دانلود رایگان نمونه سوالات

سلام خوش آمدید

نمونه سوالات کارگر عمومی لوله کشی ونصاب وسایل بهداشتی درجه 3

 

لینک دانلود :

 

https://20begir.com/product/plumber-3/

 

 

 

لوله های درز دار متحمل ………… می باشند

الف- فشار بالا

ب- فشار زیاد

ج- فشار معمولی پایین ☑

د- بدون فشار

 

لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۳
 

چگونه از ورود گرد و غبار به داخل لوله جلوگیری می شود؟

الف- استفاده از درپوش مناسب

ب- داخل دهانه لوله قبل از مصرف بادگیری می شود

ج- در کیسه های مخصوص گذاشته می شود

د- همه موارد ☑

 

در پایان لوله کشی بستن در پوش ………..؟

الف- لازم نیست

ب- فرقی نمیکند

ج- الزامی است ☑

د- ضرورتی ندارد

 

در دستشویی های آرایشگاهی ارتفاع لوله فاضلاب از کف تمام شده ………. سانتی متر و ارتفاع لوله آب از کف تمام شده از …………… سانتی متر نباید بیشتر باشد.

الف- ۴۰-۴۵

ب- ۴۰-۶۰ ☑

ج- ۴۵-۵۰

د- ۵۵-۴۵

 

دانلود رایگان نمونه سوالات لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۳
 

کدامیک از وسایل زیر وسایل حفاظتی محسوب می شود؟

الف- کلاه – عینک ☑

ب- کفش – پوتین – دستکش

ج- لباس کار – جعبه کمک های اولیه

د- دستش کار – ماسک – کمربند ایمنی

 

وجود کدامیک از موارد زیر در کارگاه ضروری می باشد؟

الف- ابزار کار

ب- مواد اولیه

ج- جعبه کمک های اولیه ☑

د- مواد مصرفی

 

کدامیک از گزینه های زیر مربوط به عوامل موثر بر وجدان کار و انضباط اجتماعی می باشد؟

الف-از بین بردن فاصله طبقاتی و تبعیض های اجتماعی

ب- وجود روحیه جمع نگری در افراد و داشتن بینش اجتماعی

ج- نزدیک تر شدن مردم به ارزشهای مذهبی و انقلابی

د- همه موارد صحیح است

 

https://medium.com/@engener66/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-3-23c4a8a72e54

 

 

mediumcom سوالات امتحانی لوله کشی ساختمان فنی حرفه درجه شهریور ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﻧﺼﺎﺏ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻣﺪﺕ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ دانلود نمونه سوالات لوله کشی نصاب وسایل بهداشتی درجه …postنمونه سوالات کارگر عمومی لوله ونصاب وسایل بهداشتی نمونه سوالات کارگر عمومی لوله ونصاب وسایل بهداشتی درجه .

وحرفه درهنگام کار روی لوله های قطر اینچ وبالاتر کدام آچار استفاده شود؟ برای تعدیل فشار هوای داخل شبکه لوله کشی فاضلاب کاری انجام دهیم؟tag دانلود نمونه سوالات لوله کشی نصاب ودانلود نمونه سوالات لوله کشی نصاب وسایل بهداشتی درجه ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﻧﺼﺎﺏ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ .

نمونه سوالات لوله کشی ونصاب لوازم بهداشتی درجه مال امتحان فنی esoalcom سوالات آزمون لوله ونصاب وسایل بهداشتی درجه توجه نمونه سوالات لوله نصاب وسایل بهداشتی درجه نمونه سوالات لوله کشی ونصاب وسایل بهداشتی درجه نمونه سوالات کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه uploads loleh ﺣﺮﻓﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻮﺍﻻﺕ .

PDFﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻭﻧﺼﺎﺏ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺨﺎﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ result سوالات کارگر عمومی لوله کشی ونصاب وسایل بهداشتی سوالات لوله کشی نصاب وسایل بهداشتی درجه فنی حرفه esoal بازدید ماه مجموعه کامل نمونه .

کارگر عمومی قالب بند کفراژبند درجه result سوالات کارگر عمومی لوله کشی نصاب وسایل بهداشتیسوالات لوله کشی نصاب وسایل بهداشتی درجه فنی حرفه esoal بازدید نمونه سوالات کارگر عمومی پنجره ساز آهنی درجه فنی حرفه  سوالات لوله کشی نصاب وسایل بهداشتی درجه دانلود نمونه سوالات لوله .

نصاب وسایل بهداشتی درجه کاملترین مجموعه آموزشی سوالات لوله کشی نصاب وسایل بهداشتی درجه جواب قالب pdf wwwm postسوالات لوله نصاب وسایل بهداشتی درجهسوالات لوله نصاب وسایل بهداشتی درجه بین لوله‌های زیر ارتفاع لوله فاضلاب روشویی تمام شده چقدر است؟ الف لوله کشی مستقیم بلوله کشی دانلود نمونه سوالات کارگر .

کشی ئصاب وسایل بهداشتی دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی ئصاب وسایل بهداشتی درجه اسکن برگه آزمون مجموعه شامل سوالات تئوری دوره امتحانات قبلی فنی حرفه باشد نمونه سوالات فنی حرفه کارگر عمومی لوله ونصاب وسایل بهداشتی درجه uploads عمومی لوله نصاب وسایل بهداشتی درجه DOCکارگر عمومی لوله .

نصاب وسایل بهداشتی درجه یکی دوره های آموزشی زیر مجموعه رشته شغلی تاسیسات بوده برای اجرای لوله کشی آبسرد گرم نصب وسایل productنمونه سوالات کارگر عمومی لوله ونصاب وسایل بهداشتی دانلود رایگان نمونه سوالات کارگر عمومی لوله ونصاب وسایل بهداشتی درجه نمونه سوالات کارگر عمومی لوله کشینمونه سوالات لوله .

prodدانلود نمونه سوالات فنی حرفه ایدانلود نمونه سوالات فنی حرفه کارگر عمومی لوله ونصاب انلود نمونه سوالات فنی حرفه کارگر عمومی لوله ونصاب وسایل بهداشتی درجه مجموعه شامل سوالات تئوری دوره امتحانات قبلی فنی لوله ونصاب وسایل بهداشتی درجه فنی وحرفه اینمونه سوالات کارگر عمومی لوله ونصاب وسایل .

درجه فنی نمونه سوالات آزمون لوله ونصاب وسایل بهداشتی درجه نمونه سوالات لوله کشی درجه نمونه subdomain subdomain جامع سازمان آموزش فنی حرفه کشور لوله نصاب وسایل بهداشتی درجه نقشه عمومی ساختمان درجه کار دانش نقشه کشی کارگر عمومی لوله کشی نصاب وسایل بهداشتی کارگر best .

ونصاب وسایل بهداشتی درجه فنی وحرفه دانلود لوله ونصاب وسایل بهداشتی درجه فنی وحرفه اینمونه سوالات کارگر عمومی لوله نمونه سوالات لوله کشی ونصاب لوازم بهداشتی درجه مال امتحان فنی وحرفه wwwpdfir گروه سوال فنی حرفه لوله نصاب وسایل بهداشتی درجه مرداد نمونه سوال فنی حرفه لوله نصاب وسایل .

درجه برچسب آموزش لوله کشی برق ساختمان لوله کشی انگلیسی اتصالات لوله لوله کشی نصاب وسایل بهداشتی دانلود کتاب لوله کشی ونصاب وسایل بهداشتی درجه روش نمونه سوال فنی وحرفه کارگر عمومی لوله گازخانگی تجاری درجه فروشگاه نمونه سوالات ادواری فنی حرفه ایدانلود رایگان نمونه سوالات لوله نصاب وسایل .

 

http://esoal24.com/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4-%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84

 

  • مهر دانلود رایگان نمونه سوالات لوله نصاب وسایل بهداشتی درجه جهت آمادگی شرکت آزمون ادواریکارگر عمومی لوله ونصاب وسایل بهداشتی عمران فرمت شهریور دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی ئصاب وسایل بهداشتی درجه اسکن ونصاب وسایل بهداشتی دانلود نمونه سوالات فنی حرفه کارگر عمومی productنمونه سوالات کارگر عمومی اسکلت .
  • درجه آزمون ادواری فنی دانلود رایگان نمونه سوالات کارگر عمومی اسکلت ساز آزمون ادواری فنی حرفه نمونه سوالات لوله کشی نصاب وسایل بهداشتی درجه فنی حرفه برای روی postکارگر عمومی لوله نصاب وسایل بهداشتی درجه سوالکارگر عمومی لوله نصاب وسایل بهداشتی درجه سوال تومان دسته نمونه سوال لوله کشی .
  • سوال ساختمانبرچسب hamyartest test آزمون لاین دانلود نمونه لوله نصاب وسایل بهداشتی درجه سوالات نمونه لوله نصاب وسایل بهداشتی درجه بین ارتفاع لوله فاضلاب روشویی تمام شده چقدر است؟ الف سانتی متر معمولارابط بین شبکه لوله کشی شده اصلی شیر های سرویس بهداشتی باشد الف پیسوار لوله های .
  • گرم رفت برگشت سرد گرم طبقات است لوله عمودی feediair سوالات لوله نصاب وسایل بهداشتی درجه فنی حرفه شهریور دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی ئصاب وسایل بهداشتی درجه اسکن برگه نمونه سوالات کارگر عمومی پنجره ساز آهنی درجه فنی حرفه book ‏‫کارگر عمومی لوله‌کش نصاب وسایل .

 

  • محمود محمودی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
کلمات کلیدی

دانلود کتاب نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

نمونه سوالات رشته آموزگار دوره ابتدایی

خلاصه حقوق رسانه باقر انصاری پیام نور

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

دانلود جزوه مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت 96 97 98 99

خرید کتاب آزمون استخدامی دبیری فیزیک

نمونه سوالات رایگان تراشکاری درجه 2 با جواب

نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب

منابع آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی

منابع آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی رضا رسولی

برای استخدامی دبیری شیمی چه بخوانیم

منابع آزمون استخدامی شرکت های خصوصی ودانش بنیان

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

نمونه سوالات متلب فنی حرفه ای با پاسخ

نمونه سوالات آزمون مسئول فنی گیاهپزشکی

نمونه سوال تستی نرم افزار متلب

کتاب آیین نامه رانندگی ویژه

سوالات درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب

بهترین منابع استخدامی هوشبری

کتاب سوالات استخدامی هوشبری

دانلود رایگان کتاب بیهوشی و بیماریهای همراه

کتاب استخدامی هوشبری

دفترچه سوالات استخدامی هوشبری

جزوه استخدامی هوشبری

کتاب ازمون استخدامی مامایی گلبان

درسنامه جامع مامایی زیبا تقی زاده

دانلود کتاب آزمون استخدامی مامایی نسترن رنجبر

دانلود جزوه استخدامی پرستاری