نمونه سوالات درس کارآفرینی دوره کاردانی علمی کاربردی

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

نمونه سوالات امتحانی کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

 

 • سوالات کارآفرینی
 • سوالات کارآفرینی با جواب
 • سوالات کارآفرینی یازدهم
 • سوالات کارآفرینی دهم
 • سوالات کارآفرینی علمی کاربردی
 • سوالات کارآفرینی یازدهم هنرستان
 • سوالات کارآفرینی یازدهم درس 1
 • سوالات کارآفرینی فنی و حرفه ای
 • سوال کارآفرینی با جواب
 • نمونه سوالات کارآفرینی با جواب
 • دانلود سوالات کارآفرینی با جواب
 • نمونه سوال کارآفرینی با جواب پیام نور
 • دانلود نمونه سوال کارآفرینی با جواب
 • سوالات کارآفرینی یازدهم همراه با جواب
 • نمونه سوالات تستی کارآفرینی با جواب
 • نمونه سوالات کارآفرینی کاردانش با جواب
 • نمونه سوالات امتحانی کارآفرینی با جواب
 • سوال کارآفرینی یازدهم
 • نمونه سوالات کارآفرینی یازدهم
 • جواب سوالات کارآفرینی یازدهم
 • نمونه سوالات کارآفرینی یازدهم انسانی
 • نمونه سوالات کارآفرینی یازدهم انسانی با جواب
 • سوالات درس کارآفرینی یازدهم تجربی
 • نمونه سوالات کارآفرینی یازدهم تجربی با جواب
 • سوالات کارآفرینی یازدهم انسانی
 • سوالات متن کارآفرینی دهم
 • سوالات متن درس کارآفرینی دهم
 • نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی رایگان
 • سوالات تستی کارآفرینی علمی کاربردی
 • نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی با جواب
 • نمونه سوالات کارآفرینی کاردانی علمی کاربردی
 • سوالات درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی
 • سوالات امتحانی کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی
 • نمونه سوالات امتحانی کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی
 • نمونه سوال کارآفرینی یازدهم هنرستان
 • سوالات کارآفرینی فنی حرفه ای
 • نمونه سوال کارآفرینی با جواب
 • نمونه سوال کارآفرینی دهم با جواب
 • نمونه سوال درس کارآفرینی با جواب
 • نمونه سوال تستی کارآفرینی با جواب
 • نمونه سوال کارآفرینی کاردانش با جواب
 • نمونه سوالات کارآفرینی یازدهم با جواب
 • نمونه سوالات کارآفرینی کاردانی با جواب
 • نمونه سوال کارآفرینی پیام نور با جواب
 • دانلود نمونه سوال کارآفرینی با پاسخ
 • دانلود نمونه سوالات کارآفرینی کاردانش با جواب
 • دانلود نمونه سوالات درس کارآفرینی با جواب
 • دانلود نمونه سوال کارآفرینی پیام نور با جواب
 • دانلود نمونه سوالات مبانی کارآفرینی پیام نور با جواب
 • نمونه سوالات تستی کارآفرینی کاردانش با جواب
 • نمونه سوالات تستی کارآفرینی کاردانی با جواب
 • نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی با جواب
 • نمونه سوالات تستی کارگاه نوآوری و کارآفرینی با جواب
 • نمونه سوالات درس کارآفرینی کاردانش با جواب
 • نمونه سوالات کارآفرینی سوم کاردانش با جواب
 • نمونه سوالات کارآفرینی شاخه کاردانش با جواب
 • نمونه سوال کارآفرینی کاردانش همراه با جواب
 • نمونه سوالات امتحانی کارگاه نوآوری و کارآفرینی با جواب
 • سوالات کارآفرینی یازدهم تجربی
 • نمونه سوال کارآفرینی یازدهم نوبت اول
 • نمونه سوال کارآفرینی یازدهم انسانی نوبت اول
 • نمونه سوال کارآفرینی یازدهم کاردانش
 • نمونه سوال کارآفرینی یازدهم فنی
 • دانلود سوالات کارآفرینی یازدهم
 • نمونه سوال کارآفرینی یازدهم تجربی نوبت دوم
 • نمونه سوال کارآفرینی یازدهم نوبت اول با جواب
 • نمونه سوالات کارگاه کارآفرینی یازدهم
 • پاسخ سوالات کتاب کارآفرینی یازدهم
 • دانلود نمونه سوال کارآفرینی یازدهم انسانی
 • نمونه سوالات کارگاه کارآفرینی و تولید یازدهم انسانی
 • سوالات درس کارگاه کارآفرینی یازدهم تجربی
 • سوالات متن کارآفرینی یازدهم
 • سوالات متن کارگاه کارآفرینی یازدهم
 • سوالات متن درس کارآفرینی یازدهم
 • نمونه سوالات رایگان درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی
 • نمونه سوالات تستی کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی
 • نمونه+سوال+تستی+کارآفرینی+دانشگاه+علمی+کاربردی
 • دانلود رایگان سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی
 • نمونه سوالات درس کارآفرینی دوره کاردانی علمی کاربردی
 • نمونه سوالات درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی
 • نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی
 • نمونه سوالات کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی
 • نمونه سوالات کارآفرینی فنی حرفه ای
 • نمونه سوالات درس کارآفرینی فنی حرفه ای
 • نمونه سوالات کارآفرینی فنی و حرفه ای
 • نمونه سوال کارآفرینی یازدهم فنی حرفه ای
 • نمونه سوال کارآفرینی با پاسخ
 • نمونه سوالات کارآفرینی با پاسخ
 • نمونه سوال کارآفرینی یازدهم با جواب
 • نمونه سوالات کارآفرینی دهم با جواب
 • نمونه سوال کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه دهم با جواب
 • نمونه سوالات درس کارآفرینی با جواب
 • نمونه سوال درس کارآفرینی کاردانش با جواب
 • نمونه سوالات درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی با جواب
 • نمونه سوال کارآفرینی پیام نور با پاسخ
 • نمونه سوال رایگان کارآفرینی پیام نور با پاسخ

 

فصل اول
سولات تستی درس کارآفرینی مقطع کاردانی آزمون جامع علمی کاربردی
 .1کدام عبارت زیر در ارتباط با واژه موفقیت نادرست است؟
أ) زندگی نردبانی بی پایان است که هر پله آن نوعی موفقیت است.
ب) هر رویدادی که در زندگی باعث پیشرفت شود، نوعی موفقیت است.
ج) موفقیت چیزی نیست که بتوان برای آن معیار معین کرد.
د) هر رویدادی که سبب دگرگونی عظیمی در زندگی ما شود، موفقیت است.
 .2این جمله " آرامش و امنیت بهترین نوع موفقیت است " از کیست؟
أ) آلفرد اوست
ب) وبستر
ج) پیتر اراکر
د) شومپیتر
 .3کدام تعریف زیر در فرهنگ و بستر مطرح است؟
أ) آرامش و امنیت بهترین نوع موفقیت است.
ب) رسیدن رضایتبخش به هدف موفقیت است
ج) موفق کسی است که به آرزوهای خود برسد.
د) موفقیت یعنی به انجام رساندن استعداد های پایانی در وجود هر فرد.
 .4در یک الگوی رشد اقتصادی ملی به ترتیب شرکتهای بزرگ و کوچک چه نقشی دارند؟
أ) اقتصاد اولیه (آغازی) _ اقتصاد ثانویه
ب) اقتصاد اولیه _ اقتصاد اولیه
ج) اقتصاد ثانویه _ اقتصاد ثانویه
د) اقتصاد ثانویه _ اقتصاد اولیه
 .5کدامیک از عوامل زیر در رشد اقتصادی ملی و اشتغال زایی و کاهش فقر نقش دارند؟
أ) فرصتهای کارآفرینانه
ب) مهارت ها و توانایی های کارآفرینانهج) انگیزش
د) همه موارد
 .6پیش نیاز و پیش شرط کارآفرینی چیست؟
أ) زمینه اجتماعی و فرهنگی
ب) زمینه فرهنگی وسیاسی
ج) زمینه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
د) دولت
 .7طراح GEMچیست؟
أ) نظارت جهانی کارآفرینی
ب) نظارت شرکت های کارآفرینی
ج) سازمان جهانی کارآفرینی
د) شرکت پویای کارآفرینی
 .8مهم ترین هدف  GEMچیست؟
أ) تشریح رابطه بین رشد اقتصادی و کارآفرینی
ب) افزایش فعالیت های کرآفرینانه
ج) نظارت بر شرکت های کارآفرینانه
د) توسعه شرکتهای کارافرینی
 .9برنامه ریزی مسیر شغلی چه مفهومی دارد؟
أ) برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف
ب) هدفی که در یک زمینه و شغل که فرد ارزوی رسیدن به آن را داد
ج) تمرکز بر شغل
د) فعالیت برای ایجاد انگیزه
 .11کدامیک از گزینه های زیر در موارد برنامه ریزی شغلی درست است؟
أ) ارزیابی خود، کشف شغل خود، هدف یابی، آمادگی شغلی، عرضه محصول به بازار، مدیریت شغلی است
ب) یک روند همیشگی و پیوسته است.
ج) برنامه ریزی شغلی یعنی پیش بینی و گزینش شغل برای آینده خویشد) همه موارد
 .11بهترین مسیر شغلی فرایندی است که از ............ آغاز می شود.
أ) درون
ب) برون
ج) تکامل خودآگاهی
د) مواد الف و ج
 .12بهترین نوع مهارت ها در گسترش مسیر شغلی چیست؟
أ) مهارت های فنی
ب) مهارت های اکتسابی
ج) مهارت های قابل انتقال
د) همه موارد
 .13ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری، قدرت تصمیم گیری و بهینه سازی شامل کدام مهارت زیر است؟
أ) فنی
ب) اکتسابی
ج) قابل انتقال
د) همه موارد
 .14کدام مهارت زیر نخستین گام در خودآگاهی و برنامه ریزی شغلی است؟
أ) قابل انتقال
ب) اکتسابی
ج) فنی
د) هیچکدام
 .15ارتباطات، خلاقیت، پژوهش، تشریح، حل مسئله و سازمان دهی و ترکیب در کدام مقوله زیر جا دارد؟
أ) مهارت قابل انتقال
ب) مهارت اکتسابی
ج) مهارت فنی
د) همه موارد .16گردآوری، ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات در کدام گزینه زیر است؟
أ) تشریح
ب) پژوهش
ج) حل مسئله ها
د) خلاقیت
 .17تفاوت آرزو کردن و رویا چیست؟
أ) اگر انسان تنها به خواسته هایش فکر کند و از وضعیت حال خود رها شود آرزو کرده است.
ب) در رویا انسان تصور میکند که به خواسته های خود رسیده است.
ج) رویا زمانی سودمند است که با انگیزه و تلاش همراه باشد.
د) موارد الف و ب
 .18کدام مورد زیر از فواید رویا پردازی است؟
أ) نارضایتی از وضع موجود و تمایل برای تغییر آن
ب) تصور شرایط ایده آل هدفگذاری
ج) ایجاد راه های نو و خروج از چارچوب ذهنی موجود
د) همه موارد
 .19عبارت " ترسیم و تعریف شرایط مطلوب به زبان حال و قابل هدفگذاری و برنامه ریزی " شامل
أ) هدف گذاری
ب) برنامه ریزی شغلی
ج) چشم انداز
د) رویا پردازی
 .21رویا های امکان پذیر ....... نام دارد.
أ) چشم انداز
ب) ارزو
ج) تمایلات
د) همه مواد
 .21دلایل مهم راه اندازی کسب و کار توسط افراد مختلف چیست؟أ) ایجاد شغلی برای خود و استفاده از نتایج کار.
ب) کار کردن برای دیگران سخت و دشوار است.
ج) تنوع در انجام کار و استفاده از همه مهارت ها و دانش خود
د) همه موارد
 .22از مسائل و دشواری های راه اندازی کسب و کار کدام گزینه است؟
أ) وقت گیر بودن و ایجاد مسئولیت
ب) ارتکاب اشتباه
ج) سختی گسترش کار توسط یک شخص
د) همه موارد
 .23در "درخت تصمیم گیری شغلی" دانشجوی دارای مدرک چه انتخابی در پیش رو دارد؟
أ) ادامه تحصیل، استخدام، یاجاد کسب و کار، خویش فرما
ب) ایجاد کسب و کار
ج) استخدام
د) خویش فرما
 .24در کدام موادر از مراحل درخت تصمیم گیری فرد برای خودش کار کند و در استخدام شرکت یا سازمانی نباشد؟
أ) ادامه تحصیل
ب) خویش فرما
ج) ایجاد کسب و کار
د) استخدام شدن
 .25فرایند تولید، عرضه یا خرید و فروش کالا و خدمات به منظور بدست آورن سود را ......... می گویند.
أ) کسب و کار
ب) بازرگانی
ج) تجارت
د) خوش فرما
 .26به هر نوع فعالیتی اقتصادی در محل سکونت شخص را .......... می گویند.
أ) کسب و کار خانوادگیب) کسب و کار خانگی
ج) کسب و کار روستایی
د) کسبو کار بدون کارخانه
 .27کدام نوع از کسب و کارها در کشور ایتالیا بیشتر مرسوم است؟
أ) کسبو کار خانوادگی
ب) خانگی
ج) روستایی
د) الکترونیک
 .28کسب و کار مجازی به چند نوع است؟
أ) الکترونیکی و بدون کارخانه
ب) بزرگ و کوچک
ج) خانگی و خانوادگی
د) الکترونیکی و خانگی
 .29به کسب و کار هایی که کمتر از  51نیرو دارد ....... می گویند
أ) کوچک
ب) متوسط
ج) بزرگ
د) کوچک و متوسط
 .31اگر مراحل تولید برون سپاری شود به این نوع کسب و کار ............. می گویند.
أ) الکترونیک
ب) مجازی
ج) بدون کارخانه
د) روستایی
 .31اگر شمار افراد در یک کسب و کار بین  51تا  511نر باشد به آن ............... می گویند
أ) متوسط
ب) فردج) کوچک
د) بزرگ
 .32بانک مرکزی ایران کسب و کار های زیر .............. نفر را کسب و کار کوچک و متوسط تلقی می کند
أ) زیر  51نفر
ب) زیر  111نفر
ج) بین  51تا  111نفر
د) بالای  111نفر
 .33کدام مورد درباره تقسیم بندی کسب و کار کوچک و متوسط صحیح است؟
أ) خرد  1تا  9نفر
ب) کوچک  111 – 49نفر
ج) متوسط  249 – 51نفر
د) همه موارد
 .34کسب و کار بزرگ باید چند نفر نیروی کار داشته باشد؟
أ) بالای  111نفر
ب) بالای  511نفر
ج) بالای  5111نفر
د) بالای  51نفر
 .35کدام نوع از کارآفرینی سایتهای غیرتجاری و اقتصادی را در بر میگیرد؟
أ) مستقل
ب) اجتماعی
ج) سازمانی
د) شرکتی
 .36فردی که با تشخیص فرصت ،ایده را به کسب و کار تبدیل میکند............. نام دارد.
أ) کارآفرین
ب) خلاق
ج) نوآورد) همه موارد
 .37سندی مکتوب که جزئیات کسب و کار پیشهادی را مشخص میکند ............. نام دارد.
أ) طرح کسب و کار
ب) امکان سنجی
ج) نقشه کسب و کار
د) هیچکدام
 .38سندی که طرح کسب و کار از لحاظ اقتصادی و فنی بررسی میکند چه نام دارد؟
أ) طرح کسب و کار
ب) طرح امکان سنجی
ج) طرح قابلیت اجرا
د) طرح سودمندی
 .39کدام طرح زیر نمایش جایگزین طرح را نیز معرفی می کند؟
أ) طرح کسب و کار
ب) طرح امکان سنجی
ج) طرح قابلیت اجرا
د) طرح سودمندی
 .41پرسش های "آیا طرح قابلیت اجرا دارد و آیا سودمند است؟" در کدام طرح زیرمطرح می شود؟
أ) طرح کسب و کار
ب) طرح امکان سنجی
ج) طرح قابلیت اجرا
د) طرح سودمندی
 .41به نمایش شیوه درآمدزایی یک کسب و کار ............. می گویند؟
أ) طرح کسبو کار
ب) الگوی کسب و کار
ج) نقشه کسب و کار
د) همه موارد .42به شرکت نوپا .............. می گویند.
أ) استارت آپ
ب) شرکت خلاق
ج) شرکت جدید
د) هیچکدام
 .43فرشتگان کسب و کار ............. هستند.
أ) شرکت های نوپا
ب) شرکت های خلاق
ج) سرمایه گذارها
د) استارت آپ ها
 .44تامین سرمایه لازم برای شرکت ها و کسب و کار های نو آور چه نامیده می شود؟
أ) سرمایه گذاری جسورانه
ب) سرمایه گذاری کارآفرنی
ج) سرمایه گذاری خطر پذیر
د) همه موارد
 .45کدام مورد زیر ویژگی های کارآفرینانه را در محیط متمرکز بر فناوری مطالعه می کند؟
أ) کارآفرینی فن آورانه
ب) کارافرینی خطر پذیر
ج) شرکت دانش بنیان
د) کارآفرین اطلاعاتی
 .46کارآفرینی که فهم و درک فن آورانه دارد ................. نام دارد.
أ) تکنوپرنور
ب) تکنولوژی
ج) دانش بنیان ها
د) هیچکدام
 .47کدام مورد صحیح نیست؟أ) کارآفرینی فناورانه در سطی بالاتر از کارآفرینی فرار دارد.
ب) اطلافرین (کارآفرین اطلاعاتی) گردآوری اطلاعات الکترونیک است.
ج) شرکت دانش بنیان به منظور هم افزایی علم و ثروت و گسترش اقتصاد دانش محور تلاش دارد.
د) کارافرینی فناورانه به ویژه در تولید نرم افزار های مربوط به کسب و کار تشکیل می شود
 .48به فروش اطلاعات در اینترنت به قصد درآمدزایی ....... می گویند
أ) کارآفرینی کاربنیان
ب) کارآفرینی فناورانه
ج) کارآفرینی اطلاعاتی
د) کارافرینی دانش بنیان
 .49کدام مورد زیر در حوزه های فن آورانه با ارزش افوزده به ویژه در تولید نرم افزار های فعالیت میکند ؟
أ) کارآفرینی خلاق
ب) کاآفرنی فناورانه
ج) کارآفرینی اطلاعاتی
د) کارآفرینی دانش بنیان
پاسخنامه فصل ()1
 .1د
 .2الف
 .3ب
 .4الف
 .5د .6ج
 .7الف
 .8الف
 .9ب
. د11
. د11
. ج12
. ب13
 .14الف
 .15اف
. ب16
. د17
. د18
. ج19
 .21الف
. د21
. د22
 .23الف
. ب24
 .25الف
. ب26
 .27الف
 .28الف
 .29الف
. ج31
 .31الف
. ب32
. د33
. ب34
. ب35
 .36الف
 .37الف
. ب38
. ب39
. ب41
. ب41
 .42الف
. ج43
. د44
 .45الف
 .46الف
 .47الف
. د48
. ج49


نمونه سوالات دوره  نمونه-سوالات-دوره-کارآفرینی-syb-فنی-...
۹ مرداد ۱۳۹۷ — دانلود سوالات  با پاسخنامه کاملا تستی ... جزوه اصول و مبانی کارآفرینی پیام نور جزوه درس کارآفرینی دانشگاه علمی ... نمونه سوالات کارآفرینی کاردانی علمی کاربردی نمونه سوالات کارآفرینی همراه با ...

دانلود نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی 99 | صدای مشاورانsedayemoshaveran.com › نمونه-سوالات-دانشگاه-علمی-...
۲۱ مهر ۱۳۹۷ — نمونه سوالات دانشگاه علمی کابردی در سال 99 منتشر شد، همانطور که می دانید ... دانشگاه علمی کاربردی; دانلود نمونه سوالات فارسی عمومی کاردانی علمی کاربردی ... دانلود نمونه سوال اصول و فنون مذاکره از دروس مهارت مشترک کارشناسی; دانلود نمونه ... ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐـﺎرداﻧﯽ و کارشناسی ﻋﻠﻤـی ﮐـﺎرﺑﺮدی ﻣﯽتوانند، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮنﻫﺎی ...

دانلود نمونه سوال درس کارآفرینی علمی کاربردی | دانلود فایلfilepptx.ir › tag › دانلود-نمونه-سوال-درس-کارآفرینی-علم...
نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی مقطع کاردانی آزمون جامع علمی کاربردی فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 90حجم فایل: 682 ...

دانلود رایگان سوالات تستی درس دانش خانواده و جمعیت دانشگاه ...gooogle98.rozblog.com › post › دانلود-رایگان-سوالات-...
۸ بهمن ۱۳۹۸ — دانلود نمونــه سـوالات تستـی درس کارآفرینـی مقطع کـاردانی آزمون جامــع علـمی ... دانلود نمونه سوالات رایگان دوره کاردانی علمی کاربردی رشته مدیریت .

دانلود نمونه سوالات علمی کاربردی - ایران خبرirnewskade.ir › post › دانلود-نمونه-سوالات-علمی-کاربردی
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ — نمونه سوالات دوره کاردانی علمی کاربردی رشته مدیریت خانواده - گروه ... tahavoleedari.blogsky.com/. ... جزئیات دانلود. نمونه سوالات درس کارآفرینی .

دانلود نمونه سوال پیام نور- فراگیر 90-91 | فروش نمونه سوال ...mayashop.blogfa.com › category
آزمون جامع دوره پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی (دانلود رایگان نمونه سوال) ... در فصل چهارم، ماده 14 آیین نامه آموزشی دوره کاردانی علمی-کاربردی پودمانی مورخ ... که در طول دوره بتوانند در جهت اشتغال زایی و کارآفرینی طرحی را تعریف و تدوین کرده و در مراجع ... سایت مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی و سایت مدیریت آزمون امکان پذیر است.

اخبار و اطلاعیه ها - سامانه جامع آموزش های تکمیلی بین سطوح ...sateb.uast.ac.ir › news
نمونه سوالات آزمون های پایان پودمان آموزشی دوره ﮐـﺎرداﻧﯽ حرفه ای ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ کسب و کار به ... اخطار درخصوص ارایه منایع آموزشی و سوالات دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه. ... جایگزینی منبع آموزشی درس کارآفرینی دوره کاردانی مدیریت خانواده.

نمونه سوالات - مبانی نظری,نمونه قرار داد,پرسشنامه,طرح درسlono.sellu.ir › cat-78-نمونه-سوالات
... خرید ساعت مچی مردانه · نمونه سوالات درس کارآفرینی دوره کاردانی علمی کاربردی · فن برقی ذغال ... نمونه سوالات تخصصی و استاندارد ICDL درجه 1 به همراه پاسخ.


کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری - مسیر ایرانیiranianpath.com › University › کاردانی-پیوسته-علمی-...
پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری ، فارغ التحصیلان این رشته دارای ... دروس عمومی کاردانی علمی کاربردی حسابداری ... پروژه مالی, 1, کارآفرینی و پروژه, 2 ... دانلود سوالات کاردانی حسابداری بازرگانی از سال 90 تا 93 ...

دانشگاه علمی کاربردی - پی ان یو نیوز – PnuNews – اخبار ...pnunews.com › tag › دانشگاه-علمی-کاربردی
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عدم پرداختن به کارآفرینی و اشتغال ... اخوان اظهار داشت: نحوه پذیرش دانشجو در این دانشگاه مانند دوره های قبل بوده و ... معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: کلاس‌های درسی نیمسال ... معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع که ... نمونه سوالات پیام نور.

پاورپوینت های مدیریت - کسب درآمد اینترنتی روزانه - فایل سلtarhekar.sellfile.ir › cat-175840-پاورپوینت+های+مدیریت
فروشگاه ساز رایگان فایل · وبلاگ ساز وردپرسی · کوله پشتی کوهنوردی · نمونه سوالات درس کارآفرینی دوره کاردانی علمی کاربردی · مراحل ثبت نام در بورس · کانال کسب ...

کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور 93 | علمی کاربردی 92jek.ir › tag › علمی-کاربردی-92
مشاوره رایگان و ثبت نام دوره های آمادگی فراگیر پیام نور سال 92 93 ... در صورتی که در زمان کاردانی ناپیوسته و یا کارشناسی پیوسته خود درس کارآفرینی و تنظیم خانواده را ... برچسب‌ها: علمی کاربردی 92, کاردانی علمی کاربردی, اعلام نتایج علمی کاربردی, ... دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات علمی کاربردی پودمانی کاردانی ترمی غیرحضوری ...

تحصیل همزمان در ۲ رشته دانشگاهی فقط در دانشگاه پیام‌نور ...pnuna.com › comment-page-2
دانلـــــود نمــــونــه ســــوالات آزمون های ... دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور + جواب ... پس من که هم اکنون دانشجوی دوره روزانه هستم چگونه می توانم همزمان رشته دیگری را هم در ... قبلا در کاردانی علمی کاربردی درس میخواندم که به علت مشکلاتی در حالی که فقط 6 ... نحوه گذراندن درس کار آفرینی و درس ارزش های دفاع مقدس · نتیجه غیبت و عدم حضور در ...

کاردانی فنی ابزار دقیق در دانشگاههای علمی کاربردی - مشاور ...moshavergroup.com › ... › کاردانی علمی کاربردی
هدف از دوره کاردانی علمی کاربردی ابزار دقیق تربیت تکنسین های متخصص جهت اشتغال در پست های تکنسینی کنترل، الکترونیک و ابزار دقیق شرکت ها و کارخانجات ...