دانلود رایگان نمونه سوالات

سلام خوش آمدید

تست هوش با پاسخ تشریحی

پنجشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ

تست هوش با پاسخ تشریحی

 

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

سوالات هوش استخدامی با پاسخ تشریحی pdf - دانش مدیاhttps://danesh-media.com › فروشگاه
برای دانلود سوالات هوش استخدامی با پاسخ تشریحی pdf وارد سایت شوید. سوالات هوش استخدامی با پاسخ تشریحی - سوالات استخدامی هوش و استعداد.

25 سوال تست هوش تصویری با جواب | ایران محتواhttps://irancontent.net › picture-brain-test-a
لازم به ذکر است که نتایج سوالات گزینه ای تست هوش تصویری با جواب بعد از انتخاب گزینه، مشخص ... خیلی خوبه فقط بعضی از سوالا جواب تشریحی نداشت و من متوجه نشدم.

 

مجموعه سوالات هوش
(به همراه پاسخنامه)
)1آغاز )2ابتدا )3شروع )4اتمام
32 )1متر 33 )2متر 42 )3متر )4هیچکدام
)1یک )2دو )3سه )4چهار
13)4 12)3 9)2 3)1
4 )1درصد 22 )2درصد 44 )3درصد 36 )4درصد
)1سه چهارم )2شش هفتم )3پنج ششم )4یازده دوازدهم
)1نومید )2دلسرد )3بیقرار )4بیزار
-1کدام کلمه با بقیه تفاوت دارد؟
-2عرض مستطیلی 6متر و مساحت آن از نظر عددی 212واحد زیادتر از طول میباشد طـول مسـتطیل کـدام است؟
-3درکیسه ای 3مداد قرمز و 9مداد آبی و 3مداد سیه وجود دارد با چشم بسته حداقل چند مداد باید برداریم تا حتما
یک مداد سیاه هم برداشته باشیم؟
-4با حروف ت،ر، ا،ب،ز،و،ه چند کلمه از کلمات زیر را می توان ساخت روزنه ، روزبه ، رودابه،رازدار،بازی،ترازو؟
13)4 12)3 4)2 1)1
-3جانوری هر روز صبح از یک چوب 12متری 2متر بالا می رود و عصر یک متر پائین می آید این جانور صبح
چندمین روز به بالای چوب می رسد؟
-6اگر شعاع دایره ای بیست درصد افزایش یابد به مساحت دایره چند درصد افزوده میشود؟
-7کدامیک از 4عدد زیر از سایرین بزرگتر است؟
-8متضاد شیفته
12 -9صندوق پرتقال کیلوئی 122ریال داریم که وزن هر صندوق پر 32کیلوگرم و وزن هر صندوق خالی 3کیلوگرم
است بهای پرتقال ، خالص چقدر است؟
2232)4 3222)3 2972)2 2722)1
)هیچکدام4 %19)3 %21)2 %22)1
176)4 196)3 76)2 96)1
)1قهرمان )2استوار )3چالاک )4فربه
71)4 18)3 17)2 13)1
)1نهادن )2گزاردن )3گذاشتن )4سپاردن
121)4 119)3 122)2 122)1
)1سطحی )2اتفاقی )3عمیق )4خصوصی
-17اگر به 2برابر عددی 3واحد اضافه کنیم، 17وا
12)4 22)3 11)2 6)1
-12به اجناس فروشگاه دوبار در یک ماه %12تخفیف داده شد ه است. چند درصد نسبت به قیمت اولیه تخفیف داده
شده است؟
-11به یک نوع کالا نسبت به هشتاد درصد قیمت آن صد و بیست درصد سود بازرگانی تعلـق مـیگیـرد. افـزایش
قیمت با محاسبۀ سود بازرگانی چند درصد است؟
-12متضاد نزار
-13حاصل جمع کدام عدد با تصویرش در آئینه عددی فرد خواهد بود؟
-14کدام واژه با سه واژة دیگر تفاوت بسیار دارد؟
-13اگر شخصی در یکسال کبیسه فقط ماه آخر هر فصل را کار کند، در آن سال چند روز کار کرده است؟
-16اهالی دو دهکده که بین آنها موانع طبیعی وجود دارد، معمولاَ آشنایی ................ با یکدیگر دارند
حد بیش از خود آن عدد میشود. آن عدد کدام است؟
-18کدام کلمه با سه کلمه دیگر هیچگونه مناسبتی ندارد؟
)1انبان )2دربان )3پاسبان )4باغبان
)1باخ )2شکسپیر )3ویکتورهوگو )4منتسکیو
)1شنبه )2یکشنبه )3دوشنبه )4سه شنبه
)1حد )2سد )3جد )4بد
)1اسپند )2کندر )3دارچین )4عود
)1اندک )2خلوت )3گران )4فراوان
)1ممکن است درست باشد ممکن است درست نباشد
)2غیرممکن است که درست باشد
)3غیرممکن است که درست نباشد
)4هیچکدام
)1رگ است با پی )2گل است با برگ )3عمودی است با افقی )4خون است با رگ
81)4 19)3 21)2 79)1
-19کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟
-22اگر امروز جمعه 7تیر باشد اول مهر چه روزی است؟
-21کدام واژه با سه واژه دیگر متفاوت است؟
-22کدامیک از کلمات زیر در ردیف سه کلمه ی « فلفل ، زرد چوبه ، هل» قرار دارند؟
-23بسیار به شلوغ مانند کم است به :؟
-24مهین از شهین کوچکتر است ، بهین از مهین کوچک تر است، شهین از بهین بزرگتر است.اگر جمله اول و دوم
درست باشد ، جمله سوم :؟
-23رابطه تار با پود مثل رابطه
-26شعاع دایره ای یک دهم افزایش یافته است. مساحت مربع محاطی آن چند درصد افزایش مییابد؟
)1آجر )2آهک )3خاک )4گچ
12/3)4 9)3 6)2 4/3)1
37)4 61)3 64)2 69)1
)4 4)3 3)2 2)1امکان ندارد
332)4 322)3 322)2 282)1
)1تراز )2شاقول )3گونیا )4نقاله
)1برده )2پرده )3نرده )4زرده
432222)4 232222)3 322222)2 132222)1
87)4 82)3 82)2 73)1
-27کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟
-28اگر یک سوم چوبی در زمین و یک دوم « در آب و قسمت بالائی آن که بیرون از آب قرار دارد 1/3متر باشد،طول
چوب چقدر است؟
-29به جای علامت سوال چه عددی باید نوشت 3،7،18،26،37،33،....،96؟
-32دریک اتاق تاریک تعدادی جوراب سیاه و سفید وجود دارد حداقل چند لنگ جوراب از اتاق بیرون بیـاوریم تـا
حتماً یک جفت جوراب یک رنگ داشته باشیم؟
-31دونفر پولی را به نسبت 8،7تقسیم کرده اند اگر سهم برگتر این پول 422تومان باشد سهم کوچکتر چندتومان
است؟
-32کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟
-33ساختار کدام کلمه، با دیگران ناهماهنگ است؟
-34سود حاصله سال 1387شرکت دماوند قابل تقسیم بین شرکاء به نسبت 2
-33متوسط سن پنج نفر 32است اگر هیچ یک از آنها کمتر از 43سال نداشته باشند بزرگترین سن آنها چندسال
دارد؟
)1توقیف )2مجازات )3زندانی )4تبعید
39X39)4 39X 42)3 39)2 42)1
72)4 64)3 62)2 8)1
)1تجاهل )2تمارض )3تغابن )4تغافل
36)4 27)3 18)2 9)1
-41موتورسواری با سرعت متوسط 62کیلومتر در ساعت فاصله بین دو شهر را طی میکند و همـین فاصـله را بـا
33 )1کیلومتر در ساعت 32 )2کیلومتر در ساعت 48 )3کیلومتر در ساعت 32 )4کیلومتر در
ساعت
)1حسین )2امیر )3احمد )4هیچکدام
84 )4 73 )3 62 )2 32 )1
-36هر کس مرتکب اعمال خلاف قانون شود، باید ............... شود
-37دانش آموزان یک کلاس 42نفرند. در عید نوروز هر دانش آموز برای بقیه کارت تبریک می فرستد . جمعه چند
کارت تبریک ارسال می شود؟
-38توجه به رابطه اعداد عدد بعدی کدام است 1،2،3،16،3،36،7،.............،9،122،11؟
-39کدام مصدر با بقیه به نحوی متفاوت است؟
-42سن کنونی محمد سه برابر سن 6سال قبل اوست. محمد چند ساله است؟
سرعت متوسط 42کیلومتر در ساعت برمی گردد. سرعت متوسط او برای تمام مسیر رفت و برگشـت عبـارت است از:
-42حسین و امیر هر دقیقه 32قدم برمی دارند.قرقدم حسین نیم متر و هر قدم علی 42سانتی متر طول دارد .اگر
احمد 16متر در دقیقه راه برود سرعت کدام بیشتر است؟
-43معدل مقادیر 28xو 68برابر 72است. مقدار xچقدر است؟
-44در یک طرف کوچه ای شماره پلاک ها زوج و از 22تا 32است در این طرف کوچه چند خانه وجود دارد که
مجموع رقم های پلاک آنها 7می باشد؟
4)4 2)3 3)2 )فقط یک1
-43اندازه ............. مقدار .............. را
)1روزنه- نور )2اتومبیل- سرعت )3اطاق- حرارت )4حجم- فشار
)1خشونت ، خشم )2زرنگی، خشونت )3شجاعت، ترسوئی )4محبت، دلهره
)1فسق )2کفر )3طمع )4ریا
16)4 13)3 14)2 13)1
)1ش )2ج )3ت )4ب
-32نسبت ..... به باران ، مثل دلتنگی است به
)1ابر ، آسمان )2ابر ، گریه )3برف ، غصه )4زمستان ، گریه
)1انسان است با غذا )2آتش است با سوخت )3هواپیما است با نیرو )4کشتی است با ملوان
)1ادراک )2کارد )3اردک )4راکد
)1معلم با دانش آموز )2مولف با کتاب )3باغبان با گل )4رئیس با کارمند
کنترل میکند
-46نسبت ........ به بی باکی مثل بز دل است به .........؟
-47متضاد پارسایی
-48گروهی از افراد وارد باغی شدند.اولی یک سیب ، دومی 2سیب و...از درخت چیدند .سپس همه سیب ها را روی هم
ریختند.به هر نفر 7سیب رسید.تعداد افراد گروه چند نفرند؟
-49اگر از کلمات زیر جمله ای بسازیم حرف اول کلمه ماقبل آخر کدام است؟
.........؟
-31رابطه اتومبیل با گازوئیل مثل رابطه
-32کدامیک از گزینهها به عللی با سه گزینه دیگر فرق مینماید؟
-33رابطه نقاش با تصویر مثل رابطه :؟
-34رابطهی آرد با نان مثل رابطهی
)1گوشت است با کباب )2پوست است با چرم )3نخ است با پشم )4پنبه است با پارچه
)1نازک )2سبک )3پهن )4سنگین
)1بوریا )2پنبه )3پشم )4ابریشم
21/3)4 14)3 23)2 13/3)1
)1نخ است به سوزن )2لباس است به پارچه )3روغن نباتی است به کره )4ویتامین است به بهداشت
36)4 12)3 18)2 24)1
)1نوا به بینوا )2دهخدا به کدخدا )3خدا به ناخدا )4صدا به بیصدا
112)4 123)3 92)2 122)1
)1تسهیل )2تجویز )3تسریع )4ترغیب
18)4 13)3 12)2 11)1
-33متضاد ستبر
-36کدامیک از کلمات زیر در ردیف « کنف ، کتان ، نی» قرار دارند؟
3 -37برادر هریک با فاصله 1/3سال از هم متولد شده اند اگر معدل سن این برادران 18/3سال باشد بزرگترین برادر
چند سال دارد؟
-38دگمه به زیپ، مثل
-39علی بعد انجام ثلث کاری، اگر 4روز دیگر کار کند نصف کار را انجام میدهد برای انجام بقیه کار چنـد روز لازم
است؟
-62نسبت واژه
-61یک یارد تقریباً 91/44درصد یک متر است. صد متر تقریباً چند یارد است؟
-62متضاد ممانعت
-63اگر اتومبیلی با سرعت 92کیلومتر در ساعت در حرکت باشد در هشت دقیقه چند کیلومتر را می پیماید؟
)1منحط= پست )2تطویل=درازگوئی )3تدلیس=ضایع کردن )4تفنن=سرگرمی
)1جلب )2جذب )3پیوند )4پشتیبانی
)1انتقاد )2شایعه )3فراوانی )4نقص
)1آتش )2پرنده نامه رسان )3پرواز )4پیک نامه بر
)1سه شنبه )2چهارشنبه )3دوشنبه )4جمعه
42424242)4 42422242)3 42224242)2 42242242)1
36)4 26)3 32)2 24)1
)1معلوم است با مجهول )2روز است با شب )3روشن است با تاریک )4خیر است با شر
-64معنای کدام کلمه غلط است ؟
-63متضاد طرد
-66معدل نمرة امتحان یک درس چند نفر دانش آموز 14و مجموع نمره های آنها 212مـیباشـد. تعـداد دانـش
آموزان چند نفر است؟
) هیچ کدام4 22)3 13)2 32)1
-67آنچه که از ارزش واقعی چیزی بکاهد :؟
-68در بیت زیر طاووس به چه چیز تشبیه شده است نامه بر گم شد در آتش نامه را باز افکنم گرکبوتر نیست
طاووسی به پرواز افکنم؟
-69اگر 31تیر ماه چهارشنبه باشد، پنجم مرداد ماه همان سال کدام روز هفته است؟
-72عدد چهل میلیون و چهل هزار و چهل به کدامیک از صورتهای زیر نوشته میشود؟
-71عده دانش آموزان دختر سه برابر عده دانش آموزان پسر دریک کلاس میباشـد. کـدام یـک از عـددهای زیـر
نمیتواند عده دانش آموزان این کلاس را نشان دهد؟
-72رابطهی آشکار با پنهان مثل رابطهی
%33)4 %3)3 %97)2 %33)1
)1نقره )2طلا )3زمرد )4پلاتین
62)4 33)3 43)2 32)1
)1روی تو )2سرّ آفرینش )3صنع بی چون )4آئینه
)1تنبل است با تنبیه )2معلم است با تدریس )3زرنگ است با تشویق )4مجرم است با تأدیب
62)4 66)3 122)2 86)1
)1خشن )2کودن )3فرومایه )4حقیر
24،23)4 23،24)3 22،23)2 24،23)1
ریال2422)4 ریال3622)3 ریال4222)2 ریال3222)1
-73دریک کلاس %63از دانش آموزان بزرگتر از مجید و 32درصد بزرگتر از امیرعلی هستند . چند درصد کلاس از
مجید بزرگتر ولی از امیرعلی بزرگتر میستند؟
-74کدام کلمه با سه کلمه دیگر تفاوت دارد؟
-73به 132لیتر الکل 82درجه چند لیتر آب خالص افزوده شود، تا الکل 62درجه بدست آید؟
-76
پیداست؟
در بیت زیر کدام کلمه به آبگینه تشبیه شده است در روی تو سر صنع بی چون چون آب در آبگینه
-77رابطهی گمراه با ارشاد مثل رابطهی
-78باقیمانده تقسیم کدامیک از اعداد زیر بر ،13مساوی 3است؟
-79انجام دادن چنین کاری ظریف و دقیق، آن هم بوسیلهی فردی ................. بعید به نظر میرسد.
-82در جاهای خالی کدام گزینه مناسب است 19 ،22 ، 21 ، ، ،26؟
-81اگر بهای 62عدد شانه 622تومان و قیمت هر جعبه محتوی 12شانه 122تومان باشد بهای 36عدد شانه چند
ریال است؟
72)4 36)3 82)2 63)1
21)4 18)3 12)2 11)1
)1تاجر است با تجارت )2مدیر است با مدرسه )3طراح است با لباس )4کارگر است با کارگاه
14)4 13)3 16)2 23)1
182)4 122)3 92)2 62)1
)1گردآوری )2پیوستگی )3دسته بندی )4ترکیب
)1اره )2چاقو )3سوهان )4قیچی
24)4 22)3 12)2 12)1
-82اگر عددی را در 8ضرب کنیم، 324واحد به آن افزوده میشود. آن عدد کدام است؟
-83کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟
-84حاصلضرب دو عدد متوالی و مثبت از مجموع آنها 89واحد بیشتر است عدد کوچکتر کدام است؟
-83رابطهی معمار با ساختمان مثل رابطهی
-86کاری را 8کارگر در 22روز به پایان می رسانند . اگر 2نفر اضافه شوند این کار در چند روز تمام می شود؟
-87قیمت سه ساعت مچی معادل قیمت 2دوربین است. اگر قیمت 7ساعت مچی 422تومان باشد، قیمت یـک
دوربین چند تومان است؟
-88متضاد توزیع
-89کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟
-92چرخ Aهر 12ثانیه و چرخ Bهر 8ثانیه یک دور کامل می زنند.اگر هردو چرخ همزمان شروع به کار کنندگردش
آنها هر چند ثانیه یکبار همزمان شروع می شود؟
)1دبستان )2فرهنگستان )3هنرستان )4دبیرستان
)1آموزگار )2پرهیزگار )3خواستگار )4سازگار
)1فاروق )2قارون )3قانون )4نارون
662 )1لیتر 342 )2لیتر 922 )3لیتر 722 )4لیتر
)1قاضی و مغضوب )2سائل و مسئول )3قاصد و مقصود )4حاصل و محصول
)1خمیر است با نان )2گندم است با آرد )3غوره است با کشمش )4باران است با برف
A2)4)A-B 3A+B 2)2A+B )1
)1به فکر میاندازد )2به تحسین وا میدارد )3دچار تردید میکند )4مأیوس میسازد
)1جاذب و مجذوب )2فاصل و معزول )3قادر و مقدور )4ناقل و منقول
132 )1درجه 142 )2درجه 132 )3درجه 123 )4درجه
-91ساختار کدام کلمه با کلمۀ (( کردگار )) یکی است؟
-92با توجه به رابطه بین کلمات فراست (استخر) مفتخر ، کدام گزینه بجای علامت ؟ مناسب است؟ خفقان (؟)
بیرون
-93منبع 782،Aلیتر آب بیشتر از منبع Bدارد. به وسیله یک مجرا 122لیتر آب منبع Aوارد منبع Bمیشود
منبع Aچند لیتر آب بیشتر از منبع Bدارد؟
-94کدام ترکیب مناسبت کمتری با بقیه دارد؟
-93رابطهی بخار با یخ مثل رابطهی
-96تفاوت سن علیرضا و خواهرش Aسال است Bسال دیگر سن علیرضا دوبرابر سن امروز خواهرش خواهد بود .سن
خواهر علیرضا کدام است؟
-97پیشرفت سریع دانش پزشکی در ربع قرن اخیر هر انسان متفکری را ................
-98کدام ترکیب مناسبت کمتری با سه ترکیب دیگر دارد؟
-99زاویه بین دو عقربه ساعت در ساعت سه و چهل دقیقه کدام است؟
-122بعضی جابها دابی هستند،بعضی لازها جاب هستند، همه لازها زاک هستند بنابراین؟
)1همه لازها دابی هستند )2هیچ جابی زاک نیست )3بعضی زاک ها جاب هستند )4همه زاک ها دابی هستند
6)4 4)3 3)2 2)1
22)4 22)3 24)2 23)1
)1مثنوی مولوی )2گلستان )3قانون )4کلیله و دمنه
)3 1)2 122)1یک دهم )4یک صدم
-123به جای ....... کدام جواب را می توان نوشت
34)4 32)3 82)2 46)1
-126شخصی یک وسیله برقی خرید و مبلغ 12222تومان آن را بطور نقدی پرداخت و مقرر شد بایقمانده را به صورت
اقساط 8ماهه ماهیانه
3/222)4 2/322)3 2/222)2 1/322)1
4)4 3)3 2)2 1)1
)1خوش خلقی )2خوشبختی )3خوشحالی )4خوشرویی
-121با استفاده از اعداد پنج و شش و صفر چند عدد سه رقمی میتوان ساخت؟
-122با استفاده از فن آوری جدید %22از مبلغ هزینه ها کسته شده و با ابتکار مدیر مالی %3دیگر هم هزینه ها کم
شده .چند درصدصرفه جویی شده ؟
-123کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟
-124چند درصد 3222برابر 3میشود؟
؟4،4،12،28،.....
1322تومان پرداخت نماید اگر قیمت فروش نقدی آن 22222تومان باشد ، سود پرداختی
چقدر است؟
-127یک قطعه طناب 23متری را به چند طریق میتوان به طنابهایی به اندازه های 2متر و 7متر تقسیم کرد؟
-128متضاد اندوه
-129پزشک به بیماری مثل روانپزشک است به :؟
)1تنگدستی )2حماقت )3سالخوردگی )4ناسازگاری
سی سی1422)4 سی سی1122)3 سی سی1222)2 سی سی1222)1
13/3)4 13)3 12/3)2 12)1
)1تیر آهن است با سیمان )2درخت است با ریشه )3دیرک است با چادر )4بدن است با پا
2)4 1)3 3)2 4)1
)1ژاتی )2سان )3داری )4شانا
98222)4 96222)3 94222)2 92222)1
49/3)4 49)3 48/3)2 48)1
-117اجرت کار روزانه یک کارگر
322)1ریال 362)2ریال 662)3ریال 622)4ریال
-112یک بطری با گنجایش 1لیتر با 622سی سی آب پر شده است و 622سی سی دیگر هم به آن اضافه می
شود.حالا چقدر آب دارد؟
-111یک قفل رمزی دارای رمز 3رقمی فرد با ارقام 1و2و....و 9میباشد.اگر رمز را ندانیم و امتحان کردن هر رمز 2
دقیقه بطول بیانجامد حداکثر چند ساعت طول می کشد تا قفل باز شود؟
-112رابطه ستون با سقف مانند رابطۀ
-113چند برش برای تقسیم یک تخته 8متری به چهار قسمت لازم است؟
-114در یک زبان خارجی ، شاناژاتی سان به معنای آفتاب گرم تابستان و شانالاوی به معنای آب گرم و داری سان به
معنای تابستان طولانی است. کدام واژه به معنای آفتاب است؟
-113قیمت برنج نسبت به سال گذشته که 82تومان بود %22ترقی کرده . قیمت کنونی آن تنی چند تومان است؟
-116ترازوی دکتری هر کیلو گرم وزنه را 982گرم را نشان می دهد .این ترازو وزن شخصی را که 32کیلوگرم است را
چند کیلو گرم نشان می دهد؟
482ریال است برای یک ساعت اضافه کار یا کسری از یک ساعت 92ریال دریافت
می کند دریافتی یک روز این کارگر کدام گزینه می تواند باشد؟
)1ل سبک تر از هـ است
)2م سبکتر از ل است
)3م سنگین تر از ن است
)4ن سبکتر از م است
)1سه دوم )2چهار سوم )3دو سوم )4سه چهارم
)1بد بختی )2نحس )3قفر )4وضع
)1آزمند )2خوش شانس )3محتاج )4مطمئن
)1حتماً درست است )2حتما غلط است )3احتمالاً غلط است )4احتمالاً درست است
)1مرکز است با محیط )2صفر است با بی نهایت )3نقطه است با سطح )4زمین است با فضا
17)4 12)3 13)2 9)1
-118اگر ن سبکتر از هـ و م سنگین تر از ل و هـ سنگین تر از م باشد:؟
-119اگر نصف پول نرگس با ثلث پول بهرام برابر باشد نصف پول بهرام ، چقدر پول نرگس است؟
-122ضد سعد چیست ؟
-121طامع یعنی ؟
-122همه حاضران در این اتاق شیرازی هستند ، رضا در این اتاق است . رضا شیرازی نیست. اگر جمله اول ودوم
درست باشد . جمله سوم ؟
-123رابطهی جزیره با اقیانوس مثل رابطهی
-124اگرمجید در هر ساعت 18کیلومتر با سرعت معین و بدون وقفه دویده باشد در 32دقیقه چند کیلومتر دویده
است؟
-123اگر یک پنجم مجموع سه عدد 13و ، 3برابر مجموع دو عدد از آن سه عدد 322باشد ، عدد سوم کدام است ؟
23)4 22)3 13)2 12)1
9)4 8)3 7)2 6)1
-127قیمت یک کلاه پس از 22درصد تخفیف و
722)4 842)3 672)2 362)1
)1مأنوس )2آشنا )3عجیب )4دور
)1تمدن است با توحش )2آپارتمان است با کلبه )3پلاستیک است با چرم )4سینما است با تئاتر
24)4 23)3 2)2 28)1
)1واگن است با لوکوموتیو )2کالسکه است با اسب )3قایقران است با آب )4اتومبیل است با جاده
96)4 132)3 24)2 32)1
)1نیک انجام )2نیک بختی )3نیک بینی )4نیک فرجام
-134حاصل جمع دو عدد 37است. اگر عدد بزرگتر سه وا
37)4 13)3 42)2 22)1
-126حاصل 12x9x8با فاکتوریل کدام عدد طبیعی است؟
142ریال تخفیف مجدد، 422ریال میباشد. قیمـت اصـلی کـلاه
کدامست؟
-128متضاد قریب
-129رابطه شهر با ده مثل رابطه
-132در ادامه چه عددی باید نوشت .....،11،16،22،23؟
-131رابطهی ترن با ریل مثل رابطهی
-132اگر نیمی از یک سالن 3در 9را با سنگ های سیاه به مساحت 2/43متر مربع و نیم دیگر را با سنگ های سفید
به مساحت 1سوم سنگهای سیاه بپوشانیم ، چند عدد سنگ سفید لازم است؟
-133سعادت یعنی ؟
حد از سه برابر عدد کوچکتر کمتر باشد عدد بـزرگتـر
چقدر است؟
)1ماه است با سال )2هفته است با سال )3هواپیما است با نیرو )4کشتی است با ملوان
62)4 73)3 72)2 122)1
)1کینه است با محبت )2الم است با لذت )3قصاص است با جبران )4تلافی است با گذشت
-138دستگاه قدیمی امیر علی در هر ساعت
)1کره است با نان )2اشک است با تسلی )3غم است با حسرت )4همدردی است با اندوه
)1شمشیر ـ بمب اتمی )2پیه سوز ـ چراغ برقی )3نقاشی ـ فیلم برداری )4گاری ـ اتومبیل
)1رهبر ارکستر با نوازندگان )2معلم با شاگردان )3والدین با فرزندان )4رئیس با کارمند
22)4 18)3 16)2 14)1
3)4 7)3 8)2 6)1
-133رابطه دقیقه با روز مثل رابطه
-136هریک از چرخ های اتومبیلی 3متر پیرامون دارد و 422بار در دقیقه می چرخد،سرعت این اتومبیل چقدر است؟
-137رابطهی انتقام با عفو مثل رابطهی
432پیچ می سازد اما دستگاه جدید او در هر ساعا 922پیچ می سازد .
اگر هر دو ماشین باهم شروع بکار کنند چند ثانیه طول می کشد تا دو ماشین مجموعا 1222پیچ تولید کنند؟
3267)4 12622)3 3222)2 3422)1
-139رابطه مرهم با سوختی مثل رابطه
-142رابطه چرتکه با کامپیوتر مثل رابطۀ ...... است با .....
-141رابطه سرپرست با تیم مانند رابطه :؟
-142چهارسال پیش ایمان 28ساله بوده و دو برابر خواهرش الهه سن داشته است خواهر ایمان اکنون چند ساله دارد؟
-143اگر در طول یک الوار چوبی 12متری، 6برش به فاصله های مساوی داده شـده باشـد. الـوار بـه چنـد قطعـه
تقسیم میشود؟
286)4 193)3 126)2 98)1
123)4 73)3 82)2 36)1
)1پنج بار )2چهار بار )3چهار یا پنج بار )4نمیتوان تعیین کرد
74)4 33)3 39)2 42)1
4)4 3)3 12)2 6)1
43)4 42)3 و نیم22)2 22)1
6)4 3)3 7)2 2)1
3222)4 2722)3 2422)2 2222)1
-144توجه به رابطه اعداد عدد بعدی کدام است ...،6،13،34،97؟
-143یک سوم ظرف در مدت یک ساعت پر میشود بقیه ظرف در مدت چند دقیقه پر خواهد شد؟
-146اگر یکی از روزهای هفته مصادف با روز اول یک ماه باشد. این روز و روز بعد آن در ایـن مـاه چنـد بـار تکـرار
میشود؟
-147کرایه حمل بسته های پستی Aریال برای هر کیلوگرم از 32کیلوگرم اول و Bریال برای هر کیلوگرم اضافه بر
32کیلوگرم است .هرگاه برای حمل 33کیلوگرم مبلغ 1167تومان و برای 36کیلوگرم 1284تومان پرداخت شود A
برابر است با :؟
-148برای بسته بندی شش قوطی کنسرو هفت بیست و چهارم ساعت وقت لازم است و در 33دقیقه چند کارتن
محتوی 4قوطی بسته بنده می شود؟
در باغ بازی کودکان دو چرخ و فلک نصب شده است که اولـی در 22ثانیـه و دیگـری در 13ثانیـه یـک دور
-132در جاهای خالی کدام گزینه مناسب است 2 )3( 7و 4 )...( 29؟
-131اگر بهرام یک سوم مجید و مجید 4برابر جمشید ، جمشید یک دوم هوشنگ و هوشنگ 3222تومان ، پول
داشته باشد، بهرام چند تومان دارد؟
-149
میچرخد در مدت 32بار چرخش چرخ فلک دوم، چرخ فلک اولی چند دور میچرخد؟
)1ناتوان )2ترسو )3رادمرد )4دلیر
3)4 7)3 13)2 17)1
-134یک یخچال به قیمت
2422)4 2212)3 2312)2 2122)1
116)4 146)3 264)2 164)1
16)4 36)3 28)2 12 )1
)1یا Aمساوی با Fاست یا Cمساوی با H
)2یا Bمساوی با Hیا Fمساوی با D
)3یا Eمساوی با Fاست یا Gمساوی با H
)4یا Fمساوی با Cاست یا Aمساوی با G
)1سنگ است با فلاخن )2نیزه است با پرتاب )3گوی است با میدان )4فشنگ است با سرباز
-132متضاد بی باک
-133ثلث مجموع دو عدد 12و تفاضل آنها 4است . عدد بزرگتر کدام است؟
2732تومان با %32سود فروخته شده است. اگر این یخچال با 12درصد سود فروختـه
شـود، قیمت آن چقدر است؟
-133مجموع چهار عدد 3رقمی برابر 464میباشد. بزرگترین عدد کدام است؟
-136عدد 6یک عدد کامل نامیده میشود، زیرا برابر است با مجموع مقسوم علیههایش به استثنای خود عـدد 6
کدامیک از عددهای زیر عدد کامل است؟
-137آگر Aبا Bبرابر باشد . Eمساوی با Fاست. اگر Cمساوی با Dباشد . Gمساوی با Hاست یا Aمساوی B
است .یا Cمساوی با Dبنابراین :؟
-138رابطهی تیر با کمان مثل رابطهی
-139حداقل تعداد مربعهایی که میتوان در یک مستطیل به طول 62و به عرض 18قرار داد تا سطح مسـتطیل را
بپوشاند، چند عدد است؟
22)4 122)3 62)2 32)1
48)4 36)3 24)2 9)1
3422 -161لیتر بنزین برای مصرف 9اتومبیل یک شرکت راهسازی در مدت 22روز مأموریت داده شده اسـت. بـا
افزوده شدن 3اتومبیل دیگر 2روز از
)1زیاد شده است )2کم شده است )3تغییر نکرده است )4قابل تعیین نیست
-162شخصی که نه می تواند بخواند و نه کلمات را هجی کند نامه ای دریافت میکند که باید فوراً جواب دهد وی سه
دوست دارد که یکی کر ، دیگری کور و سومی لال است با کمک چه کسانی شخص مزبور نامه را آسانتر و سریعتر می
)1مرد لال )2مرد لال و مرد کور )3مرد کور و مرد لال )4مرد کر و مرد کور
)1کیفر )2انجام )3آغاز )4پاداش
48)4 36)3 24)2 12)1
-163در ادا
34)4 17)3 33)2 31)1
%12)4 %11)3 %22)2 %21)1
-167نمره نهائی درس جامعه شناسی امیرعلی از سه بخش تشکیل شده است: نمره میان ترم ، 92نمره کار عملی 63
-162با اعداد 3،2،1،2چند عدد سه رقمی که تکرار اعدا آن مجاز باشد می توان نوشت؟
مدت مأموریت کم میشود در صورتی که مقدار بنـزین دریـافتی تغییـر نکند.
سهمیه بنزین روزانه هر اتومبیل:
خواند و جواب میدهد؟
-163متضاد فرجام
-164ارقام 3،4،3،2،1را طوری کنار هم قرار داده ایم که همواره رقم های فرد کنار هم باشند،تعداد ارقام 3رقمی کدام
است؟
مه رشته عددی ..... ، 1 ، 31 ، 8 ، 11 ، 3چه عددی باید نوشت؟
-166اگر به طول اضلاع مربعی %12اندازه خودش افزوده گردد به مساحت مربع چند درصد اضافه میشود؟
و نمره امتحان پایان ترم 73این قسمت به ترتیب %32 ، %22و % 32نمره امیر علی را تشکیل می دهد نمره نهائی او
چند است؟
78)4 77)3 76)2 73)1
3:47)4 3:39)3 4:39)2 4:47)1
)4 922)3 1322)2 2422)1نمی توان تعیین کرد
3)4 8)3 6)2 4)1
)1تضعیف )2تردید )3تصویب )4تکمیل
-172قیمت یک دوربین عکاسی
393)4 383)3 373)2 622)1
)1ارابه )2اتوبوس )3کشتی )4هواپیما
)1قطعاً درست است )2قطعاً نادرست است )3ممکن است درست باشد )4ممکن نیست درست نباشد
)1دادن اجازه بحث ، به دانشجو موجه است
-168ترن شماره 4ساعت 9/33دقیقه وارد ایستگاه شهر مراغه می شود .مدت زمان بین ورود هر ترن تا ترن بعدی
یک ساعت و 12دقیقه می باشد. ترن شماره 1در چه ساعتی وارد ایستگاه شده است؟
-169ظرفی پر از آب 2422گرم وزن دارد اگر نصف آن را خالی کنیم 1/63کیلوگرم وزن خواهد داشت .گنجایش
ظرف چند سانتی متر مکعب است؟
-172یک مجموعه nعضوی 6زیر مجموعه دو عضوی دارد . nکدام است؟
-171متضاد تأیید
372تومان است. این مبلغ 3درصد از قیمت خرید آن کمتـر اسـت. مبلـغ خریـد
چند تومان است؟
-173کدام کلمه مناسبت کمتری با سه کلمه دیگر دارد؟
-174هیچ دانش جوئی دانش آموز نیست ، هیچ دانش آموزی بی سواد نیست،هیچ دانش جوئی بی سواد نیست.اگر
جمله سوم را از جملات اول و دوم استنتاج کنیم نتیجه گیری ما :؟
-173اگر ادعای دانشجوئی نادرست باشد،ندادن اجازه بحث درباره آند در کلاس درس عاقلانه نیست.اگر ادعا درست
باشد ندادن اجازه به دانشجو برای بحث نابخشودنی است ولی ادعای دانشجو یا درست است یا نادرست است بنابراین :؟
)2ندادن اجازه بحث به دانشجو موجه است
)3ندادن اجازه یا غیرعاقلانه است یا نابخشودنی
)4ندادن اجازه بحث ، هم بخشودنی و هم عاقلانه است
122)4 122)3 81)2 73)1
)1درخشان )2شفاف )3زلال )4صاف
9)4 12)3 4)2 6)1
)1فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول ماه باشند
)2فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول و دوم ماه باشند
)3فقط روزهایی از هفته که مصادف با روز اول و دوم و سوم ماه باشند
)4نمیتوان تعیین کرد
)1مرهم است با زخم )2بهبودی است با پرستار )3درمان است با بیمار )4شفا است با معجزه
)1دختر عمو )2زن برادر )3برادرزاده )4خواهر
-182نسبت ..... به درخت مثل فرزند است به
)1برگ، مدرسه )2بهار، پیری )3ساقه ، محبت )4میوه ، مادر
-176با توجه به رابطه اعداد عدد بعدی کدام است ............،196،169،144،121؟
-177متضاد کدر
-178با اعداد 3،3،2،1چند عدد سه رقمی بدون تکرار اعداد می توان نوشت؟
-179در ماههای 31روزی، کدام روزهای هفته پنج بار تکرار میشود؟
-182رابطهی نجات با غریق مثل رابطهی
-181امیر علی با زن برادر پدر خود در اتاق نشسته تازه داماد آن خانم با همسرش وارد می شود عروس با امیر علی
چه نسبتی دارد؟
........؟
)1شاد و شادان )2تاب و توان )3نطق و بیان )4ناله و فغان
)1سرکش )2بیباک )3خشن )4آشفته
-183برای خرید 23بلیط 3ریالی یک اسکناس
3)4 32)3 72)2 73)1
24)4 42)3 12)2 21)1
-187قیمت یک نوع کالا
41822)4 42222)3 39222)2 42833/4)1
A)1در جنوبشرقی Cقرار دارد
A)2در جنوبغربی Cقراردارد
C)3در شمال شرقی Aقراردارد
D)4در غرب Cقرار دارد
384)4 48)3 96)2 192)1
-183کدام گزینه باید حذف شود تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرارگیرند؟
-184متضاد رام
222ریالی پرداخت شده است. حـداکثر چنـد ریـال ممکـن است
پس داده شود؟
-186اگر ترتیب رقمهای یک عدد دو رقمی عوض شود، عدد حاصل فقط بر 7و 3قابل قسمت مـیباشـد. آن عـدد
کدام است؟
49222ریال است.اگر دوبرابر سود حاصل ازاین فروش ثلث قیمت خرید آن باشد قیمت کالا
چقدر است؟
A-188در جنوب Bقرار دارد . Cدر غرب Bقرار دارد. Dدر شرق Bقرار دارد بنابراین :؟
-189ساعتی در هر شبانه روز 7دقیقه و 32ثانیه جلو می رود .اگراین ساعت در ساعت 12ظهر امروز میزان شده باشد
چند شبانه روز دیگر طول می کشد تا وقت را بطور صحیح نشان دهد؟
-192تلوزیونی را به مبلغ
3432)4 2722)3 3732)2 3222)1
)1کباب )2سیخ )3منقل )4زغال
-192دو شریک که به نسبت های مساوی در سود و زیان سهیمند سود و زیان سالانه را پس از کسر %3سود تضمین
شده ی سرمایه به نسبت اول بین خود تقسیم می کنند چنانچه سود یک سال 262222ریال و سرمایه اولی
1222222ریال و سرمایه ی دومی
123222)4 124222)3 34222)2 32222)1
%16)4 %22)3 %18)2 %13)1
6)4 2)3 3)2 4)1
)1مذموم )2زشت )3حرام )4مکروه
9)4 7)3 1)2 3)1
16)4 13)3 11)2 12)1
23222فروخته اند این قیمت %13بیشتر از قیمت خرید بوده . فروشنده چقدر سود کرده
است؟
-191کدام گزینه به نحوی در ردیف بقیه قرار نمیگیرد؟
1322222ریال باشد مبلغی که به اولی تعلق می گیرد چند ریال است؟
-193برچسب قیمت یک میز تحریر 9222ریال است. این میز 7322ریال فروخته شده است. نـرخ تخفیـف کـدام
است؟
-194چهار برابر عکس کدام عدد مثبت ، با خود عدد برابر است؟
-193متضاد مباح
-196رقم یکان عدد 732به توان پنج کدام است؟
-197در یک قفسه کتاب که چندید طبقه دارد در طبقه اول 3کتاب و در طبقه دوم 6کتاب و به همین ترتیب در هر
طبقه بالاتر یک کتاب بیشتر قرار دارد اگر در آخرین قفسه 16کتاب باشد قفسه چند طبقه دارد؟
)1جاذب و مجذوب )2فاضل و معزول )3قادر و مقدور )4ناقل و منقول
)1تفاخر )2تظاهر )3دغل بازی )4فریبکاری
)1کامل )2بیمار )3پژمرده )4ترشرو
)1خاموشی )2امواج )3آب )4تلاطم
13)4 32)3 12)2 22)1
2)4 3)3 4)2 16)1
)1نازک )2ظریف )3کوتاه )4ریز
324922)4 428622)3 382222)2 422222)1
)1ممکن است درست باشد ممکن است غلط باشد )2هیچگاه درست نیست )3همواره درست است )4همواره
درست نیست
-198کدام ترکیب مناسبت کمتری با بقیه دارد؟
-199به داشتن صفتی وانمود کردن :؟
-222متضاد شاداب
-221آهنگ موزون پارو زدن قایقرانها ............... دریای نیلگون را بر هم میزند.
-222یک سوم نصف کدام عدد برابر با 3است؟
8 -223نفر کارگر، کاری را در مدت 22روز تمام میکنند. دو نفر کارگر به این عده افزوده میشود. ایـن کـار چنـد
روز زودتر به پایان میرسد؟
-224متضاد کلان
-223بهاره دوچرخه ای را با %13تخفیف خرید و با % 12ضرر به مبلغ 326222ریال فروخت قیمت اصلی دوچرخه
چند ریال است؟
-226بعضی از کارمندان اداره ای لیسانسیه هستند ، بعضی کارمندان به زبان فرانسه آشنائی دارند .بعضی از لیسانسیه
ها زبان فرانسوی می دانند .اگر جمله اول و دوم درست باشد جمله سوم :؟
21)4 22)3 23)2 22)1
)1قصد )2اراده )3عزم )4جبر
162)4 16)3 82)2 22)1
24)4 62)3 32)2 122)1
12)4 12)3 14)2 16)1
) هیچ کدام4 32)3 33)2 66)1
)1غارت )2چپاول )3دزدی )4تاراج
2/9 )1درصد 3 )2درصد 23 )3درصد 13 )4درصد
)1مساوی اند )2مکمل اند )3مجانبند )4مساوی یا مکمل اند
-227یک پرده بوسیله تعدادی گیره فلزی به میله چوب پرده آویخته شده است .اگر گیره وسط یازدهمین گیره باشد ،
جمعا چند گیره وجود دارد؟
-228کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟
-229بعدهای داخلی یک صندوق به شکل مکعب مستطیل، 42و 82و 32سانتی متر است. حـداکثر چنـد قـوطی
مکعب شکل به بعد 22سانتیمتر داخل آن میتوان گذاشت؟
-211زن و شوهری با دودختر خود و همسرانشان و چهارفرزند هرکدام از دختران ، مهمان زن و شوهر دیگری هستند .
دراین مهمانی چندنفر حضور دارند؟
-212یک بشکه پر از بنزین است. نصف آن خالی میشود. حدودا چند درصد گنجایش شبکه بنزین ندارد؟
-213کدام کلمه به علتی با بقیه متفاوت است؟
-214در یک مدرسه عالی 18درصد دانشجویان ایرانی و 3درصد دانشجویان ایرانی، تهرانی میباشند. چنـد درصـد
دانشجویان، تهرانی میباشند؟
-213اگر اضلاع دو زاویه دو به دو موازی باشند آن دو زاویه با هم ؟
-212کوچک ترین عدد بخش پذیر بر 3،3،4،2کدام است ؟
-216به جای ....... چه عددی می توان نوشت
33)4 34)3 33)2 36)1
12)4 13)3 33)2 63)1
)1افراد ساده باید مورد تقلید قرار بگیرند
)2افراد ساده لوح حقیقت گو نیستند
)3بعضی ا افراد ساده لوح در خور تقلید هستند
)4فقط افراد ساده لوح حقیقت گو هستند
)1بینی )2چشم )3صورت )4لب
82)4 73)3 72)2 63 )1
)1برد )2برید )3برودت )4تبرید
)1جانفرسا )2جانفزا )3جانگاه )4جانگداز
؟4،8،13،28،.....
-217سن امیرعلی ، در حال حاضر یک پنجم سن پدرش است.اگر سن فعلی امیرعلی 3سال باشد پس از چندسال،
سن او دو سوم پدرش خواهد شد ؟
-218بعضی از افراد ساده لوح ، حقیقت گو هستند . و هرکس حقیقت می گوید در خور تقلید است . بنابراین؟
-219کدام کلمه با سه کلمه دیگر تفاوت دارد؟
-222موتوری با سرعت 32کیلومتر در ساعت و ماشینی با سرعت 82کیلومتر د ساعت در جاده ای به یک سمت می
روند.از لحظه ای که اتومبیل 33کیلومتر از موتور عقب تر است تا وقتی که این فاصله صفر شود چند دقیقه طول می
کشد؟
-221کدام واژه با سه واژه دیگر تفاوت بسیار دارد؟
-222کدام کلمه با سه کلمه دیگر تفاوت دارد؟
-223مترادف کلمه تندرستی را مشخص کنید ؟
)1سلامتی )2سلامت )3صحت )4نیرومندی
16)4 17)3 18)2 22)1
3/222)4 2/933)3 2/167)2 2/932)1
)1تک رو )2پرورش )3نیکرو )4یکتا
)4 61)3 62)2 2)1نمیتوان تعیین کرد
24)4 18)3 22)2 22)1
)1بادنما است با باد )2دماسنج است با دما )3قطب نما است با قطب )4هواسنج است با گرما
)1خواننده با آواز )2مولف با تالیف )3آهنگساز با آهنگ )4ویرایشگر با کتاب
)1انسان )2طبیعت )3انرژی )4حیوان
-224اگر معدل سه عدد متوالی 9شود . دو برابر عدد کوچکتر کدام است؟
-223قیمت اولیه یک کیلو مواد خام چقدر بوده است در صورتی که بعد از %13تخفیف کلاً 2/332ریال پرداخت شده
باشد؟
-226با توجه به رابطه کلمات ، کلمه بعدی کدام است پارسا ، ساربان ، آنتیک ، ......؟
-227یک تیم در 43مسابقه 26بازی را میبرد. در 27مسابقه باقیمانده دیگر، باید در چنـد بـازی برنـده باشـد تـا
رکورد %62برد را به دست آورد؟
-228نرگس برای قبولی در یک آزمون باید %63سوال ها را درست جواب دهد اگر نرگس از 14سوال اول 7سوال را
غلط جواب داده وقبول شده باشد ، حداقل تعداد سوالها چندتا بوده است؟
-229رابطهی ساعت با زمان مثل رابطهی
-232رابطه شاعر با شعر مثل رابطه :؟
-231ماشین وسیله ای برای بهره گیری از قدرت ............ است؟
-232عصری که در آن زندگی میکنیم آن سان پر آشوب و مخاطره است که نمیتوان آینده را ...............................
)1پیش بینی کرد )2از نو ساخت )3به دیگران سپرد )4در خطر دید
9)4 8)3 7)2 6)1
)1کشتن است با فشنگ )2جواب است با سوال )3شلیک کردن است با گلوله )4دسته است با چاقو
922 )1ریال 864 )2ریال 922 )3ریال 863 )4ریال
)1سنگ است با مجسمه )2کاغذ است با نقاشی )3گچ است با گچ گیری )4نقشه است با طراحی
)1اصرار )2ابزار )3ابراز )4امرار
)1ثروتمند )2بهرهمند )3سزاوار )4سرافراز
-239خانمی 8سکه نقره داشت که یکی ازآنها بدون اینکه قابل تشخیص باشد تقلبی بود،اگر سکه تقلبی وزن کمتری
7)4 6)3 4)2 3)1
84)4 32/4)3 36)2 23/6)1
-233اگر بخواهیم از یک میله 92سانتی متری 7تکه 12سانتی متری ببریم چند برش لازم است؟
-233ارزش یک رادیوی کوچک 722ریال است. این رادیو به چه قیمتی فروخته شـود تـا %22قیمـت فـروش آن
سود باشد؟
-236رابطه چوب با منبت کاری مثل ؟
-237کدامیک از واژه های زیر با بقیه متفاوت است؟
-238متضاد محروم
نسبت به دیگرسکه ها داشته باشد.حداقل تعداد دفعات توزینی که او بایستی انجام دهد تا سکه راپیداکند
چقدراست.(فرض کنید از ترازوی کفه ای استفاده می کنیم)؟
-242دو ماشین از یک نقطه یکی به سمت شر ق و دیگری به سمت غرب حرکت می کنند.بع د از 3ساعت فاصله دو
ماشین 422کیلومتر می شود .اگر سرعت ماشینی که به مشرق می رود دو سوم سرعت ماشین دیگر باشد سرعت
اتومبیلی که بطرف مشرق می رود چند کیلومتر در ساعت است؟
-234پرتاب کردن با توپ، مثل
)1حشره )2زنبور )3مگس )4مورچه
)1خوشآمد )2استقبال )3تهنیت )4تعارف
)1سباع )2ضیاع )3عقار )4وحوش
)1هواپیما است با مسافر )2تانک است با سرباز )3شتر است با ساربان )4فیل است با فیلبان
34)4 18)3 9)2 6)1
)1حسین بزرگتر از محمود است
)2محمود کوچکتر از هوشنگ است
)3ایرج بزرگتر از محمود است
)4ایرج کوچکتر از حسین است
18)4 9)3 6)2 4)1
36)4 27)3 18)2 9)1
-241کدام کلمه با سه کلمه دیگر تفاوت دارد؟
-242متضاد بدرقه
-243کدام کلمه به معنی درندگان است؟
-244رابطهی اسب با سوارکار مثل رابطهی
1 -243سوم از کدام عدد برابر نصف 12است؟
-246اگر محمود، بزرگتر از حسین و ایرج و حسین بزرگتر از هوشنگ و هوشنگ بزرگتر از ایرج باشد :؟
-247پدری کاری را در 6روز و پسرش در 12روز به انجام می رساند .اگر این دو با هم کار کنند در چند روز تمام می
شود؟
-248سن کنونی رضا سه برابر سن 6سال قبل اوست رضا چند سال دارد؟
-249کدام گزینه باید حذف شود تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرارگیرند؟
)1نشیب و فراز )2تندی و کندی )3جنگ و ستیز )4ممنوع و مجاز
)1برندگی ، نیزه )2برندگی ، میخ )3شمشیر، دست )4نیزه، کارد
66)4 186)3 94)2 126)1
)1نم )2یم )3بم )4دم
22)4 13)3 12)2 3)1
46)4 43)3 42)2 42)1
27)4 36)3 18)2 9)1
)1یازده نهم 22)3 3)2نهم 9)4
-237بهره پرداختی سال دوم مربوط به ارزش نهائی اقساط
1/422)4 7/222)3 4/282)2 2/222)1
-232نسبت ..... به تیغ مثل فرورفتن است به ......؟
-231به جای علامت .... کدام گزینه مناسب است .... ، 2 ، 6 ، 14 ، 32 ، 62؟
-232کدام واژه با سه واژة دیگر متفاوت است؟ (یم به معنی دریاست)
-233نسبت سن یک برادر و خواهر که هر دو دانش آموز دبیرستان میباشند، 6بـه 3اسـت. حـداقل سـن خـواهر
کدام است؟
-234از 72نفر دانشجوی پسر و 32نفر دانشـجوی دختـر، 42درصـد از دختـران و 32درصـد از پسـران در یـک
مسابقه علمی شرکت کردهاند. تقریباً چند درصد از دانشجویان در این مسابقه شرکت کرده اند؟
-233اگر 3مرغ در 3روز 3دانه تخم بگذارند 9مرغ در مدت 9روز چند دانه تخم میگذارند؟ (-e
-236دو سوم از عددی 3واحد بزرگتر از 1سوم آن است، آن عدد کدام است؟
32222ریالی با نرخ تسعیر % 42چند ریال است؟
)1بیست و دوم و بیست و نهم )2بیست و یکم و بیست و هشتم )3بیست و سوم و سیام )4بیست و دوم و
سیام
)1بینا )2جویا )3شنوا )4گویا
13)4 16)3 17)2 11)1
)1پا ـ قالی )2بازیگر ـ سناریو )3جوهر ـ قلم )4واکس ـ کفش
ab)4 121)3 112)2 11)1
48)4 12)3 19)2 42)1
-264علی %73درآمد ماهانه اش را خرج و بقیه را پس انداز می کند . اگر پس انداز یکسال او
43222)4 48222)3 32222)2 32222)1
12)X-4 12)X+3 3)X-2 3X+)1
-238اگر روز دوم یک ماه سه شنبه باشد کدام روزهای دیگر دهه سوم این ماه سه شنبه خواهند بود؟
-239کدامیک از پاسخها را باید حذف کرد تا سه پاسخ دیگر از جهتی در یک طبقه قرار گیرند؟
-262شش سال پیش پدر احمد 34سال سن داشته و از سه برابر سن فرزنـدش یـک سـال بـزرگتـر بـوده اسـت.
اکنون احمد چند ساله است؟
-261لباس به کمد مثل ........... است به .......
-262اگر عدد ababبر abتقسیم شود خارج قسمت برابر است با:
-263در یک دانشکده معین %13زنان و %23مردان روی یک پروژه کار می کنند اگر %62دانشکده را زنان تشکیل
دهند چه درصدی از دانشکده روی این پروژه کار می کنند؟
-263سن امیر علی 3سال بعد xمی شود 3سال قبل چند ساله بوده؟
182222باشد .متوسط
خرج هر ماه علی چقدر است؟
پاسخ نامه

1گزینه 4
2گزینه 3
3گزینه 4
4گزینه 2
3گزینه 2
6گزینه 3
7گزینه 4
8گزینه 4
9گزینه 1
12گزینه 3
11گزینه 1
12گزینه 4
13گزینه 3
14گزینه 3
13گزینه 2
16گزینه 2
17گزینه 4
18گزینه 1
19گزینه 1
22گزینه 3
21گزینه 4
22گزینه 3
23گزینه 2
24گزینه 3
23گزینه 3
26گزینه 2
27گزینه 1
28گزینه 3
29گزینه 2
32گزینه 2
31گزینه 4
32گزینه 4
33گزینه 4
34گزینه 2
33گزینه 1
36گزینه 1
37گزینه 4
38گزینه 3
39گزینه 3
62گزینه 3
61گزینه 4
62گزینه 2
63گزینه 2
64گزینه 3
63گزینه 1
66گزینه 2
67گزینه 4
68گزینه 2
69گزینه 1
72گزینه 3
71گزینه 3
72گزینه 1
73گزینه 4
74گزینه 3
73گزینه 1
76گزینه 1
77گزینه 4
78گزینه 2
79گزینه 2
82گزینه 1
81گزینه 3
82گزینه 4
83گزینه 2
84گزینه 1
83گزینه 3
86گزینه 2
162گزینه 4
161گزینه 2
162گزینه 2
163گزینه 3
164گزینه 3
163گزینه 1
166گزینه 1
167گزینه 1
168گزینه 3
169گزینه 2
172گزینه 1
171گزینه 1
172گزینه 1
173گزینه 1
174گزینه 3
173گزینه 3
176گزینه 3
177گزینه 2
178گزینه 1
179گزینه 3
182گزینه 3
181گزینه 1
182گزینه 4
183گزینه 1
184گزینه 1
183گزینه 2
186گزینه 2
187گزینه 3
188گزینه 1
189گزینه 2
192گزینه 1
191گزینه 1
192گزینه 3
213گزینه 3
214گزینه 1
213گزینه 4
216گزینه 4
217گزینه 2
218گزینه 3
219گزینه 3
222گزینه 2
221گزینه 2
222گزینه 2
223گزینه 3
224گزینه 4
223گزینه 4
226گزینه 4
227گزینه 3
228گزینه 1
229گزینه 2
232گزینه 3
231گزینه 2
232گزینه 1
233گزینه 2
234گزینه 3
233گزینه 1
236گزینه 3
237گزینه 2
238گزینه 2
239گزینه 1
242گزینه 2
241گزینه 1
242گزینه 2
243گزینه 1
244گزینه 4
243گزینه 4

 

127گزینه 2
128گزینه 3
129گزینه 4
112گزینه 1
111گزینه 4
112گزینه 3
113گزینه 4
114گزینه 1
113گزینه 3
116گزینه 3
117گزینه 3
118گزینه 1
119گزینه 4
122گزینه 2
121گزینه 1
122گزینه 2
123گزینه 3
124گزینه 2
123گزینه 3
126گزینه 1
127گزینه 4
128گزینه 4
129گزینه 2
132گزینه 3
131گزینه 4
132گزینه 3
133گزینه 2
134گزینه 2
133گزینه 1
136گزینه 2
137گزینه 4
138گزینه 2
139گزینه 2

 

34گزینه 1
33گزینه 3
36گزینه 2
37گزینه 3
38گزینه 3
39گزینه 3
42گزینه 1
41گزینه 3
42گزینه 3
43گزینه 2
44گزینه 3
43گزینه 4
46گزینه 3
47گزینه 1
48گزینه 1
49گزینه 3
32گزینه 2
31گزینه 1
32گزینه 1
33گزینه 2
87گزینه 2
88گزینه 1
89گزینه 3
92گزینه 4
91گزینه 3
92گزینه 3
93گزینه 2
94گزینه 1
93گزینه 3
96گزینه 2
97گزینه 2
98گزینه 2
99گزینه 3
122گزینه 3
121گزینه 3
122گزینه 2
123گزینه 3
124گزینه 2
123گزینه 2
126گزینه 3
142گزینه 1
141گزینه 1
142گزینه 3
143گزینه 3
144گزینه 4
143گزینه 2
146گزینه 1
147گزینه 3
148گزینه 3
149گزینه 2
132گزینه 2
131گزینه 1
132گزینه 2
133گزینه 1
134گزینه 2
133گزینه 1
136گزینه 2
137گزینه 3
138گزینه 1
139گزینه 1
193گزینه 4
194گزینه 3
193گزینه 3
196گزینه 3
197گزینه 1
198گزینه 4
199گزینه 2
222گزینه 3
221گزینه 1
222گزینه 3
223گزینه 2
224گزینه 4
223گزینه 1
226گزینه 1
227گزینه 4
228گزینه 4
229گزینه 3
212گزینه 3
211گزینه 1
212گزینه 1
246گزینه 4
247گزینه 1
248گزینه 1
249گزینه 3
232گزینه 2
231گزینه 1
232گزینه 4
233گزینه 3
234گزینه 4
233گزینه 4
236گزینه 4
237گزینه 4
238گزینه 3
239گزینه 2
262گزینه 2
261گزینه 3
262گزینه 2
263گزینه 2
264گزینه 4
263گزینه 4

 

 

 

1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ) - ویستاhttps://vista.ir › book › 1000-سوال-تست-هوش-همراه-با-پا...
1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ). پدیدآورندگان : نویسنده: جواد شوهانی موضوع : استخدام دولتی - ایران - آزمونها , آزمونهای هوش ناشر : امید مهر

دانلود رایگان سوالات استخدامی هوش و استعداد تحصیلی با ...https://iranarze.ir › ...
دانلود اصل سوالات و نمونه سوالات استخدامی هوش و استعداد تحصیلی (بخشی دارای پاسخنامه تستی و تشریحی) برای آزمونهای استخدامی.

کتاب 1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ) [چ1]https://www.gisoom.com › book › کتاب-1000-سوال-ت...
کتاب 1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ)اثر جواد شوهانی بوده و چاپ 1 آن در سال 1391 توسط انتشارات امید مهر منتشر شده است.
ناشر: امید مهر
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 1000 نسخه
سال چاپ: 1391

دانلود رایگان سوالات استخدامی هوش و استعداد - ایران استخدامhttps://iranestekhdam.ir › نمونه-سوالات-استخدامی-رایگا...
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ — دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی هوش و استعداد توجه: پاسخنامه ... راهنمایی: با توجه به اطلاعات و نمودار زیر، به سؤالهای 2 و 3 پاسخ دهید.

1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ) |کتاب سیتیhttps://www.ketabcity.com › BookList › Code=1000 سو...
لیست کتابهای 1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ) موجود در سایت کتاب سیتی.

دانلود رایگان سوالات هوش با جواب - موسسه آموزشی صدشوhttps://sadsho.com › download-free-intelligence-questio...
۴ مرداد ۱۴۰۰ — هدف شما از تست زنی در این مرحله تنها تمرین و یادگیری است. بنابراین حتما و حتما پاسخ تشریحی تست را به خوبی مطالعه نمایید تا متوجه راه حل های ...

پاسخنامه تشریحی سوالات هوش + اطلاعیه – - JILShttps://jils.ir › پاسخنامه-تشریحی-سوالات-هوش-اطلاعیه
هوش و استعداد تحصیلی و شغلی 21 سوال با پاسخ تشریحی … نیروی برق حرارتی سال 1397 و همچنین اصلاحات مندرج در اطلاعیه مورخ 97/05/23، بدینوسیله به اطلاع کلیه …

دانلود تست های هوش و استعداد تحصیلی همراه با کلید پاسخhttps://www.iranmodares.com › download-index
در این بخش می توانید تست های هوش و استعداد تحصیلی(نمونه سوالات آزمون های استخدامی)همراه با کلید پاسخ آنها را دانلود نمائید. تعداد تست های هوش و استعداد ...


آزمون استخدامی هوش با جواب - آپاراتhttps://www.aparat.com › result › آزمون_استخدامی_هوش_...
سئوالات ازمون استخدامی حسابداری با پاسخ تشریحی قسمت دوم · صفر تا صد حسابداری با هاشمی ... هوش کلامی، ششم، پاسخ ده تست آزمون پلاس با نکات هر تست.

1950 نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی استخدامی (جزوه و ...https://20begir.com › ❤️🏆دانلود رایگان😛😍
سوالات آزمون استخدامی هوش و استعداد; دانلود کتاب تست هوش استخدامی pdf; دانلود رایگان کتاب هوش و استعداد تحصیلی ... تست هوش و استعداد تحصیلی با پاسخ تشریحی.
 رتبه: ۵ · ‏۴ مرور
تست هوش تکمیل ماتریس - پرشین ویhttps://persianv.com › پرشین وی › تست هوش
در تست هوش تکمیل ماتریس داده شده در خانه های آن علامت سوالی وجود دارد که شما کاربران گرامی می توانید با دقت در روابط موجود در هر یک از خانه ها به پاسخ علامت ...

تست هوش تصویری با جواب کاملا جدید 2019 | کافه مغز - ...https://www.pinterest.com › pin
تست هوش تصویری با جواب کاملا جدید 2019 تست هوش تصویری امروز برای شما در سایت کافه مغز چند تست هوش تصویری جدید آوردیم که همراه با جواب تشریحی و کامل یا به ...

تست هوش همراه با پاسخ - قلم چیhttps://www.kanoon.ir › result › تست-هوش-همراه-با-پاسخ
تست هوش همراه با پاسخ مجموعه تست هوش تصویری و فضایی ششم دبستان همراه با پاسخ تشریحی.

بایگانی‌های دانلود نمونه سوالات هوش تجاری فنآوری اطلاعات با ...https://erob.ir › tag › دانلود-نمونه-سوالات-هوش-تجاری-ف...
سوالات و پاسخ های سوالات تست هوش آزمون های استخدامی … ... 19/07/2020 · نمونه سوال هوش ریاضی و منطقی ششم دبستان ویژه تیرهوشان همراه با پاسخ تشریحی.

سوالات هوش برای افراد باهوش! - بیتوتهhttps://www.beytoote.com › enigma › intelligencetest1
تست هوش با جواب: معمای شماره 1). من چیزی هستم که مردم من را دوست دارند یا از من متنفر هستند. ظواهر و افکار مردم را تغییر می دهم. اگر شخصی از خود مراقبت کند ...

سوالات تست هوش ششم باپاسخ تشریحی - تیزلندhttps://tizland.ir › تیزهوشان-آموزش-ابتدایی-نمونه-سوال
15 سوال آزمون ورودی تیزهوشان به سوالات استعداد تحلیلی تعلق دارد. برای آشنایی با نحوه ی تشخیص سوال و حل با این نوع سوالات که صورت مساله ندارد. کلیک کنید. - ...

سوالات آزمون استخدامی هوش و استعداد با جواب - XABAhttps://xaba.ir › tag › سوالات-هوش-و-استعداد-تحلیلی-ش...
دانلود تست های هوش و استعداد تحصیلی همراه با کلید پاسخ … ... سوالات هوش و استعداد تحلیلی ششم ابتدائی + پاسخ تشریحی …

نمونه سوالات آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 1400 - 1401 - ایران ...https://iranmoshavere.com › نمونه-سوالات-آزمون-تیزهو...
بنابراین، آشنایی با سوالاتی که در سال های اخیر در حوزه هوش و استعداد ... تنها سوالات “استعداد تحلیلی” دوره های 97 تا 1400 را همراه با پاسخنامه در قالب فایل ...

400 تست هوش بهمراه پاسخ تشریحی اورجینال - اسگوhttps://www.sgo.ir › items › q=400+تست+هوش+بهمراه+...
همراه با گارانتی تعویض بسته 400 تست هوش به همراه پاسخ تشریحی این کتاب حاوی 400 شکل از ساده تا بسیار پیچیده برای تست ضریب هوشی یا اصطلاحا IQ استفاده میشود.

دانلود سوالات تست هوش ریون با پاسخ نامه - eppt.irhttps://eppt.ir › -eppt.ir › amp
۸ دی ۱۴۰۰ — دانلود سوالات تست هوش ریون با پاسخ نامه فرمت : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 81 اسلاید مختصری از شرح. این آزمون عمدتا هوش سیال را اندازه گیری ...
سری جدید تست هوش تصویری با جواب | جدول یابhttps://jadvalyab.ir › بلاگ › سرگرمی
در این مطلب برای شما همراهان عزیز، چند تست هوش تصویری جدید را گردآوری کرده ایم، که همراه با جواب تشریحی و کامل و یا به صورت عکس می باشند. تعداد این تست هوش.

تست هوش ریون با جواب + ترفندهای انجام تست - ویرگولhttps://virgool.io › تست-هوش-ریون-با-جواب-ترفندهای-ا...
از تست ریون کجاها استفاده میشه؟ چندتا نکته مهم دیگه برای پاسخ بهتر به تست های هوش; سوالات تست هوش ریون (60 تا تصویر کامل); پاسخنامه و جواب تست هوش ریون ...

مجموعه تست های هوش کلامی ششم تیزهوشان به همراه پاسخنامه ...http://2.freedownloadi55.ir › product
مجموعه تست های هوش کلامی ششم تیزهوشان به همراه پاسخنامه تشریحی آماده ی پرینت برای دانش آموزان , 125 تست با پاسخنامه تشریحی - دانلود فایل · استعداد تحلیلی · هوش ...

۱۰ سوال ساده که هوش شما را به چالش خواهد کشید.https://farsiside.com › quizzes › item › 175-quizzes-10-...
محتوای بیشتر در این بخش: « تست ریزبینی و دقیق‌بینی ۱۰ آزمون دروغ سنجی! ... صبحانه ، به نحوه و چگونگی (عمل ) اشاره دارد ، اما جواب مد نظر سوال با ((چه چیزی؟ ) ...

آزمون آنلاین تست هوش کودکان با پاسخنامه تشریحی - کتافایلhttps://ketafile.ir › آزمون های تستی
تست هوش کودکان این آزمون مناسب برای تمام سنین بوده و پاسخگویی به سوالات اگر بصورت میانگین در نظر بگیریم : کودکان به بیش از ۲ تست نوجوانان به بیش از ۴ تست.

دانلود سوالات عمومی آزمون استخدامی با پاسخ تشریحیhttps://novinradiology.ir › uploads › 2020/08 › سوا...PDF
نیاز به حل تمام مسائل نیست؛ فقط کافی است برای آشنایی. بیشت. ر با م. س. ائل. هوش و استعداد تحصیلی، چند تست منتخب را آزمون کنید. در آزمون. های استخدامی به.

890 نمونه سوالات دبیر علوم اجتماعی 1401【اصل سوالات】https://estekhdam.in › product › دبیر-علوم-اجتماعی
6- مهمترین نمونه سوالات اطلاعات عمومی و هوش (با پاسخنامه) ... سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی / سال های ۹۴ ، ۹۵.
 رتبه: ۵ · ‏۲۱ مرور

سوالات تست هوش و خلاقیت (برای تمامی دانش آموزان) - PORLhttps://porl.ir › سوالات-تست-هوش-و-خلاقیت-برای-تمامی...
نمونه سوال استعداد تحلیلی با پاسخنامه ویژه آزمون آمادگی آزمون سنجش هوش | ورودی ... تست هوش ریون را با چند سوال تشریحی از دانش‌آموزان گرفتند؛ دورِ باطلی با …

سوالات ازمون پذیرش کانادا کبک همراه با پاسخ تشریحی .https://mihanmoshaver.ir › post › سوالات+ازمون+پذیرش...
دانلود سوالات احتمالی ازمونهای استخدامی و ازمون استخدامی اموزش و پرورش با پاسخ کامل و تشریحی مجموعه کامل دانلودتستاصول مدیریت رضاییان, دانلود تست هوش,با ...

پاسخ تشریحی تستهای استعداد تحصیلی دکتری - h-nami.irhttp://h-nami.ir › پاسخ-تشریحی-سوالات-استعداد-تحص...
جستجو در سایت ارشد برق دکتری برق، تست برق مدار 1 مدار2 ... دانلود سوالات و پاسخ تشریحی سوالات علوم انسانی سال 98 -استعداد تحصیلی (دکتری) ...

سوالات و پاسخ های سوالات تست هوش آزمون های استخدامی | سینا ...https://sina-pub.ir › وبلاگ › دانلود › سوالات تست هوش
۱ اسفند ۱۳۹۷ — سوال 3- از سری منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی سنجش هوش: کدام ترکیب مناسبت کمتری با سه ترکیب دیگر دارد؟ 1) قاضی و مغضوب. 2 ...
 رتبه: ۵ · ‏۶ رأی

سوالات هوش استخدامی با پاسخ تشریحی | کنج کونجhttps://wikiarticle.xyz › s=سوالات+هوش+استخدامی+با+پا...
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی【تست هوش استخدامی】با جواب ... Jun 18, 2020 . نمونه سوالات استخدامی بصورت 100% رایگان همراه با جواب تشریحی جهت دانلود.

سوالات هوش با پاسخhttps://meduir.blog.ir › post › سوالات-هوش-با-پاسخ
دانلود نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی. دانلود رایگان سوالات تست هوش استخدامی با جواب تشریحی. دانلود رایگان سوالات هوش استخدامی با پاسخ ...

سوال هوش - آزمون ورودی تیزهوشان - مدارس استعدادهای درخشانhttps://www.takmili.com › سوال-هوش
توضیحاتی دربارهٔ سوال هوش - معرفی جامع‌ترین کتاب سوال هوش - سوال هوش پیشرفته و سخت تیزهوشان ششم ... در زیر، چند تست هوش پیشرفته با پاسخ تشریحی آمده است.

تست هوش ریون با پاسخ نامه - مدرسه کلوبhttps://www.madreseclub.com › نیازمندیها › آموزش
۲۸ دی ۱۴۰۰ — دانلود سوالات تست هوش ریون با پاسخ نامه فرمت : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 81 اسلاید مختصری از شرح... | دانلود سوالات تست هوش ریون با پاسخ.

دانلود تست هوش با جواب تشریحی - کیونماhttps://qnama.ir › channel › دانلود_تست_هوش_با_جواب_ت...
( دانلود تست هوش با جواب تشریحی ) با این تست هوش IQ خود دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه و کلید تستی و تشریحی کاردانی کارش دانلود نمونه سوال ...

سوالات هوش با پاسخنامه تشریحیhttp://failha.com › سوالات-هوش-با-پاسخنامه-تشریحی-از...
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ — دانلود نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی. دانلود رایگان سوالات تست هوش استخدامی با جواب تشریحی. دانلود رایگان سوالات هوش ...

دانلود رایگان سوالات تست هوش استخدامی با جواب تشریحیhttp://ref5635.richtraffic.ru › post › دانلود رایگان سوالا...
دانلود نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی. دانلود رایگان سوالات تست هوش استخدامی با جواب تشریحی. دانلود رایگان سوالات هوش ... توانایی پاسخ ...


برنامه 30 تست ریاضی و هوش (با پاسخ تشریحی) - دانلود - ...https://cafebazaar.ir › برنامه‌ها › سرگرمی
30 تست ریاضی و هوش (با پاسخ تشریحی) که دانش ریاضی و هوش شما را به چالش می کشاند. از این اپلیکیشن می توانید در جمع های خانوادگی خود استفاده ...
 رتبه: ۳٫۶ · ‏۸ رأی · ‏رایگان · ‏Android · ‏سرگرمی

سوالات هوش استخدامی با پاسخ تشریحی - تحصیلات تکمیلیhttps://www.tahsilatetakmili.com › فروشگاه
سوالات هوش استخدامی با پاسخ تشریحی, بهترین کتاب سوالات هوش استخدامی با پاسخ تشریحی, منابع آزمون استخدامی, هوش استخدامی, تحصیلات تکمیلی.

دانلود رایگان سوالات تست هوش استخدامی با جواب تشریحیhttps://kushan.armitastore.com › list › دانلود+رایگان+س...
دانلود رایگان سوالات تست هوش استخدامی با جواب تشریحی، گنجینه و بانک کاملا تضمین شده نمونه سوالات و آزمون های کمک بهیاری و کمک پرستاری.
 رتبه: ۴٫۶ · ‏۱۱ رأی

تست هوش آنلاین رایگان متنی همراه با جواب تشریحی | کافه مغزhttps://cafemaghz.ir › online-intelligence-testing
۳ آذر ۱۳۹۷ — تست هوش آنلاین همراه با جواب هم اکنون به صورت رایگان به مدت محدود در سایت کافه مغز قرار گرفت پس همین الان با این تست هوش آنلاین قدرت مغزتان ...

1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ) - آدینه بوکhttps://www.adinehbook.com › product
1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ) ~جواد شوهانی - نشر امید مهر - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب.
قطع کتاب: رحلی
نوع جلد: شومیز
ناشر: امید مهر
تاریخ نشر: 4 مرداد 1391

تست هوشhttps://wikihoosh.com › intelligence-test
10 معما با پاسخ تشریحی که ضریب هوشی شما را افزایش می‌دهد. این 10 معمای چالش برانگیز را حل کنید و در انتها پاسختان را چک کنید. تیم ویکی هوش. 19 اردیبهشت 1400.

سوالات هوش و استعداد تحلیلی ششم ابتدائی + پاسخ تشریحیhttps://gama.ir › ... › ششم › هوش، خلاقیت و استعداد
۲۴ خرداد ۱۳۹۸ — دانلود نمونه سوال رایگان مقطع دبستان پایه ششم رشته درس هوش، خلاقیت و استعداد سوالات تستی.

خرید و قیمت 1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ) | تربhttps://torob.com › ... › کتاب و مجلات
1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ). بدون قیمت. spinner. مشخصات محصول. نویسنده. جواد شوهانی. ناشر. امید مهر. نمایش تمام مشخصات. جستجو. دسته‌بندی‌ها.

کتاب جامع آزمونهای استخدامی «ای استخدام» | درسنامه و اصل سوالاتhttps://www.e-estekhdam.com › کتاب-جامع-آزمونهای-اس...
... اصل سوالات آزمونهای استخدامی سالهای ۸۹ تا انتهای سال۹۹ با پاسخنامه تشریحی. ... مجریان آزمونهای استخدامی میباشد (ریاضی : ۴۴۱ سوال - هوش و استعداد تحصیلی ...

دانلود رایگان سوالات تست هوش استخدامی با جواب ... - نیو1396http://new1396.rozblog.com › tag
اطلاعات کتاب 1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ) ... نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی وزارت نفت و شرکتهای تابعه: رشته مهندسی شیمی و .


کتاب 1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ)https://bookbal.ir › books
1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ). خلاصه. پدیدآورندگان. جواد شوهانی. نویسندگان. جواد شوهانی. ناشر ها. نشر امید مهر.

کتاب: 1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ) - علم نتhttps://elmnet.ir › article › 1000-سوال-تست-هوش-همراه-با...
1000 سوال تست هوش همراه با پاسخ تشریحی (IQ). نویسنده: جواد شوهانی ،. انتشارات امید مهر - 1391. موضوع: استخدام دولتی - ایران - آزمونها ، آزمونهای هوش.

با جواب به سوالات این تست هوش سخت یک چالش جدید را تجربه ...https://www.yjc.news › وب‌گردی › وبگردی
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ — تست هوشی که در این مطلب آمده است، در دسته‌ی تست هوش سخت قرار می‌گیرد چرا که طبق آمار کمتر از یک درصد افراد همه‌ی سوالات را درست پاسخ ...

بایگانی‌های دانلود رایگان سوالات هوش استخدامی با پاسخ ...https://www.tsna.ir › downloads › tag › دانلود-رایگان-...
دانلود جزوات و نمونه سوالات استخدامی هوش و استعداد درس هوش و استعداد تحصیلی، یا به عناوینی دیگر همچون هوش و توانمندهای […] کانال تلگرام تسنا. پیج اینستاگرام ...

بایگانی‌های نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی استخدامی با ...http://gmattest.ir › downloads › tag › نمونه-سوال-هوش-و-...
بایگانی‌های نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی استخدامی با پاسخ تشریحی - جی مت تست ... کتاب دفترچه سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی استعداد تحصیلی گروه ...

دانلود رایگان سوالات تست هوش استخدامی با جواب تشریحیhttps://32015141.romamobili.ru › post › دانلود رایگان ...
درس هوش و استعداد تحصیلی، یا به عناوینی دیگر همچون هوش و توانمندهای عمومی و یا ... تست هوش استخدامی با جواب تشریحیدانلود رایگان سوالات هوش استخدامی با پاسخ ...

دانلود رایگان سوالات هوش استخدامی با پاسخ تشریحی - fitonehttps://fitone.ir › دانلود_رایگان_سوالات_هوش_استخدامی_...
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمونهای استخدامی با دانلود رایگان سوالات تست هوش استخدامی با جواب دانلود دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اصل سوالات ...

مجموعه تست های هوش کلامی ششم تیزهوشان به همراه پاسخنامه ...http://span.winbash.ir › span › html
دانلود ... مجموعه تست های هوش کلامی ششم تیزهوشان به همراه پاسخنامه تشریحی آماده ی پرینت برای دانش آموزان , 125 تست با پاسخنامه تشریحی.

  • محمود محمودی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
کلمات کلیدی

دانلود کتاب نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

نمونه سوالات رشته آموزگار دوره ابتدایی

خلاصه حقوق رسانه باقر انصاری پیام نور

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

دانلود جزوه مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت 96 97 98 99

خرید کتاب آزمون استخدامی دبیری فیزیک

نمونه سوالات رایگان تراشکاری درجه 2 با جواب

نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب

منابع آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی

منابع آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی رضا رسولی

برای استخدامی دبیری شیمی چه بخوانیم

منابع آزمون استخدامی شرکت های خصوصی ودانش بنیان

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

نمونه سوالات متلب فنی حرفه ای با پاسخ

نمونه سوالات آزمون مسئول فنی گیاهپزشکی

نمونه سوال تستی نرم افزار متلب

کتاب آیین نامه رانندگی ویژه

سوالات درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب

بهترین منابع استخدامی هوشبری

کتاب سوالات استخدامی هوشبری

دانلود رایگان کتاب بیهوشی و بیماریهای همراه

کتاب استخدامی هوشبری

دفترچه سوالات استخدامی هوشبری

جزوه استخدامی هوشبری

کتاب ازمون استخدامی مامایی گلبان

درسنامه جامع مامایی زیبا تقی زاده

دانلود کتاب آزمون استخدامی مامایی نسترن رنجبر

دانلود جزوه استخدامی پرستاری