دانلود رایگان نمونه سوالات

سلام خوش آمدید

دانلود رایگان جزوه سوالات پول و ارز و بانکداری برای آزمون استخدامی

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

بر اثر کاهش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش عرضه دلار در کشور ایران منحنی عرضه دلار به سمت
……..جابه جا شده و قیمت دلار بر حسب ریال ………می یابد.
الف )راست -افزایش
ب) راست- کاهش
ج) چپ- افزایش ☑
د) چپ- کاهش

 

 


- رژیم نرخ ارز شناور به کشور هایی با کدام نظام اقتصادی متعلق است؟
الف ) بازار آزاد ☑
ب) بازار مختلط
ج) بازار دولتی
د) بازار سوسیالیستی


- در بازار پول کینز کدام متغیر تعیین می شود؟
الف )نرخ سود
ب)نرخ بهره ☑
ج) درآمد ملی
د)شاخص قیمت ها


- کدام اقتصاددان بانک مرکزی را به عنوان آخرین منابع برای قرض تعریف می کند؟
الف )هاوتری ☑
ب)اسمیت
ج)جان لا
د)شاو


- چه کسی نظریه مقداری پول را با دقت قابل توجهی به فرمول ریاضی تبدیل کرد ؟
الف )ویکسل
ب) کینز
ج)ویلیام پتی
د) ریکاردو ☑


 


- از نظر ویکسل هرگاه نرخ بهره ای که بانکهای تجاری برای وام دادن درخواست می کنند از نرخ بازده سرمایه
گذاری بیشتر باشد سرمایه گذاری و تقاضای پول به ترتیب چه تغییری می کند؟
الف )کاهش -نامعلوم
ب)افزایش- کاهش
ج) کاهش- افزایش
د)کاهش -کاهش ☑


- طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363 از جمله اهداف نظام بانکی عبارت است از:
الف )کسب حداکثر سود توسط بانک ها
ب) حفظ ارزش پول ☑
ج) رقابت با بنگاههای تولیدی در جمع آوری ثروت
د)پرداخت تسهیلات صرف به موسسات بازرگانی بزرگ


- چه کسی بنیانگذار مکتب پولی است؟
الف )کینز
ب) اسمیت
ج) فریدمن ☑
د)مارشال


 


- کدام گزینه نظریه توبین( )Tobinرا در مورد اوراق بهادار نشان میدهد؟
الف )بازده اوراق قرضه ثابت است.
ب) نگهداری اوراق بهادار با ریسک و خطر همراه خواهد بود ☑
ج) بازده اوراق قرضه در کوتاه مدت مطمئن است .
د)نگهداری اوراق قرضه بهادار در بلند مدت هیچگونه ریسک و خطری ندارد.


 


- کدام گزینه مهمترین عوامل موثر بر عرضه پول را نشان می دهد؟
الف )دولت و بنگاههای خصوصی
ب)دولت و بانک مرکزی
ج) بانک مرکزی، بانک های تجاری و مردم ☑
د) بنگاه های خصوصی و بخش خارجی اقتصاد


- کدام یک از گزینه های زیر سریعترین ابزار بانک مرکزی از نقطه نظر زمان تاثیر تلقی می گردد؟
الف ) عملیات بازار آزاد
ب) ذخیره قانونی ☑
ج ) اسکناس در دست مردم
د) نرخ تنزیل مجدد

 


- اعطای وام به بانکها که از طریق تنزیل اوراق بهادار بانک ها توسط بانک مرکزی صورت می گیرد چه نام دارد؟
الف )دارایی های خارجی
ب) بدهی بانکها ☑
ج) سایر داراییها
د)بدهی بخش دولتی


- ارزهایی که در شعبه های ارزی بانک ها، مجاز به خرید و فروش آنها می باشند چه نام دارد ؟
الف ) ارز قابل معامله ☑
ب) ارز قابل معاوضه
ج) ارز غیر قابل معامله
د) ارز غیر قابل معاوضه


- نوآوری استوارت میل نسبت به نظریه مقداری ریکاردو چه بود؟
الف )وی معتقد است یک واحد پول در یک دوره بیش از یک بار در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد ☑
ب)وی نرخ بهره را ثبات فرض کرد
ج) وی دست به دست شدن پول را سرعت گردش پول نامید.
د) الف و ج


- کدام گزینه جزء منابع پایه پولی می باشد؟
الف )اسکناس
ب)مسکوکات
ج) ذخایر بانکها
د) بدهی بانکها ☑


- در کدام بازار رابطه سکه طلا و سکه نقره بر اساس ارزش واقعی دو نوع پول تعیین می شد؟
الف ) بازار رسمی
ب )سیستم بانکی
ج )بازار غیررسمی ☑
د)بازار کالا


- اگر دولت بخواهد برای مهار تورم از سیاست پولی استفاده کند ،چه نوع سیاست پولی لازم است ؟
الف )سیاست مالی انقباضی
ب) سیاست مالی انقباضی
ج)سیاست پولی انبساطی
د)سیاست پولی انقباضی ☑


- خرید و فروش همزمان یک ارز در بازارهای مختلف به منظور انتفاع از آن چه نام دارد؟
الف )آربیتراژ بهره
ب) آربیتراژ بهره با پوشش
ج)سوداگری ارز
د) آربیتراژ ارز ☑


- اگر نسبت اسکناس و مسکوک به سرده توسط مردم افزایش یابد کدام منحنی ثابت می ماند ؟
الف )منحنی تمایل مردم
ب)منحنی تمایل بانکمرکزی
ج)منحنی تمایل بانکهای بازرگانی
د)منحنی تمایل بانک مرکزی و بانک های تجاری ☑


- چه عاملی باعث شد مردم کم کم به فکر جایگزین برای طلا و نقره به عنوان پول شوند؟
الف) صرافان
ب) وجود بانک ها
ج) کاهش عرضه آنها
د) افزایش حجم مبادلات ☑


- کدام گزینه بازاری است که دارایی های ملای در آن خلق و مورد معامله و داد و ستد واقع می شوند؟
الف )بازار پول
ب) بازار مالی ☑
ج) بازار کار
د) بازار کالا- متولیدذخایر ملی بودن بانک مرکزی از کدام گزینه ناشی میشود؟
الف ) بانکدار و ناظر سایر بانکها
ب) وظیفه ناشر اسکناس و ضرب کننده سکه ☑
ج) قرض دهنده نهایی
د) مشاور مالی دولت بودن
- اولین بار چه کسی شکل اولیه نظریه مقداری پول را مطرح کرد ؟
الف ) ریکاردو
ب) جین بادین ☑
ج) ویلیام پتی
د) جان لاک
- منحنی LMدارای شیب……… بوده و علت آن افزایش تقاضای پول و نرخ بهره در صورت………. درآمد
()Yمی باشد.
الف )مثبت، کاهش
ب)منفی، افزایش
ج)مثبت، افزایش ☑
د) منفی، کاهش
- در نظریه مقداری پول کدام یک از متغیرها را میتوان در کوتاهمدت فرض نمود؟
الف )سرعت گردش پول و سطح قیمت ها
ب)مقدار مبادلات و حجم پول
ج) حجم پول و سطح قیمت ها
د) سرعت گردش پول و مقدار مبادلات ☑
- در اسلام کدام وظیفه پول پذیرفته شده است ؟
الف )وسیله مبادله
ب) وسیله سنجش
ج) وسیله ذخیره ارزش
د) هرسه گزینه ☑
- کدام گزینه موجب افزایش همزمان قیمت ها و عرضه کل می شود؟
الف )تورم ناشی از فشار عرضه
ب)تورم ناشی از فشار تقاضا ☑
ج)تورم ناشی از فشار هزینه های تولید
د) هر کدام از موارد فوق
- عامل اصلی ثبات نرخ های ارز در بازارهای مختلف چه نام دارد؟
الف ) آربیتراژ بهره
ب) آربیتراژ ارز ☑
ج) سوداگری ارز
د) مظنه های ارز
- از دیدگاه کلاسیک بین پس انداز و نرخ بهره واقعی چه رابطه ای وجود دارد ؟
الف )رابطه دقیقی وجود دارد.
ب) رابطه مستقیم وجود دارد. ☑
ج)رابطه منفی وجود دارد.
د) به طور دقیقی رابطه ای وجود ندارد.
- کدام مورد زیر جزء سپرده سرمایهگذاری مدتدار نمی باشد ؟
الف )سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
ب)سپرده سرمایهگذاری بلندمدت
ج) سپرده قرض الحسنه ☑
د)حساب سپرده کوتاه مدت با سررسید معین
 


- در سپرده……. دارندگان حساب می توانند از طریق چک اقدام به دریافت و پرداخت نماید.
الف ) قرض الحسنه
ب) قرض الحسنه جاری ☑
ج) قرض الحسنه پس انداز
د) سرمایهگذاری مدتدار
- افزایش زیاد و فزاینده سطح عمومی قیمتها را چه می گویند؟
الف )تورم شتابان ☑
ب) تورم خزنده
ج) تورم ناشی از فشار تقاضا
د)مشابه تورم ناشی از فشار هزینه- بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، در امور بازرگانی بانک ها می توانند از چه نوع عقدی استفاده نمایند؟
الف بفروش اقساطی
ب) مساقات
ج) مزارعه
د) جعاله ☑
- اگر پایه پولی افزایش یابد حجم سپرده ها و حجم اسکناس و مسکوکات به ترتیب ……..
الف )افزایش، افزایش ☑
ب) افزایش ،کاهش
ج) کاهش، کاهش
د)کاهش، افزایش
- یکی از اهداف نهایی سیاست پولی چیست؟
الف )کاهش بیکاری
ب) تسریع در رشد اقتصادی ☑
ج) کاهش تورم
د) افزایش اشتغال
– مجموعه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی و اسکناس در دست مردم چه چیزی را تشکیل می دهد ؟
الف )نقدینگی
ب) تقاضای پول
ج) عرضه پول ☑
د)پول پایه
- تسهیلاتی که به موجب آن بانک، ثبت یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری است خریداری می کند چه
نام دارد؟
الف )مزارعه
ب)جعاله
ج)مساقات
د)خرید دین ☑
- اگر نرخ ذخیره قانونی کاهش یابد منحنی رفتاری بانک های بازرگانی و مرکزی چه تغییری می کند؟
الف )به صورت موازی به سمت راست منتقل میشود .
ب)به صورت موازی به سمت چپ منتقل میشود.
ج)شیب آن افزایش می یابد.
د)شیب آن کاهش می یابد. ☑
- سرمایه گذاری با نرخ بهره رابطه……. و پس انداز با نرخ بهره رابطه ……….دارد.
الف )معکوس -،مستقیم ☑
ب)مستقیم - مستقیم
ج)مستقیم- معکوس
د)معکوس -معکوس
- سیستم پولی کالایی برای رفع مشکلات سیستم……. به وجود آمد.
الف)سیستم پول فلزی
ب)سیستم پول بانکی
ج)سیستم پایاپای ☑
د)سیستم غیر پایاپای
- سیاست های طرف ……..که شامل سیاستهای پولی و مالی است، به صورت غیر مستقیم بر تقاضا کل تاثیر
می گذارد .
الف )تقاضا ☑
ب)عرضه
ج)درآمدی
د) مدیریتی
- اثر تغییرات پول پایه( )Bبر عرضه پول( ) Mچگونه است ؟
الف )معکوس
ب)مستقیم
ج) بدون تاثیر
د) هر کدام از حالت ها می تواند باشد. ☑


 


- مداخله دولت در بازار ارز برای حفظ یک محدوده معین برای نرخ ارز در مقابل فشار نیروهای بازار مربوط به
کدام رژیم ارز است؟
الف ) نرخ ارزش شناور
ب) نرخ ارز ثابت
ج) نرخ ارز شناور مدیریت شده ☑
د) الف وج
- افزایش پول پایه چه تاثیری در عرضه پول می گذارد؟
الف )باعث افزایش کمتر عرضه پول می شود.
ب)باعث افزایش شدید تری در عرضه پول می شود. ☑
ج)باعث کاهش کمتر عرضه پول می شود.
د) باعث کاهش شدیدتری در عرضه پول می شود.
- در نظریه کلاسیک ها منحنی ..……LMو در نظریه کینزین ها منحنی..…… LMمی باشد.
الف )افقی - افقی
ب)عمودی - عمودی
ج) افقی - عمودی
د)عمودی -افقی ☑
- کدام یک از گزینههای زیر صحیح است؟(:Bپول پایه، :mضریب عرضه پول ، :rنسبت ذخیره به سپرده،
Kنسبت اسکناس به سپرده :M۷عرضه پول)
الف افزایش Bباعث کاهش Mمی شود.
ب)افزایش rباعث افزایش mمی شود.
ج) افزایش Kباعث افزایش Mمی شود. ☑
د)افزایش mباعث افزایش Mمی شود.
- کدام عبارت زیر صحیح است؟
الف )ضریب افزایش نقدینگی با نرخ ذخایر اضافی رابطه مستقیم دارد.
ب) ضریب افزایش نقدینگی یا نرخ ذخیره قانونی سپردههای دیداری رابطه مستقیم دارد.
ج) ضریب افزایش نقدینگی با نرخ ذخیره قانونی سپردههای مدتدار رابطه مستقیم دارد.
د)ضریب افزایش نقدینگی با نسبت سپردههای مدتدار به سپرده های دیداری رابطه معکوس دارد. ☑
 


- کدام نوع سرمایه گذاری سررسید کمتر از یک سال دارد؟
الف )سپرده سرمایهگذاری مدتدار
ب) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
ج) سپرده سرمایه گذاری میان مدت
د)حساب سپرده کوتاه مدت با سررسید معین ☑
- کدام یک از موارد زیر از عوامل موثر بر تقاضای ارز نمی باشد؟
الف )واردات کالاها و خدمات
ب) وام از کشورهای دیگر
ج) سرمایه گذاری در خارج
د)گسترش صنعت توریسم ☑
- پول پایه از مجموع……. و ……..تشکیل می شود.
الف )اسکناس ،ذخیره بانکها نزد بانک مرکزی ☑
ب)سپرده ،اسکناس
ج)سپرده، ذخیره بانکها نزد بانک مرکزی
د) طلا ،اسکناس
- در کدام کشورهای زیر سیستم پولی تک فلزی نقره انتخاب شده بود؟
الف )ایران، ژاپن ،هندوستان ☑
ب )ایران ،ژاپن ،فرانسه
ج )انگلستان ، فرانسه، آمریکا
د) انگلستان ،فرانسه، ژاپن
- نخستین موسسه مالی خصوصی با نام بانک کدام گزینه بود؟
الف )بانک بارسلونا
ب) بانک هامبورگ
ج) بانک نورنبرگ
د) بانک ونیز ☑
- ذخیره احتیاطی هنگام شکل میگیرد که ذخیره…….. بیشتر از ذخیره …….. باشد .
الف ) آزاد - قانونی
ب)قانونی- مورد تمایل
ج) قانونی - آزاد
د) مورد تمایل – قانونی ☑
- اگر تغییرات نسبت اسکناس به سپرده مثبت باشد، ضریب عرضه پول چه تغییری می کند؟
الف )افزایش
ب) تغییر نمیکند
ج)کاهش
د)قابل پیش بینی نیست. ☑
- نرخ……. در هنگام معامله تعیین و در تاریخ سررسید از مورد معامله تحویل داده میشود .
الف ) آنی
ب) سلف ☑
ج) نقدی
د) سواپ
 


- بخش های صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات و مسکن از نظر طبقه بندی عقود اسلامی بر اساس بخش های
اقتصادی جزء کدام عقود محسوب می شود؟
الف )مشارکت حقوقی
ب)مشارکت مدنی
ج) فروش اقساطی ☑
د)اجاره به شرط تملیک


 


- ملیت بانک شاهنشاهی ایران چه بود؟
الف )ایرانی
ب) انگلیسی ☑
ج) روسی
د)فرانسوی
- در چه دوره هایی از تاریخ به سکه های به نام درهم ضرب شد؟
الف )اشکانیان
ب)سامانیان
ج) ساسانیان
د) الف و ج ☑
- بخش های صنعت ،کشاورزی ،معدن، واردات صادرات بازرگانی داخلی و خدمات از نظر طبقه بندی عقود
اسلامی بر اساس بخش های اقتصادی جزء کدام عقود محسوب می شود؟
الف )مشارکت حقوقی
ب)مشارکت مدنی ☑
ج) فروش اقساطی
د)اجاره به شرط تملیک
- نام دیگر پول پایه چیست؟
الف )پول کالایی
ب)سپرده
ج) پول بانکی
د)پول پرقدرت ☑
 


- طبق نظر فیشر کدامیک از موارد زیر در مورد رابطه مبادله صحیح می باشد؟
الف )حجم پول تابعی از قیمت و سرعت گردش پول است.
ب) سرعت گردش پول تابعی از حجم مبادلات و قیمت می باشد.
ج) قیمت در تعیین سایر پارامترهای رابطه موثر است
د)قیمت تحت تاثیر حجم پول و سرعت گردش پول می باشد. ☑
- درجعاله طرفی که عمل را انجام میدهد چه نام دارد؟
الف )عامل ☑
ب)جاعل
ج)جعل
د) متعهد


 


- نخستین بانکی که در ایران تاسیس شد کدام بانک بود ؟
الف ) بانک جدید شرق ☑
ب)بانک شاهنشاهی ایران
ج)بانک استقراضی ایران
د)بانک سپه
- در بازار پول اگر درآمد افزایش یابد منحنی تقاضای پول چه تغییری می کند ؟
الف )به سمت راست منتقل می شود. ☑
ب) به سمت چپ منتقل می شود.
ج) شیب آن افزایش می یابد.
د) تاثیری در آن نمی گذارد.
 


- هدف اصلی هر بانک تجاری چه می باشد؟
الف )حفظ سپردههای مردم
ب) اعطای وام
ج) کسب حداکثر سود ☑
د) توزیع عادلانه در ثروت
- مسئولیت مالی یورو بر عهده کدام گزینه است؟
الف ) بانک آزاد مرکزی اروپایی ☑
ب) بانک مرکزی آلمان
ج) بانک مرکزی فرانسه
د) بانک مرکزی اسپانیا
- شیب منحنی تمایلات و رفتار بانک بازرگانی بیانگر کدام است؟
الف )پایه پول
ب) ضریب افزایش پول
ج) نسبت اسکناس به سپرده
د) نسبت ذخیره به سپرده ☑
 

 

 

--

سوالات استخدامی پول ، ارز و بانکداری بانک ملی (آزمون سال 1402)

iran-soal.ir
https://iran-soal.ir › دانلود ها
سوالات استخدامی پول ، ارز و بانکداری بانک ملی منبع مطالعاتی است که ویژه آزمون سال جاری طراحی شده . داوطلبینی که قصد شرکت در آزمون استخدامی بانک ملی ایران را ...
محتوای فایل: pdf: حجم فایل: ۸۳ مگابایت
قابلیت پرینت: دارد: نوع سوالات: چهار گزینه ای
پاسخنامه: دارد: نوع فایل: دانلودی (به صورت فوری و ...

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی بانکدار - ای استخدام

e-estekhdam.com
https://www.e-estekhdam.com › دانلود-سوالات-استخدام...
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی بانکدار. کاربران عزیز این صفحه به منظور تجمیع سوالات تخصصی مربوط به بانکدار طراحی شده است.

نمونه سوالات استخدامی بانکدار + پاسخنامه - دیجی سوال

digisoal.com
https://digisoal.com › downloads › نمونه-سوالات-استخ...
نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری – 1037 سوال تستی با پاسخنامه; نمونه سوالات تئوری های مدیریت – 540 سوال تستی با پاسخنامه; نمونه سوالات ریاضیات و کاربرد آن در ...
دانلود رایگان سوالات تخصصی بانک ها (بانکداری) - ایران عرضه

iranarze.ir
https://iranarze.ir › ...
دانلود رایگان اصل سوالات تخصصی بانکدار کد 1 آزمون استخدام بانک ملی در سال 1397 شامل دروس. - اصول حسابداری. - پول، ارز و بانکداری. - اصول علم اقتصاد.
منبع سوالات: اصل سوالات استخدامی: نوع سوالات: ...
فرمت فایلها: پی دی اف - PDF: قابلیت پرینت: دارد
پاسخنامه: بخشی دارای پاسخنامه: کد محصول: ES440
محتوای فایل: حجم فایل

سوالات استخدامی پول، ارز و بانکداری بانک ملی 97

bigblog.ir
https://downloadfile1396.bigblog.ir › post11382
۲۷ دی ۱۳۹۷ — سوالات استخدامی بانک مسکن پول و ارز بانکداری - تی استخدام 163) شرایط صدور ضمانتنامه ارزی در بانک ملی در رابطه با صادرات کالا و خدمات چگونه است ؟

دانلود نمونه سوالات ‍پول و ارز و بانکداری مدیریت با پاسخ
gozineha.ir
https://file.gozineha.ir › uni › دانلود-نمونه-سوالات-‍پول...
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ — بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از تمامی نمونه سوالات درس ‍پول و ارز و بانکداری است. اگر دانشجوی رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ...

نمونه سوالات استخدامی پول و ارز و بانکداری - دکان وب

dokanweb.ir
http://dokanweb.ir › نمونه سوالات استخدامی
این فایل شامل نمونه سوالات استخدامی پول و ارز و بانکداری۵۹۰ سوال + پاسخنامه میباشد.

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی بانکدار (امور مالی) بانک ...

tsna.ir
https://www.tsna.ir › دانلود ها › بانک
تعداد ۱۳۹۶ سوال استخدامی پول، ارز و بانکداری با پاسخنامه کلیدی + جزوات خلاصه شده ویژه آزمون استخدامی. تعداد ۴۵۳ سوال استخدامی تئوری های مدیریت و برنامه ریزی ...
 رتبه: ۴٫۳ · ‏۳ رأی

دانلود جزوه و سوالات استخدامی دانش علوم بانکی (پول - تسنا

tsna.ir
https://www.tsna.ir › دانلود ها › سئوالات آزمون استخدامی
با توجه به اینکه درس دانش علوم بانکی (پول، ارز و بانکداری) یکی از مواد آزمون استخدامی بانک های دولتی و خصوصی برای رشته های شغلی همچون بانکدار و .. می باشد لذا ...
دسته بندی: سئوالات آزمون استخدامی، بانک
فرمت و تعداد فایل: یک فایل zip
تعداد فایل PDF: 9 فایل PDF
کل حجم فایل ها: 15 مگابایت
 رتبه: ۳٫۵ · ‏‎ریال ۱۹٬۹۰۰

پول، ارز و بانکداری - آکادمی مهدی سرخی

estekhdami-acc.ir
https://estekhdami-acc.ir › آموزش های رایگان
۱۹ فروردین ۱۴۰۲ — آموزش حسابداری بخصوص زمانی که حرف از آزمون های استخدامی در میان باشه، تخصص منه. من کمکت کنم تا در کوتاه ترین زمان بتونی به آرزوت که قبولی در ...

دانلود رایگان نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری با پاسخنامه - همدلی

hamdely.com
https://hamdely.com › دانلود سوال
سوالات رایگان پول و ارز و بانکداری / دانلود رایگان و مستقیم نمونه سوال پول و ارز و بانکداری رشته حسابداری پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی.

بایگانی‌های سوالات استخدامی پول و ارز بانکداری - سایت نمـــونه ...

nemonasoal.ir
https://nemonasoal.ir › دانلود ها
نمونه سوال امتحانی, سوال امتحان نهایی, نمونه سوال مداد کاغذی, سوالات آیین نامه رانندگی, سوالات ضمن خدمت , سوالات عملکردی و سوالات استخدامی.

کتاب و منابع استخدامی پول، ارز و بانکداری

avaketab.com
https://avaketab.com › dars › poul-arz-bankdari
خرید اینترنتی بهترین کتاب و منابع جامع نمونه سوالات آزمون های استخدامی درس پول، ارز و بانکداری با پاسخنامه تشریحی (با ارسال پستی). اطلاعات بیشتر .

دانلود سوالات پول، ارز و بانکداری - سرزمین دانلود

sarzamindownload.com
https://www.sarzamindownload.com › ...
۲۲ آبان ۱۴۰۰ — این درس در سوالات استخدامی نیز مطرح می‌شود و بهتر است بر مطالب آن تسلط داشته باشید. ما در این مطلب از سرزمین دانلود، سوالات مربوط به مبحث پول، ...

سوالات استخدامی پول، ارز و بانکداری بانک ملی سال 97 با پاسخ نامه

soal-azmon.ir
http://soal-azmon.ir › سوالات-استخدامی-پول،-ارز-و-بان...
در سوالات استخدامی پول، ارز و بانکداری بانک ملی با توجه به شروع ازمون فراگیر از روز شنیه با بهترین و جدیدترین سوالات ازمون استخدامی ویژه فراگیر استخدامی.
 رتبه: ۳٫۵ · ‏۲ رأی

دانلود 120 سوال پول ارز و بانکداری همراه با پاسخنامه
blog.ir
https://estexdam.blog.ir › tag › دانلود 120 سوال پول ار...
1- اقتصاد خرد و کلان 2- مبانی سازمان و مدیریت 3- مدیریت مالی پول، ارز و بانکداری 4- اصول حسابداری 1 و 2 و همچنین شامل سوالات عمومی خواهد بود. بر این اساس ما ...

دانلود مجموعه پول و ارز و بانکداری(درس،نکته و تست)، جهت شرکت ...

bzhik.ir
https://bzhik.ir › لیست محصولات
پول و ارز و بانکداری یکی از دروس تخصصی آزمونهای استخدامی بانکها و دستگاه های ... نمای کلی به صورت فصل به فصل، شرح درس به زبان ساده، سوالات تالیفی هر فصل با ...
 رتبه: ۵ · ‏۲ مرور

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک‌ها به همراه جزوه‌های رایگان

iranestekhdam.ir
https://iranestekhdam.ir › دانلود-رایگان-سوالات-استخدا...
۱۰ فروردین ۱۴۰۲ — دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی بانک‌ها دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی ... دانلود جزوه رایگان مالی و بانکداری بین الملل · دانلود.

دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک ملی با پاسخنامه تشریحی

iranarze.ir
https://iranarze.ir › ...
سوالات عمومی بانک ملی 1397. دانلود رایگان اصل سوالات تخصصی بانکدار کد 1 آزمون استخدام بانک ملی در سال 1397 شامل دروس. - اصول حسابداری. - پول، ارز و بانکداری.
‎ریال ۳۶٬۹۰۰

جزوه و سوالات آزمون استخدامی پول و ارز و بانکداری pdf (1402)

20begir.com
https://20begir.com › ❤️🏆دانلود رایگان سوالات😛😍
ج) افزایش نرخ بازده اوراق سهام باعث افزایش تقاضای واقعی پول می‌شود. د)افزایش نرخ بازده اوراق قرضه باعث افزایش تقاضای واقعی پول می شود. – افزایش ملایم سطح ...
‎¤۲۲٬۹۰۰٫۰۰

  • محمود محمودی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
کلمات کلیدی

دانلود کتاب نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

نمونه سوالات رشته آموزگار دوره ابتدایی

خلاصه حقوق رسانه باقر انصاری پیام نور

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

دانلود جزوه مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت 96 97 98 99

خرید کتاب آزمون استخدامی دبیری فیزیک

نمونه سوالات رایگان تراشکاری درجه 2 با جواب

نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب

منابع آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی

منابع آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی رضا رسولی

برای استخدامی دبیری شیمی چه بخوانیم

منابع آزمون استخدامی شرکت های خصوصی ودانش بنیان

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

نمونه سوالات متلب فنی حرفه ای با پاسخ

نمونه سوالات آزمون مسئول فنی گیاهپزشکی

نمونه سوال تستی نرم افزار متلب

کتاب آیین نامه رانندگی ویژه

سوالات درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب

بهترین منابع استخدامی هوشبری

کتاب سوالات استخدامی هوشبری

دانلود رایگان کتاب بیهوشی و بیماریهای همراه

کتاب استخدامی هوشبری

دفترچه سوالات استخدامی هوشبری

جزوه استخدامی هوشبری

کتاب ازمون استخدامی مامایی گلبان

درسنامه جامع مامایی زیبا تقی زاده

دانلود کتاب آزمون استخدامی مامایی نسترن رنجبر

دانلود جزوه استخدامی پرستاری