نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

 

 

محصول اصلی فرایند اکسیداسیون گلوکز چیست؟
الف( آب
ب( دی اکسید کربن
ج( لاکتات
د( گرما
 -138میزان خون بدن یک فرد متوسط چند لیتر است؟
الف(  6لیتر
ب( 5لیتر
ج(  4لیتر
د(  4/5لیتر
 -139سیستم قلبی – عروقی چه وظیفه ای بر عهده دارد؟
الف( اکسیژن را از ریه ها و مواد غذایی را از روده گرفته و به سلولهای بدن منتقل می کند
ب( مواد زائد را در بدن جمع آوری کرده و به اندام دفع آن منتقل می کند
ج( هورمونهای مختلف را به اندامهای هدف منتقل می کند و در تنظیم دمای بدن نقش دارد
د( همه موارد
 -140چند لیتر از خون بدن از سلولهای خونی تشکیل شده است؟
الف(  2/75لیتر
ب(  2/25لیتر
ج(  3/5لیتر
د(  1/5لیتر
 -141پلاسما چه حجمی از خون بدن را تشکیل می دهد؟نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)
الف(  2/75لیتر
ب(  2/25لیتر
ج(  3/5لیتر
د(  1/5لیتر
 -142خون از چند نوع سلول تشکیل شده است؟
الف(  2نوع
ب(  4نوع
ج(  5نوع
د(  3نوع
 -143کدام گزینه جزو انواع سلولهای خونی محسوب نمی شود؟
الف( پلاسما
ب( گلبول قرمزتست های تألیفی
22
ج( پلاکت
د( گلبول سفید
 -144سلول قرمز خون چه نام دارد؟
الف( لوکوسیت
ب( اریتروسیت
ج( گلوبین
د( موکوس
 -145سلول قرمز خون چه وظیفه ای دارد؟
الف( به انعقاد خون کمک می کند
ب( با عفونت مبارزه می کند
ج( حمل اکسیژن را برعهده دارد
د( جذب مواد زائد بدن
 -146سلول سفید خون چه نام دارد؟
الف( لوکوسیت
ب( اریتروسیت
ج( گلوبین
د( موکوس
 -147سلول سفید خون چه وظیفه ای را برعهده دارد؟
الف( به انعقاد خون کمک می کند
ب( با عفونت مبارزه می کند
ج( حمل اکسیژن را برعهده دارد
د( جذب مواد زائد بدن
 -148گلبولهای قرمز توسط کدام عضو بدن ساخته می شود؟
الف( کبد
ب( میتوکندریها نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)
ج( مغز استخوان
د( غده فوق کلیوی
 -149کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف( پلاسما شامل  80درصد آب و  20درصد مواد غذایی محلول ، نمک و پروتئین است
ب( گلبول قرمز حاوی یک مولکول پروتئینی )پیگمان قرمز( بنام گلوبین است
ج( هموگلوبین با اکسیژن ترکیب شده و اکسی هموگلوبین را تشکیل می دهد
د( اکسیژن توسط اکسی هموگلوبین در خون حمل می شود
 -150خون برگشتی از بدن به کدام حفره قلب می ریزد؟
الف( بطن راستمهندسی عوامل انسانی )ارگونومی(
23
ب( دهلیز راست
ج( بطن چپ
د( دهلیز چپ
 -151کدام گزینه کارکرد بطن راست را بیان می کند؟
الف( خون برگشتی از بدن را به بطن چپ می ریزد
ب( خون را به ریه ها پمپ می کند
ج( خون اکسیژن دار را از طریق سیاهرگ ششی دریافت می کند
د( خون را از راه آئورت به بافتهای بدن پمپ می کند
 -152تبادل گازی نتیجه انجام کدامیک از مراحل زیر است؟
الف( خون برگشتی از بدن به بطن چپ می ریزد
ب( خون به ریه ها پمپ می شود
ج( خون اکسیژن دار از طریق سیاهرگ ششی دریافت می شود
د( خون از راه آئورت به بافتهای بدن پمپ می شود
 -153کدام گزینه کارکرد دهلیز چپ را بیان می کند؟
الف( خون برگشتی از بدن را به بطن چپ می ریزد
ب( خون را به ریه ها پمپ می کند
ج( خون اکسیژن دار را از طریق سیاهرگ ششی دریافت می کند
د( خون را از راه آئورت به بافتهای بدن پمپ می کند
 -154موکوس چیست؟
الف( لوله ای عضلانی است که بعنوان یک ورودی یا دهلیز برای جهاز گوارشی و تنفسی عمل می کند
ب( لوله ای ساخته شده از غضروف و عضله است که مابین حنجره و حفره سینه ای قرار دارد
ج( قسمتی است که هوا از طریق آن وارد ریه شده و آنرا در برابر ورود ذرات جامد محافظت می کند
د( هیچکدام
 -155کدام گزینه کارکرد بطن چپ را بیان می کند؟
الف( خون برگشتی از بدن را به بطن چپ می ریزد
ب( خون را به ریه ها پمپ می کند
ج( خون اکسیژن دار را از طریق سیاهرگ ششی دریافت می کند
د( خون را از راه آئورت به بافتهای بدن پمپ می کند
 -156کدام گزینه کارکرد حلق را بیان می کند؟
الف( لوله ای عضلانی است که بعنوان یک ورودی یا دهلیز برای جهاز گوارشی و تنفسی عمل می کند
ب( لوله ای ساخته شده از غضروف و عضله است که مابین حنجره و حفره سینه ای قرار دارد
ج( قسمتی است که هوا از طریق آن وارد ریه شده و آنرا در برابر ورود ذرات جامد محافظت می کند
د( هیچکدام
 -157قطر لوله نای چقدر است؟
الف(  2سانتی مترتست های تألیفی
24
ب(  2/5سانتی متر
ج(  3سانتی متر
د(  3/5سانتی متر نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)
 -158حنجره عبارتست از .....
الف( لوله ای عضلانی است که بعنوان یک ورودی یا دهلیز برای جهاز گوارشی و تنفسی عمل می کند
ب( لوله ای ساخته شده از غضروف و عضله است که مابین حنجره و حفره سینه ای قرار دارد
ج( قسمتی است که هوا از طریق آن وارد ریه شده و ریه را در برابر ورود ذرات جامد محافظت می کند
د( هیچکدام
 چیست؟BMR -159
الف( مقدار متابولیسم پایه
ب( مقدار انرژی لازم برای حیات
ج( ظرفیت کار فیزیکی
د( الف و ب
 -160کدام گزینه ویژگی نای را بیان می کند؟
الف( لوله ای عضلانی است که بعنوان یک ورودی یا دهلیز برای جهاز گوارشی و تنفسی عمل می کند
ب( لوله ای ساخته شده از غضروف و عضله است که مابین حنجره و حفره سینه ای قرار دارد
ج( قسمتی است که هوا از طریق آن وارد ریه شده و ریه را در برابر ورود ذرات جامد محافظت می کند
د( هیچکدام
 -161مقدار  BMRدر کودکان و بزرگسالان چه نسبتی باهم دارند؟
الف( در کودکان و بزرگسالان باهم برابرند
ب( در بزرگسالان دوبرابر کودکان است
ج( در کودکان دو برابر بزرگسالان است
د( هیچکدام
 -162کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف( درافرادی که دچار سوء تغذیه مزمن باشند  BMRتا  ٪ 20کاهش می یابد
ب( افزایش مقدار  BMRیکی از علل شروع دوره میانسالی است
ج( ظرفیت کار فیزیکی به توانایی و ظرفیت کارگر برای تولید انرژی اطلاق می شود
د( میزان مصرف انرژی در طول کار فیزیکی = مصرف انرژی پایه + مصرف متابولیکی کار
 -163کدامیک از عوامل زیر بیشترین تاثیر را در اختلاف بین  VO2 Maxدر افراد می شود؟
الف( فاکتورهای جسمی
ب( سن افراد
ج( ژنتیک
د( بافت عضلانی بدن فرد
 -164کدام گزینه صحیح نمی باشد؟مهندسی عوامل انسانی )ارگونومی(
25
الف(  VO2 Maxعبارتی است که برای تشریح وضعیت فردی افراد در استفاده از اکسیژن را نشان می دهد
ب( تجمع لاکتات )اسید لاکتیک( در خون ورزشکارنشانه حداکثر مقدارحفظ سطح تمرینات ورزشکار است
ج( مقدار متوسط  VO2 Maxحدود  40میلی متر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دقیقه است
د( افراد دارای  VO2 Maxبالا به دوره های استراحت بیشتری نیاز دارند
 -165بدن در حالت استراحت برای متابولیسم پایه به چند لیتر اکسیژن در هر دقیقه نیاز دارد؟
الف(  0/25لیتر
ب(  0/3تا  0/4لیتر
ج(  0/4تا  1لیتر نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)
د( بیش از  5لیتر
 -166بدن برای متابولیسم پایه در هنگام انجام کارهای نشسته مانند امور اداری به چند لیتر اکسیژن در هر
دقیقه نیاز دارد؟
الف(  0/25لیتر
ب(  0/3تا  0/4لیتر
ج(  0/4تا  1لیتر
د( بیش از  5لیتر
 -167برای انجام کارهای صنعتی سبک و کارهای دستی برای متابولیسم پایه بدن فرد به ترتیب به چند لیتر
اکسیژن در هر دقیقه نیاز دارد؟
الف(  0/4تا  1لیتر - بیش از  5لیتر
ب(  0/4تا  1لیتر -  1تا  4لیتر
ج(  1تا  4لیتر - بیش از  5لیتر
د( هیچکدام
 -168برای انجام  10دقیقه فعالیت بدنی توسط فردی با  60کیلوگرم وزن و  VO2 Maxنرمال چند لیتر اکسیژن
نیاز است؟
الف(  2/4لیتر
ب(  3لیتر
ج(  2/4لیتر
د(  12لیتر
 -169درکدام گزینه دوره های فرایندهای فیزیولوژیکی را بدرستی و به ترتیب بیان شده است؟
الف( دوره بازسازی  çدوره فعالیت پایدارçدوره گرم شدن بدن
ب( دوره فعالیت پایدار çدوره گرم شدن بدن çدوره بازسازی
ج( دوره گرم شدن بدن çدوره فعالیت پایدار çدوره بازسازی
د( هیچکدام
 -170درکدامیکازدورههایزیر فرایندهای فیزیولوژیکیبرایفراهم کردن نیازهایجدیدبدنتنظیممیشوند؟
الف( دوره بازسازی
ب( دوره گرم شدنتست های تألیفی
26
ج( دوره فعالیت پایدار
د( هیچکدام
 -171بازگشتفرایندهایفیزویولوژیکیبدنبهسطحاستراحت ،درچهدورهای رویمیدهد؟
الف( دوره بازسازی
ب( دوره گرم شدن
ج( دوره فعالیت پایدار نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)
د( هیچکدام
 -172در کدامیکاز روشهایزیرتعیین میزانمصرفاکسیژندر حینکارازطریق پرشدنکیسهبوسیلههوایبازدم
صورتمیگیرد؟
الف( اکسی لوگ
ب( داگلاس
ج(  RPEبورگ
د( تست پله
 -173درحالتنشستنچند کیلو کالریانرژیدر  1دقیقه مصرف میشود؟
الف(  0/5کیلو کالری
ب(  0/3کیلو کالری
ج( 0/6کیلو کالری
د( 0/8کیلو کالری
 -174درکدامیکاز روشهایزیرتعیینمیزانمصرفاکسیژنرا براساسعبورهوااز رویماسکی که بررویصورتو
بینیفردقرارگرفته شده استاندازه گیری مینمایند؟
الف( اکسی لوگ
ب( داگلاس
ج(  RPEبورگ
د( تست پله
 -175در کدامیکاز روشهایاندازهگیریتلاشهایفیزیکیاز کارگر خواسته میشودتامیزانفشاری که درهنگام
انجام کارمتحلمیشوداز 6تا 20امتیازدهینمایند؟
الف( اکسی لوگ
ب( داگلاس
ج(  RPEبورگ
د( تست پله
 -176همبستگیبین  RPEبورگ باتعدادضربانقلبچگونهاست؟
الف( منفی
ب( خنثی
ج( مثبتمهندسی عوامل انسانی )ارگونومی(
27
د( بستگی به سن فرد دارد
 -177درمعیار  RPEبورگ حداقلفشار وحداکثرفشارباچه اعدادینشان داده میشود؟
الف(  6و 15
15  و0 (ب
20  و0 (ج
20  و6 (د
 -178حداکثر ضربانقلب فردی با 60سال سنچندضربهدردقیقهاست؟
الف( 161
39 (ب نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)
170 (ج
155 (د
 -179حداکثرضربان قلبفردی 174ضربهدرهر دقیقهباشرسن اوچندسال میباشد؟
الف(  45یال
ب(  35یال
ج(  50سال
د(  40سال
 -180درکدامگزینهفرمولمحاسبهحداکثر ضربانقلببدرستیبیانشدهاست؟
180 - 0/65 * الف( سن
180 + 0/45 * ب(سن
200+ 0/45 * ج(سن
200 - 0/65 * د(سن
 -181میزاناستراحتیککارگرازچه رابطه ایمحاسبهمیشود؟
W(b-s)/ b-0/3(الف
W(b-s) /b+0/3(ب
W(b-s) /b-0/6(ج
د(هیچکدام
 -182کدام گزینهدرمورداجزای فرمولمحاسبه میزاناستراحتصحیحمیباشد؟
الف( =Wطول دوره کار
ب( = bمیزان دریافت اکسیژن
ج( = sمیزان دریافت اکسیژن استاندارد برای کار مداوم
د( همه موارد
 -183اگر کارگری 0/5ساعت رابادریافت 2/3لیتراکسیژندر هردقیقه کار کند ومقداراکسیژندریافتی
استانداردبرایاینکار  0/6لیتر دردقیقهباشد,، میزاناستراحتچقدربایدباشد؟
الف(  0/5ساعت
ب(  0/35ساعتتست های تألیفی
28
ج( 0/20ساعت
د(  0/42ساعت
 -184درتستپله ، فرددرطول 1دقیقهچندبارباید ازپلهبالاوپایینبرود؟
الف(  12بار
ب(  18بار
ج(  20بار
د( 24بار
 -185کدامیکازگزینههای زیر ویژگی افرادطبقهالف رادرتستپلهنشانمیدهد؟
الف( ضربان قلب کمتر از  120ضربه
ب( ضربان قلب بین  121تا  140ضربه
ج( افراد طبقه الف را می توان به کارهای سنگین و طاقت فرسا گماشت
د( الف و ج
 -186درحالتاستراحت،ضربانقلبباآمادگیجسمیافراد چهنوعهمبستگیدارد؟
الف( منفی
ب( خنثی
ج( مثبت
د( بستگی به سن فرد دارد
 -187کدامگزینهصحیحنمیباشد؟
الف(احتمال سکته قلبی کشنده در افراد خیلی فعال به میزان  %50از افراد غیرقعال بالاتر است
ب( افرادی که در مشاغل دارای بار فیزیکی فعالیت دارند در مقایسه با آنهایی که فعالیت کمتری دارند دارای سلامت و آمادگی
جسمانی بیشتری هستند
ج( خودانتخابی یعنی افرادی که فعال تر هستند مشاغل پرتحرک را انتخاب می کنند
د( از تست پله برای آزمایش آمادگی افراد در معادن طلا استفاده می شود
 -188اگروزن فردی  91/5کیلوگرمباشد ارتفاعپلهبایدجندسانتیمترباشد؟
الف( 15
18(ب
20(ج
22(د
 -189واکنشهایبیو شیمیاییبه کدامیکازعواملزیروابستههستند؟
الف( نور
ب( گرما
ج( آب
د( الف و ج
 -190کدامیکازعوامل زیرتعیینکنندهدمایبدن میباشند؟
الف( میزان اتلاف گرمامهندسی عوامل انسانی )ارگونومی(
29
ب( گرمای متابولیکی تولید شده نمونه سوالات مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)
ج( تبادل گرما
د( الف و ب