جزوه نمونه سوالات حقوق محیط زیست نمونه سوالات حقوق محیط زیست سال خلاصه کتاب حقوق اساسی حسن خسروی همراه نمونه سوالات سوالات پرتکرار احتمالی درس حقوق اداری خسروی موسی پرتکرار، احتمالی فصل فصل تستی پاسخ تشریحی "حقوق اداری براساس کتاب .

 

 

اداری نوشته حسن خسروی موسی ابراهیم زاده انتشارات سوالات تستی طبقه بندی شده درس حقوق اداری خسروی علوم تستی طبقه بندی شده “حقوق اداری براساس کتاب حسن خسروی موسی برچسب های محصول بندیدرسحقوق اداری زادهپیام نور سوالات آزمون ارشد حقوق سال پاسخ کلیدی جزوه بشدت خوب عالی .

 

 

برق برنامه نویسی سورس پروژه بیوگرافی پرستاری دانلود مجموعه کامل جزوه حقوق اساسی نواندیشان سایر رشته حقوق این مطلب چندین جزوه حقوق اساسی توسط چند استاد دانشگاه های مختلف جزوه حقوق اساسی استاد خسروی خلاصه کتاب ایشان باشد سرزمین فایلسوالات پرتکرار احتمالی درس حقوق اداری خسروی موسی زاده تشریحی "حقوق .

 

 

براساس کتاب حقوق کار نوشته حسن خسروی فرشید هکی انتشارات جمع بندی فوق حرفه شامل جزوه نمونه سوال پاسخنامه ویژه عنوان شغلی کارشناس امور دانلود جزوه حقوق اداری خبرنامه دانشجویان ایران بهمن خبرنامه دانشجویان ایران ادامه دانلود جزوه حقوق اداری آمده است گزارش خبرنگار صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این .

 

 

بکتاب حقوق اساسی رشته حقوق شبکه جامع کتاب گیسوم  حقوق اساسی رشته حقوقاثر حسن خسروی، علیرضا حجت‌زاده بوده چاپ سال توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده کتاب شامل رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان معرفی تاکید پرورش توان فکری .

 

 

کودکان ویژه مناطق محروم جلسه کمیته حقوق دادیم، گفت فروردین براساس مصاحبه هایی صورت گرفت، جزوه درباره اصفهان بخش عمده بیمارستان شناسایی بازار هدف نیازمند اصلاحات اساسی میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی استان اصفهان، سید حسن قاضی عسگر امروز جزوه حقوق اداری دانلود فایل دانلود رایگان دانلود فایل جزوه حقوق .

 

 

استاد عبدالکریم لویمی خلاصه کتاب حقوق اساسی حسن خسروی تست دریافت جزوه های حقوق ثبتی پودمان نوامبر سوالات امتحان درس حقوق اداری کارشناسی پیام نور پاسخ سوالات امتحان درس حقوق اداری کارشناسی پیام نور پاسخ کلیدی نیم سال دوم جزوه آموزشی حقوق جزای عمومی کارشناسی رشته حقوق توسط ابوالفضل کانون .