نمونه سوالات تستی کارآفرینی کاردانی با جواب

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

  • نمونه سوالات کارآفرینی با جواب
  • کتاب کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی
  • نمونه سوالات تستی کارآفرینی با جواب
  • نمونه سوالات تستی کارآفرینی فنی حرفه ای با جواب
  • دانلود pdf کتاب کارآفرینی علمی کاربردی
  • جزوه کارآفرینی علمی کاربردی
     

مبانی، مفاهیم و انواع کسب و کار
 .1در واژه نامه آکسفورد کسب و کار به معنی ..... آمده است.
أ) خرید و فروش
ب) داد و ستد
ج) خرید و فروش و تجارت
د) تجارت


 .2در واژه نامه لانگ من کسب و کار به معنی ....... آمده است.
أ) فعلایت و تجارتی که باعث کسب پول شود
ب) فعالیتی که به خرید و فروش می پردازد
ج) فعالیتی که به کسب سود می انجامد
د) همه موارد


 .3در تعریف عام کسب و کار چه تعریفی دارد؟
أ) فعالیت های تولید، خرید و فروش به قصد کسب سود
ب) خرید و فروش
ج) کسب سود
د) عرضه کالا و خدمات


 .4تفاوت کسب و کار  Businessو تجارت  Commerceچیست؟
أ) کسب و کار به مجموعه فعالیت های مربوط به بنگاه می پردازد ولی تجارت تنها به خرید و فروش مربوط می
شود.
ب) تجارت زیر مجموعه کسب و کار است
ج) کسب و کار زیر مجموعه تجارت است
د) موارد الف و ب صحیح است


 .5به نظر "اُرویک و هانت" کسب و کار عبارت است از:أ) هر نوع کاسبی که در آن خدمات و یا کالای مورد نیاز جامعه که مایل به خرید و پرداخت برای آن باشد تولید و
عرضه شود
ب) فروش و انتقال کالا و خدمات به مشتریان
ج) فعالیت توام با ریسک
د) همه موارد


 .6پروفسور "وان" کسب و کار را ............... میداند.
أ) نوعی کاسبی که در آن انگیزه سود باشد
ب) نوعی کاسبی که کالا و خدمات برای فروش در بازار تولید و پخش می شود
ج) فعالیتی که توام با ریسک پذیری باشد
د) هیچکدام


 .7پنج ویژگی کسب و کار در کدام گزینه بیان شده است؟
أ) تکرار معامله، انگیزه سود و معامله کالا و خدمات است
ب) اطمینان و انگیزه سود
ج) فروش و انتقال کالا و خدمات برای کسب ارزش و فعالیت توام با ریسک
د) موارد الف و ج


 توجه _ 1از نظر نویسنده (احمد پور داریانی) دولت باید پشتیبانی های زیر را از کارآفرینان به عمل بیاورد
 )1مالی  )2اطلاعاتی  )3فنی و فناوری  )4قانونی  )5حقوقی
 )6بازاریابی  )7تامینی  )8اجتماعی  )9امنیتی  )10سیاسی
 توجه  _ 2مدل جامع توسعه کارآفرینی احمد پور داریانی
بعد فردی
مدرسه و محله
خانواده
دانشگاه
بعد محیطی
رئیس جمهوری
دولت و مجلس
نهاد های پشتیبان توسعه
واحد کسب و کار (بنگاه) توجه  _ 3منظور از کسب و کار جمله پیامبر(ص) که می فرماید: الکاسب جبیب الله
 .8اصول چهارگانه کسب و کار در کدام گزینه آمده است؟
أ) آشنایی با نام شرکت ها، نام فراورده، نام بنیان گذار، مهارت های کسب وکار
ب) آشنایی با شرکت ها، مهارت کسب و کار، ریسک پذیری، واحد کسب و کار
ج) آشنایی با بعد فردی، محیلی، فرهنگی، اجتماعی کار
د) آشنایی با فن آوری، اطلاعات، فراورده ها و مهارت کسب و کار

 


 .9پنج مهارت آینده ساز کسب و کار که آنها را "دالان موفقیت" می نامند کدامند؟
أ) مهارت های مدیریتی، نوآوری، مالی، ریسک پذیری، خلاقیت
ب) مدیریتی، زبان خارجی، مالی و اقتصادی، بازاریابی، فنآوری اطلاعات
ج) تجاری، مدیریتی، مالی، فرهنگی، بازاریابی
د) حسابداری، مالی، ریسک پذیری، فرهنگی، بازاریابی

 


 .10مهارت های ارتباطات، تصمیم گیری، کارگروهی و سرپرستی در کدام دسته از مهارت های زیر قرار دارد؟
أ) مالی و اقتصادی
ب) بازاریابی
ج) مدیریتی
د) فن آوری اطلاعات

 


 .11نگاه اقتصادی، مفاهیم بازار و تجارت الکترونیک به ترتیب شامل کدام دسته از مهارت ها است؟
أ) مالی _ اقتصادی _ بازاریابی _ فن آوری اطلاعات
ب) مدیریتی _ مالی _ اقتصادی
ج) مالی _ مدیریتی _ اقتصادی
د) مدیریتی _ اقتصادی _ بازاریابی


 .12مهارت های پنج گانه کسب و کار ............ هستند.
أ) اکتسابی
ب) ذاتیج) مادرزادی
د) همه موارد


 توجه  _ 4الگوی (مدل) تلسکوپی توسعه مهارت های کارآفرینی به شکل زیر است
 .13در مدل تلسکوپی چه عواملی اهمیت بیشتری دارد؟
أ) مهارت های کارآفرینی
ب) مهارت های کسب و کار
ج) تخصص و دانش
د) همه موارد
مهارت های کارآفرینی
نوآوری
خلاقیت
ریسک پذیری
تحمل ابهام
نیاز به تشویق
استقلال طلبی
مهارت های کسب و کار
مدیریتی
مالی
زبان
بازاریابی
فناوری اطلاعات
تخصص
عمل
تجربه
دانش .14حساس شدن فرد به محیط اطراف از زمینه کسب و کار که شامل آشنایی با انواع کسب و کار، فراورده ها، نام
شرکت ها و نام بنیان گذار ها می شود را ............. می نامند.
أ) نگاه کسب و کارانه
ب) نگاه موشکافانه
ج) نگاه کارآفرینانه
د) همه موارد


 .15سر دسته اصلی حوزه های کسب و کار کدام گزینه می باشد؟
أ) کسب و کار صنعتی، خدماتی، تجاری
ب) مدیریتی، خدماتی، تولیدی
ج) تولیدی، خدماتی، بازرگانی
د) تولیدی، استخراجی، خدماتی


 .16به فرایند استخراج و تولید کالا ها برای مصرف پایانی یا استفاده سایر صنایع ............. می گویند.
أ) کسب و کار تولیدی
ب) استخراجی
ج) صنعتی
د) خدماتی


 .17کالای مورد استفاده مشتریان پایانی و کالای مورد نیاز سایر صنایع به ترتیب چه نامیده می شود؟
أ) کالای مولد _ کالای مصرفی
ب) کالای مصرفی _ کالای مولد
ج) کالای مولد _ کالای مولد
د) کالای مصرفی _ کالای مصرفی


 .18صنایع به چند دسته تقسیم می شود؟
أ) استخراجی، ژنتیک، تولیدی، سازه ای
ب) ارتباطی، تولیدی، عمده فروشی
ج) ژنتیک، تولیدی، خدماتید) همه موارد
 .19کدامیک از حوزه های کسب و کار به عنوان تسهیل کننده عمل میکند؟
أ) صنعتی
ب) خدماتی
ج) تجاری
د) تولیدی


 .20وظیفه اساسی کسب و کار خدماتی چیست؟
أ) برداشتن موانع فردی، مکانی، زمانی، و مبادله ای و دانشی
ب) جریان آزاد کالاها و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده را فراهم میکند
ج) انجام معامله ها را تسهیل می کند
د) همه موارد


 .21کسب و کار تجاری شاخه ای از کسب و کار ............... است.
أ) صنعتی
ب) خدماتی
ج) تولیدی
د) استخراجی


 .22وضعیت پایانی فعالیت کسب و کار شامل کدام مرحله زیر است؟
أ) فروش کالا و خدمات
ب) کسب سود
ج) خرید و فروش کالا و خدمات
د) دریافت وجه


 .23کسب و کار صنعتی با ............، کسب و کار خدماتی با ........... و کسب و کار تجاری با ......... سر و کار
دارد.
أ) تولید کالا و مواد آغازی _ پخش _ واسطه گری
ب) پخش _ واسطه گری _ تولید کالاج) تولید کالا _ واسطه گری _ پخش
د) واسطه گری _ پخش _ تولید کالا

 


دانلود نمونه سوال درس کار آفرینی و توانمند سازی پیام نور جهت دانلود جدیدترین نمونه سوال و جزوه پیام نور به سایت سلام پیام نور مراجعه کنید. سلام پیام نور. نیمسال اول 94 93 + ... دانلود نمونه سوالات کار آفرینی و توانمند سازی با جواب , ... تستی تشریحی پاسخنامه رایگان نمونه سوال کار آفرینی و توانمند سازی , ...

نمونه سوال برای درس کار افرینی - دانشنامه تی تیلteeteel.ir › نمونه سوال امتحانی › نمونه سوال کارآفرینی
نمونه سوال کار افرینی ,نمونه سوال, کار آفرینی,تبلیغات ,کارآفرینی,مدیر,نمونه سوال,نمونه سوال امتحانی ... نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 96 (با جواب تستی)


نمونه تست های تالیفی هنرستان – هنرجوhoonarjo.ir › دوازدهم
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ — پذیرش در رشته‌های امتحانی دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش ... نمونه سوال تستی کارگاه نوآوری و کارآفرینی (به زودی).


بانک جامع سوالات پیام نور، دانلود جدیدترین سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی برای تمامی رشته‌های مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

نمونه سوالات کاردانی دانشگاه پیام نور - حفاظ درب ورودی منزل و .
پک نمونه سوال و مجموعه آمونهای تستی تشریحی با جواب و پاسخ آمادگی دفاعی ... برچسب: ,نمونه,سوالات,کاردانی,دانشگاه,پیام,نور,دین و زندگی ، هنر ، کارگاه کار آفرینی و ...

دانلود نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی 99 | صدای .com › نمونه-سوالات-دانشگاه-علمی-...
۲۱ مهر ۱۳۹۷ — امکان دریافت و دانلود نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی در رشته ها و دروس ... نمونه سوالات مهارتها و قوانین کسب و کار علمی کاربردی; نمونه سوالات تستی درس ... دانلود نمونه سوال ارتباطات انسانی رشته کاردانی روابط عمومی و امور فرهنگی ...

فایلهای درسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش - «ای استخدام ...www.e-estekhdam.com › فایلهای-درسی-آزمون-استخدامی...
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ — برای مشاهده صفحه استخدامی و متن آگهی استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید فهرست مطالب مهم ... منابع و سوالات مفید برای استخدام آموزش و پرورشفایل های مربوط به پودمان دوم - ارسالی توسط ... نمونه سوال اخلاق حرفه ای معلم, دانلود ... تست کارآفرینی, دانلود ... سلام من مدرک کاردانی گرافیک دارم آیا با کاردانی هم میتونم.

مجموعه سوالات چهارگزینه ایی عمومی و پایه - انتشارات فارابی ...4khooneh.org › محصولات
کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه فنی حرفه ای کاردانش بهترین ... جواب ها به صورت تشریحی میباشد که جنبه‎‌ی آموزشی هم دارد و در کنار این سوال ها ... ای عمومی و پایه شامل سؤالات چهار گزینه ای تالیفی و کنکور سال‌های گذشته کاردانی ... این کتاب شامل نمونه تست های کنکور سال های گذشته می باشد که کاملا شما را با نمونه سوالات ...

سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای رشته حسابداری 96 + ...www.irhesabdaran.ir › ... › سوالات کنکور+جواب
گروه آی آر حسابداران در سال های قبل نمونه سوالات کنکور کاردانی فنی حرفه ای حسابداری را به صورت کامل به همراه پاسخنامه های تستی و تشریحی را آماده و به داوطلبین این ...

آزمونک: آزمون آنلاین رایگان، نمونه سوالات آزمونهای فنی و حرفه ایwww.azmoonak.ir
آزمونک، ابزار آنلاینی است شامل هزاران نمونه سوال تستی در قالب دهها آزمون که هنرجویان دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای و علاقمندان می‌توانند با استفاده از آن مهارت‌های خود را ...

نمونه سوالات درس کارآفرینی دوره کاردانی | پلاسی هاplusiha.ir › نمونه-سوالات-درس-کارآفرینی-دوره-کاردا
مقالات مربوط به برچسب نمونه سوالات درس کارآفرینی کاردانش با جواب – شما ... نمونه سئوال تستی کارگاه نوآوری و کارآفرینی یازدهم | پودمان 2: کارآفرین هستی + پاسخ.

دانلود فایل - کتاب فروشی پیک آذر سحرpeikazarsahar.ir › FileDwnldr
نمونه آزمون تستی خرداد93 کارآفرینی با جواب · پاسخنامه قانون کار جدید · نمونه سوالات امتحانی مبانی وکاربرد رایانه · نمونه سوالات امتحانی امورعمومی بازرگانی.

دانلود رایگان نمونه سوالات مبانی کارآفرینی - همیار دانشجوhdaneshjoo.ir › نمونه-سوالات-مبانی-کارآفرینی
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ — دانلود رایگان نمونه سوالات مبانی کارآفرینی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد : سوالات نیمسال اول ۹۹-۹۸ با جواب سوالات ...

دانلود رایگان نمونه سوالات با جواب پیام نور نیمسال اول 97-96 ...pnunews.com › دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-با-جواب-97...
دانلود رایگان نمونه سوال با پاسخنامه نیمسال اول 97-96. برای دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با جواب در ترم اول سال تحصیلی 97-96 به روشهای زیر اقدام کنید ...

پیک امتحانی کارآفرینی کلیه رشته‌های شاخه‌ی کاردانش همراه با ...www.gisoom.com › book › کتاب-پیک-امتحانی-کارآف...
پیک امتحانی کارآفرینی کلیه رشته‌های شاخه‌ی کاردانش همراه با نمونه سوالات ... عنوان و نام پدیدآور, پیک امتحانی کار آفرینی: کلیه رشته های شاخه ی کاردانش همراه با نمونه سوالات تستی ... چاپ 2 - سال 1398کلید زندگی (راه‌کاری برای رسیدن به موفقیت) ... هنرهای تجسمی کاردانی به کارشناسی شامل: آموزش درس به صورت تکمیلی و همراه با نکات ...

نمونه سوالات تشریحی درس کارآفرینی - سامانه جامع آموزش های ...sateb.uast.ac.ir › news › show
به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کاردانی علمیکاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت ... نمونه سوالات درس کارآفرینی با تصویب کمیته برنامه ریزی آموزشی و انتشارات، به ...

نمونه سوالات تستی نوبت دوم کارآفرینیkarafarini-ilam.blogfa.com › post
بنام خدا-سؤالات آزمون درس :کارآفرینی نوبت : تاریخ آزمون: نام ونام خانوادگی: رشته مهارتی : مدت : 30دقیقه. ردیف. شـــــــــــــــــــرح سـؤالات. 1. درمسابقه ی زندگی کدام گروه ...
وارد نشده: کاردانی ‏جواب

سئوالات تستی درس مدیریت کسب وکار وبهره وری استاد ...pr1390.blogfa.com › post
سئوالات تستی درس مدیریت کسب وکار وبهره وری استاد حاجیلری - وبلاگ دانشجویان کاردانی وکارشناسی روابط عمومی مرکزجامع علمی کاربردی گرگان3. ... 6- بنا به تعریف واژه نامه دانشگاهی وبستر کارآفرین چه کسی است؟ الف)کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطره ... 37- نمونه هایی از استراتژی های بازاریابی عبارت اند از : الف)تنوع ...

نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی ، نمونه ...pnu4u.com › نمونه-سوالات-پیام-نور-پاسخنامه-جواب
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی برای کلیه رشته ها و گرایشها - دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب - نمونه ...

مشخصات فایل: نمونه سوالات کارآفرینی و پروژه|اِس اییsea.iroonifile.ir › html
با ما همراه باشید با موضوع این فایل شامل بیست و هشت نمونه سوال پایان ترم میباشد.این سوالات مربوط به درس کارآفرینی و تحقیق درمقطع کاردانی نرم افزاربوده که در ...

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه - اخبار پیام ...pnuna.com › دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-پیام-نور
دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 99-98 پیام نور به همراه جواب و پاسخنامه ... فروش نمونه سوالات آزمون های فراگیر دانشگاه پیام نور – مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به ...

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی نیمسال اول 95-94 ...pnuna.com › دانلود-نمونه-سوالات-کشاورزی-پیام-نور-1...
دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور دروس رشته کشاورزی با جواب. نیمسال اول 95-94. کد درس, عنوان درس, دانلود سوالات, پاسخنامه تستی, پاسخنامه تشریحی ...


نمونه سوالات کار آفرینی - کتابخانه الکترونیکی پیام نورwww.pnueb.com › courses › کار-آفرینی
مجموعه نمونه سوالات کار آفرینی با کد درس 1235046 شامل تمامی آزمون های پیام نور درس کار ... نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 98 (با جواب تستی); نمونه سوال امتحانی ...
 رتبه: ۴ · ‏۵۲ رأی

نمونه سوال کارآفرینی - دروس تکمیلی - blogfatakmili-sari1.blogfa.com › post
نمونه سوال کارآفرینی. * سوالات چها رگزینه ای : 1- درراه موفقیت پس ازتعیین هدف مهمترین کار برای رسیدن به آن عبارتست از : (25/0 نمره ). الف) حداکثر ... 3- نقطه و موفقعیتی که می خواهیم به آن برسیم تعریفی از . ... 6- ارزیابی نتایج تصمیم گیری. به ...

سوالات کار آفرینی فصل اول تا چهارم همراه با جواب - بهار - blogfawww.200000000.blogfa.com › post
سوالات کار آفرینی فصل اول تا چهارم همراه با جواب - بهار - بهار. ... فردموفق کسی است که به ارزوهایخودبرسدودرون رضایت خاطراحساس کند0. 5 -ابعادموفقیت رانام ببرید0.


مجموعه سوالات تستی کارآفرینی پایه دهم همه رشته ها + کلید - گاماgama.ir › ... › کارگاه کار آفرینی و تولید
۱۵ مهر ۱۳۹۷ — دانلود نمونه سوال رایگان مقطع دوره دوم متوسطه- نظری پایه دهم رشته علوم ریاضی درس کارگاه کار آفرینی و تولید سوالات تستی.

نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی مقطع کاردانی آزمون جامع ...lono.nikanlink.com › file › نمونه-سوالات-تستی-درس-...
دانلود نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی مقطع کاردانی آزمون جامع علمی کاربردی، در قالب word و در 90 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این فایل برای دانشجویان درس ...

سوالات فصل 3 و 4 و 8 کارآفرینی دانشجویان ترم تابستان 88 ...ghahremani.blogsky.com › post-91
دانش مدیریت - مدیریت، تجارت الکترونیک، کارآفرینی، اصول کسب و کار. ... این مجموعه سوالات تستی را با دقت مطالعه نمائید. فصل 7 فاقد سوالات تستی است.

نمونه سوال مبانی کارآفرینی پیام نور با پاسخ - دانلود رایگانpdf.joomla.com › Uncategorised
۷ مرداد ۱۳۹۸ — دانلود نمونه سوالات مبانی کارآفرینی پیام نور با جواب ... مجموعه نمونه سوالات اصول و مبانی کار آفرینی با کد درس 1218464 شامل تمامی آزمون های پیام نور درس اصول و ... نمونه سوالات تستی کارآفرینی. نمونه سوالات کارآفرینی کاردانی.

نمونه سوالات دوره کارآفرینی SYB (فنی و حرفه ای) - گنجینه ...esoal24.com › نمونه-سوالات-دوره-کارآفرینی-syb-فنی-...
۹ مرداد ۱۳۹۷ — pdf اول: شامل ۲۵ عدد سوال تستی با پاسخنامه تستی و از سری سوالات دوره ... نمونه سوالات کارآفرینی کاردانش با جواب نمونه سوالات کارآفرینی کاردانی ...

نمونه سوالات کار آفرینی: - پروژه های کارآفرینی - blogfawww.karafarinpo.blogfa.com › post
کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و بسیج منابع ، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکتهای نوآور و رشدیابنده نموده که ...

سوالات فصل به فصل درس کارآفرینی - بسم الله الرحمن الرحیمnesakarafarini.blogfa.com › post
سوالات فصل به فصل درس کارآفرینی بانک سوالات کتاب کارآفرینی کد 5/601 سوالات تشریحی فصل اول ... ( یا هر نمونه دیگر ); تفاوتهای کارآفرین و مدیر را بنویسید.

دانلود نمونه سوالات کار آفرینی مشترک علوم پایه با پاسخfile.gozineha.ir › uni › دانلود-نمونه-سوالات-کار-آفرین...
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ — در این بخش نمونه سوالات تستی کار آفرینی برای شما دانشجویان ... درس کار آفرینی رشته مشترک علوم پایه هستید میتوانید از سوالات به همراه جواب که ...

دانلود نمونه سوالات کارآفرینی مدیریت با پاسخfile.gozineha.ir › uni › دانلود-نمونه-سوالات-کارآفرینی...
۱۵ تیر ۱۳۹۷ — در این بخش نمونه سوالات تستی کارآفرینی برای شما دانشجویان مدیریت ... درس کارآفرینی رشته مدیریت هستید میتوانید از سوالات به همراه جواب که ...

دانلود نمونه سوال و پاسخنامه درس اصول و مبانی کارآفرینی ... - ...alookh.ir › lesson › دانلود-نمونه-سوال-پاسخنامه-درس-اص...
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ — نمونه سوالات درس اصول و مبانی کارآفرینی پیام نور مجموعه‌ای است که به صورت کاملاً طبقه‌بندی شده برای مدیریت و ... assignment پاسخنامه تستی ...
وارد نشده: کاردانی ‏| باید شامل این عبارت باشد: کاردانی