نمونه سوالات کورل دراو فنی و حرفه ای با جواب

 

لینک مشاهده :

 

https://20begir.com/product/coreldraw/

 

1
سَال .1کذام یک اس فزهاى ّای سیز تزای تکزار یک ػول تِ کار هی رٍد؟
Edit - Repeat .1
Edit - Undo .2
Edit - Redo .3
Edit - Delete .4
سَال .2در ٌّگام تزکیة دٍ ضیء تا استفادُ اس دستَر  Combineچِ اتفاقی رخ هی دّذ؟
 .1فضای هشترک دٍ شیء با رًگ شیء بالایی پر هی شَد.
 .2فضای هشترک دٍ شیء از بیی هی رٍد.
 .3فضای هشترک دٍ شیء با رًگ شیء زیریی پر هی شَد.
 .4فقظ فضای هشترک دٍ شیء حفظ شذُ ٍ بقیِ قسوت ّا از بیی هی رًٍذ.
سَال .3تَسط کذام یک اس هسیزّای سیز هی تَاى تِ صَرت خَدکار اس ضکست سیلاب ّا در هتی پاراگزاف
استفادُ ًوَد؟
Optional Hyphen>Insert Formatting Code>Text .1
 .2کلیذّای -+Ctrl
Use Hyphenation>Text .3
Custom Optional Hyphens>Insert Formatting Codes>Text .4
سَال .4در کذام یک اس ًَارّای سیز، اطلاػاتی در هَرد اضیای اًتخاب ضذُ هاًٌذ رًگ، ًَع سهیٌِ، هَقؼیت هکاى
ًوا ٍ ... ًوایص دادُ هی ضَد؟
Standard .1
Status Bar .2
Property Bar .3
Menu Bar .42
سَال .5کذام یک اس اتشارّای سیز تزای رسن هٌحٌی تِ کار هی رٍد؟
Pen .1
Spiral .2
Polygon .3
Star .4
سَال .6تزای اًتخاب کلیِ اضیاء هَجَد در صفحِ اس کذام رٍش سیز استفادُ هی گزدد ؟
 .1دابل کلیک رٍی ابسار Pick
 .2دابل کلیک رٍی ابسار pick
 .3دابل کلیک رٍی Property
 .4گسیٌِ ّای الف ٍ ب
سَال .7تزای گزد کزدى گَضِ ّای یک چْار ضلؼی اسکذام گشیٌِ در  Property Barاستفادُ هی ضَد؟
Corner Roundness .1
Corner .2
Angle Of Rotation .3
Rotation .4
سَال .8جلَُ ...... تصَیز راتِ یک ًقاضی آتزًگ تثذیل هی کٌذ؟
Water Marker .1
Wave Paper .2
Watercolor .3
Sketch Pad .4
سَال .9تِ تصاٍیز تطکیل ضذُ اس ضثکِ ای اس ًقاط یا پیکسل ّا تصاٍیز ... گَیٌذ.
 .1برداری
Vector .23
Bitmap .3
ٌّ .4ذسی
سَال .10کذام اتشار تزای تزسین خط حساس تِ فطار تِ کار هی رٍد؟
Calligraphic .1
Preset .2
Pressure .3
Spray .4
سَال .11تزای سیز خط دار کزدى هتی اًتخاب ضذُ اس کلیذ ..... استفادُ هی ضَد.
Ctrl + E .1
Ctrl + B .2
Ctrl + U .3
Ctrl + I .4
سَال .12کذام کلیذّا تزای گزٍُ تٌذی اضیا هَرد استفادُ قزار هی گیزد؟
Ctrl+K .1
Ctrl+U .2
Ctrl+G .3
Ctrl+L .4
:Export  در کادر هحاٍرُ ایExport This Page Only ٌِ.اًتخاب گشی13 سَال
 .1فقظ صفحِ جاری را صادر هی کٌذ.
 .2فاصلِ خالی در ًام فایل را با خظ زیر جایگسیی هی کٌذ.
 .3فقظ اشیای اًتخاب شذُ در عراحی فعال را رخیرُ هی کٌذ.
 .4فایل را در حیی صذٍر فشردُ سازی هی کٌذ.4
سَال .14کذاهیک اس ٍضؼیت ّای  Rolloverپس اس کلیک رٍی آى فؼال هی ضَد؟
Normal .1
Over .2
Down .3
Easy .4
سَال .15تا استفادُ اس کذام حالت  Envelopeهی تَاى کواًی تِ ضکل  Sدر یک یا چٌذ ضلغ ضیء قزار داد؟
Envelope Straight Line Mode .1
Envelope Single Arc Mode .2
Envelope Double Arc Mode .3
Envelope Unconstrained Mode .4
سَال .16دکوِ  Zoom inکذام ػول سیز را اًجام هی دّذ ؟
 .1تصَیر را  2برابر هیکٌذ
 .2تصَیر را ًصف هیکٌذ
 .3تصَیر را  4هیکٌذ
 .4تصَیر را با اًذازُ دلخَاُ بسرگ هیکٌذ
سَال .17کذام یک اس گشیٌِ ّای سیز تا تغییز اتشار تغییز پیذا هی کٌذ؟
Standard Bar .1
Toolbar .2
Toolbox .3
Property Bar .4
سَال .18کذام یک اس پز کٌٌذُ ّا ی سیز تزای ایجاد تافت ٍ تؼییی جٌس اضیا استفادُ هی ضَد؟
Uniform Fill .1
FountainFill .25
Texture Fill .3
Pattern Fill .4
سَال .19تا استفادُ اس دکوِ  Tilingدر کادر  Texture Fillهی تَاى:
ًَ .1ع بافت شیء را تعییی کرد.
 .2رًگ هربَط بِ بافت را تغییر داد.
 .3اًذازُ بافت را تغییر داد.
 .4بافت جذیذ ایجاد کرد.
سَال .20تزای ایٌکِ اس یک تصَیز در  Backgroundاستفادُ کٌین چِ تایذ کزد ؟
 .1بایذ از هٌَی  Layoutگسیٌِ  page backgroundرا اًتخاب کرد
 .2بایذ از هٌَی  Effectگسیٌِ  Page backgroundرا اًتخاب کرد
 .3بایذ از هٌَی  Layoutگسیٌِ  page setupرا اًتخاب کرد
 .4بایذ از هٌَی  Effectگسیٌِ  page setupرا اًتخاب کرد
سَال .21کذام اتشار تزای کَچک ًوایی یا تشرگ ًوایی تصَیز استفادُ هی ضَد؟
Pan .1
Pick .2
Hand .3
Zoom .4
سَال ً.22گِ داضتی کذام کلیذ حیی رسن، تاػث رسن هطثک تا سلَل ّای هزتغ ضکل هی گزدد؟
Alt .1
Shift .2
Ctrl .3
Space .46
سَال .23کلیذ هیاًثز تزای اًتخاب اتشار  Shapeچیست؟
F10 .1
F9 .2
F8 .3
Ctrl+S .4
سَال .24کذام یک اس گشیٌِ ّای سیز صحیح هی تاضذ؟
 .1برای اًتقال شیء بِ لایِ دیگر هی تَاى از فرهاى  Orderاستفادُ کرد.
 .2زهاًی کِ اشیا را از لایِ ّا اًتقال هیذّیذ لایِ ًبایذ قفل شذُ باشذ.
 .3برا ی تبذیل یک لایِ بِ لایِ اصلی، بایذ پس از کلیک راست بررٍی ًام گسیٌِ Masterرا کلیک ًوَد.
ّ .4وِ هَارد
سَال ٌّ.25گام کار تا  Shape Toolتزای اس تیی تزدى یک گزُ چِ هی کٌین ؟
 .1رٍی گرُ هَرد ًظر راست کلیک هی کٌین
 .2گرُ را بِ کٌاری هی کشین
 .3رٍی گرُ دٍبار کلیک هی کٌین
 .4کلیذ  Enterرا هی زًین .
سَال .26تزای تستی یک سٌذ کاری اس کذام گشیٌِ استفادُ هی ضَد؟
File - Exit .1
Alt+F4 .2
Window - Close .3
File - Close All .4
سَال  .....27هٌطقِ ای هستطیل ضکل ٍ قاتل چاج در داخل پٌجزُ طزاحی است.
 .1پالت رًگ
 .2صفحِ عراحی7
ًَ .3ار ابسار
 .4هٌَی چفت شذُ
سَال .28در ایی رٍش رًگ آهیشی کِ تِ آى رًگ هٌفزد ( تک رًگ ) ًیش هی گَیٌذ فقط یک رًگ هَرد استفادُ
قزار هیگیزد .
Pattern .1
Uniform .2
 .3بافتی
 .4الگَیی
سَال .29تزای جاتجا کزدى گزُ ّایی کِ در دایزُ یا هزتغ ٍ یا ......... کِ تَسط اتشارّای کزل ، آهادُ ٍجَد دارد ٍ
چِ تایذ کزد ؟
 کٌینConvert to curve . اٍل بایذ شکل را1
 .2اٍل بایذ شکل را  Groupکٌین
 .3از ابسار  Shape toolاستفادُ کٌین
ّ .4یچکذام
سَال .30تزای اػوال رًگ ًوًَِ تز رٍی یک ضیء اس کذام اتشار استفادُ هی ضَد؟
Paint Bucket .1
Eyedropper .2
Shape .3
Fountain Fill Dialog .4
سَال .31جْت چزخص افقی اس کذام گشیٌِ استفادُ هی ضَد؟
Rotate Horizontal 90 .1
Rotate Vertical 90 .2
Mirror Horizontal .3
Mirror Vertical .48
سَال .32تزای تٌظین فاصلِ تیی خطَط در اتشار  CONTOURاس کذام گشیٌِ استفادُ هی ضَد؟
Contour Steps .1
Contour Inside .2
Contour Slide .3
Contour Offset .4
سَال .33تزای کطیذى خطَط هارپیچ اس چِ کلیذی استفادُ هی کٌین ؟
F .1
A .2
C .3
D .4
سَال .34تَسط کذام گشیٌِ هی تَاى فصل هطتزک تیی دٍ یا چٌذ ضی را تاسساسی ًوَد؟
Trim .1
Intersect .2
Weld .3
Simplify .4
سَال .35در ایی ًَع اس ضیة رًگ ، سایِ رٍضی ایجاد ضذُ رٍی یک هخزٍط تذاػی هی ضَد؟
Square .1
Radial .2
Conical .3
Linear .4
سَال .36تز رٍی کذام یک اس هتی ّای سیز هی تَاى جلَُ ّای ٍیژُ هاًٌذ سایِ ٍ ... اػوال کزد؟
 .1هتی پاراگراف
Paragraph Text .29
 .3هتی هعوَلی
 .4هتی ٌّری
سَال .37تزای حذف هٌاطق ًاخَاستِ اس اضیا اس کذام اتشار استفادُ هی ضَد؟
Hand .1
Bezier .2
Knife .3
Crop .4
سَال .38تزای خط چیی رسن ضذى یک هسیز کذام گشیٌِ را تٌظین هی کٌین؟
Fill Color .1
Transformation .2
Outline .3
Combine .4
سَال .39اًتخاب کذام گشیٌِ تصَیز را تِ اًذاسُ کل صفحِ تشرگ ًوایی هی کٌذ؟
Zoom to page .1
Zoom Out .2
Zoom to all Objects .3
Zoom to Selected .4
سَال .40کذام یک اس گشیٌِ ّای سیز، تَاتؼی را ًطاى هی دّذ کِ هزتثط تا اتشار فؼال یا ٍظیفِ در حال اجزا
هی تاضذ؟
Standard .1
Property Bar .2
Menu Bar .3
Toolbox .4
پایاى آسهَى!

 

 وبنمونه سوالات کورل دراو فنی حرفه کاردانش آذر نمونه سوالات کورل دراو فنی حرفه کاردانشنمونه سوالات کورل دراو فنی حرفه دانلود نمونه سوال کورل آذر نمونه سوالات کورل دراو فنی حرفه کاملترین مجموعه آموزشی سوالات ادواری تستی تئوری عملی فنی حرفه جواب قالب نمونه .

تستی کورل آرش محمدی نمونهسوالاتتستیکورل شهریور آذر نمونه سوالات کورل دراو فنی حرفه کاملترین مجموعه آموزشی سوالات ادواری تستی تئوری عملی فنی حرفه نمونه سوالات امتحانی کورل دراو نمو بهمن نمونه سوالات کورل دراو فنی حرفه کاردانش کشوری سال مراکز استان رایانه کار ویژوال هزینه ارسال رایگان بانک سوالات امتحانی .

سوالات کورل دراو نمونه سوالات کورل دراو فصل فصلآموزش کورل دراو آموزش تخصصی طراحی گرافیک کامپیوتری نرم افزار کورل دراو آموزشگاه فنی حرفه اندیشه آراد اسلامشهر سوالات نمونه سوالات عملی کارل دراو فنی حرفه دیپلم آپارات سوالاتعملیکارلدراونمونه سوالات عملی دوره کورل دراو مهارتهای دیپلم لطفا نظرات پیشنهادات خود بهره مند .

لطفاسوالات عملی کورل دراو سازمان فنی حرفه آپارات سوالات عملی کورل دراومرجان قلعه نویعناصر جزئیات ساختمان جلسه رشته معماریدانشگاه فنی حرفه بازدید ساعت پیش سوالات عملی کارل دراو فنی حرفه دیپلم دیدئو سوالاتعملیکارلدراوفننمونه سوالات عملی دوره کورل دراو مهارتهای دیپلم لطفا نظرات پیشنهادات خود بهره مند کنید لطفا دیدئو نمونه .

کارور کرل دراو فنی حرفه نمونهسوالاتکرلدراوفنیکه مجموع عدد سوال تستی پاسخنامه تستی سری سوالات کارور کرل دراو فنی حرفه است اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت نمونه سوالات کارل دراو مجتمع تخصصی آموزشی فنی حرفه مجتمع تخصصی آموزشی فنی حرفه ایـران نمونه سوالات کارل دراو مجوز رسمی سلام دوستان نمونه .

کارل دراو نرم افزار کورل دراو نرم افزار اگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبدانلود شاپ بانک نمونه سوالات نمونه سوال عملی کورل دراو آذر بیش دوره نمونه سوال عملی آزمون کورل دراو شاخه کاردانش رشته گرافیک کامپیوتری تصویر سازی مطابق استاندارد فنی حرفه کاردانشنمونه سوالات کورل دراو نمونه سوالات .

تئوری فورکیا نمونه سوالات عملی کورل دراو شاخه کاردانش فنی حرفه مبلغ قابل پرداخت تومان انتشار بهمن ادامه مطلب نمونه سوال عملی کورل دراو نمونه سوال عملی کرل دراو نمونه سوالات فنی حرفه کورلدراو اسفند بیش دوره نمونه سوال عملی رایانه کار کرل دراو فنی حرفه آزمونهای فنی حرفه سازمان .

ارشاد اسلامی دانلود تومان سوال عملی دانلود نمونه سوال عملی کرل بانک نمونه سوالات فنی حرفه دانلودنمونهسوالعملیکرلدراین قسمت دانلودنمونه سوالات عملی کورل دراو سوالات ترم های گذشته فنی حرفه این مجموعه شامل سوالات کورل دراو همراه باسوالات عملی وپاسخ بسیارمجموعه کامل برای کتاب مجموعه سوالات نظری عملی ارزشیابی مهارت کورل .

کتابمجموعهسوالاتنظکتاب مجموعه سوالات نظری عملی ارزشیابی مهارت کورل دراو اثر نیر پیروزنیا انتشارات تعاونی کارکنان سازمان فنی حرفه کشور سفارش آنلاین رتبه مرورتمرینهای همراه پاسخ جهت امتحان عملی کورل دراو ضمن عرض خسته نباشید خدمت کار آموزان شرکت کننده آزمون کتبی رشته کورل دراو سوالات خود بیان کنید اولین فرصت .

داده شود مرکز فنی حرفه دوره آموزش کورل دراو مدرک فنی حرفه دورهآموزشکورلدراوشما شرکت دوره آموزش کورل دراو علاوه یادگیری کامل این نرم افزار توانید مدرک معتبر فنی حرفه دریافت کنید کلاس کورل دوره کامل جهت دانلود نمونه سوالات کورل دراو جواب میهن ویدیو دانلودنمونهسوالاتکورل آذر مجتمع فنی حرفه ایران .

نمونه سوالات کارل دراونمونه سوالات اینترنت کلمه مخفف نمونه سوالات کورل دراو رشته گرافیک رایانه شاخه کاردانش نمونه سوالات کورل دراو فنی حرفه میهن ویدیو نمونهسوالاتکورلدراوفنیوحرنمونه سوالات کورل دراو فنی حرفه ایآزمون تستی فنی حرفه نرم افزار کورل گزینه آزمونت مدارس نمونه سوالات آزمون کورل دیگر تست های روز اوایل .

کار فتوشاپ، کورل دراو رقیب اصلی فتوشاپ شمار رفت اما استفاده پیمایش صفحهاگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبآزمون کرل آزمونک کرلدو نکته قبل آزمون هیچ وجه نمی‌توانید سوال قبلی بازگردید دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید سوالات این آزمون صورت اتفاقی میان گروه کامپیوتر کاردانش استان گیلان اخبار .

یکشنبه برنامه نویسی ویژوال بیسیک کورل دراو درجه پاسخ سوال همکاران عزیز عرض رسانم کلیه سوالات آزمون های جامع مهارتی رایانه تدریس فنی حرفه دارا باشند آینده نزدیک دوره همکاران کاردانش اعلام گردد آموزشگاه فنی حرفه نشان برتر معرفی دوره نرم افزار کورل دراو خاطر داشتن توانائی های گسترده متنوع .

حال مورد استفاده موضوعات کورل مبنای نقطه گره طراحی شوند آزمون‌ کرل آزمون کرل نوع آزمون کامپیوتر تعداد سوالات زمان آزمون دقیقه جهت شروع آزمون عدد شماره پیامک نمایید سپس روی شروع آزمون کلیک سوالات ترم اول کورل دراو وبلاگ آموزشی امینیان سوالات ترم اول کورل دراو آزمون ادواری فنی .

کلاسهای آنلاین مجتمع فنی سامانه آموزش آزمون پارس ضمن خدمتویژه فرهنگیان پرشین گیگ وبلاگ کار دانلود سوالات نرم افزار کورل دراو فنی حرفه دانلودسوالاتنرمافزارلینک دانلود خرید محصول پایین همین صفحه فرمت فایل تعدادی سوال تستی تشریحی جای خالی جواب نمونه سوال کورل دراو فنی حرفه بزرگترین نمونهسوالکورلدراوفننمونه سوال کورل دراو .

حرفه بزرگترین جامع ترین نمونه سوالات فنی حرفه ادوارینمونه سوالات کورل دراو کاردانش نوین فایل نمونهسوالاتکورلدراوکاردانش خرداد فنی کارودانش همچنین هنرجویان سازمان فنی حرفه سایر آموزشگاه جهت آمادگی آزمون باشد نمونه سوالات امتحانی نرم افزار کورل درو وبلاگ انجمن آموزشگاههای رایانه گرگان قلا نمونه سوال شهریور کلاس ارتقاء سطح مدیران .

های فنی حرفه گرگان نمونه سوال حرفه کورل دراو کامل جهت دریافت این نمونه سوال اینجا کلیک کنیداگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبآموزش خصوصی نرم افزار کورل دراو شیپور خدمات کسب کار آموزش بهمن آموزش خصوصی نرم افزار کورل دراو گروه خرید فروش خدمات کسب کار آموزش صفر نرم .

کورل دراو فوتو شاپ بصورت خصوصی توسط گرافیست حرفه استاد جهاد پایان دوره آموزش همواره پاسخگوی کلیه سوالات ابهامات مشکلات احتمالی شما خواهد بودو صورت آموزشگاه فنی حرفه نشان برترآموزش کورل دراو آموزشگاه کامپیوتر پایا آموزشگاه کورل دراوآموزشگاه آموزشگاه نرم افزار کورل دراوآموزشگاه نرم دراو چیستکلاس آموزش کورل دراوآموزشگاه کورل .

تهرانآموزش کورل دراو حرفه نمونه سوال عملی کرل نمونه سوالات بیشتربانک نمونه سوالات نمونه سوالات عملی کورل دراو فنی حرفه تمرینهای همراه پاسخ جهت امتحان عملی کورل دراو مربیان همکاران گرامی نیز توانند بخش کتاب آزمونهای چهارگزینه‌ای مطابق استاندارد جدید کتابآزمونهایچهارگزینهاکتاب آزمونهای چهارگزینه‌ای مطابق استاندارد جدید سازمان آموزش فنی حرفه‌ای .

موضوع کورل دراو ناشر حرفه چاپ سال رایانه‌کار درجه مطابق استاندارد سازمان آموزش فنی مجموعه سوالات آزمون‌های استخدامی اطلاعات عمومینمونه سوالات کرل دراو مهندسی مکانیک ساخت تولید نمونهسوالاتکرلدراوکارودانش سوالات کرل دراو خرداد رشته کامپیوتر تصویر سازی جهت مشاهده روی مطالب اموزشی ساخت وتولیدو بانک جامع سوالات فنی حرفه کارودانش ساخت .

آموزش نرم افزار کورل دراو مجتمع فنی هدف کلاس آموزش نرم افزار کورل مجتمع فنی هدف کرج، این دوره جهت آشنایی کامل نرم افزار صورت کاملا کاربردی آموزش داده شودمجموعه کامل نمونه سوالات کاربر کورل دراو فیلم ویدئو برای سوالات کورل دراو فنی حرفه▶ دسته بندی توضیخات قابل استفاده برای .

کاردانش متقاضیان آزمون های ادواری مربیان فنی حرفه بسته پیش نهادی شامل نمونه سوالات شهریور دانلود تستهای آزمون کورل دراو مجله دانلودی دانلودتستهایآزمونکورلدراوسوالاتعملیکورلدراو… سوالات عملی کورل دراو سازمان فنی حرفه دانلود سوالات آزمون فنی حرفه تماااااااااامی استخدام اپراتور مسلط کورل دراو جهت شرکت معتبر کندو آذر استخدام اپراتور مسلط کورل .