دانلود کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری محمد علی گودرزی pdf

دانلود کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری محمد علی گودرزی pdf

دانلود کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری محمد علی گودرزی pdf

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

چند تا سوال :


)9تکنیک طوفان فکری توسط چه کسی ابداع شد؟
الف)میکاییل میچالکو*ب)الکس اساسبورن
ج)سایمون
د)توماس.ال

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
)10کدام جمله در مورد طوفان فکری نادرست است؟
الف) هرچه بیشتر ایده خلق شود احتمال پیدا کردن ایده مناسب بیشتر است.
*ب)ارزیابی وقضاوت عجولانه اعضای گروه مانع تصور وخیال پردازی افراد نمی شود.
ج)افراد در مواجه با ایده جدید تعداد بیشتری ایده در ذهنشان جرقه خواهد زد.
د)ایده های ایجاد شده در گروه بهتر وبیشتر از ایده هایی است که مجموع افراد به تنهایی پیشنهاد می کنند.
)11کار مدیر جلسه در طوفان فکری چیست؟
الف)کنترل جلسه
ب)تشویق افراد
ج)هدایت جلسه
*د) هر سه مورد

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
)12انواع تقسیم بندی تصمیم گیری کدامند؟
الف)برنامه ریزی شده وبرنامه ریزی نشده.
ب)تصمیمات فردی وسازمانی
*ج)هردو
د)هیچکدام
)13کدام جمله نادرست است؟*الف)مدیران طراز اول باید در جزییات درگیر شوند.
ب)معمولا گروه بهتر از فرد تصمیم می گیرد.
ج)تصمیمات اخذ شده گروهی بهتر جامه عمل به خود می پوشانند.
د) هرسه مورد

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
)14کدام یک جزء مشخصه تصمیم گیری چند شاخصه()MADMمی باشد؟
*الف)اهداف آن صریح بیان شده اند.
ب)محدودیت ها کاملا مشخص است.
ج)شاخص ها ضمنی بیان شده اند.
د)تعداد گزینه ها نامحدود است.
)15خصوصیات فرایند تحلیل سلسله مراتبی چیست؟
الف)بر مبنای یک تئوری قوی استوار است.
ب)معیارهای کمی وکیفی رادر تصمیم گیری دخالت می دهد.
*ج) هردو
د)هیچکدام
)16کدامیک جزء مشخصات روش AHPنمی باشد؟
الف)بازخورد متقابل
ب)AHPرا می توان بصورت ترکیبی با برنامه ریزی خطی مورد استفاده قرار داد.
*ج)از مقیاص مطلق استفاده می کند.
د)از روشهایی نظیر تفکر گروهی، طوفان فکری در تجزیه وتحلیل ساختار مساله استفاده می کند.)17تعریف خلاقیت کدام است؟
الف)توانایی حل مسائلی که فرد قبلا حل آنها را آموخته است.
ب)توانایی تصور وابداع چیزی.
ج)فرایندی که نتیجه آن کار تازه ای باشدکه توسط گروهی، دریک زمان،مفید وارزشمند تلقی شود.
*د)ب وج صحیح است.

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
)18کدامیک جزء ویژگی افراد خلاق نمی باشد؟
*الف)افراد خلاق ضرورتا دارای ضریب هوشی بالایی هستند.
ب)به جای کلمات به تصاویر ذهنی فکر می کنند.
ج)مخاطره پذیرند.
د)ضرورتا تحصیلات بالایی ندارند.
)19منظور از تصور مهار شده چیست؟
الف)تفکر
*ب)ایده
ج)خلاقیت
د)نوآوری
)20عوامل موثر بر تصمیم گیری کدامند؟
الف)ترس از خطر
ب)عدم انعطاف پذیری
*ج)اعتماد به نفس واستقلال فکرد)ارزش ها وباورها در تصمیم گیری دخیل نیستند.
سوالات مراحل ثبت شرکت سهامی عام
-1قبل ازاحداث شرکت سهامی عام کدام مورد باید انجام پذیرد؟
الف)معلوم کردن هیات مدیره
ب)مدیر عامل
*ج)مجوز از سازمان بورس واوراق بها دار
د)گرفتن مجوزاز اداره ثبت

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
-2شرکت سهامی عام بعداز چه مدت ازثبت اظهار نامه به ثبت می رسد؟
الف )یک سال
ب)دوسال
 ج)شش ماه
د)هشت ماه
-3گذاشتن نام برای شرکت توسط چه کسی انجام می گیرد؟
 الف)مدیر عامل
ب)هیات مدیره
ج)اداره ثبتد)هیچکدام
-4آخرین اقدام تاسیس شرکت چیست؟
 الف)ثبت شرکت
ب)پیدا کردن مدیر عامل
ج)پیدا کردن نام مناسب شرکت
د)هیچکدام
-5اعلامیه پذیره نویسی توسط کدام مورد صادر می شود؟
الف)مدیر عامل
ب)سهام دار
 ج)اداره ثبت شرکت
د)هیات مدیره

https://rayabook.net/bookid/35369

 

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
-6مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت
شرکتها کدام است؟
الف)2نسخه طرح اظهارنامه وطرح اساسنامه سهامی عام
ب)2نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
ج)گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل %35سرمایه تعهد شده توسط موسسین
 د)همه موارد
-7حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام چقدر است؟
 الف)5میلیون ریال
ب)10میلیون ریال
ج)15میلیون ریال
د)20میلیون ریال
-8اقدامی که برای جمع آوری سرمایه از طریق مراجعه به عموم انجام می شود را00000000
 الف)پذیره نویسی
ب)اظهار نامهج)تاسیس شرکت
د)هیچکدام

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
-9حد اقل تعداد برای تاسیس شرکت های سهامی عام چقدر است؟
الف)10نفر
ب)6نفر
 ج)3نفر
د)5نفر
-10مزایای شرکت سهامی عام00000
الف)سهولت نقل وانتقال
ب)تجمع سرمایه ها ی کوچک برای تشکیل سهام
ج)استمرار وموجودیت شرکت های سهامی
 ج)همه موارد
-11نسخه اول پذیره نویسی دراختیار چه کسی قرار می گیرد؟
الف)سهامداران
ب)مدیر عامل
ج)پذیره نویس
 د)بانک
-12با سپری کدام مرحله پذیره نویسی قطعیت می یابد؟
 الف)امضای ورقه تعهد سهام
ب)تهیه طرح اعلامیه پذیره نویسی
ج)هر دو مورد
د)هیچکدام
-13طبق اساس قانون مبلق هر سهم چقدر باید باشد؟
 الف)10هزار ریالب)100هزار ریال
ج)200هزار ریال
د)50هزار ریال

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
-14هر سهامدار چقدر می تواند سهم خریداری کند؟
الف)10هزار سهم
ب)100هزار سهم
ج)60هزار سهم
 د)نا محدود
-15از کدام مرحله شرکت وارد مرحله ی ثبت می شود؟
 الف)تشکیل سرمایه
ب)تخصیص سهام
ج)تهیه طرح اعلامیه پذیره نویسی
د)اظهار نامه تاسیس شرکت
-16اولین کار موسسان پس از تاسیس شرکت سهامی عام تهیه %20مبلغ تعهد شده شرکت و قرار
دادن آن در حساب مخصوص بانکی شرکت است.هدف از این کار چیست؟
 الف)جلب اعتماد دیگران برای سرمایه گذاری
ب)مشخص کردن هیات مدیره
ج)هر دو مورد
د)هیچ کدام

https://ajansbook.ir/


-17گام دوم تاسیس شرکت کدام است؟
الف)تشکیل سرمایه
 ب)اظهارنامه تاسیس شرکت
ج)تهیه طرح اعلامیه پذیره نویسی
د)امضای ورقه تعهد سهم

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
-18کدام گزینه در طرح اعلامیه پذیره نویسی به چشم می خورد؟الف)نام شرکت
ب)هوت کامل واقامتگاه موسسان
ج)مبلغ سرمایه شرکت ومشخص کردن مقدار نقد وغیر نقد آن
 د)همه موارد
-19مزیت بزرگ شرکت سهامی عام نسبت به شرکتهای دیگر00000000000
 الف)مشارکت عموم
ب)استمرار و موجودیت شرکتهای سهامی
ج)سهولت نقل وانتقال سهام
د)همه موارد
-20گام چهارم تاسیس شرکت 0000000
الف)تشکیل سرمایه
 ب)امضای ورقه تعهد سهم
ج)تخصیص سرمایه
د)اظهار نامه تاسیس شرکت
سئوالات مسئله یابی:
 -1تعریف  MODMکدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
الف)مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
×ب)مدل های تصمیم گیری چند هدفه
ج)روشهای تصمیم گیری چند منظورهد)اجبار به تصمیم گیری چندمعیاره
 -2کدام یک از تعاریف زیر مربوط به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
است؟
الف)یکی از کارآمدترین تکنیک های تصمیم گیری
ب)ماهیت ساده و درعین حال جامعی
ج)براساس مقایسات زوجی بناشده
×د)هرسه مورد
 -3کدامیک از گزینه های زیر جزء خصوصیات یک سیستم پشتیبانی
تصمیم گیری چندمعیاره مناسب نمی باشد؟
الف)گزینه های مختلف را در نظر بگیرد
ب)معیارهای کمی وکیفی را در تصمیم گیری دخالت دهد
×ج)میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد
د)برمبنای یک تئوری قوی استوار است
 -4کدامیک از موارد زیر جزء اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نمی
باشد؟الف)شرط معکوسی
ب)اصل همگنی
×ج)هماهنگی
د)انتظارات
-5در راس سلسله مراتبی هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی ............. و
................ قرار دارد.
الف)هدف و معیار
×ب)معیار و گزینه ها
ج)عوامل و زیر معیارها
د)هیچکدام
 -6محدوده قابل قبول ناسازگاری در هرسیستم به چه عواملی بستگی
دارد؟
×الف)تصمیم گیری
ب)اهداف
ج)قضاوتد)مقدار ناسازگاری
 -7کدام یک از موارد زیر جزء نکات تصمیم گیری گروهی نیست؟
الف)ساخت سلسله مراتبی
ب)انجام مقایسات زوجی
ج)قضاوت های شخصی
×د)بهبود و سرعت کارها
-8چنانچه در سازگاری سیستم وابستگی دوطرفه باشد و دیگر یک سلسله
مراتبی نداریم و به جای آن...................
الف)یک شبکه
ب)سیستم خطی
ج)سیستم با بازخورد
×د)هرسه مورد

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
 -9در برخی مواقع بهتر است دو سلسله مراتبی ایجاد شود یکی...............
و دیگری...............
×الف)سود- هزینهب)هدف- معیار
ج)سود - ساختار
د)هیچکدام
 -10کدام یک جزء مشکلات حالتهای تصمیم گیری می باشد؟
الف)فقدان استاندارد برای اندازه گیری معیارهای کیفی
ب)فقدان واحد برای تبدیل معیارها(اعم از کمی و کیفی) به یکدیگر
×ج)گزینه الف و ب
د)فضای گسسته و حالت تک معیاره و معیار کمی
 -11کدام یک جزء توصیه کلی در ایجاد سلسله مراتبی نمی باشد؟
الف)تعیین هدف های جزئی
ب)تعیین عوامل و زیر عوامل
ج)مشخص نمودن معیارهای اهداف جزئی
×د)تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها
 -12سطوح مختلف در سلسله مراتب انتخاب بهترین ها چیست؟الف)هدف
ب)معیارها
ج)گزینه ها
×د)همه موارد
 -13نقاط کانونی مدل های تصمیم گیری کدامیک از گزینه های زیر می
باشد؟
×الف)اطلاعات

 

 

۰ ۰ ۰ دیدگاه

دیدگاه‌ها

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

کلمات کلیدی
آخرین مطلب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
پیوندهای روزانه
پیوندها
بایگانی