دانلود رایگان نمونه سوالات

سلام خوش آمدید

نمونه سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 


سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتیsites.google.com › view › interpretation-quran-ayat › س...
دانلود کتاب تفسیر موضوعی قرآن محسن قرائتی ویراست دوم. دانلود کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده قرائتی ویراست دوم. دانلود رایگان نمونه سوالات تفسیر ...

نمونه سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن ...payamenoor.freesite.host › download
۲۶ تیر ۱۳۹۹ — نمونه سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی ... نمونه سوالات تفسیر موضوعی قران کریم محسن قرائتی · ۱ مطلب با کلمه‌ی ...

سوالات تستی ایات برگزیده - منبانکardriran.blogfa.com › tag › سوالات-تستی-ایات-برگزیده
نمونه سوالات تستی کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده نوشته حجه السلام قرائتی (تعداد 41 سوال). موسسه عالی بانکداری مشهد1393- دکتر سید موسوی.

دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم (آیات ...h-solider.arshad100.ir › redilos-h › html
... کریم (آیات برگزیده) محسن قرائتی(pdf)+ نمونه سوال|50467410|h-solider|دانلود ... تفسیر قرآن کریم,آیات برگزیده,محسن قرائتی,نمونه سوالات تستی,پاورپوینت, ...

 

کدامیک از عبارات آیه " فی قلوبهم مرض فزادهم االله مرضاً و لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون " بیانگر اینست که
نفاق رشد سرطانی دارد؟
الف ( فی قلوبهم مرض
ب( کانوا یکذبون
ج( لهم عذاب الیم
د( زادهم االله مرضا


-107مطابق آیات قرآن کدامیک از اوصاف زیر قابل افزایش است؟
الف ( رجس و نفرت
ب( ترس و خسارت
ج( علم و ایمان و هدایت
د( همه موارد


-108کدامیک از آیات زیربیانگر این است که منافقان فسادگران روی زمین هستند؟
الف ( الا انهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون
ب( و اذا قیل لهم ءامنوا کما ءامن الناس قالوا انومن کما ءامن السفها الا انهم هم السفهاء و لکن لایعلمون
ج( واذا لقوالذین ءامنوا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزءون
د( و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون


-109کدام گزینه معنی آیه" و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون " را بیان می کند؟
الف ( و چون به آنان گفته شود همانگونه که مردم ایمان آورده اید ایمان آورید با غرور گویند آیا ما نیز مانند سبک مغزان
ایمان بیاوریم؟ آگاه باشید آنان بی خردند ولی نمی دانند
ب( هرگاه به منافقان گفته شود در زمین فساد نکنید می گویند همانا ما اصلاحگریم
ج( و چون با اهل ایمان ملاقات کنند گویند ما ایمان آورده ایم ولی هرگاه با همفکران شیطان صفت خود خلوت کنند گویند
ما با شما هستیم ، ما اهل ایمان ا مسخره می کنیم
د( آگاه باشید آنان خود اهل فسادند ولی نمی دانند


-110عبارت" انما نحن مصلحون" در آیه "و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون" بیانگر چیست؟
الف ( نفاق عامل فساد بر روی زمین است
ب( منافق تها خود را مردم دار و اصلاح طلب معرفی می کند
ج( منافق با ادعای اصلاح طلبی درصدد تحمیق مردم و توجیه خلافکاریهای خویش است
د( ب و ج


-111کدامیک از آیات زیربیانگر صفت بی خردی منافقان است؟
الف ( الا انهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون
ب( و اذا قیل لهم ءامنوا کما ءامن الناس قالوا انومن کما ءامن السفها الا انهم هم السفهاء و لکن لایعلمون
تفسیر قرآن کریم ) آیات برگزیده (
ج( واذا لقوالذین ءامنوا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزءون
د( و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون


-112منافق با ادعای ............ اعمال زشت خود را توجیه می نماید
الف( راستگویی
ب( امر به معروف و نهی از منکر
ج( اصلاحگری
د( پرهیزگاری


-113در آیه " الا انهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون " عبارت "انهم هم المفسدون" چه پیامی را منتقل می نماید؟
الف( مسلمانان باید به شعارهای زیبای منافقان آگاه باشند
ب( منافقان همواره در حال فساد هستند
ج( منافقان فساد را اصلاح می پندارند
د( شعارهای اصلاحی منافقان باید پاسخ داده شود


-114عبارت "لایشعرون" در آیه " الا انهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون " چه پیامی را منتقل می نماید؟
الف( مسلمانان باید به شعارهای زیبای منافقان آگاه باشند
ب( منافقان همواره در حال فساد هستند
ج( منافقان فساد را اصلاح می پندارند
د( شعارهای اصلاحی منافقان باید پاسخ داده شود


-115در آیه " الا انهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون " عبارت "الا" چه پیامی را منتقل می نماید؟
الف( مسلمانان باید به شعارهای زیبای منافقان آگاه باشند
ب( منافقان همواره در حال فساد هستند
ج( منافقان فساد را اصلاح می پندارند
د( شعارهای اصلاحی منافقان باید پاسخ داده شود


-116کدامیک از آیات زیر بیانگر این است که منافقان مومنین را تحقیر می نمایند؟
الف ( الا انهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون
ب( و اذا قیل لهم ءامنوا کما ءامن الناس قالوا انومن کما ءامن السفها الا انهم هم السفهاء و لکن لایعلمون
ج( واذا لقوالذین ءامنوا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزءون
د( و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون


-117کدام گزینه معنی آیه" و اذا قیل لهم ءامنوا کما ءامن الناس قالوا انومن کما ءامن السفها الا انهم هم السفهاء و لکن
لایعلمون " را بیان می کند؟
الف ( و چون به آنان گفته شود همانگونه که مردم ایمان آورده اید ایمان آورید با غرور گویند آیا ما نیز مانند سبک مغزان
ایمان بیاوریم؟ آگاه باشید آنان بی خردند ولی نمی دانند
ب( هرگاه به منافقان گفته شود در زمین فساد نکنید می گویند همانا ما اصلاحگریم
ج( و چون با اهل ایمان ملاقات کنند گویند ما ایمان آورده ایم ولی هرگاه با همفکران شیطان صفت خود خلوت کنند گویند
ما با شما هستیم ، ما اهل ایمان ا مسخره می کنیم
د( آگاه باشید آنان خود اهل فسادند ولی نمی دانند
تست های تألیفی


-118در آیه " و اذا قیل لهم ءامنوا کما ءامن الناس قالوا انومن کما ءامن السفها الا انهم هم السفهاء و لکن لایعلمون "
عبارت "قالوا انومن" چه پیامی را منتقل می نماید؟
الف( افشای چهره دروغین منافق برای جامعه ضروری است
ب( ارشاد و دعوت در منافقین بی اثر است
ج( تحقیر مومنین از شیوه های منافقین است
د( منافقان روحیه امتیازطلبی و خودبرتربینی دارند
-119در آیه " و اذا قیل لهم ءامنوا کما ءامن الناس قالوا انومن کما ءامن السفها الا انهم هم السفهاء و لکن لایعلمون "
منظور از عبارت "کما آمن السفهاء”کدام است؟
الف( افشای چهره دروغین منافق برای جامعه ضروری است
ب( ارشاد و دعوت در منافقین بی اثر است
ج( تحقیر مومنین از شیوه های منافقین است
د( منافقان روحیه امتیازطلبی و خودبرتربینی دارند
-120این پیام که " بدتر از هر دردی، جهل به آن درد است" در کدامیک از عبارات آیه " و اذا قیل لهم ءامنوا کما
ءامن الناس قالوا انومن کما ءامن السفها الا انهم هم السفهاء و لکن لایعلمون "مستتر است؟
الف( هم السفهاء
ب( لکن لایعلمون
ج( الا
د( انومن کما آمن السفهاء


-121کدامیک از آیات زیر بیانگر صفت دوچهرگی منافقین است؟
الف ( الا انهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون
ب( و اذا قیل لهم ءامنوا کما ءامن الناس قالوا انومن کما ءامن السفها الا انهم هم السفهاء و لکن لایعلمون
ج( واذا لقوالذین ءامنوا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزءون
د( و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون


-122کدامگزینهمعنیآیه" واذالقوالذینءامنواو اذاخلواالیشیاطینهم قالواانامعکم انمانحنمستهزءون" رابیانمیکند؟
الف ( و چون به آنان گفته شود همانگونه که مردم ایمان آورده اید ایمان آورید با غرور گویند آیا ما نیز مانند سبک مغزان
ایمان بیاوریم؟ آگاه باشید آنان بی خردند ولی نمی دانند
ب( هرگاه به منافقان گفته شود در زمین فساد نکنید می گویند همانا ما اصلاحگریم
ج( و چون با اهل ایمان ملاقات کنند گویند ما ایمان آورده ایم ولی هرگاه با همفکران شیطان صفت خود خلوت کنند گویند
ما با شما هستیم ، ما اهل ایمان ا مسخره می کنیم
د( آگاه باشید آنان خود اهل فسادند ولی نمی دانند


-123کدام عبارت در آیه" واذا لقوالذین ءامنوا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزءون " بیانگر
این است که منافقان با کافران نه تنها هم فکرند بلکه کمک کار نیز هستند.
الف( شیاطینهم
ب( انما نحن مستهزءون
ج( انا معکم
تفسیر قرآن کریم ) آیات برگزیده (
د( اذا خلوا الی شیاطینهم
-124کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟
الف(" اذا لقوالذین آمنوا قالوا آمنا" بیانگر اینست که منافق نان را به نرخ روز می خورد
ب( شیطان از واژه شطن به معنای دور شده از خبر است
ج(" قالوا انا معکم" بیانگر اینست که ارتباط منافقین با مومنین اشکار ولی با کافران در نهان و خلوت است
د( با توجه به عبارت " شیاطینھم" بیان می شود کھ دوستان منافقان شیطان صفت هستند
-125کدامیک از آیات زیر بیانگر صفت سردرگمی در منافقین است؟
الف( اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت تجارتهم و ماکانوا مهتدین
ب( مثلهم کمثل استوقدناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لایبصرون
ج( االله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون
د( صم بکم عمی فهم لایرجعون
-126کدام گزینه ترجمه آیه " االله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون" را بیان می کند؟
الف( خداوند آنان را به استهزا می گیرد و آنان را چنان در طغیانشان مهلت می دهد که سرگردان می شوند
ب( آنان کر و گنگ و کورند پس بسوی حق باز نمی گردند
ج( آنان کسانی هستند که به بهای از دست دادن هدایت ، خریدار ضلالت و گمراهی شدند اما این دادوستد سودشان نبخشید
و راه هدایت نیافتند
د( مثل آنان مثل کسی است که آتشی افروخته پس چون آتش اطراف خود را روشن ساخت خداوند روشنایی و نورشان را برد
و آنان را در تاریکی هایی که هیچ نبینند رهایشان کرد
-127کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
الف( عمی کوری باطنی را گویند
ب( عمه کوری ظاهری را گویند
ج( منافقان دوگانه رفتار می کند ولی با آنان در دنیا و آخرت به یک گونه برخورد می شود
د( کیفرهای الهی متناسب با گناهان است
-128کدام عبارت در آیه" االله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون " بیانگر این است که منافقان با خدا طرفند
نه با مومنین؟
الف( االله یستهزئ بهم
ب( یمدهم فی طغیانهم
ج( فی طغیانهم یعمهون
د( بهم و یمدهم
-129عبارت " یمدهم فی طغیانهم " در آیه " االله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون " بیانگر کدامیک از
پیامهای زیر است؟
الف(منافقان با خدا طرفند نه با مومنین
ب( مهلت های خداوند ما را نباید مغرور کند
ج( سرکشی و طغیان زمینه ای برای سردرگمی و کوردلی است
د( کیفرهای الهی متناسب با گناهان است
تست های تألیفی
-130کدام عبارت در آیه" االله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون " بیانگر این است که سرکشی و طغیان
زمینه ای برای سردرگمی و کوردلی است
الف( االله یستهزئ بهم
ب( یمدهم فی طغیانهم
ج( فی طغیانهم یعمهون
د( بهم و یمدهم
-131کدامیک از آیات زیر بیانگر صفت دین فروشی در منافقین است؟
الف( اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت تجارتهم و ماکانوا مهتدین
ب( مثلهم کمثل استوقدناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لایبصرون
ج( االله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون
د( صم بکم عمی فهم لایرجعون
-132کدامگزینهترجمهآیه " اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی فماربحت تجارتهم وماکانوا مهتدین " را بیان میکند؟
الف( خداوند آنان را به استهزا می گیرد و آنان را چنان در طغیانشان مهلت می دهد که سرگردان می شوند
ب( آنان کر و گنگ و کورند پس بسوی حق باز نمی گردند
ج( آنان کسانی هستند که به بهای از دست دادن هدایت ، خریدار ضلالت و گمراهی شدند اما این دادوستد سودشان نبخشید
و راه هدایت نیافتند
د( مثل آنان مثل کسی است که آتشی افروخته پس چون آتش اطراف خود را روشن ساخت خداوند روشنایی و نورشان را برد
و آنان را در تاریکی هایی که هیچ نبینند رهایشان کرد
-133کدام عبارت در آیه" اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت تجارتهم و ماکانوا مهتدین " بیانگر این است
که دنیا بازار است و مردمان معامله گر و مورد معامله
الف( ماکانوا مهتدین
ب( اشتروا الضلاله بالهدی
ج( اشتروا .......... فما ربحت تجارتهم
د( هیچکدام
-134عبارت " ماکانوا مهتدین " در آیه " اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت تجارتهم و ماکانوا مهتدین "
بیانگر کدامیک از پیامهای زیر است؟
الف( منافق زیانکار است و هدایت را با ضلالت معاوضه می کند
ب(عاقبت مومن هدایت است
ج( سرانجام منافق انحراف است
د( دنیا بازار است و مردمان معامله گر و مورد معامله
-135کدامیک از آیات زیر بیانگر صفت آتش افروزی در منافقین است؟
الف( اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت تجارتهم و ماکانوا مهتدین
ب( مثلهم کمثل استوقدناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لایبصرون
ج( االله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون
د( صم بکم عمی فهم لایرجعون
 

۲۰ آبان ۱۳۹۵ — تفسیر قرآن محسن قرائتی دانلود کتاب محسن قرائتی محمود دولت ، نمونه سوالات تستی کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده نوشته حجه السلام ...

نمونه سوالات تستی تفسیر موضوعی قرآن کریم محسن قرائتی ...download-book-ketab1.blog.ir › tag › نمونه سوالات تس...
۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوالات تستی تفسیر موضوعی قرآن کریم محسن ... کتاب تفسیر موضوعی قران کریم ایات برگزیده تالیف محسن قرائتی را از جدول زیر ...

دانلود کتاب و جزوه خلاصه تفسیر موضوعی قرآن قرائتی آیات ...fbsep7.ir › دانلود ها › کتاب های عمومی دانشگاه
۲۵ تیر ۱۳۹۹ — ... تفسیر موضوعی قرآن قرائتی آیات برگزیده pdf نمونه سوالات تستی ... خلاصه کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم (آیات برگزیده) محسن قرائتی در ...

دانلود رایگان تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده)www.pnueb.com › courses › تفسیر-قرآن-کریم-(آیات...
جزوه 1. دانلود: دانلود خلاصه درس. حجم فایل: 1.38 مگابایت. تعداد بازدید : 127817. براساس: تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) نوشته: محسن قرائتی. توضیحات: ...
 رتبه: ۳٫۵ · ‏۶۵ رأی

دانلود رایگان نمونه سوالات تفسیرموضوعی قرآن با جوابwww.pnueb.com › courses › تفسیرموضوعی-قرآن
مجموعه نمونه سوالات تفسیرموضوعی قرآن با کد درس 1233028-1233032 شامل تمامی ... نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 98 (با جواب تستی); نمونه سوال امتحانی ... تأثیر پذیری شعر فارسی از قرآن کریم ... نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن تستی.
 رتبه: ۴ · ‏۵۷۵ رأی

دانلود نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم قرائتی + فایل pdffavorites.lineblog.ir
۲۰ آبان ۱۳۹۵ — ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ. . ﻛﻨﻨﺪ ﺝ. - نمونه سوال تستی از تفسیرقران کریم ایات برگزیده محسن قرائتی. نمونه سوالات دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم


دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم (آیات ...cdi.flezfile.ir › idc › html
دانلود رایگان,کتاب تفسیر قرآن کریم,آیات برگزیده,محسن قرائتی,نمونه سوالات تستی,پاورپوینت,pdf هم اکنون فایل با موضوع دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی ...

سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتیmihanvideo.com › سوالات_تستی_تفسیر_قرآن_کری...
۲۳ دی ۱۳۹۷ — سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی http://yon.ir/U77jx دانلود نمونه سوالات تفسیر آیات برگزیده قرائتی ...

دریافت دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم (آیات ...copy.eye12.ir › ypoc › دریافت-دانلود-خلاصه-و-کتاب-...
دانلود رایگان,کتاب تفسیر قرآن کریم,آیات برگزیده,محسن قرائتی,نمونه سوالات تستی,پاورپوینت,pdf هم اکنون فایل با موضوع دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی ...

سؤالات تستی کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیدهfile-download.11gig.ir › product
محسن قرائتی (ویراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 587 سؤال همراه با ... منبانک - سوالات تستی ایات برگزیده. نمونه سوالات تستی کتاب تفسیر قرآن کریم آیات ...

دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم (آیات ...alo.music-salam.ir › ola › html
دانلود رایگان,کتاب تفسیر قرآن کریم,آیات برگزیده,محسن قرائتی,نمونه سوالات تستی,پاورپوینت,pdf|50467466|alo با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در ...

دانلود کتاب تفسیر موضوعی قران محسن قرائتی - دانلود رایگانdownloadpaper.freedownload8.ir › product
شهریاری براساس کتاب تفسیرموضوعی قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی ... نور سه دانلود رایگان نمونه سوالات تفسیر موضوعی قران پیام نور با پاسخ نامه تستی.

نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی ...i-video.ir › channel › نمونه-سوالات-تفسیر-قرآن-کری...
نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی ویراست دوم. 5 آذر 1395. آی-ویدئو. دانلود ویدئو · خلاصه کتاب وسؤالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات ...

دانلود نمونه سوالات کتاب تفسیر قران کریم محسن قرائتی - ...fitone.ir › دانلود_نمونه_سوالات_کتاب_تفسیر_قران_...
نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی کتاب تفسیر ... قران محسن قرائتی دانلود رایگان سوالات تستی تفسیر موضوعی قران محسن قرائتی ...

999 نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن ...hdaneshjoo.ir › نمونه-سوالات-تفسیر-قرآن-کریم-آیات-...
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ — دانلود نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی در قالب pdf به صورت کامل و آماده ویراست دوم، نشر معارف در 105 صفحه به قیمت ...

کتاب تفسیر قرآن کریم "آیات برگزیده" (تفسیر موضوعی ...www.gisoom.com › book › کتاب-تفسیر-قرآن-کریم...
شناسه افزوده, قرائتی‌، محسن ، تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده‌. ... مهم کلیدی، خلاصه درس تمرین‌ها ، کلمات مترادف، سوالات تستی، پاسخ تشریحی/مرتضی محسنی‌کبیر.


نمونه سؤالات تستی کتاب تفسیر قرآن کریم – آیات برگزیدهwww.aparat.com › result › نمونه_سؤالات_تستی_کتاب...
سوالات متداول · به ما بپیوندید ... نقش احادیث چهارده نور مقدس (ع) در تبیین، تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم. التفسیر الأقوم = ... محسن قرائتی. 112 بازدید 18 ساعت پیش. 4:47 · قرائتی / تفسیر آیه 2 سوره نساء - خوردن مال یتیم - گناه صغیره و کبیره.

خلاصه و نمونه سوالات تفسیر آیات برگزیده قرائتیfilesell.xyz › downloads › خلاصه-و-نمونه-سوالات-تفس...
۲۱ دی ۱۳۹۷ — خلاصه کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده (محسن قرائتی). جزوه تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده (محسن قرائتی). مجموعه کامل نمونه سوالات ...

کتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) محسن قرائتیwww.tahsilatetakmili.com › ... › علوم قرآن و حدیث
کتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) محسن قرائتی انتشارات معارف، ... خلاصه درس و نمونه سوالات استخدامی تفسیر موضوعی قرآن کریم1 x ۳۵,۰۰۰ تومان ... کتاب استخدامی کارشناس امور اداری, سوالات تستی امور اداری, کتاب استخدام یار کارشناس امور.

سؤالات تستی کتاب تفسیر قرآن کریم - آیات برگزیده ...poodemanbank.4kia.ir › info › سؤالات-تستی-کتاب-ت...
۷ خرداد ۱۳۹۵ — ... تستی کتاب تفسیر قرآن کریم ( آیات برگزیده) نوشته محسن قرائتی. ... سوالات تستی کتاب خانواده درمانی (پودمان روانشناسی و سلامت خانواده) ...

دریافت فایل: دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی قرآن ...deal.baharan-mode.ir › laed › html
دانلود رایگان,کتاب تفسیر قرآن کریم,آیات برگزیده,محسن قرائتی,نمونه سوالات تستی,پاورپوینت,pdf. ⚡دانلود. عنوان فایل : دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی ...

نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن از دروس عمومی کلیه ...endshop.sellfile.ir › prod-173195-نمونه+سوالات+درس+...
نوع سوالات : تشریحی. توجه : دانشجویان محترم برای یافتن پاسخ سوال های زیر می تواند از کتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) مولف محسن قرائتی استفاده نمایند.

سوالات دانشگاهی - حسابدارyain-yaon.blogfa.com › category
در آدرس زیر نمونه سوالات حسابداری از هنرستان تا مقطع کارشناسی قرار دارد ... تفسیرموضوعی قرآن کریم (آیات برگزیده) محسن قرائتی ... نمونه سوال متون اسلامی براساس کتاب تفسیرموضوعی قرآن کریم (آیات برگزیده) محسن قرائتی ... بر نوعی اعتقاد و بینش و ارزیابی درباره هستی و بر یک نوع تفسیر و تحلیل از جهان مبتنی است، نوع ...

دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم (آیات ...g-road.top-workless.ir › daor-g › html
... تفسیر قرآن کریم,آیات برگزیده,محسن قرائتی,نمونه سوالات تستی,پاورپوینت, ... از آن جا که در برنامه ریزی جدید دروس معارف اسلامی تفسیر موضوعی قرآن کریم به ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستی کتاب تفسیر قرآن کریم - آیات ...downloadfree.joomla.com › Uncategorised
۳۰ آذر ۱۳۹۷ — تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده by محسن قرائتی. تفسیر قرآن کریم ... دانلود نمونه سوالات تفسیر آیات برگزیده قرائتی. جزوه تفسیر موضوعی ...

برنامه سوالات تفسیر قرآن - دانلود | کافه بازارcafebazaar.ir › برنامه‌ها › مذهبی
ما دراین برنامه مجموعه ای از پرسش وپاسخ هایی از تفسیر قرآن را آماده ودر برنامه ای زیبا وجامع ، قرار داده ایمامیدوارم که لذت ببرید ومارا از ...

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
کلمات کلیدی

دانلود کتاب نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

نمونه سوالات رشته آموزگار دوره ابتدایی

خلاصه حقوق رسانه باقر انصاری پیام نور

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

دانلود جزوه مبانی سازمان و مدیریت مقیمی

دانلود رایگان سوالات استخدامی وزارت بهداشت 96 97 98 99

خرید کتاب آزمون استخدامی دبیری فیزیک

نمونه سوالات رایگان تراشکاری درجه 2 با جواب

نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب

منابع آزمون استخدامی دبیر زیست شناسی

منابع آزمون استخدامی دبیر علوم اجتماعی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی رضا رسولی

برای استخدامی دبیری شیمی چه بخوانیم

منابع آزمون استخدامی شرکت های خصوصی ودانش بنیان

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران

نمونه سوالات متلب فنی حرفه ای با پاسخ

نمونه سوالات آزمون مسئول فنی گیاهپزشکی

نمونه سوال تستی نرم افزار متلب

کتاب آیین نامه رانندگی ویژه

سوالات درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب

بهترین منابع استخدامی هوشبری

کتاب سوالات استخدامی هوشبری

دانلود رایگان کتاب بیهوشی و بیماریهای همراه

کتاب استخدامی هوشبری

دفترچه سوالات استخدامی هوشبری

جزوه استخدامی هوشبری

کتاب ازمون استخدامی مامایی گلبان

درسنامه جامع مامایی زیبا تقی زاده

دانلود کتاب آزمون استخدامی مامایی نسترن رنجبر

دانلود جزوه استخدامی پرستاری