دانلود رایگان نمونه سوالات

سلام خوش آمدید

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جزوه استخدامی هوشبری» ثبت شده است

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری جزوه استخدامی هوشبری

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

جدیدترین مجموعه نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

نمونه سوالات استخدامی هوشبری فروشگاه سل سوالنمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی رشته هوشبری بیش از هزاران نمونه سوال با پاسخ مناسب ازمونهای استخدامی تامین اجتماعی وزارت بهداشت علوم پزشکی دستگاه.

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری علوم پزشکی مرکزی اراک نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری علوم پزشکی مرکزی اراک مرکز اموزشی درمانی ولیعصر عج نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری علوم پزشکی.

سوالات استخدامی علوم پزشکی کارشناس هوشبری سوالات سوالات استخدامی علوم پزشکی کارشناس هوشبری چه آموزش هایی درگیر است یک متخصص بیهوشی یک دکتر است یا که بیهوشی را انجام می.

بهترین بسته اینترنتی نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

سوالات استخدامی علوم پزشکی و بیمارستانها و وزارت بهداشت سوالات استخدامی علوم پزشکی نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی.

منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت رشته هوشبری دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس هوشبری وزارت بهداشت وتامین دانلود بهترین نمونه سوالات هوشبری وزارت بهداشت وتامین اجتماعی توجه کنید این سوالات کاملا.

نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی با سلام سوالات رشته روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رو ندارید.

مهمترین نکات نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

دانلود سوالات بیهوشی کتاب ازمون استخدامی هوشبری نمونه سوالات استخدامی هوشبری فروشگاه سل سوالنمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی رشته هوشبری بیش از هزاران نمونه سوال با پاسخ مناسب ازمونهای استخدامی.

دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی هوشبری با جواب سوالات استخدامی علوم پزشکی نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی.

سایت هزار سؤال سوالات استخدامی وزارت بهداشت وتامین سوالات استخدامی علوم پزشکی سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی دانلود رایگان ن.

 

– 152 .3992مصرف کدام دارو در پورفیری حاد خطرناک است؟1098
.3993الف – اتروپین Qب – کلردیازپوکساید
.3994ج – پرومتازین د – کلرپرومازین
– 153 .3995تجویز وریدی کلسیتونین در درمان هیپرپاراتیروئیدیسم با کدام عارضه همراه است؟1050
.3996الف – کاهش فشار خون ب – آریتمی قلبی
Q .3997ج – تهوع د – برونکواسپاسم
– 154 .3998خطر بروز پنومونی پس از عمل جراحی در کدام مورد زیر بیشتر است؟1088
.3999الف – سابقه Q COPDب – جراحی ترمیم انوریسم ائورت شکمی
.4000ج – سن 75سال د – سابقه CVA
– 155 .4001شایعترین علت کمبود هورمونهای گلوکورکورتیکوئید کدام است؟1038
Q .4002الف – قطع مصرف کورتون ب – تخریب آدرنال توسط توبرکولوز
.4003ج – هیپوپلازی مادرزادی ادرنال د – تخریب اتوایمیون ادرنال
– 156 .4004در هیپوفسفاتمی ناشی از TPNعارضه دیده نمیشود؟
.4005الف – نارسائی قلب ب – آنمی همولیتیک
.4006ج – تاکی پنه Qد – شیفت به راست منحنی تجزیه اکسیژن
- 157 .4007در بیماری که پتاسیم سرم وی بالاتر از 7 meq/lباشد کدامیک از گزینههای زیر صحیح است؟
.4008الف - اختلال هدایت دهلیزی در ابتدا بروز میکند
.4009ب - اختلالات هدایت قلبی با افزایش سطح سرمی کلسیم تشدید میشود
Q .4010ج - نمونه خونی که بلافاصله قبل از عمل جراحی سنجیده میشود، معمولاً بالاتر از نمونه 1 - 3روز
پیش از عمل میباشد
.4011د - آلبوترول تنها محرک بتا آدرنرژیک است که تأثیری روی پتاسیم بالای سرمی ندارد
** .4012در بیماری که بعلت کانسر تحت شیمی درمانی با سیکلوفسفامید می باشد ، کدامیک از موارد زیر
مطرح نمی باشد ؟ص 1118بخش27
.4013الف – طولانی شدن اثر شل کننده های عضلانی
Q .4014ب – آسیب شدید کبدی
.4015ج – تهوع و استفراغ

.4016 د – ترومبوسیتوپنی
- احتمال آسیب به شبکه براکیال در کدام عمل جراحی زیر بیشتر است؟

 

Q الف( جراحی قلب با مدین استرنوتومی .4017 ب( جراحی هیپ در پوزیشن لترال
.4018 ج( تیروئیدکتومی با dissectionگردن د( لامینکتومی-2 .4019بیمار 37ساله به علت وضعیت نامناسب آرنج حین عمل جراحـی دچـار complete disruption
عصب اولنار میگردد. نام ضایعه و درمان آن کدام است؟1153
.4020الف( نوروپراکسیا – کانسرواتیو ب( آکسونوتمز – جراحی
Q .4021ج( نوروتمز – جراحی د( آکسونوتمز – کانسرواتیو توراسیک با ابداکسیون بازوها
-٣ .4022شایعترین آسیب عصبی در اعصاب محیطی بدلیل پوزیشن،کدام است؟
.4023الف: پرونئال ب: فمورال
.4024ج: براکیال Qد: اولنار
-4 .4025در مورد تعریف نوراپراکسی Neurapraxiaکدامیک از موارد زیر صحیح است؟
.4026الف( بلوک عصبی موقتی بدون آسیب ساختمانی در عصب که تنها چند دقیقه طول میکشد.
Q .4027ب( از بین رفتن میلین فیبرهای محیطی در تنههای عصبی که ظرف 4-6هفته بهبود مییابد.
.4028ج( پارگی کامل آکسون عصبی در حالیکه غلاف عصبی سالم میماند و احتمـال بهبـودی کامـل آن کـم
است.
.4029د( پارگی کامل عصبی که نیازمند اصلاح جراحی میباشد.
-5 .4030وخیم ترین عارضه وضعیت Proneحین جراحی نوروسرجری کدامیک از موارد زیر است؟
Q .4031الف- آسیب چشمی ب- نوروپاتی عصب اولنار
.4032ج- افت فشار خون د- آسیب به ناحیه ژنیتالیا
-6 .4033پوزیسون ریورس ترندنبورگ در کدامیک از موارد زیر بکار می رود؟
(1 .4034استقرار کاتتتر در ورید تحت ترقوه ای
(2Q .4035جراحی قسمت فوقانی شکم تحت لاپاروسکپی
(3 .4036درمان سقوط فشار خون پس از انجام بی حسی اسپاینال
(4 .4037در بیماری که پس از القاء بیهوشی استفراغ کرده است
-7 .4038کدامیک از موارد زیر از ویژگی های نوروپاتی عصب اولنار می باشد؟ 1155
(1 .4039شیوع آن در مرد و زن یکسان است (2فقط در هنگام جراحی عمومی پیش می آید
(3 .4040فقط عصب حسی را درگیر می کند (4Qامکان بهبود کامل وجود دارد
-8 .4041بیماری در پوزیسیون لیتونتومی تحت عمل جراح قرار گرفته است. آسیب وارده بکدامیک از اعصاب
زیر را نمی توان به پوزیسیون لیتوتومی نسبت داد؟همه
Lateral femoral cutaneous (4 Obturator (3 ( سافن2 ( فمورال1 .4042
-9 .4043بیماری پس از عمل ارتوپدی دچار افتادگی مچ دست میگردد این عارضه بدلیل فشار بر روی کدام
اعصاب بوده است؟
.4044الف( اولنار ب( مدیان Qج( رادیال د( اولنار و مدیان
-10 .4045بستن تورنیکه حین عمل جراحی اندام از چه زمانی سـبب Neurapraxiaبعـد از عمـل جراحـی
میگردد؟؟
.4046الف( بیش از یک ساعت ب( بیش از یک و نیم ساعت
.4047ج( بیش از دو ساعت د( بیش از دو و نیم ساعت
-11 .4048در یک بیمار که تحت عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی قرار گرفته است بعد از
عمل دچار اختلال حرکتی در دسـت راسـت بـه صـورت اخـتلال در Thumb Abduction, Oppositionو
آتروفی تنار و اختلال حسی انگشت بلند مراجعه کرده، احتمال صدمه به کدام عصب وجود دارد؟
.4049الف( موسکولوکوتانئوس ب( رادیال
Q .4050ج( مدیان د( اولنار
-12 .4051کدامیک از عوارض زیر در وضعیت ترندلنبرگ دیده نمیشود؟
.4052الف( افزایش Q IOPب( افزایش کمپلیانس ریوی
.4053ج( کاهش ظرفیت باقیمانده عملی` د( نوروپاتی عصب زیر زبانی
-13 .4054در بیماری که در پوزیشن پرون قرار گرفته است کدام مورد معمولا اتفاق نمی افتد ؟
.4055الف – ادم راه هوایی فوقانی ب- استعداد به DVTپس از عمل

.4056 ج- ایجاد پاراپلژی Qد- کاهش خونریزی در لامینکتومی
( 14 در رابطه با وضعیت Supineکدام یک از مطالب زیر نادرست است ؟ .4057
.4058 الف – وضعیت supineکمترین اثر را برگردش خون دارد .
Q ب – FRCاز حالت ایستاده به Supineتغییر بارزی ندارد . .4059
.4060 ج – امکان درد ناحیه لومبوساکرال بعد از عمل در این وضعیت وجود دارد .
.4061 د – در این وضعیت فشار خون تغییر عمده ای ندارد .
( 15 در مورد وضعیت Proneکدام یک از مطالب زیر نادرست است ؟ .4062
Q الف – معمولاً هیپرتانسیون درا ین وضعیت وجود دارد . .4063
.4064 ب – در این وضعیت شکم باید آزاد باشد .
.4065 ج – قبل از بیهوشی و تغییر وضعیت معاینه حرکتی مهره های گردنی الزامی است د


– Complianceریه کاهش میابد .
( 16 .4066بیشترین عارضه عصب در بیماری که در وضعیت Lithotomyعمل می شود
مربوط به کدام عصب است ؟
.4067الف – سیاتیک ب – فمورال
.4068ج – سورال Qد - پرونال مشترک
( 17 .4069در کدامیک از وضعیتهای زیر FRCکل ریه افزایش میابد ؟
.4070الف – سوپاین ب – لیتوتومی
Q .4071ج – لترال دکوبیتوس د – هیچکدام
.18 .4072بیماری در پوزیشن لیتوتومی جراحی شده است بعد از عمـل از افـت انـدام تحتـانی )(foot drop
شکایت دارد کدام عصب دچار صدمه شده است؟ 1156
.4073الف سیاتیک Qب پرونئال مشترک
.4074ج تیبیال د ابتوراتور
(19 .4075براساس اطلاعات جمع آوری شده توسط انجمن بیهوشی آمریکا، در مورد آسیب های عصبی ناشی
از پوزیشن های نامناسب، گزینه صحیح کدام است؟
.4076الف: در اطفال شایعتر است .
.4077ب: در زنان شایعتر از مردان است.
Q .4078ج: شایعترین آسیب عصبی، صدمه به عصب اولنار است.
.4079د: آسیب شبکه براکیال در زنان شایعتر از مردان است.
( 20 .4080در انواع پوزیشن های حین بی هوشی ، نوروپاتی کدام عصب شایع تر است ؟
Q .4081الف ( عصب اولنا ب ( عصب پرونیال مشترک
.4082ج ( عصب مدیان د ( عصب رادیال
-21 .4083بیماری دچارنروپاتی پری اوپراتیوعصب اولنارشده ،کدامیک از فاکتورهای زیردر بروز این عارضه
کمتر مطرح است ؟به پوزیشن ربط ندارد
.4084الف جنسیت ب- پدینگ padingمناسب
.4085ج- وزن د- مدت زمان بستری
-23 .4086در صورت فشار روی ناحیهmedial tibial condyleدر وضعیت لیتوتومی کـدام عصـب آسـیب
میبیند؟1158
sciatic( دposterior ( جfemoral( بsaphenous (الفQ .4087
-24 .4088کدامیک از مواد زیر در نروپاتی ایجاد شده حین بیهوشی موثر هستند؟P=1154
.4089الف- دیابت- پولیو ب- الکلی – سیگاری
.4090ج- مواجه با فلزات سنگین Qد- همه موارد
-25 .4091در بیماری که دچار neurotemesisشده است کدام مورد صحیح است؟P=1153
.4092الف- بدلیل demyelizationفایبرهای تنه عصبی می باشد.
Q .4093ب- قطع عصب کامل است و نیاز به جراحی دارد.
.4094ج- در عرض مدت 4-6هفته بهبودی خود به خود صورت می گیرد.
.4095د- اکسون عصبی قطع شده ولی sheathآن سالم است.
– 26 .4096شایعترین آسیب عصبی که در بیمار بیهوش حین supine positionبوجود می آید کدام مورد
است؟
sciatic - دfemoral - جradial - بulnar -الفQ .4097
-27 .4098درپوزیشن سوپاین احتمال آسیب به کدامیک از اعصاب زیر بیشتر است ؟
.4099الف – پرونئال ب- رادیال Qج- اولنار د- براکیال
.28 .4100کدام یک در مورد تغییرات ناشی از پوزیشن ترندلنبورگ صحیح نمی باشد؟
.4101الف- احتمال صدمه شبکه بازوئی وجود دارد Qب- گذاشتن کاتتر در ورید سـاب کلاویـن
مشکل تر می شود
.4102ج- کمپلیانس ریوی کاهش می یابد د- برای جلوگیری از آسپیراسیون لوله گذاری
تراشه لازم است.
Compartment Syndrome -29 .4103درکدام پوزیشن حین عمل جراحی دیده نمی شود
prone -دQ Lithotomic - جLateral - بSupine – . الف4104
-30 .4105پیش آگهی کدامیک از آسیب های عصبی ذیل وخیم تر است ؟
Neurapraxia- جNeurotemesis -بQ Transient Ischemic Nerve block– . الف4106
Axonotemesis-د
( 31 .4107خانمی 45ساله تحت جراحی هیسترکتومی واژینال ، بمدت 3ساعت در وضعیت لیتوتومی قرار
داشته است ، در طول عمل سر داخلی کوندیل استخوان تیبیا تحت فشار بوده است ، کدامیک از عصبهای زیر
ممکن است آسیب ببیند ؟
.4108الف – تیبیال قدامی ب – اوبتراتور Qج – صافن د – پرونئال
( 32 .4109شایعترین عصبی که بعلت وضعیت ) پوزیشن ( حین بیهوشی احتمال آسیب دیدگی دارد کدام
است ؟
.4110الف – سیاتیک ب – فمورال ? Qج – اولنار د – رادیال
-33 .4111بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط انجمن بیهوشی امریکا، در مورد آسیب های عصبی ناشی
از پوزیشن های نامناسب، گزینه صحیح کدام است؟ 1150
.4112الف: در اطفال شایعتر است. ب: در زنان شایعتر از مردان است.
Q .4113ج: شایعترین آسیب عصبی، صدمه به عصب اولنار است. د: آسیب شـبکه براکیـال در
زنان شایعتر از مردان است.
-34 .4114شایعترین آسیب عصبی بدنبال پوزیشن لیتوتومی کدام است؟ 1155
.4115الف: اولنار Qب: پرونئال مشترک ج: شبکه براکیال د: سیاتیک
-35 .4116بر اساس تقسیم بندی Dylewskyو همکاران، دمیلینیزاسیون فیبرهـای محیطـی تنـه عصـبی، در
صورتیکه بعد از 4-6هفته ترمیم یابد مترادف است با: 1153
: دAxonotemesis : جNeurapraxia :بQ . الف: بلوک ایسکمیک و گذرای عصب4117
Neurotemesis
-36 .4118شایعترین عارضه چشمی بدنبال پوزیشن نامناسب Perioperativeکدام است؟ 1158
Q .4119الف: کندگی قرنیه ب: انسداد ورید رتین ج: انسداد شریان رتین د: انفارکشن
عصب اپتیک
-37 .4120در بیماری بدنبال عمل جراحی، تورم دوطرفه ساق پا و از دست رفـتن نـبض)سـندرم کمپارتمـان
تحتانی دوطرفه( پیدا کرده است. این عارضه در کدام پوزیسیون ذیل امکان پذیر است؟
Q .4121الف( لیتوتومی ب( لترال ابلیک ج( ترندلنبورگ معکوس د( نیم طاق باز
-38 .4122بیماری بعد از عمل جراحی دچار foot dropمیگردد. عصب درگیر و علت احتمالی ضایعه
چیست؟1156
.4123الف( عصب فمورال / فشار روی کشاله ران
.4124ب( عصب / Common peronealفشار زیر سر تیبیا
.4125ج( عصب فمورال / فشار روی کرست ایلئاک

/ فشار زیر سر فیبولاcommon peroneal د( عصبQ .4126
-39 کدام نوع آسیب عصبی جهت بهبود نسبی نیاز به درمان جراحی دارد ؟ .4127


Neurapraxia- بNeurotemesis – الفQ .4128
Axonotemesis - دTransient Ischemic Nerve Damage-. ج4129
- 40 .4130خانمی 55ساله متعاقب عمل هیسترکتومی واژینال در پوزیشن لیتوتومی دچار Foot Dropشده
است. احتمال آسیب کدامیک از اعصاب زیر محتملتر است؟)(M.1156
.4131الف - فمورال ب - تیبیال Qج - پروتئال مشترک د - سیاتیک
– 41 .4132کدامیک ازگزینه های زیر در مورد افزایش احتمال نوروپاتی در پوزیشن های مختلف نادرست می
باشد؟1154
.4133الف – تحت فشار و کشش قرار گرفتن عصب
Q .4134ب – در بیماران با هیپرلیپیدمی
.4135ج – در بیماران با آنمی پرنسیوز Pernicious
.4136د – در بیماران سیگاری
– 42 .4137در مورد پوزیشن های مختلف جمله صحیح را علامت بزنید؟1162-1158
.4138الف – در پوزیشن لیتوتومی احتمال آسیب به عصب تیبیالیس بالا میباشد
.4139ب – در پوزیشن سوپاین آسیب عصبی رادیال دیده میشود
.4140ج – در پوزیشن لاترال احتمال آسیب شبکه گردنی بالا میباشد
Q .4141د – پوزیشن ترندلنبورگ احتمال آسیب عصب لینگوال ) (Lingualوجود دارد
– 43 .4142در مورد پوزیشن نشسته کدام جمله غلط میباشد؟1165-1164
.4143الف – بیماران از نظر قلبی عروقی در وضعیت ثابتی می باشند
Q .4144ب – دسترسی به لوله تراشه درا ین پوزیشن مشکل میباشد
.4145ج – احتمال نیاز به ترانسفوزیون خون در این پوزیشن نسبت به بقیه کمتر میباشد
.4146د – احتمال ایسکمی طناب نخاعی را باید در نظر داشت
– 44 .4147در رابطه با وضعیت Supineکدامیک از مطالب زیر نادرست است؟
.4148الف – وضعیت Supineکمترین اثر را بر گردش خون دارد
Q .4149ب – FRCاز حالت ایستاده به Supineتغییر بارزی ندارد
.4150ج – امکان درد ناحیه لومبوساکرال بعد از عمل درا ین وضعیت وجود دارد
.4151د – درا ین وضعیت فشار خون تغییر عمده ای ندارد
– 45 .4152در مورد وضعیت Proneکدام یک از مطالب زیر نادرست است؟
Q .4153الف – معمولاٌ هیپرتانسیون درا ین وضعیت وجود دارد ب – در این وضعیت شکم باید آزاد باشد
.4154ج – قبل از بیهوشی و تغییر وضعیت معاینه حرکتی مهره های گردنی الزامی است د – Compliance
ریه کاهش میابد
– 46 .4155بیشترین عارضه عصبی در بیماری که در وضعیت Lithotomyعمل میشود مربوط به کدام
عصب است؟
.4156الف – سیاتیک ب – فمورال ج – سورال Qد – پرونئال مشترک
- 47 .4157شایعترین آسیب چشمی حول و حوش عمل جراحی ) (Perioperativeکدام است؟
Q .4158الف-کندگی قرنیه ب-انسدادوریدیا شریان چشم ج- نوروپاتی ایسکمیک اپتیک د-آسیب
یاهماتوم کیاسمای اپتیک
- آقای 25سالهای جهت عمل آپاندکتومی با فنتانیل، ساکسینیل کـولین و تیوپنتـال بیهـوش مـیگـردد و
سپس در ادامه هالوتان دریافت میکند. چند دقیقه بعد از القاء بیهوشی دچار هیپرکاپنی تـاکی کـاردی و
اسیدوز لاکتیک میشود. در مورد بیمار فوق کدام گزینه صحیح نمیباشد؟
Q .4159الف( هالوتان را قطع کرده و بیهوشی را با ایزوفلوران ادامه میدهیم
.4160ب( دانترولن را با دوز 2 mg/kgهر 5دقیقه تجویز میکنیم
.4161ج( لاواژ معده را با مایعات سرد انجام میدهیم
.4162د( سردکردن بیمار را تا دمای 38-39درجه سانتیگراد ادامه میدهیم
-2 .4163بیماری پس از دریافت هالوتان هر 5دقیقه یکدرجه سانتیگراد به دمای بدنش افزوده شـده اسـت.در
آزمایش خون BE=-15میباشد.ضمن سایر اقدامات بلافاصـله بمقـدار کـافی داروی دانتـرولن تجـویز گردیـده
است.احتمال مرگ ومیر را حدوداٌ چند در صد میدانید؟
%5 :دQ %20 :% ج50 :% ب70:. الف4164
-3 .4165کدام هوشبر نقش کمتری در بروز هیپرترمی بدخیم دارد؟
Q .4166الف( سووفلوران ب( انفلوران
.4167ج( ایزوفلوران د( هالوتان
-4 .4168کدامیک از ویژگی های دنترولن می باشد؟
(1 .4169دنترولن را باید در سرم فیزیولوژی حل کرد
(Q2 .4170دنترولن داروی اصلی برای درمان تب بدخیم است
(3 .4171دوزبالای دنترولن مانع انجام تنفس عمیق توسط بیمار میشود
(4 .4172دوز ابتدائی دنترولن mg15بازاءهرکیلوگرم است
-5 .4173کدامیک از گزینه های زیر در مورد هیپرترمی بدخیم صحیح است؟
(1درمان آن فقط سمپتوماتیک است
(2بروز آن در بالغین شایع تر از بچه هاست
(3با وجود پیشرفت در درمان، هنوز %90این بیماران فوت می کنند
(Q4 .4174رخداد موتاسیون در رسپتور ryanodineمی تواند عامل پیدایش هیپرترمی بدخیم باشد
-6 .4175کدام داروی هوشبر استنشاقی زیر کمتر ایجاد هیپرترمی بدخیم مینماید؟

.4176 الف( هالوتان ب( ایزوفلوران
.4177 ج( انفلوران Qد( سووفلوران
( 7 مؤثرترین راه اصلاح هیپرکالمی طی تب بد خیم کدام است؟ .4178
Q الف – تجویز دانترولن ب – تجویز کلسیم .4179


.4180ج – تجویز انسولین و گلوکز د – تجویز بیکربنات سدیم
( 8 .4181مرد 25ساله جهت عمل فتق اینگوئینال تحت بیهوشی عمومی با نسدونال و
اسکولین دچار اسپاسم ماستر به همراه سفتی سایر عضلات می شود و مانیتورینگ دمای بدن 36 ، 5را نشان می
دهد اقدام شما چیست ؟
Q .4182الف – خاتمه بیهوشی و درمان هیپرترمی بد خیم

.4183 ب – ادامه G.Aبا داروهای مجاز در هیپرترمی بد خیم
.4184 ج – اندازه گیری Kسرم و ABGو تصمیم گیری بر اساس آن
.4185 د – ادامه بیهوشی بدون اقدام خاص
(9 کدامیک از موارد زیر در بیماری هیپرترمی بدخیم، نسبت به سایرین با تاخیر ایجاد می شود؟ .4186


.4187الف: افزایش در غلظت داخل سلولی + Ca2عضله
.4188ب: کاهش در فشار نسبی اکسیژن ) (PO2وریدی
.4189ج: افزایش لاکتات Qد: افزایش تعداد ضربان قلب
( 10 .4190در خصوص دوز صحیح دانترولن در درمان بیمار مبتلا به هیپرترمی بدخیم صحیح ترین گزینه
کدام است ؟
Q .4191الف ( 2 mg/kgهر 5دقیقه تا دوز کلی 10mg/kg
20mg/kg دقیقه تا دوز کلی10 هر2 mg/kg( . ب4192
10mg/kg دقیقه تا دوز کلی10 هر4 mg/kg ( . ج4193
.4194د (4 mg/kgهر 5دقیقه تا دوز کلی 10mg/kg
-11 .4195موثر ترین راه کاهش پتاسیم درهیپر ترمی بدخیم کدام است ؟
.4196الف-هیپر ونتیلاسیون ب- تجویزگلوکز+انسولین
Q .4197ج- تحویزدوزکافی وموثردانترولن د-تجویزکلسیم داخل وریدی
-12 .4198بیماری نیم ساعت پس از بیهوشی با ساکسینیل کولین و هالوتان دچـار هیپرترمـی بـدخیم )(MH
شده است. اولین اقدام درمانی کدام است؟1184
.4199الف( تجویز بیکربنات
.4200ب( کنترل درجه حرارت
Q .4201ج( قطع تمام داروهای بیهوشی و هیپرونتیلاسیون با اکسیژن صددرصد
.4202د( تجویزدانترولن
-13 .4203بیمارجوانی پس ازتزریق سوکسینیل کولین برای القای بیهوشی مبتلا به هیپرترمی بدخیم شده است.
درآزمایشات خون و EKGپتاسیم سرم بالا نشان داده می شود.کدامیک از اقدامات زیر مـوثرترین روش بـرای
کاهش سرم پتاسیم میباشد؟
.4204الف- تزریق داخل وریدی کلسیم ب- تجویز گلوکز و انسولین
.4205ج- تجویز بیکربنات Qد- ادامه درمان با دوز کافی دانترولن
P=1169
-14 .4206در مورد مکانیسم اثر دانترولین ) (DANTROLENEکدام گزینه زیر صحیح است؟
Q .4207الف- کاهش آزاد شدن Ca 2بدون اثر در جذب مجدد Ca 2
.4208ب- افزایش آزاد شدن Ca 2با کاهش در جذب مجدد Ca 2
.4209ج- کاهش آزاد شدن Ca 2با کاهش در جذب مجدد Ca 2
.4210د- افزایش آزاد شدن Ca 2با افزایش جذب مجدد Ca 2
-15 .4211بیماری پس از القای بیهوشی با تیوپنتال ) (pentothalو آتراکوریم برای لوله گذاری تراشه دچـار
اسپاسم فک ) (trismusشده است در این مورد کدام گزینه زیر صحیح است؟
.4212الف- دانترولین تجویز شود.
Q .4213ب- ارتباطی به هایپرترمی بدخیم و هایپرکالمی ندارد.
.4214ج- CO 2 ETCO 2 انتهای بازدمی را اندازه گیری می نماییم.
.4215د- الکترولیت های خون را اندازه گیری می کنیم.
-16 .4216اولین علامت وقوع هیپرترمی بدخیم زیر بیهوشی چیست ؟
Q .4217الف – افزایش Co2انتهای بازدمی ب- افزایش حرارت بدن
.4218ج- کاهش فشار سهمی اکسیژن د- انقباض عضلات مخطط
-17 .4219مصرف کدامیک از داروهای زیر در بیمار مشکوک به هیپر ترمی بدخیم بی خطر است ؟
.4220الف – سوفلوران ب- دسفلوران Qج- پروپوفل د- سوکسینل کولین
.18 .4221در خانم حامله مستعد هیپرترمی بدخیم و کاندید سزارین با بیشهوشی عمومی بهترین زمان تجـویز
دانترولن برای پیشگیری از حملات بیماری کدام است؟
.4222الف- 48ساعت قبل از عمل ب- بلافاصله قبل از القاء بیهوشی
.4223ج- 12ساعت قبل از عمل Qد- بعد از کلامپ بند ناف نوزاد
-19 .4224در هیپرترمی بدخیم کدام علامت زیر دیده نمی شود؟
.4225الف- افزایش CO2بازدمی Qب- هیپوکالمی ج- اسیدوز متابولیک د- ادم
مغزی
-20 .4226دوز اولیه تزریق دانترولن در بیمار دچار هیپرترمی بدخیم چه مقدار است؟
- د10mg/kg - ج0.5mg/kg - ب2mg/kg -الفQ .4227
20mg/kg
-21 .4228کدامیک ازداروهای زیر میتواند باعث ایجاد سندرم نورولپتیک بدخیم) (NMSشود؟
.4229الف- کاربامازپین ب- دوپامین Qج- هالوپریدول د- پروپوفل
( 22 .4230کدامیک از موارد زیر در مورد درمان هیپرترمی بدخیم نادرست است ؟
.4231الف – تجویز دانترولن ) 2 mq/Kgهر 5دقیقه تا (10 mg/kg
.4232ب(تجویز بیکربنات ) (2-4 mEq/kg
Q .4233ج(سرد کردن بیمار تا 37
.4234؟د(قطع تجویز تمام هوشبرها
(23 .4235کدامیک از عبارات زیر در مورد اسپاسم عضله ماستر) (Trismusدر بیمارانی که ساکسینیل کولین
دریافت میکنند،نادرست است؟
.4236الف(در صورت شدید بودن و تداوم، احتمال هیپرترمی بد خیم به شدت افزایش می یابد.
Q .4237ب(تجویز دوز دفاسیکولان نان دپولاریزانها احتمال این عارضه را از بین می برد.
.4238ج(در صورت همراه بودن سفتی عضلات دیگر ،بیهوشی باید سزیع قطع شود.
.4239د(این بیماران باید تحت آزمایش استعداد هیپرترمی بد خیم قرار گیرند .
-24 .4240درمورد هیپرترمی بدخیم کدام مورد صحیح نیست ؟
Q .4241الف – ریورس شل کننده های نان دپلاریزان کنتراندیکه است
.4242ب- از N 2Oمی توان در بیماران هپیر ترمی بدخیم استفاده نمود
.4243ج- استفاده از دتوبوکوراین در بیماران مستعد ممنوع است
.4244د- استفاده از پروپوفل بصورت انفوزیون مشکل ایجاد نمی کند
-25 .4245موثر ترین روش برای کاهش پتاسیم سرم در هیپر ترمی بدخیم کدام است ؟
.4246الف – کلسیم داخل وریدی Qب- دادن دانترولن ج- دادن بی کربنات د- گلوکز انسولین
-26 .4247مورتالیتی هیپرترمی بدخیم درصورت تشخیص زودرس ودرمان بادانترولن به چه میزانی است ؟
Q .4248الف – کمتراز %5ب-کمتراز %20ج- %50د-%70
-27 .4249برای انجام بیهوشی عمومی در بیمار مستعد به هیپر ترمی بدخیم کدام اقدام معمولا ضرورت ندارد
؟
Q .4250الف–تجویز 2 mg/kgدانترولن وریدی بلافاصله قبل از القا بیهوشی
.4251ب- استفاده ازسیستم دورانی یک بار مصرف Circle
.4252ج- برداشتن واپورایزر د- تعویض سودولایم
-28 .4253جوان 22ساله ای جهت عمل آپاندکتومی تحت القا بیهوشی با روش Rapid Sequence
یاتیوپنتون سدیم وساکسی نیل کولین قرار می گیرد موقع لوله گذاری تراشه فک سفت بوده ودهان باز نمی شود
اسپاسم عضلات اندام ها مشاهده می شود اقدام بعدی شما در اداره این بیمار چیست ؟
.4254الف – برای نگهداری بیهوشی از پروفول وآتراکوریم استفاده می کنیم
.4255ب- بیهوشی رابا مانیتورینگ مناسب وایزوفلوران ادامه می دهیم
.4256ج- بیهوشی راادامه داده و الکترولیتها بویژه پتاسیم وکلسیم را چک می کنیم
Q .4257د- هر چه زودتر بیهوشی رامتوقف می کنیم
-29 .4258کدامیک از موارد زیر در بیماری هیپرترمی بدخیم، نسبت به سایرین بـا تـاخیر ایجـاد مـی شـود؟
1178

.4259
وریدی
الف: افزایش در غلظت داخل سلولی + Ca2عضله ب: کـاهش در فشـار نسـبی اکسـیژن )(Pa2
.4260 ج: افزایش لاکتات Qد: افزایش تعداد ضربان قلب
-30 در مورد مکانیسم اثر دانترولن، کدام گزینه درست است؟ 1171 .4261


Q .4262الف: کاهش آزاد شدن + Ca2از سارکوپلاسمیک رتیکولوم بدون اثر در جذب مجدد +.Ca2
.4263ب: افزایش آزاد شدن + Ca2از سارکوپلاسمیک رتیکولوم با کاهش در جذب مجدد +.Ca2
.4264ج: کاهش آزاد شدن + Ca2از سارکوپلاسمیک رتیکولوم و کاهش در جذب مجدد +.Ca2
.4265د: افزایش آزاد شدن + Ca2از سارکوپلاسمیک رتیکولوم و افزایش در جذب مجدد +.Ca2
-31 .4266بیماری پس از القای بیهوشی با تیوپنتال و فنتاتیل و ساکسی نیل کولین، بـرای لولـه گـذاری، دچـار
اسپاسم فک شده ) (trismusبطوریکه مختصری در باز شدن دهان مقاومت ایجاد شده است. چه اقدامی انجـام
می دهید؟ 1181
.4267الف: دانترولن تجویز می کنیم
Q .4268ب: بیهوشی را با پایش های خاص MHانجام می دهیم.
.4269ج: بیهوشی را قطع می کنیم.
.4270د: بیهوشی را با عوامل غیر تحریک کننده MHادامه می دهیم.
-32 .4271برای لولهگذاری نای بیماری از ساکسی نیل کولین استفاده شده است. در اتاق ریکـاوری در ضـمن
پایشهامتوجه افزایش مقدار CO2بازدمی او میشویم. کدام اقدام زیر را اول انجام میدهیم؟
.4272الف( اندازهگیری کلسیم خون
Q .4273ب( اندازهگیری درجه حرارت و نبض
.4274ج( اندازهگیری لاکتات خونی د( بیوپسی ماهیچه ها
-33 .4275به بیماری که دچار هایپر ترمی بدخیم شده است علاوه بر سرد کردن دانترولن 10mg/kg
وبیکربنات 2 mg/kgتزریق شده است ولی پاسخ مناسبی دیده نشد اقدام بعدی شما چیست ؟
-Blocker  Ca-Antagonist+- بCa Antagonist– . الف4276
Dantrolene, Bicarbonate د-ادامهQ Blocker +lasix  Ca-Antagonist +—. ج4277
-34 .4278خانمی مستعد به هیپرترمی بدخیم کاندید عمل سزارین است کدام اقدام ذیل توصیه نمی شود؟
.4279الف – رژیونال آنستزی ب- تجویز باربیتورات وN2o
Q .4280ج- تجویز دانترولین بلافاصله قبل از اینداکشن
.4281د- تمیز کردن ماشین بیهوشی از هوشبر تبخیری
-35 .4282کدامیک از داروهای زیر شروع هیپر ترمی بدخیم رابه تاخیر می اندازند ؟
.4283الف –کتامین ب-دسفلوران ج- Q N2Oد- پاولن
– 36 .4284موثرترین راه اصلاح هیپرکالمی طی تب بدخیم کدام است؟
Q .4285الف – تجویز دانترولن ب – تجویز کلسیم
.4286ج – تجویز انسولین و گلوکز د – تجویز بیکربنات سدیم
– 37 .4287مرد 25ساله جهت عمل فتق اینگوئینال تحت بیهوشی عمومی با نسدونال و اسکولین دچار اسپاسم
ماستر به همراه سفتی سایر عضلات میشود و مانیتورینگ دمای بدن 36/5را نشان میدهد. اقدام شما چیست؟
Q .4288الف – خاتمه بیهوشی و درمان هیپرترمی بدخیم
.4289ب – ادامه G.Aبا داروهای مجاز در هیپرترمی بدخیم
.4290ج – اندازه گیری Kسرم و ABGو تصمیم گیری بر اساس آن
.4291د – - برای اندازه گیری درجه حرارت پرده تمپان از کدام وسیله استفاده میشود؟
Thermistor ب( ترمیستورResistance thermometer . الف( ترمومتر مقاومتی4292
Thermocouple د( ترموکوپلQ Thermopil . ج( ترموپیل4293
-2 .4294کدام گزینه در رابطه با اساس کار پالس اکسی متر صحیح است؟
Q .4295الف( پالس اکس متر دو طول موج نوری 940nmو 660nmرا از دیود تابنده از بستر عروقی نـبض
دار به یک فتودیتکتور photo detectorمیفرستد.
.4296ب( پالس اکسیمتر در بررسی هیپراکسمی و هیپووانتبلاسیون شاخص حساس است.
.4297ج( پالس اکسیمتر دو طول موج نوری 940nmو 420nmرا از دیود تابنده از بستر عروقی نبض دار به
فتودیتکتور Photo detectorمیفرستد.
.4298د( اساس کارپالس اکسیمتری تغییرات شیمیایی است که توسط الکتـرود مخصـوص، اشـباع اکسـیژن را
مشخص میکند.
-3 .4299کدامیک از مانیتورهای زیر بر اساس قانون Beer Lambertساخته نشده است؟ 1212
Flow (4Q Pulse – Oximeter (3 Anesthetic Analyzer (2 Capnometer (1 .4300
meter
.4 .4301کدامیک از عبارت های زیر صحیح است؟ 1192
(pound/ square inch) می باشدPsi 14.7 . الف-یک ژول معادل4302
.4303ب-ژول واحد توان ) (Powerاست )انرژی جنبشی(
.4304ج-یک وات معادل 10ژول بر ثانیه است )(1
.4305د-یک کالری معادل 41/84ژول است 1Kcal=4186j
(5 .4306کدامیک جزء محدودیت های کاربرد بالینی (ACT) Activated coagulation timeاست؟
.4307الف: انجام دادن آن بر بالین بیمار دشوار است.
.4308ب: با هزینه بالایی همراه است.
Q .4309ج: هیپوترمی زمان تشکیل لخته در ACTرا طولانی می کند.
.4310د: توانایی مونیتور کردن با ACTدر موارد جراحی قلب که دوزهای بالای هپارین به کار می رود ناکافی
است
-6 .4311در بیماریکه دچار ایست قلبی گردیده از . D.Cشوک استفاده می کنیم- بعد از شوک اولیه کدامیک
از حالات زیر ممکن است ایجاد گردد؟P=1211
Q .4312الف- افزایش ایمپیدانس بین دو الکترود و کاهش چند ثانیه ای سیگنال ECG
.4313ب- افزایش ایمپیدانس بین دو الکترود و افزایش چند ثانیه ای سیگنال ECG
.4314ج- کاهش ایمپیدانس بین دو الکترود و کاهش چند ثانیه ای سیگنال ECG
.4315د- کاهش ایمپیدانس بین دو الکترود و افزایش چند ثانیه ای سیگنال ECG
-7 .4316وقتی نسبت pulse added absorbanceنور قرمز به مادون قرمز 1است، Spo 2چقدر است؟
P=1214
.4317الف- 95درصد Qب- 85درصد ج- 75درصد د- 65درصد
-8 .4318درباره عملکرد پالس اکسیمتر.عبارت درست کدامست؟
.4319الف- اساس کار ان بر اساس بر اندازه گیری نور قرمز منتقل شده از بافت استوار است
Q .4320ب - پالس اکسیمتر تنها از دو طول موج 660و 940نانومتر استفاده میکند
.4321ج - پالس اکسیمتر ابتدا جز DCجذب هر طول موج را تعیین میکند
.4322د – اساس کار پالس اکسیمتر اندازه گیری نور مادون قرمز جذب شده است
.4323ادامه بیهوشی بدون اقدام خاص
- بیماری 30دقیقه بعد از القای بیهوشی از نظر همودینامیک Stableبوده و هیچگونه پاسخ سوماتیک به
تحریک جراحی نشان نمیدهد. در صورتی که اندکس BISاندازه گیری شده 75باشد کدام اقدام زیر
را مناسب میدانید؟1257
.4324الف( افزایش دوز داروی آنالژزیک ب( کاهش دوز داروی هیپنوتیک
Q .4325ج( ارزیابی سطح تحریک جراحی د( تحت نظرگرفتن بیمار بدون اقدام خاص
-2 .4326اثر)(effectکدامیک از اجزای بیهوشی که در زیر آورده شدهاند را هنوز نمیتوان اندازهگیری کرد؟
Movement: دAmnesia:جQ Analgesis: بhypnosis:. الف4327
-3 .4328در کدام گروه از اعمال جراحی احتمال بروز AWARENESSدر حین عمل جراحی کمتر است؟
%0,4 OBSTETRIC ب: مامائیUROLOGY الف: ارولوژیQ .4329
%43-11TRAUMA% د: تروما1CARDIAC . ج: جراحی قلب4330
-4 .4331در مورد MACکدام صحیح است؟
.4332الف( MACدر ارتفاعات بیشتر است چون فشار اتمسفر پائینتر است.
.4333ب( MACدر تمام سنین عدد ثابتی است.
.4334ج( فشار بخار با Potencyگاز استنشاقی ارتباط تنگاتنگ دارد.
Q .4335د( هنگام تعادل غلظت آلوئولی و خونی-مغزی بیهوش کنندههای استنشاقی با هم برابر میشود.
-5 .4336در رابطه با عمق بیهوشی و مصرف اوپیوئیدها کدام جلمه صحیح است؟
.4337الف( اوپیوئیدهای وریدی عمدتاً بر روی Spinal tractاثر میگذارند.
.4338ب( اوپیوئیدهائی که در بلوکهای neuroaxialمصرف میشوند با اثر بر تـالاموس و midbrainاثـر
خود را اعمال میکند.
Q .4339ج( اثر خالص ) (net effectاوپیوئیدها و داروهای بی حـس کننـده موضـعی تخفیـف ایمپـالسهـای
دردناک کورتکس مغز است.
.4340د( دوزهای بالای اوپیوئیدها قادر به ایجاد unresponsivenessهستند.
-6 .4341در رابطه با Bispectral Indexکدام جمله غلط است؟
.4342الف( BISباعث کاهش %80در شیوع awarenessشده است
.4343ب(افزایش سن و BISپایین د ر حین عمل همراه با افزایش مرگ و میر بوده است
Q .4344ج(در بیمارستانهایی که BISاستفاده میکنند مرگ و میر یکساله بعد از عمل کاهش نداشته است
.4345د(با استفاده از BISزمان Verbal responsiveneesبعد از بیهوشی کاهش یافته است
-7 .4346کدامیک از فاکتورهای زیر تأثیری بر ) MACحداقل غلظت آلوئلی( داروهای بیهوشی ندارند؟1241
.4347الف- هیپوترمی ب- الکلیسم ج- سن بیمار Qد- جنس بیمار
-8 .4348در کدامیک از میزان های زیر برای ،BISامواج EEGایزو الکتریک می گردد؟
.4349الف- بین 80و 100ب- بین 60و 80ج- بین 40و Q 60د- زیر 40
-9 .4350در کدامیک از موارد زیر نیاز به غلظت سرمی بیشتر از آلفنتانیل جهت ایجـاد عمـق بیهوشـی کـافی
برای عمل جراحی و اثر بی دردی هستیم؟1248
Q .4351الف- لوله گذاری داخل تراشه ب- بستن پوست محل جراحی
.4352ج- برش روی پوست حین جراحی د- ونتیلاسیون خودبخودی
-10 .4353کدامیک از موارد زیر می تواند منجر به افزایش ) Bispectral Index (BISشود؟
.4354الف- هیپوولمی ?Qب- هیپوگلیسمی
د- ایزوفلورانPost-ictal -. ج4355
-11 .4356بیماری تحت بیهوشی عمومی با عمـق کـافی قـرار گرفتـه اسـت. چنـد روز پـس از عمـل، تحـت
هیپنوتیسم صحبت های پرسنل در روز عمل را به خاطر می آورد. نام این خاطره چیست؟
(4 Conscious recall (3 Implicit memory(Q2 Explicit memory (1 .4357
Awake ness
-12 .4358سرکوب کدامیک از تحریکات زیر، به بیشترین MACداروی بیهوشی استنشاقی نیاز دارد؟
(Q1 .4359لارنگوسکوپی (21242Q 1233برش پوست
(3 .4360بریدن احشاء (4تحریک تتانیک عصب محیطی
-13 .4361کدامیک از نوروترانسمیترهای زیر MACداروهای بیهوشی را زیاد می کند؟
(2Q GABA (1 .4362دوپامین (3آدنوزین (4استیل کولین
-14 .4363کدامیک از جملات زیر در مورد Processed EEGنادرست است ؟
.4364؟الف – استفاده از BISبرای پیش بینی واکنش حرکتی به تحریک جراحی مناسب است
از انواع آن استPower analysis -. ب4365
.4366ج- در آنالیز powerدامنه وفرکانس امواج EEGدر نظر گرفته می شود
.4367د- در آنالیز BISفاز امواج درنظر گرفته می شود .
(15 .4368کدامیک از موارد زیر باعث کاهش MACمی گردند؟
.4369الف: کاهش درجه حرارت، افزایش سن، کاهش فشار هیدرواستاتیک، هیپرناترمی
.4370ب: کاهش درجه حرارت، هیپوناترمی، هیپوکالمی
.4371ج: افزایش سن، هیپوناترمی، هیپوگلسیمی
Q .4372د: کاهش درجه حرارت، افزایش سن، هیپوناترمی
BIS (16 .4373بیماری در حین عمل جراحی 60است با تحریک جراحی BISتغییری نمـی کنـد امـا بیمـار
تاکیکارد و هیپرتانسیو می شود و مختصری حرکت می کند چه اقدامی برای وی انجام می دهید؟
.4374الف: تزریق 2mgمیدازولام ب: افزایش غلظت هالوتان
Q .4375ج: تجویز سوفنتانیل د: تجویز آتراکوریوم
-17 .4376کدامیک از موارد زیر باعث کاهش در MACمی شود ؟
Q .4377الف – تجویز وریدی LAب- کلسیم
.4378ج- طول مدت بیهوشی د- هیپر تانسیون
-18 .4379در جریان القای بیهوشی با گازی هالوژنه الگوی تنفسی بیمار به شکل زیر است :
.4380تنفس نسبتا منظم وقفه دمی بازدم با forceوطولانی احتمالا عمق بیهوشی بیمار درچه حدی است
706؟
Q .4381الف – سبک Lightوبه طرف عمیق شدن
.4382ب- متوسط ) (Moderateوبه طرف عمیق شدن
Deep . ج- عمیق4383
Very Deep . د- خیلی عمیق4384
-19 .4385در انسان عامل درد زای استاندارد جهت اندازه گیریMACکدام است؟1239
Q .4386الف( برش پوستی اولیه ب( لارنگوسکوپی ج( لوله گذاری د(
استرنوتومی
-20 .4387در کدام گروه از اعمال جراحی احتمال بروز Recallدر حین عمل کمتر است؟P=1237
trauma - دcardiac - جobstetric - بurology -الفQ .4388
-22 .4389اصطلاح MACداروی مورد نیاز بیهوشی برای جلوگیری از پاسخ آدرنرژیک به برش پوست کدام
P=1243است؟
-. الف4390
- دMACint ubation - جMACBAR -بQ MACskin incision
MACawake
-23 .4391از بین رفتن سطح هوشیاری در چه عددی از عدد BISاتفاق می افتد؟P=1254
40 د- کمتر از40-60 - ج70-80 -بQ 80-90 -. الف4392
-24 .4393عدم تغییرات آدرنرژیک در پاسخ به انسزیون پوستی مربوط به کدام MACمی باشد ؟
MAC - دMAC BAR-جQ MAC Intubation- بMAC awake – . الف4394
Incisional
-25 .4395کدام مورد باعث افزایش MACمی شود ؟
.4396الف – سن ب- طول مدت بیهوشی
.4397ج- جنس Qد- مصرف مزمن الکل
.26 .4398میزان بروز awarenessحین بیهوشی در کدام یک از اعمال جراحی زیر کمتر می باشد؟
.4399الف- بیهوشی در جراحی قلب ب- بیهوشی در جراحی حاملگی
.4400ج- بیهوشی در ترومای ماژور Qد- بیهوشی در نوروسرجری
.27 .4401کدامیک از فاکتورهای زیر بر روی MACبدون تاثیر هستند؟
.4402الف- سن Qب- مدت بیهوشی ج- لوکال آنستتیکهای داخل وریدی د- الکلیسم
-28 .4403کدامیک از اختلالات الکترولیتی سبب افزایش MACداروهای استنشاقی می شود ؟
Q .4404الف – هیپر ناترمی ب- هیپر کالمی ج- هیپر کلسیمی د- هیپر منیزیمی
-29 .4405کدام عامل زیر MACرا کاهش نمی دهد؟
.4406الف- هیپوترمی ب- تجویز لیدوکائین ج- حاملگی Qد- مصرف حاد آمفتامین
( 30 .4407در جدول گودل ، Stage IVمعادل کدامیک از موارد زیر است ؟
.4408الف – مرحله جراحی Qب – فلج تنفسی ج – آنالژزی د – دلیریوم
- 31 .4409
در یک آقای 73ساله ای با سابقه اعتیاد به مخدرها که تحت عمل جراحی طولانی مدت با بیهوشی بر پایه
مخدرها قرار خواهد گرفت کدام فاکتور روی حداقل غلظت آلوئونی داروی بیهوشی تبخیری بی تاثیر است
؟
Q .4410الف – بیهوشی طولانی مدت Qب- بیهوشی طولانی مدت ج- سابقه اعتیاد د- سن
بیمار
- 32 .4411شیوع بیداری حین عمل درکدام یک از اعمال جراحی زیر بیشتر از بقیه است ؟
.4412الف – جراحی قلبی Qب- ترومای بزرگ ج- جراحی مامائی د-اعمال جراحی عمومی
- 32 .4413بیماری تحت مانیتورینگ بااندکس (Bispectral index )BISقرار دارد بعد از تجویز
داروی خواب آور اندکس فوق در حد 75اندازه گیری می شود این عدد با کدام مرحله زیر مطابقت دارد
1253؟
.4414الف – بیداری Qب- از بین رفتن هوشیاری ج- بیهوشی عمومی د- خواب عمیق
-33 .4415کدامیک از عوامل زیر سبب افزایش MACمواد استنشاقی درانسان می شود ؟
.4416الف – مدت زمان بیهوشی ب- هیپو کاپنی ج- هیپر کاپنی Qد- الکلیسم
-34 .4417برای نگهداری بیهوشی بیماری از پروپوفول و الفنتانیل استفاده میشود. اگر )(Bispectral index
Bisبیمار 55باشد و با تحرکات جراحی فشارخون و نبض بیمار افزایش یابد کدام اقدام زیر را انجام میدهید؟
.4418الف( دوز پروپوفول را افزایش میدهید
Q .4419ب( دوز الفنتانیل را افزایش میدهید
.4420ج( دوز هر دو دارو را به یک نسبت افزایش میدهید
.4421د( به بیمار شل کننده عضلانی تزریق میکنید
-35 .4422واکنش بیمار نسبت به کدام یک از استرس های زیر بیشتر است؟
.4423الف( اضطراب پیش از جراحی Qب( لولهگذاری در نای
.4424ج( برش های جراحی د( کلمپ کردن عروق روده ها

 

دانلود کامل نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی با دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پز این مجموعه از نمونه سوالات استخدامی جهت.

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری علوم پزشکی مرکزی اراک نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری علوم پزشکی مرکزی اراک مرکز اموزشی درمانی ولیعصر عج نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری علوم پزشکی.

نمونه سوالات استخدامی هوشبری سوالات آزمون استخدامی سوالات استخدامی علوم پزشکی نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی دانلود.

مجموعه جدید و بسیار عالی نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

سوالات استخدامی علوم پزشکی کارشناس هوشبری سوالات سوالات استخدامی علوم پزشکی کارشناس هوشبری چه آموزش هایی درگیر است یک متخصص بیهوشی یک دکتر است یا که بیهوشی را انجام می.

نمونه سوالات استخدامی کاردان هوشبری کد شغل علوم نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی کارشناس اتاق عمل خوشه نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی کاردان اتاق عمل خوشه نمونه سوالات استخدامی علوم.

سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی قبولی آزمون های بسته نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی عرضه شده در بردارنده بخش های مطالعاتی بسیار پرمحتوا و دانش افزون که همگی از.

آپدیت شد نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و نمونه سوالات استخدامی هوشبری وزارت بهداشت آبان سوالات استخدامی رادیولوژی وزارت بهداشت.

دانلود رایگان سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سوالات رایگان استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی جهت دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید جهت دانلود نمونه.

نمونه سوالات استخدامی هوشبری دانلود مهر سوالات استخدامی مامایی وزارت بهداشت وبگاه تاپ سوال جهت آزمون حاوی کاملترین منابع نمونه سوالات استخدامی مامایی می باشد که دانلود سوالات مامایی در.

آپدیت شد نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

نمونه سوالات استخدامی هوشبری دانلودسوالات استخدامی مامایی وزارت بهداشت کامل ترین منبع مامایی سوالات استخدامی مامایی وزارت بهداشت ک مهر منابع تخصصی آزمون مامایی بارداری و زایمان تا بیماری های.

دانلود دفترچه استخدامی علوم پزشکی سوالات استخدامی سوالات استخدامی علوم پزشکی و بیمارستانها و وزارت بهداشت سوالات استخدامی پنجمین دوره استخدام علوم پزشکی نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه.

نمونه سوالات استخدامی هوشبری سوالات آزمون استخدامی سوالات استخدامی علوم پزشکی نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی دانلود.

ورژن جدید نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری کدشغل نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آموزش و پرورش وزارت بهداشت علوم پزشکی والات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور اصل.

دانلود کاملترین نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و نمونه سوالات استخدامی هوشبری وزارت بهداشت آبان سوالات استخدامی رادیولوژی وزارت بهداشت.

نمونه سوالات استخدامی هوشبری دانلود مهر سوالات استخدامی مامایی وزارت بهداشت وبگاه تاپ سوال جهت آزمون حاوی کاملترین منابع نمونه سوالات استخدامی مامایی می باشد که دانلود سوالات مامایی در.

بهترین و کاملترین نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

دانلود رایگان سوالات استخدامی بهداشت محیط تخصصی رشته کمک موثر در سوالات تخصصی آزمون استخدامی رشته بهداشت این مجموعه شامل سوالات آزمونهای گذشته وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سوالات.

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی پرستاری اصل سوالات و در این راستا بسته ی نمونه سوالات استخدامی رایگان پرستاری از وبسایت ایران سوال تنها اهرم معتبر و قدرتمندی است که.

رشته های آزمون استخدامی وزارت بهداشت شغل مورد نیاز رشته های تحصیلی مجاز به ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت هر سال آزمون استخدامی وزارت بهداشت به منظور تکمیل.

به روز شد نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

نمونه سوالات تخصصی رشته پرستاری مختص استخدام دستگاه های نمونه سوالات تخصصی رشته پرستاری مختص استخدام دستگاه های اجرایی دانشگاه علوم پزشکی با پاسخنامه دسته آزمون های استخدامی بازدید بار.

دانلود سوالات استخدامی ماماییسوالات استخدامی تخصصی مامایی سوالات استخدامی مامایی با جواب کاملا تشریحی سوالات تخصصی استخدامی مامایی جهت استخدام کارشناسی مامایی با پاسخ سوالات استخدامی رشته مامایی دانلود سوالات.

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته مامایی دانلود مطلب با کلمه ی کلیدی نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته مامایی ثبت شده است سوالات استخدامی تخصصی مامایی سوالات استخدامی مامایی.

به روز شد نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

نمونه سوالات استخدامی کارشناس هوشبری کدشغل نمونه سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی آموزش و پرورش وزارت بهداشت علوم پزشکی والات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور اصل.

کاملترین مجموعه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی رشته هوشبریبه روز ترین نمونه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی رشته هوشبری کد تمامی نمونه سوالات رشته هوشبری چند سال اخیر با پاسخنامه.

سوالات استخدامی علوم پزشکی نظافتچی و نیروی خدماتیاین بسته دقیقا براساس مفاد ازمون منطبق در سایت استخدامی علوم پزشکی گرداوری شده است و دیگر نیازی به مطالعه سوالات اضافی و.

بروزترین پکیج نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

نمونه کارنامه های استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی ایران نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی برای دریافت آگهی های استخدامی از.

سوالات آزمون استخدامی پرستاری و علوم پزشکی وبلاگ دانلود رایگان کتاب استخدامی رشته هوشبری وزارت بهداشت تا سال کارنامه اخرین قبول شده رشته اموزگار ابتدایی کارنامه اخرین نفر قبول شده.

سوالات استخدامی وزارت بهداشت آزمون جمعه سوالات استخدامی علوم پزشکی نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی دانلود رایگان ن.

به روز شد نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

سوالات استخدامی پرستاری سوالات استخدامی اموزش و پرورش سوالات استخدامی اموزش و پرورش شرکت نفت وزارت بهداشت تامین اجتماعی وبانک جدیدترین وبهترین سوالات استخدامی در سایت هزار سوال.

سوالات استخدامی کمک پرستاری علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز برای تأمین نیروی.

علوم آزمایشگاهی آزمونی ها نمونه سوالات استخدامی کشوردانلود نمونه سوالات استخدامی کشور استخدامی وزارت بهداشت وزارت نیرو علوم پزشکی جهاد دانشگاهی افسری ارتش استخدام سراسری دستگاه اجرایی آموزش و پرورش.

جدیدترین مجموعه نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته هوشبری

زمان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شغل نیروی خدماتی دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه دانشگاه علوم پزشکی نظر پنجشنبه بهمن.

  • محمود محمودی
کلمات کلیدی

دانلود کتاب نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

نمونه سوالات رشته آموزگار دوره ابتدایی

خلاصه حقوق رسانه باقر انصاری پیام نور

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

دانلود جزوه مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت 96 97 98 99

خرید کتاب آزمون استخدامی دبیری فیزیک

نمونه سوالات رایگان تراشکاری درجه 2 با جواب

نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب

منابع آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی

منابع آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی رضا رسولی

برای استخدامی دبیری شیمی چه بخوانیم

منابع آزمون استخدامی شرکت های خصوصی ودانش بنیان

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

نمونه سوالات متلب فنی حرفه ای با پاسخ

نمونه سوالات آزمون مسئول فنی گیاهپزشکی

نمونه سوال تستی نرم افزار متلب

کتاب آیین نامه رانندگی ویژه

سوالات درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب

بهترین منابع استخدامی هوشبری

کتاب سوالات استخدامی هوشبری

دانلود رایگان کتاب بیهوشی و بیماریهای همراه

کتاب استخدامی هوشبری

دفترچه سوالات استخدامی هوشبری

جزوه استخدامی هوشبری

کتاب ازمون استخدامی مامایی گلبان

درسنامه جامع مامایی زیبا تقی زاده

دانلود کتاب آزمون استخدامی مامایی نسترن رنجبر

دانلود جزوه استخدامی پرستاری