دانلود سوالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

کدام یک از گروه های زیر خواستار اجرای شریعت اسلامی بودند؟
الف ( حزب الدعوه
ب ( نهضت جمعیت ارشاد الامی مصر
ج ( الیسار اسلامی مصر
د ( جبهه نجات اسلامی الجزایر
 -367کدام گزینه تأکید بر جمهوری اسلامی را تنها راه حل ایجاد حکومت اسلامی می داند؟
الف ( حزب الدعوه
ب ( نهضت جمعیت ارشاد الامی مصر
ج ( الیسار اسلامی مصر
د ( جبهه نجات اسلامی الجزایر

 

دانلود سوالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf


 -368کدام یک از گروه های زیر با استناد به ترجمه کتاب حکومت اسلامی امام خمینی به دنبال ایجاد حکومت
اسلامی می باشند؟
الف ( حزب الدعوه
ب ( نهضت جمعیت ارشاد الامی مصر
ج ( الیسار اسلامی مصر
د ( جبهه نجات اسلامی الجزایر
 -369کدام یک از گروه های زیر وابسته نبوده و پدیده ای جدید هستند؟
الف ( امل اسلامی
ب ( نهضت اجرای فقه جعفری پاکستان
ج ( جهاد اسلامی
د ( اخوان المسلمین
 -370کدام گروه بیشتر از بقیه مدافع انقلاب اسلامی بوده است؟
الف ( امل اسلامی
ب ( نهضت اجرای فقه جعفری پاکستان
ج ( جهاد اسلامی
د ( اخوان المسلمین
 -371کدام گزینه صحیح نیست؟
الف ( گروه امل اسلامی از جنبش امل منشعب شده است
ب ( گروه اخوان المسلمین از جنبش های جهاد اسلامی فلسطین منشعب شده است
ج ( پس از پیروزی انقلاب اولین مرکز جهاد اسلامی فلسطین در نوار غزه پدید آمد
د ( گروه های اسلامی به  2دسته تقسیم شده اند :یا از جنبش غیرفعال منشعب شده اند و یا پدیده ای جدید هستندتست های تألیفی
 -372کدام یک از گروه های زیر پس از انقلاب از رکود و انفعال خارج شده و گسترش یافته است؟
الف ( امل اسلامی
ب ( حرکت اسلامی بیت المقدس و الخلیل
ج ( ا خوان المسلمین
د ( جهاد اسلامی
 -373کدام یک از احزاب زیر بیش از سایر گروه اسلامی سیاسی تحت تأثیر انقلاب بوده است؟
الف ( حزب اله
ب ( جهاد اسلامی
ج ( امل اسلامی
د ( اخوان المسلمین
 -374به چه دلیلی حزب اله لبنان بیش از سایر گروه های اسلامی سیاسی تحت تأثیر انقلاب بوده است؟
الف ( پذیرش رهبری انقلاب در مقام رهبر دینی و سیاسی
ب ( زمینه های مشترک بین ایران و لبنان
ج ( حمایت های ایران از آن
د ( همه موارد
 -375کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف ( جنگ بین حزب اله لبنان و اسرائیل در سال  1385مدت  33روز طول کشید
ب ( حزب اله لبنان در دو بعد سیاسی و مذهبی از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته است
ج ( جنبش امل در دو بعد سیاسی و مذهبی از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته است
د ( حزب اله لبنان اصل ولایت فقیه را پذیرفته است
 -376مطابق با دکترین نیکسون کدام کشورها باید در منطقه حافظ منافع آمریکا می بودند؟
الف ( ایران و عراق
ب ( عراق و عربستان
ج ( ایران و عربستان
د ( ترکیه و ایران
 -377ایران پایگاه ...... و عربستان پایگاه ....... آمریکا در خاورمیانه بودند
الف ( اقتصادی - سیاسی
ب ( نظامی - اقتصادی
ج ( سیاسی - اقتصادی
د ( اقتصادی - نظامی
 -378کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف ( ایران پس از انقلاب به عضویت پیمان سنتو درآمد
ب ( مهم ترین اقدام ابرقدرت ها پس از انقلاب برای مهار آن، تحریک صدام برای حمله به ایران بود
ج ( دکترین تعیین دو کشور برای حفظ منافع آمریکا در خاورمیانه توسط نیکسون ارائه شددرآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی
د ( شوروی بدلیل هراس از تأثیر انقلاب بر جمهوری های مسلمان نشین که برخی با ایران هم مرز بودند، با آمریکا همراه و
بدنیال مهار انقلاب ایران به هر شکل ممکن بود
 -379هدف از تحلیل آینده انقلاب اسلامی چیست؟
الف ( وضعیت متغیر و پرشتاب و پیشرفت های منطقه ای
ب ( آسیب شناسی نقاط آسیب پذیر و تهدیدزا و ایجاد آمادگی در مدیران و ضرورت هوشمندی آن ها
ج ( تدوین استراتژی های خرد و کلان در حوزه های مختلف
د ( همه موارد

 

دانلود سوالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf


 -380کدام گزینه بیانگر فرصت های داخلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی است؟
الف ( افول هژمونی آمریکا و آینده جمعیت و جایگاه مسلمانان
ب ( ناکارآمدی سازمان های بین المللی و بحران های اقتصاد جهانی
ج ( مردمی بودن و پیشرفت های علمی و فناوری
د ( پتانسیل های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و محدود شدن فرصت استفاده از زور
 -381اهمیت مشارکت عمومی بیانگر کدام یک از فرصت های زیر است؟
الف ( مردمی بودن
ب ( پیشرفت علمی و فناوری
ج ( آینده جمعیت و جایگاه مسلمانان
د ( بحران های اقتصادی جهانی
 -382کدام گزینه جزو شرایط مهیا کننده اعمال هژمونی آمریکا محسوب نمی شود؟
الف ( روی کار آمدن دموکرات ها
ب ( ورود آمریکا به جنگ جهانی اول
ج ( پیروزی قدرت های متفق
د ( اصول چهارده گانه ویسلون
 -383هدف اصول چهارده گانه ویلسون چه بود؟
الف ( یهره برداری استعماری
ب ( توسعه اقتصادی و صنعتی بین المللی
ج ( برقراری صلح پایدار
د ( عقب نشینی شوروی در جنگ سرد
 -384کدام گزینه صحیح نیست؟
الف ( آمریکا در سال  1941میلادی وارد جنگ جهانی دوم شد
ب ( با شروع جنگ ویتنام تا دوره حکومت ریگان آمریکا به هژمونی غارتگر بدل شد
ج ( تحولات  11سپتامبر هژمونی آمریکا را با چالش روبرو ساخت
د ( امروزه اسلام بعنوان سومین دین بزرگ از لحاظ تعداد پیروان در کشورهای اروپایی رو به گسترش است
 -385کدام عامل موجب شد تا آمریکا در عرصه بین المللی به جایگاهی ممتاز دست یابد؟
الف ( افزایش قیمت دلار
ب ( فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
ج ( کاهش قیمت نفت خاورمیانهتست های تألیفی
د ( پیشرفت فنی و علمی
 -386کدام یک از نگرشهای زیر در مورد افول هژمونی آمریکا توسط ساموئل هانتیگتون بیان شده است؟
الف ( نتیجه گسترش امپریالیستی و تلاش برای انجام تعهدات در خارج است که یک کشور نمی تواند مدت زیادی آن را انجام دهد
ب ( دوران صلح آمریکایی سپری شده و اقدامات  11سپتامبر  2001عاملی برای سقوط آمریکاست
ج ( اختلاف و تضاد میان منافع آمریکا و اروپا با گذشت زمان بیشتر می شود
د ( عصر تک قطبی آمریکا به سوی ساختاری چندقطبی در حرکت اس و این ساختار به زودی آشکار می شود
 -387کدام گزینه توسط پال کندی بیان شده است؟
الف ( نتیجه گسترش امپریالیستی و تلاش برای انجام تعهدات در خارج است که یک کشور نمی تواند مدت زیادی آن را انجام دهد
ب ( دوران صلح آمریکایی سپری شده و اقدامات  11سپتامبر  2001عاملی برای سقوط آمریکاست
ج ( اختلاف و تضاد میان منافع آمریکا و اروپا با گذشت زمان بیشتر می شود
د ( عصر تک قطبی آمریکا به سوی ساختاری چندقطبی در حرکت اس و این ساختار به زودی آشکار می شود
 -388کدام گزینه توسط والرشتاین ارائه شده است؟
الف ( نتیجه گسترش امپریالیستی و تلاش برای انجام تعهدات در خارج است که یک کشور نمی تواند مدت زیادی آن را انجام دهد
ب ( دوران صلح آمریکایی سپری شده و اقدامات  11سپتامبر  2001عاملی برای سقوط آمریکاست
ج ( اختلاف و تضاد میان منافع آمریکا و اروپا با گذشت زمان بیشتر می شود
د ( عصر تک قطبی آمریکا به سوی ساختاری چندقطبی در حرکت اس و این ساختار به زودی آشکار می شود
 -389کدام گزینه توسط کنت والتز ارائه شده است؟
الف ( نتیجه گسترش امپریالیستی و تلاش برای انجام تعهدات در خارج است که یک کشور نمی تواند مدت زیادی آن را انجام دهد
ب ( دوران صلح آمریکایی سپری شده و اقدامات  11سپتامبر  2001عاملی برای سقوط آمریکاست
ج ( اختلاف و تضاد میان منافع آمریکا و اروپا با گذشت زمان بیشتر می شود
د ( عصر تک قطبی آمریکا به سوی ساختاری چندقطبی در حرکت است و این ساختار به زودی آشکار می شود
 -390کتاب " افول قدرت آمریکا ، آمریکا در جهانی پرآشوب " نوشته کیست؟
الف ( ساموئل هانتینگتون
ب ( والرشتاین
ج ( پال کندی
د ( کنت والتز
 -391کدام گزینه صحیح است؟
الف ( از نظر کنت والتز کشورهایی مانند چین برای منافع آمریکا چالش های جدیدی می تواند ایجاد کنند
ب ( آتش بیشتر بحرانهای اقتصادی جهان از نفت خاورمیانه آغاز می شود
ج ( بحران اقتصادی  1929و  1930سهمگین ترین بحران سده بیستم بود که از آمریکا آغاز شد
د ( در سال  1987بحران آمریکا زیان  500میلیارد دلاری را به پس انداز کنندگان آمریکایی وارد کرد
 -392کلیدی ترین مولفه تعیین کننده مناسبات و جایگاه کشورها در عرصه روابط بین الملل کدام است؟
الف ( علم
ب ( فناوری
ج ( قدرتدرآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی
د ( تعهد
 -393کدام گزینه جزو بخش نرم افزاری قدرت محسوب نمی شود؟
الف ( باورها
ب ( فرهنگ
ج ( سرزمین ملی
د ( زبان و ادبیات فارسی
 -394همه موارد زیر جزو منابع قدرت نرم ایران محسوب می شوند به غیر از.......
الف ( ارزش و هنجارهای اسلامی ، انقلابی و ایرانی
ب ( فرهنگ ، ایدئولوژی ، شهرت و اعتبار
ج ( علم و دانش ، اطلاعات و معارف
د ( سرزمین و ثروت های ملی ایرانیان
 -395کدامیک از کشورهای زیر در حمله آمریکا به عراق با آمریکا همراهی و همکاری نکردند؟
الف ( روسیه
ب ( فرانسه
ج ( آلمان
د ( همه موارد
 -396قوی ترین کشورها همواره قوی نخواهند ماند مگر آن که قدرت خود را به ....... تبدیل کنند
الف ( تعهد
ب ( حق
ج ( فرهنگ
د ( ارزش

 

دانلود سوالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf


 -397کدام گزینه جزو چالشهای داخلی پیش روی انقلاب اسلامی محسوب نمی شود؟
الف ( تهاجم فرهنگی ، اساعه جدایی دین از زندگی اجتماعی یا سکولاریسم
ب ( جنگ نرم و جهانی سازی
ج ( نابرابری اجتماعی ، مشکلات اقتصادی ، علوم انسانی
د ( علوم انسانی ، تهاجم فرهنگی
 -398مردمی بودن و تهاجم فرهنگی به ترتیب جزو کدامیک از دسته بندی های زیر محسوب می شوند؟
الف ( فرصت بین المللی ، چالش داخلی
ب ( فرصت داخلی ، چالش بین المللی
ج ( فرصت بین المللی ، چالش بین المللی
د ( فرصت داخلی ، چالش داخلی
 -399افول هژمونی آمریکا و سکولاریسم به ترتیب جزو کدامیک از دسته بندی های زیر محسوب می شوند؟
الف ( فرصت بین المللی ، چالش داخلی
ب ( فرصت داخلی ، چالش بین المللی
ج ( فرصت بین المللی ، چالش بین المللی
د ( فرصت داخلی ، چالش داخلیتست های تألیفی
 -400پیشرفتهای علمی فناوری و آینده جمعیت مسلمان به ترتیب جزو کدامیک از دسته بندی های زیر محسوب می شوند؟
الف ( فرصت داخلی ، چالش بین المللی
ب ( چالش داخلی ، چالش بین المللی داخلی
ج ( فرصت داخلی ، چالش داخلی
د ( فرصت بین المللی ، فرصت بین المللی
 -401بحران اقتصادی و ناکارآمدی سازمانهای بین المللی به ترتیب جزو کدامیک از دسته بندی های زیر محسوب می شوند؟
الف ( فرصت داخلی ، چالش بین المللی
ب ( چالش داخلی ، چالش بین المللی داخلی
ج ( فرصت داخلی ، چالش داخلی
د ( فرصت بین المللی ، فرصت بین المللی
 -402هجوم به نظام معنوی و نظام ارزشی جامعه یعنی .......
الف ( مدرنیته
ب ( هویت فرهنگی
ج ( تهاجم فرهنگی
د ( سکولاریسم
 -403براندازی فرهنگی از چه طریقی صورت می گیرد؟
الف ( مدرنیته
ب ( تبلیغات
ج ( نفوذ و استحاله
د ( ب و ج
 -404تحریمهای آمریکا علیه ایران از چه سالی آغاز شد؟
الف ( از سال 1357
ب ( از سال 1358
ج ( از سال 1359
د ( از سال 1360
 -405مسئله هسته ای و نابرابری اجتماعی به ترتیب جزو کدامیک از دسته بندی های زیر محسوب می شوند؟
الف ( چالش داخلی ، چالش خارجی
ب ( چالش خارجی ، چالش داخلی
ج ( چالش داخلی ، فرصت داخلی
د ( فرصت بین المللی ، چالش داخلی
 -406جنگ نرم ، نابرابری اجتماعی ، مشکلات اقتصادی ، بیداری اسلامی ، بحران اقتصادی جهانی به ترتیب جزو
کدامیک از دسته بندی های زیر محسوب می شوند؟
الف ( چالش بین المللی، چالش داخلی ، چالش داخلی، فرصت بین المللی ، فرصت بین المللی
ب ( چالش داخلی ، چالش داخلی، بحران بین المللی ، فرصت داخلی ، فرصت داخلی
ج ( چالش بین المللی، چالش بین المللی، چالش داخلی ، چالش بین المللی، چالش بین المللیدرآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی
د ( چالش داخلی ، فرصت داخلی ،چالش داخلی، فرصت داخلی ، فرصت بین المللی
 -407جنگ نرم چه هدفی را دنبال می کند؟
الف ( براندازی نظام اجتماعی یک کشور به شیوه نرم
ب ( براندازی نظام سیاسی یک کشور به شیوه نرم
ج ( براندازی نظام اقتصادی یک کشور به شیوه نرم
د ( براندازی نظام سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی یک کشور به شیوه نرم
 -408کدام گزینه در مورد جنگ نرم صحیح است؟
الف ( ابتدا در بستر چارچوب قانونی و اجتماعی میزان مشروعیت و مقبولیت مهاجم در جامعه افزایش می یابد
ب ( از راههای دموکراتیک و با قدرت اجتماعی دگرگونی سیاسی محقق می شود
ج ( ابعاد سخت تهدید به فراموشی سپرده می شود
د ( همه موارد
 -409جنگ نرم یعنی .......
الف ( استفاده از قدرت سخت برای عملی ساختن تهدید سخت
ب ( استفاده از قدرت سخت برای عملی ساختن تهدید نرم
ج ( استفاده از قدرت نرم برای عملی ساختن تهدید نرم
د ( استفاده از قدرت نرم برای عملی ساختن تهدید سخت
 -410منظور جان کالینز از جمله " استفاده طراحی شده از تبلیغات برای نفوذ در مختصات فکری دشمن با توسل به
شیوه هایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری می شود " کدامیک از موارد زیر است؟
الف ( تهاجم فرهنگی
ب ( جنگ نرم
ج ( استحاله فرهنگی
د ( مدرنیته