دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2

 

لینک دانلود :

 

https://sites.google.com/site/dabiramoz9/sample-grade-2-building-mapping-questions

 

11 محل استفاده از بالشتک بتنی در کدامیک از موارد زیر است؟ -
1 زیر ستون ها 2 زیر فونداسیون ها - -
3 زیر دیوار ها زیر سر تیر آهنهای پوشش در ساختمانهای معماری - -
211 فرمول مقابل را کامل کنید ملات ساروج = آب +............+ خاکستر + خاک رس +لویی -
1 سیمان 2 گچ 3 آهک سیلیس - - - -
212 مشخصات پوزیسیون ها همان - :
1 مشخصات هر تیر اهن در پلان تیر ریزی است 2 مشخصات عرض دیوار ها است - -
3 مشخصات اتصالات نبشی است هر سه مورد صحیح است - -
213 در حروف نویسی با شابلن لاتین فاصله دو کلمه به اندازه ...........حرف لاتین در نظر گرفته -
می شود.

دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2


214 میلگرد ممان منفی ، در کدام قسمت سقف تیرچه بلوک استفاده می شود؟ -
1 تکیه گاه 2 وسط سقف - -
3 وسط محل اتصال تیرچه به تیر باربر سقف گزینه های 1 و 2 صحیح است - -
-215 در نقشه کشی از شابلن به چه منظوری استفاده می شود؟ -
-1 ترسیم سریع و راحت 2- ترسیم دقیق اشکال - -
-3 نوشتن حروف و اعداد بدون اندازه گیری /- همه موارد - -
-216 شناژها ممکن است - .............
-1 در سطح فوقانی پی اجرا شود 2- در سطح تحتانی اجرا میشود - -
-3 هم در سطح فوقانی و هم تحتانی اجرا شود /- نیاز به اجرای شناژ نیست - -
-217 دانه های ماسه متوسط ........تا........... میلیمتر می باشد. -
- - - - 2 تا 5 -/ 042 تا 2 -3 2 تا 2 - -1 صفر تا 2 درصد 2
-218 به علائم و اشکال هندسی که بر روی نقشه چسبانده می شود بدون جدا شدن چیزی از -
روی آن اصطلاحا .... گویند .
-1 زیباتون 2- لتراست 3- برچسب /- گرافیک - - - -
-219 برای نگهداری از راپید کدام مورد زیر اشتباه است؟ -
-1 دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 پس از پایان کار کلاهک راپید را بگذارید -
-2 برای کار مجدد نوک راپید را جدا نموده و در آب نیمه گرم قرار دهید -
-3 برای رسیدن مرکب به سوزن ،قلم را در حالت عمودی قرار داده و تکان دهید -
/- پس از خیس شدن جوهر خشک شده در راپید ،آن را کاملا شسته و با دستمال نازک تمیز خشک می -
کنیم
-221 اصطلاح لاتین - ELEVATION مربوط به کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
-1 نما ها 2- دتایل ها 3- برش - - - /- تاسیسات الکتریکی -
-221 چه محیطی برای قیر مضر است؟ -
-1 محیط آلوده به خاک نرم زیاد 2- محیط فاقد خاصیت چسبندگی - -
-3 محیط آلوده به خاک نرم و مرطوب /- محیط فاقد رطوبت - -
-222 ملات ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ -
- 2 -1 - 3 - دسته 2 - 2 - دسته 3 دسته /- / - دسته
-223 نمایش باز و بسته شدن در اتاقها در پلان به چه صورت نمایش داده می شود؟ -
-1 به شکل نیم دایره 2- به شکل دایره - -
-3 خطی نشان داده می شود /- به شکل مثلث قائم الزاویه 2/ یا ربع دایره - -
-224 کدام گزینه زیر در تعیین ابعاد پی تاثیر ندارد؟ -
-1 وزن طبقات 2- نوع زمین و خاک آن - - -3 ابعاد تیر و ستون /- طول بنا و نمای ساختمان - -
-225 پلان طبقه ی همکف یک ساختمان مسکونی شامل پارکینگ تاسیسات انباری و راه پله را -
چه می نامند؟
-1 پلان تیپ 2- دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 پیلوت 3- پلان محوطه سازی /- هیچکدام - - - -
-226 تعیین شیب سقف بستگی به .................... دارد - .
-1 مقدار بارندگی 2- نوع پوشش سقف و طراحی منطقه ای - -
- - -3 ارتفاع سقف /- موارد 1 و 2
-227 در دستور - line اگر جلوی پیغام to point حرف u را وارد کنیم چه اتفاقی می افتد؟
-1 فرمان قطع می شود -
-2 آخرین خط رسم شده حذف می شود و به نقطه ماقبل آخر بر می گردد -
-3 نقطه انتهایی را به انتها وصل کرده و از فرمان - line خارج می شود
/- نقطه انتهایی را به ابتدا وصل کرده و کار رسم خط را ادامه می دهد -
-228 چراغ نقشه کشی برای افراد چپ دست در طرف ..........و........... میز نصف می شود. -
-1 چپ-پایینی 2- چپ-بالا 3- راست –پایین /- راست –بالا – – - - - - - -
-229 ارتفاع کرسی چینی حداقل چه مقداری باید باشد؟ -
- 100 -1 - 20 - سانتیمتر 2 - 20 - سانتیمتر 3 - سانتیمتر /- 10 سانتیمتر
-231 پلان پی کنی بعد از کدام مرحه در ساختمان سازی اجرا می شود؟ -
-1 بتن ریزی 2- پی سازی 3- پیاده کردن نقشه /- شیب بندی - - - -
-231 اندازه بین المللی کارت پستال کدام کاغذ زیر می باشد؟ -
- -1 A - -2 3 A - -3 / A - -/ 2 A 0
-232 چه نوع نقشه ای را فاز یک مینامند؟ -
-1 معماری 2- محاسباتی 3- تاسیسات مکانیکی /- تاسیسات الکتریکی - - - -
-233 در ساخت مکان های بتنی هدف از اجرای دیوار برشی چیست؟ -
-1 جلوگیری از دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 نیروهای جانبی 2- جلوگیری از نیروهای عمودی - -
-3 صرفا جداکننده فضاهاست /- تحمل کلیه نیروهای وارده - -
-234 استفاده از گزینه - THROUGH در دستور OFFSET موازی کشی را بصورت ............ امکان
پذیر می کند.
-1 سر تاسر یکسان با اندازه از پیش تعیین شده 2- سر تاسر متغیر با تعیین اندازه از قبل - -
-3 دستی با تعیین فاصله توسط کلیک کردن /- موازی فقط داخل موضوعات - -
-235 با توجه به فرمول - 2h+b=64 اگر کف پله 28 سانتیمتر باشد ارتفاع پله چقدر خواهد بود؟
- 12 -1 -- سانتیمتر 2 12 -- سانتیمتر 3 10 سانتیمتر /-- 20 سانتیمتر
--236 خط کش فلزی همراه کدام یک از برش دهنده ها به کار می رود؟
--1 -- کاتر 2 -- نخ 3 گیوتین /-- قیچی
--237 آئین نامه ACI حداقل ضخامت دیوار های بتنی غیر باربر را ......... سانتیمتر تعین کرده
است.
--1 1 --2 2 --3 10 --/ 12
--238 پلان تیر ریزی نشان دهنده چه قسمتی از ساختمان است؟
--1 -- آکس بندی 2 -- زه کشی ساختمان 3 پیاده کردن نقشه /- آهن ریزی سقف -
--239 طول تخته رسمی 71 سانتیمتر است اندازه عرض استاندارد آن را بر حسب سانتیمتر تعین
نمایید؟
--1 22 --2 32 --3 20 --/ 50
--241 کدام یک از کاغذ های زیر برای رسم اولیه ی نقشه در کلاس های نقشه کشی )رسم فنی
(که حالت مقوایی نیز دارد استفاده می شود؟
--1 -- کاغذ اشتاین باخ 2 -- کاغذ کالک 3 کاغذ پوستی /-- کاغذ میلی متری
--241 وقتی به علت طول زیاد یک بنا مجبور باشیم ساختمان را با درز انبساط )ژوئن( بسازیم از
چه نوع پی برای درز انبساط استفاده می نماییم؟
--1 -- مشترک 2 -- باسکولی 3 نواری /-- صفحه ای
--242 در کدام یک از اشکال هندسی زیر هر سه نمای اصلی مربع می باشد؟
--1 -- هرم 2 -- استوانه 3 منشور /-- مکعب مربع
--243 کدام نوع از نقشه های زیر محاسباتی است؟
--1 -- کرسی چینی 2 -- خاکبرداری 3 پی و ستون /-- نازک کاری
--244 یک هکتار چند متر مربع است؟
--1 10 --2 100 --3 10000 --/ 1000
--245 هر قطعه بتن آرمه را چه می نامیم؟
--1 -- پوت 2 -- پوتر 3 نعل در گاه /-- سیتکا
--246 اندود دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 ساروج جزء کدامیک از انواع اندود است؟
--1 -- هوایی 2 -- آبی 3 اندود نیست /-- هیچکدام
--247 پوشش بتن در شناژها ......... و در فنداسیون ...... سانتیمتر است.
--1 2 تا 3 --2 و 5 تا 10 2 تا 10 و 10 تا 12
--3 2 --/ تا 3 و 2 تا 5 10 تا 12 و 2 تا 10
--248 ضخامت موزاییک در کف سازی اتاق چند سانتی متر است؟
--1 2 --2 3 --3 10 --/ 2
--249 کدام گزینه انواع آرماتور ها را بیان می کند؟
--1 خاموت- سپری- ادکا – رکابی – - - --2 خاموت - سپری- ادکا- نبشی - - -
--3 خاموت - ماهیچه– ادکا - رکابی- سیتکا – - - - --/ پلیت - ادکا- رکابی- خاموت - - -
--251 از ملات گچ و خاک در :
--1 آستر روی دیوار ها و سقف دانلود رایگان کتاب نمونه سوالات نقشه کشی ساختمان درجه 2 استفاده می شود --2 نازک کاری استفاده می شود
--3 کف سازی استفاده می شود --/ اتصال بین دیوار ها استفاده می شود