خلاصه کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه اسفندیار (فرجوند) پیام نور

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

ریشه اصلی تنظیم بودجه عامل سیاسی است.
-بودجه یکی از موثرترین و مفیدترین ابزار تفکیک قوای سه گانه و کنترل این قوا نسبت به هم میباشد.
-مدت معین در تعریف بودجه را سنه مالیه میگویند و عبارت است از یکسال شمسی.
-ماهیت مشترک برنامه و بودجه در عامل پیش بینی نهفته است.
-آینده نگری در بودجه را برنامه ریزی و تبدیل برنامه ها به زبان پول را بودجه می نامیم.
-انواع بودجه :
- 1بودجه عمومی : بودجه عادی وزارتخانهها و موسسات دولتی – بودجه عمرانی برای برنامه های عمرانی
-2بودجه شرکتهای دولتی: -3بودجه موسساتی که تحت عناوین فوق در بودجه منظور میشود
اصول بودجــــه:
-1اصل سالانه بودن: هر برنامه ای در یک دورهی زمانی معین تنظیم میگردد-بودجه پیش بینی برنامه های یکساله دولت-
*بودجه یک دوازدهم: وقتی دولت نتواند تا پایان سال بودجه سال آینده را تنظیم کند دولت از مجلس درخواست منابع مالی
می کند.
*اعتبارات برنامه ای: باید اعتبارات مصوب برای یکسال در همان سال مصرف شود.
-2اصل جامعیت: بودجه باید بصورت کامل و برای همه دستگاههای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین
شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ← *عدم تهاتر درآمد و هزینه *همه درآمدها و هزینه ها در
بودجه بیاید
-3اصل وحدت بودجه: تمام برنامه ها و فعالیت هاو طرحهای دولت و نیز تمام درآمدها و هزینههای آن و اجبارا بودجه تمام
دستگاهها باید در یکجا نوشته شود و برای رسیدگی و تصویب و آگاهی همگان ارائه شود و برای یکسال مالی بایستی یک
لایحه بودجه تنظیم شود
 
4اصل شاملیت یا تفصیل: شاملیت در بودجه به معنی تهیه بودجه با ریز و تفصیل طرفین حساب است باید درآمدها بصورت
مشروح طبقه بندی نموده – این اصل موجب میشود که نظارت پارلمانی از طریق نمایندگان مردم و دیوان محاسبات کشور
تحقق یابد.
-5اصل تخصیص و عدم تخصیص: تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین شده و مجوز آن
صادر شده،وصول یا به مصرف برسد.
-اصل تخصیص نتیجه منطقی اصل شاملیت یا تفصیل میباشد.
-اعتبار جنبه پیش بینی بودجه است.
-نتایج اصل جامعیت : *قاعده بودجه ناویژه *اصل عدم تخصیص درآمدها
-6اصل انعطاف پذیری بودجه: استثنایی بر اصل تخصیص است و عبارت است از تغییر و جابجایی در ارقام هزینه و برنامههای
دستگاه اجرائی بدون آنکه در سر جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل شود.
-7اصل تخمینی بودن درآمدها: درآمدهای پیش بینی شده در بودجه به اصطلاح اهل فن جنبه تخمینی دارد و این بدان
معنی است که منظور شدن مبلغی به عنوان درآمد در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص حقیقی و حقوقی
نمیشود.
-هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون.
-2اصل تحدیدی بودن هزینه ها: اعتبارات مصوب برای هر نوع هزینه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است ، نه بیشتر نه
کمتر.
-1اصل تعادل: حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج ، به گونهای که دولت بتواند بدون متوسل شدن به استقراض ، تعهدات مالی
خود را بپردازد،اشاره دارد.
-کسری بودجه← تحریک اقتصاد
-مازاد بودجه← محدود کردن اقتصاد
- می توان با توجه به قیمت بین مازاد بودجه در دوره رونق و کسری بودجه در دوره رکود تعادل ایجاد کرد
فصـــــل سوم: طبقه بندی بودجـــه
 
6
-اگر کنترل مالی از بودجه مد نظر بود← طبقه بندی هزینه و سازمانی عمده ترین طبقه بندی میباشد
اگر مدیریت و بهبود کیفیت مد نظر بود ← طبقه بندی برنامهای و عملیاتی
اگر پیشرفت اقتصاد ملی و ارتباط بودجه با برنامه ریزی مد نظر بود ← طبقه بندی اقتصادی
انواع طبقه بندی:
-1طبقه بندی درآمدها و سایر منابع: * درآمد عمومی : درآمد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهم
شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت . پس از وصول باید در حساب خزانه داری عمومی متمرکز شود.
عمرانی .........جاری
* درآمد اختصاصی :درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل
کشور تحت عنوان درآمد احتصاصی منظور گردد.
*درآمد شرکتهای دولتی: درآمد و ارائه خدمات و فروش کالا و فعالیت
-2طبقه بندی هزینه ها: قدیمیترین و متداولترین نوع طبقه بندی در بودجه است.موجب نظارت دقیق بر هزینه ها را
ممکن می سازد –طبقه بندی هزینه ها عملیات دولت را در قالب خدمات و کالایی که خریده است تشریح و توجیه می کند-
بر روی جنبه حسابداری تاکید دارد.
طبقه بندی بر اساس
فصول هزینه
هزینه جاری: عادی و تکراری *هزینه پرسنلی: حقوق و دستمزد و پاداش *هزینه اداری: نگهداری و تعمیرات و...
هزینه سرمایهای: موجب افزایش دارائیهای ثابت می شود(خرید ، احداث)...،
پرداختهای انتقالی: به صورت یک طرفه به افراد و واحدها اطلاق می شود.*اصل و فرع بدهی ها *کمکهای بلاعوض *پرداخت
دیون و تعهدات
 
مد نظر قرار می گیرد – چرا و برای چه می خرد –
اصول طبقه بندی عملیاتی:
طبقه بندی عملیاتی در ایران :
-4طبقه بندی سازمانی: اعتبارات و هزینه ها بر حسب هر یک از سازمانهای دولتی که پیشنهاد دهنده و اجرا کننده برنامه
های مصوب میباشند ،پیش بینی میشوند – تفاوت با گروه بندی عملیاتی ← مسئولیت هر واحد سازمانی همیشه ثابت و
مشخص می باشد.
طبقه بندی سازمانی
در ایران
کلیه وظایف
طبقه بندی بر اساس وظیفه و عملیات
طبقه بندی مذکور
طبقه بندی عملیاتی
امور :عبارت از چند فصل مرتبط از وظایف دولت است.آموزش ،امور اجتماعی
فعالیت و طرح: دستیابی به قسمتی از اهداف برنامه
طرح: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی
فنی و اقتصادی و یا اجتماعی ، که توسط دستگاههای اجرایی انجام می شود. طی
مدت معین و با اعتبار معین و به سه بخش تقسیم می شود.
طرح عمرانی طرح مطالعاتی
غیر انتفاعی
طرحهای عمرانی
انتفاعی
-1وزارتخانه ها: مهمترین واحد سازمانی در تشکیلات همه دولتهاست-عالیترین ارگان اجرایی هر
کشوراست- وظایف اجرائی دولت و همچنین احکام قانونی ناشی از حقوق اساسی و قوانین عمومی کشور.
-2موسسات دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه
گانه اداره میشود:*دولتی مستقل :مدیریت و برنامه ریزی کشور-محیط زیست-تربیت بدنی-انرژی اتمی-
نهاد ریاست جمهوری- کتابخانه ملی *دولتی وابسته: سازمان آموزش فنی و حرفه ای – سازمان سنجش
-3شرکت دولتی: قالب است که امکان و فرصت تجمع و بکارگیری سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی
مختلف را به منظور انجام اقدامات تولیدی و تجاری و تحقق هدف (کسب سود)فراهم میآورد.
هرگاه فعالیت دارای ماهیت تجاری باشد دولت شرکت تشکیل میدهد.
-4موسسات غیر دولتی: با اجازه قانون به انجام خدمات عمومی مشغولند. شهرداریها-هلال احمر-تامین
اجتماعی- بنیاد مستضعفان-کمیته امداد – بنیاد شهیدو....
-5موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت:سازمان بنادر و کشتیرانی – صنایع دفاعی- صنایع ملی

فصل: حاوی برنامه های مرتبط به هم است و برنامه ریزی دراز مدت و میان
مدت برای نیل به هدفهای اساسی فصل، یک طبقه بندی کلی عملیات بوده و
سیاستها و خط مشی ها منظور درآن راهنمای اصلی پیشنهاد برنامه می باشد
برنامه: مجموعه از عملیات مرتبط به هم است که اجرای قسمتی از هدفهای
اساسی فصل را در چهارچوب سیاستها
 
8
-5طبقه بندی اقتصادی: این نوع طبقه بندی به تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی مخارج دولتی میپردازد. در طبقه بندی
اقتصادی ، هزینه های جاری از هزینه های سرمایه ای و خرید کالاها از خدمات و پرداختهای انتقالی دولت تفکیک میشوند.
*در ایران از طبقه بندی اقتصادی استفاده نمیشود.*
*نخستین قدم در طبقه بندی اقتصادی تشخیص و دسته بندی حسابها است*
-هدف از این طبقه بندی مربوط به وضع اقتصادی کشور است ودر اتخاذ تصمیمات مقامات موثر است.
- نموداری از هزینه ها و دریافتها طبقه بندی شده دولتی را در قالبهای اقتصادی که برای تجزیه و تحلیل و سنجش تاثیر
عملیات دولت در اقتصاد عمومی ضرورت دار 
فصــــل چهارم: سیکل بودجه و سازمانهای بودجه ای(بازیگران بودجه)
-بودجه از چهار مرحله تشکیل می شود: -1تهیه و تنظیم بودجه -2تصویب بودجه -3اجرای بودجه -4نظارت بر
بودجه
- سازمانهای بودجه ای: )1قوه مقننه ← مجلس شورای اسلامی از مراجعی است که پس از قانون اساسی اولین
مرجع است که در تدوین سیاستهای همومی اقتصادی مملکت نقش دارد. مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای آن
نقش اساسی در بررسی لایحه بودجه دارند.
الف) دیوان محاسبات: کنترل هزینه ها نظارت و ایجاد نظم-
)2قوه مجریه← قوه مجریه بر اساس سیاستهای عمومی اقتصادی مملکت که بوسیله مجلس تعیین شده است ،میبایست
برنامه های اقتصادی لازم را تهیه نماید . این برنامه بصورت بلند مدت و چند ساله و یا کوتاه مدت تهیه شده است.
الف)شورای اقتصاد: به منظور هدایت و هماهنگی امور اقتصادی از وزیران ،رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.
تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد گزارش تفریغ
بودجه و ارائه آن به مجلس

کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها و موسسات
شرکتها و...
بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمد و سایر منابع
تامین اعتبار
 
9
ب)وزارت اقتصاد: همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
ج)خزانه: سازمان مالی بسیار وسیع و شامل مجموعه دوایر متمرکز در وزارت دارائی و ذیحسابان آن در ادارات دارائی
شهرستانها که نقش اصلی آن دریافت و اداره وجوه اختصاصی سازمانها و موسسات و وزارتخانه ها و بنگاهها و پرداخت کلیه
مخارج
د)مدیریت و برنامه ریزی کشور: انجام مطالعات – تهیه برنامه – پیشنهاد خط مشی – تهیه و تنظیم بودجه –نظارت-
هماهنگی –ارزشیابی و بررسی گزارشها
ه) کمیته برنامه ریزی استانها:
و)دستگاههای اجرائی:
-3قوه قضائیه :الف) سازمان بازرسی کل کشور: نسبت به حسن انجام امور ، اجرای صحیح قوانین ، بازرسی مستمر ، کشف
موارد عدم رعایت انضباط مالی و...
فصـــل پنجــــم: تنظــیم و پیـشنهاد بودجـــه
-وجاهت بودجه به دو دسته استدلال متمسک است . -1از لحاظ سیاسی -2از لحاظ فنی
* وظیفه دفتر اقتصاد کلان تخمین درآمدهای دولت بر اساس عملکرد سالهای گذشته *
-بخشنامه بودجه که حاوی سیاستها و خط مشیها راهنما در تنظیم و تهیه بودجه دستگاههای اجرائی میباشد و با امضای
رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میرود.
- درخواست بودجه باید از کوچکترین واحد خدمت آغاز شود و در هر یک از سطوح بالادستی بررسی شود.
* در تعیین بودجه عمرانی قدرت سیاسی و قدرت چانه زنی از اهمیت بالایی برخوردار است. *
-بررسی برنامه ها بر بعد اثر بخشی پیشنهاد بودجه توجه دارد.
- لایحه تقدیمی به مجلس از سه بخش تشکیل می شود: -1پیام بودجه -2متن بودجه -3پیوستهای بودجه
 
1پیام بودجه: توسط رئیس جمهور به مجلس برده میشود- پیام بودجه را شفاها به آگاهی مجلس می رساند-هدف پیام
بودجه توجیه شکل بودجه ،روشن کردن نکات برجسته خلاصه ای از عملیات سال گذشته و سال جاری و تحلیلی از آینده
* پس از تصویب، لایحه بودجه همراه با گزارش اقتصادی توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه می شود*
لایحه بودجه از قسمتهای زیر تشکیل شده است: -1ماده واحد و تبصره -2خلاصه بودجه دولت -3درآمدها و سایر منابع
تامین اعتبار -4اعتبارات دستگاهها -5توزیع اعتبارات عمرانی و...
فصـــل ششم: تصویب بودجـــــه
-در شورش اصفهان ملای افغانی به نام ملا عبدالعلی هراتی بر ضد دو قرضه ایران از روس
- در تبریز قیام چند تن از روحانیون و بازرگانان و بزرگ مالکان – اعتراض به تعرفه گمرک و گرانی نان
-بررسی لایحه تصویب بودجه در مجلس ،ازجمله مهمترین و حساس ترین فعالیت سالانه قوه مقننه است.
* بودجه ، عرضه عملکرد برنامه دولت ، با زبان ارقام است که از طریق تصویب پارلمان ، ارزش قانونی می باشد .
-1درآمدهای پیش بینی شده خویش را تامین کند.
-2هزینه های مورد لزوم خود را پرداخت کند.
الف)در مورد ارقام مخارج خصوصیت قانون بودجه
-1ارقام خارجی در بودجه پیش بینی شده است منشاء تعهدات دولت بر این مخارج نمی باشد.
-2قانون بودجه در قسمت مخارج تعهدی برای مامورین دولت ایجاد نمی کند.
-3لایحه بودجه فقط برای استفاده دولت است و قانونی نیست که اشخاص برای حقوق خود یا برای دعاوی دولت بتواند از آن
استفاده کند.
ب)در مورد درآمدها خصوصیت بودجه:
-1در مورد درآمدها مانند مخارج ارقام مندرج در بودجه منشاء حقوقی مطالبات دولت نیست.
 
11
-2در مورد درآمدها برخلاف مخارج ، تصویب لایحه بودجه و ذکر ارقام درآمد برای دستگاههای وصول کننده درآمد ایجاد
وظیفه و تکلیف می نماید.
ج)از دیدگاه ضوابط خصوصیت بودجه :
-1بودجه همیشه به شکل لایحه به مجلس تقدیم می شود.
-2مجلس نمی تواند تصویب موقت لایحه بودجه را برعهده کمیسیون بگذارد.
-3نمایندگان مجلس نمی تواند پیشنهاداتی بدهند که هزینه را افزایش دهد.
انواع بودجه تقدیمی به مجلس : -1لایحه بودجه کل کشور -2لوایح بودجه های موقت(2یا 3چند ماهه)
-3لایحه اصلاح بودجه کل کشور -4لایحه متمم بودجه
-نمایندگان مجلس ظرف مدت 11روز بایستی ، پیشنهادات خود را در خصوص بودجه به کمیسیونها ارجاع دهد و کمیسونها
ظرف 11روز به کمیسیون تلفیق ارائه نماید .و کمیسیون تلفیق ظرف 15روز به جلسه علنی ارائه نماید و مخالفان به مدت
11ساعت در باب بودجه صحبت نمایند.
* اغلب طرحها و لوایح که به مجلس می رود ، دو شوری می باشد. *بدین معنا که مجلس در یک شور کلیات را به تصویب
می رساند و در شور دیگر به جزئیات می پردازد.
-قانون بودجه و طرحها و لوایح فوری ،بصورت یک شوری مورد بررسی قرار می گیرد.
- به هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس ، جلسات باید بلانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی حداقل
روزی 4ساعت منعقد گردد.
-موارد خاص در تصویب بودجه: -1امتناع از تصویب -2بودجه یک یا چند دوازدهم
 
12
فصـــل هفــتم: اجـــرای بودجـــه
-منظور از اجرای بودجه مراحل مربوط به وصول درآمد و سایر منابع تامین اعتبار از یک طرف و مصرف اعتبارات پیش بینی
شده و مصوب از طرف دیگر جهت نیل به اهداف و مقاصد عمومی است. مرحله اجرای بودجه در دو بعد دخل و خرج بررسی
می شود.
از بعد مخارج
مصرف اعتبار:
)1تشخیص: تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی که از تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های
دستگاههای اجرایی ضروری است برعهده دستگاه اجرائی است.
)2تامین اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبارات مصوب برای هزینه معین
)3تعهد: ایجاد دین بر ذمه دولت


 
   
   

کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه فرج وند اثر اسفندیار  اینترنتی آنلاین کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه فرج وند نوشته اسفندیار فرج وند ترجمه نشر فروزش، فروشگاه آنلاین کتاب بوک کتاب عمومی، دانلود رایگان فراگرد تنظیم کنترل بودجه رتبه رأیدانلود رایگان خلاصه دروس فراگرد تنظیم کنترل بودجه امتیاز دهید .

نپسندیدم خوب خیلی خوب عالی رای کتاب فوق جزوه خلاصه درس سایت وجود خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه فرج وند فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وند استاد خسروزاده فصل اول کلیات بودجه نقش دولت اقتصاد مقدمه بودجه آئینه تمام نمای کلیه برنامه فعالیت های فراگرد تنظیم کنترل بودجه .

تلکتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه نشر فروزش تألیف اسفندیار فرج وند شامل فصل عناوین زیر باشد کلیات تعاریف اصول بودجه طبقه بندی تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وند ترجمه این صفحه رتبه رأیفراگرد تنظیم کنترل بودجه مشخصات، قیمت خرید کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه کتاب مجلات کتاب چاپیخرید .

کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اثر اسفندیار فرج وند قیمت انواع کتاب چاپی انتشارات فروزش فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا جدیدترین مدل‌های فراگرد تنظیم کنترل بودجه کتابخانه فارسی فراگردتنظیمتاکنترلبودجهکتاب فراگرد تنظیم کنترل  ؛تالیف اسفندیار فرجوند تعداد صفحه گلباد دانلود شناسه رکورد عنوان فراگرد تنظیم کنترل بودفراگرد تنظیم کنترل بودجه کتاب رایا .

کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه نویسندگی اسفندیار فرج وند منتشر شده انتشارات فروزش سایت رایا موجود باشدکتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اطلاعات بودجه سال  فراگرد تنظیم کنترل بودجه اطلاعات بودجه سال اثر اسفندیار فرج‌وند بوده چاپ سال توسط انتشارات فروزش منتشر شده اگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج .

فراگرد تنظیم کنترل بودجه اطلاعات بودجه فراگرد تنظیم کنترل بودجه اطلاعات بودجه ~اسفندیار فرج وند نشر فروزش بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب ایران خرید ارسال کتابفراگرد تنظیم کنترل بودجه فرج وندفروزش فروشگاه کتاب اقتصاد  کتاب مژده نام کتابفراگرد تنظیم کنترل بودجه فرج وندفروزش، ناشراوستا فروزش، نویسندهاسفندیار فرج وند، تعداد صفحه، .

جلدفراگرد تنظیم کنترل بودجه نام درس تنظیم بودجه نام کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه نام مولف کتاب اسفندیار فرج وند دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی عضو هیأت علمی دانشگاه تهرانفراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وند یونی محصولاتمرکز خرید اینترنتی کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وند فروزش خرید .

ارسال رایگان کتاب بانک کتاب کمک درسی بانک کتاب دانشگاهی ‫دانلود رایگان خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه‬ ویدئو برای کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه▶ خرداد بارگذاری توسطکتاب دانلودخلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وندتستبرای دانلود نسخه فایل روی لینک زیر کلیک نماییددانلود کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه .

فرجوند  رایگان پاورپوینت جزوه تنظیم کنترل بودجه خلاصه کتاب اصول تهیه تنظیم کنترل بودجه گذشته پست خصوص جزوه درس اصول تنظیم کنترل دانلود کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه آپارات دانلود کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجهدانلود خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه نوشته اسفندیار فرج وند خلاصه کتب دانشجویی بازدید .

ماه پیش خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه دکتر مدنی اسفند دانلود رایگان خلاصه دروس جزوات درس فراگرد تنظیم کنترل بودجه شامل جزوه خوب خیلی خوب عالی رای کتاب فوق جزوه خلاصه درس خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه مرجع دانلود اردیبهشت نقش بسزایی بهسازی نظام اقتصادی نظام اداری .

مدیریت بخش دولتی دارد خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وندفراگرد تنظیم کنترل بودجهاسفندیار دانشگاهی اقتصادفراگرد تنظیم کنترل  فرج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وندفروزش فروشگاه اینترنتی کتاب آروین ثبت خرید پرداخت فروش سفارش آنلایناگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وباصول تنظیم کنترل بودجه اصول تنظیم کنترل بودجه رشـتــــــه حسابداری تعداد واحد .

واحد منبع درس کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه مــولــف اسفندیار فرج وندفراگرد تنظیم کنترل بودجهانتشارات آگاه فراگردتنظیمتاکنترلبودجهکتابفروشی آنلاین آنلاین فروختن فروش کتاب خرید کتاب فروش کتاب خرید اینترنتی فروش اینترنتی ادبیات ایران‌شناسی بهداشت تغذیه پزشکی تقویم کتاب اصول بودجه‌ریزی دولتی فراگرد تنظیم کنترل سوالات چهارگزینه‌ای فراگرد تنظیم کنترل بودجه .

تنظیم کنترل بودجه دولتی نویسنده امیر غفوریان‌شاگردی کتاب جهان ‌فردا فراگرد تنظیم کنترل بودجه اطلاعات بودجه سال فراگردتنظیمتاکنترلبودجهواطلاعاتبودجهسالکد کتاب نویسنده اسفندیار فرج‌وند محل نشر تبریز تاریخ نشر رده دیویی قیمت قطع وزیری جلد شومیز تعداد صفحه فراگرد تنظیم کنترل بودجه ویرایش سوم تجدید نظر مشخصاتفراگردتنظیمتاکنترلبودجهویرایشسومب‎ریال ‎ریال ٬فراگرد تنظیم کنترل بودجه .

سوم تجدید نظر کلی تومان کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اثر اسفندیار فرج وندپاورپوینت تدریس تنظیم بودجه کتاب فراگرد تنظیم دانلود پاورپوینتتدریستنظیمبودجهازکتاب•نام درس تنظیم بودجه نام کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه نام مولف کتاب اسفندیار فرج وند تعداد واحد درسی واحد نام تهیه کننده پاورپوینت دکتر لیست قیمت کتاب فراگرد .

کنترل بودجه ویرایش کتابفراگردتنظیمتاکنترلبودجهویرایشسومخرید کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه ویرایش سوم لیست قیمت کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه ویرایش سوم ارزانترین قیمت کتاب فراگرد تنظیم خلاصه فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وند ویدئو برای کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه▶ شهریور بارگذاری توسطدانلود رایگان کتاب خلاصع کتابدانلود کتاب فراگرد تنظیم .

کنترل بودجه اسفندیار فرجوند نمونه سوالات فراگرد تنظیم کنترل بودجه دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم وکنترل فراگرد تنظیم کنترل بودجه کتاب یکتامهر فراگردتنظیمتاکنترلبودجهفراگرد تنظیم کنترل بودجه نویسنده فاطمه سعادتی مشتقین فاطمه حمیدی انتشارات کیمیاگران سپاهان بانک کتاب یکتابوک ارسال کتاب سراسر ایرانفراگرد تنظیم کنترل بودجه خرید کتاب کتابفروشی فردا فراگردتنظیمتاکنترلبودجهنویسنده .

این کتاب، برنامه‌ریزی تاریخچه ایران، همچنین تحولات سازمانی بخش دولتی نظر برنامه، بودجه سایر امور اقتصادی، ضرورت تحول قانون‌ها، شکایت اگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبفراگرد تنظیم کنترل بودجه، سعادتی، حمیدی، راه فروشگاه فراگردتنظیمتاکنترلبودجهسعادفراگرد تنظیم کنترل بودجه، سعادتی، حمیدی، راه مترجم اساس کتاب پیام نور مولف فاطمه سعادتی مشتقین .

حمیدی ناشر انتشارات راه نوع جلد شمیزخلاصه فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وند خلاصهفراگردتنظیمتاکن مهر خلاصه فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وند همراه نمونه سوالاین بسته آموزشی شاملفایل خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه فراگرد تنظیم کنترل بودجه موسسه گسترش فرهنگ آموزشی دانشی درسی کمک درسیفراگرد تنظیم کنترل .

فراگرد تنظیم کنترل بودجه مقایسه اشتراک گذاری تلگرام اطلاع بده افزودن علاقه مندیفراگرد تنظیم کنترل بودجه مدیریار مدیریت دولتی مدیریت بودجه آذر نام کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه نویسنده اسفندیار فرج مند ناشر انتشارات فروزش سال انتشار شابک برنامه فراگرد کنترل بودجهموبستاد پیام نور دانلود کافه کتاب فراگرد تنظیم کنترل .

فرج وند انتشارات خردمندان، ناشر کتب راهنما کمک آموزشی دانشگاه پیام نور برند مجموعه کتاب های خرید کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج خریدکتابفراگردتنظیمتاکنترلبودجهخرید کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه نوشته اسفندیار فرج وند دوستداران کتاب های درسی کمک درسی توصیه کنیماین کتاب انتشارات فروزش پاورپوینت خلاصه کتاب فراگرد تنظیم .

کنترل بودجه صفحه دانلود فایل پاورپوینت خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وند خوش آمدید برای دانلود ادامه مطلب بروید شما پرداخت هزینه خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وند خلاصهکتابفراگ خرداد فرمت فایل دانلودی فرمت فایل اصلی تعداد صفحات حجم فایل قیمت تومان بخشی فراگرد .

کنترل بودجه دانشگاه تهران عنوان نام پدیدآور فراگرد تنظیم کنترل بودجهکتاب مولف اسفندیار فرج وند وضعیت ویراست ویرایش تجدید نظر کلی، چاپ وضعیت نشر تبریز کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اثر اسفندیار فرج وند کتاب دانشگاهی کتاب اقتصادخرید کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه ویرایش سوم اثر اسفندیار فرج وند انتشارات .

ارسال سریع ارزان کتاب تمام نقاط کشوراگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبکتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه نمایشگاه کتاب باهوک فراگردتنظیمتاکنترلبودجه رتبه مرورفروشگاه آنلاین کتاب باهوک عرضه بیشترین عنوان کتاب بزرگترین فروشگاه آنلاین کتاب عرضه کننده محصولات متنوع کتاب نوشت افزار است، خرید آنلاین دانلود جزوه درس فراگرد تنظیم کنترل .

سلام پیام نور ریاضیات کاربردها ریاضیات کاربردهابرای درس فراگرد تنظیم کنترل بودجه تعداد جزوه سایت موجود است دانلود جزوه درس فراگرد تنظیم کنترل بودجه دانلود دانلود جزوه درس فراگرد تنظیم خرید کتاب تحلیلی فراگرد تنظیم کنترل بودجه اثر اداره حکومت های محلی تامین بهداشت عمومیتحلیلی فراگرد تنظیم کنترل بودجه رشته .

حسابداری عنوان کتابی است اسفندیار فرج وند صفحه توسط انتشارات فروزش سال دانلود خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار آذر جزوه فراگرد تنظیم کنترل بودجه پیام نور دانلود خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرجوند قالب کیفیت بسیار کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه بایگانی فروشگاه کتابفراگردتنظیمتاکنترلبودجهکتابهای رشته مدیریت .

پکیج شامل آرشیو کتابهای رشته مدیریت دانشگاه پیام نور بوده سالها توسط فروشگاه جزوه جمع آوری شده است فهرست کامل این بسته خلاصه کتاب سوالات کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه خلاصهکتابوسوالاتکتابفراگرد آذر دانش پژوهان گرامی محتوای این فایل شامل کامل ترین خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه تالیف اسفندیار فرج .

بهمراه نمونه سوالات خلاصه کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وند خلاصهکتابفراگردتنظیمتاکنترلبودجهعرض سلام ادب احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما صفحه دانلود پاورپوینت کتاب فراگرد تنظیم کنترل بودجه اسفندیار فرج وند “وارد شده اید امیدواریم این بوئینگ ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد بوئینگاین هواپیما قادر بود ارتفاع هزار پایی پرواز نماید .

گروه خدمات بوئینگ، واحدهای کسب کار بوئینگ امکان می‌دهد، رشد سودآور تمرکز این فهرست سال تنظیم شده‌است ایجاد کتاب دریافت به‌صورت نسخهٔ قابل چاپ کلیه بدن چگونه کار میکند؟ ویرگول کتاب تحلیل میکنیم متنش رو؛ شکلهای کتاب درسی تحلیل میکنیم، سوالاتی همینطور این اسلاید دوستان عزیزم مشاهده میکنید میبینید تنظیم .