دانلود خلاصه کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی pdf

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

سوم: اجزای مدل کسب و کار
-9عبارت "چگونگی برنامهریزی برای کسب و کارتان به منظور کسب درآمد" تعریف کدام یک از واژههای زیر است؟

الف) برنامهریزی فروش ب) مدیریت فروش ج) مدل کسب و کار د) مدل کارآفرینی
-2عبارت "چارچوبی برای خلق پول و ثروت" تعریف کدام یک از واژههای زیر است؟
الف) مدل کسب و کار ب) مدل فروش ج) مدل خلق ثروت د) مدل کارآفرینی
-9منظور از کانال توزیع در ساختار مدل کسب و کار چیست؟
ج
-4انواع کانالهای توزیع از نظر مالکیت کسب و کار کدام هستند؟
الف) شخصی ب) شراکتی ج) مجازی د) گزینه الف و ب
-5انواع کانالهای توزیع از نظر نوع ارتباط با مشتری کدام هستند؟
الف) مستقیم ب) غیرمستقیم ج) ایترنتی د) گزینه الف و ب
-6عبارت "محصول یا خدمتی است که نیاز یک مشتری خاص را برآورده میسازد" تعریف کدام یک از واژههای زیر
است؟
الف) کالاهای پرستیژی ب) مشتریان خاص ج) ارزش پیشنهادی د) بازار هدف
-7کدام یک از اجزاء مدل کسب و کار مهمترین کارهای مورد نیاز برای عملکرد صحیح کسب و کار را تشریح میکند؟
الف) تحلیل فعالیتها ب) فعالیتهای کلیدی ج) منابع کلیدی د) ارزش پیشنهادی
-8کدام یک از گزینههای زیر دستهبندی فعالیتهای کلیدی محسوب نمیشود؟
الف) فروش ب) پلتفرم/شبکه ج) تولید د) حلمسئله

الف) نحوه حمل محصولات را نشان میدهد. ب) نحوه بازاریابی فروش را بیان میکند.
) به مدل بازاریابی رابطهی اشاره میکند. د) نحوه برقراری ارتباط با مشتریان هدف را بیان میکند.
-1منظور پلتفرم یا شبکه در دستهبندی فعالیتهای کلیدی چیست؟
الف) شرکت از طریق آن رابطه بین افراد جامعه و خود را تسهیل میکند.
ب) شرکت از طریق آن رابطه بین نیروی انسانی را تسهیل میکند.
ج) شرکت از طریق آن رابطه بین گروههای ذینفع را تسهیل میکند.
د) شرکت جهت توسعه شبکههای مجازی از پلتفرم استفاده میکند.
-91انواع جریانهای درآمدی در یک مدل کسب و کار کدامند؟

الف) درآمدهای ثابت و درآمدهای متغیر
ج) درآمدهای محدود و درآمدهای نامحدود
ب) درآمدهای تراکنشی و درآمدهای تکرار پذیر
د) درآمدهای مستقیم و درآمدهای غیرمستقیم


20
-99جریانهای درآمدی حاصل از اعطای یک امتیاز انحصاری برای استفاده موقت از یک محصول برای مدت معین و
به ازاء پرداخت مبلغی معین را چه مینامند؟

الف) یوزانس ب) کارگزاری ج) اعطای حق امتیاز د) لیزینگ
-92عبارت "خصوصیات و رفتارهایی که منجر به اثربخشی فرد در محیط شغلی میشوند" تعریف کدام یک از واژه-
های زیر است؟
الف) شاخصهای شخصیتی ب) توانمندیهای فردی ج) شایستگیهای شغلی د) هر سه مورد
-99عواملی که موجب بهینهسازی عملکرد شغلی مفید میشوند را چه مینامند؟
الف) معیارهای مطلوب ب) معیارهای شایستگی ج) معیارهای عملکرد مطلوب د) هیچکدام
-94بطور معمول برای گزینش کارکنان و سرپرستان (مدیران عملیاتی) از چه معیارهای استفاده میشود؟
ج
-95بطور معمول برای گزینش مدیران سطوح میانی و عالی از چه معیارهای استفاده میشود؟
ج
-96کدام یک از گزینههای زیر از سطوح شایستگی محسوب نمیگردد؟
الف) سطح فردی ب) سطح سازمانی ج) سطح شخصیتی د) سطح راهبردی
-97یک الگوی شایستگی برای کسب موفقیت باید دارای چه ویژگی باشد؟
ج
-98کدام یک از گزینههای زیر اولین گام در فرایند جذب نیروی انسانی محسوب میشود؟
الف) تعیین نیازهای پرسنلی ب) تجزیه و تحلیل شغل ج) شناسایی افراد د) اتخاب افراد
-91شریک راهبردی و باارزشترین سرمایه شرکت چه نامیده میشود؟
الف) کارکنان شرکت ب) دانش سازمانی ج) ذخایر مدیریتی د) هر سه مورد
-21به منظور سنجش میزان فراگیری نیروی انسانی در فرایند استخدام از چه آزمونی بهره گرفته میشود؟
الف) آزمون هوش هیجانی ب) آزمون تیپ شخصیتی ج) آزمون پیشرفت د) هر سه مورد

الف) معیارهای مطلوب ب) معیارهای اجباری و اساسی
) معیارهای شایستگی مدیران عملیاتی د) معیارهای مدل شایستگی نیروی انسانی
الف) معیارهای مدل شایستگی مدیران ب) معیارهای اجباری و اساسی
) معیارهای شایستگی مدیران ارشد د) معیارهای مطلوب
الف) قابل اندازهگیری باشد ب) قابل تعریف باشد
) قابل تعمیم به همه سطوح سازمان باشد د) قابلیت آموزش داشته باشد

21
پاسخنامه سئوالات

سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ
9 ج 8 الف 95 د
2 الف 1 ج 96 ج
9 د 91 ب 97 الف
ب 98 د 99 د 4
5 د 92 ج 91 الف
6 ج 99 الف 21 ج
29 ب 94 ب 7


22
فصل چهارم: ارزشگذاری و تامین مالی یک مدل کسب و کار
-9عبارت "بهای یک شی ملموس یا ناملموس" تعریف کدام یک از واژههای ذیل میباشد؟

الف) هزینه ب) بهاء ج) قیمت د) ارزش
-2عبارت "مجموعهای از مزایای مورد انتظار از شی" تعریف کدام یک از واژههای ذیل میباشد؟
الف) ارزش ب) بهاء ج) قیمت د) هزینه
-9نحوه اندازهگیری مفهوم ارزش به چه صورتی میباشد؟
الف) با استفاده از واحد پول
) بصورت ذهنی
ب) بصورت فرمولهای ریاضی
د) بصورت عینی
ج
-4عبارت "منابع استفاده شده جهت تولید یا به دست آوردن محصول یا خدمت" تعریف کدام یک از واژههای ذیل
میباشد؟
الف) ارزش ب) هزینه ج) قیمت د) سرمایه اولیه
-5عبارت "عاملی است که یک فروشنده یا ارائه دهنده محصول و خدمات آنرا تعیین میکند و تابعی از نیروهای بازار
است" تعریف کدام یک از واژههای ذیل میباشد؟
الف) ارزش ب) هزینه ج) سرمایهاولیه د) قیمت
-6عبارت "فرایند تعیین ارزش اقتصادی کسب و کار" تعریف کدام یک از واژههای ذیل میباشد؟
الف) کارشناسی اقتصادی ب) ارزشگذاری کسب وکار ج) طرح توجیهی د) هیچکدام
-7کدام یک از گزینههای زیر از ضرورتهای دانستن ارزش فعلی کسب و کار محسوب نمیشود؟
الف) اظهارنامه مالیاتی
) ورود به بورس
ب) فروش یا واگذاری سهام
د) شراکت با کسب و کار دیگری
ج
-8کدام یک از گزینههای زیر از عناصر ارزشگذاری کسب و کار محسوب نمیگردد؟
الف) شرایط اقتصادی ب) گزارشهای مالی ج) میزان سرمایهاولیه د) روش ارزیابی
-1ارزشگذاری کسب و کار یک هنر است، در کدام یک از گزینههای زیر مصادق این موضوع ذکر شده است؟
الف) با مدیریت کسب و کار همراه است ج ) اداره کسب و کار در شرایط عدم اطمینان
-91روش انتخاب ارزشگذاری کسب و کار به چه عاملی بستگی دارد؟
الف) سرمایه اولیه ب) وضعیت اقتصادی ج) نوع صنعت د) ساختار شرکت

. ب) در نظر گرفتن میزان درآمدزایی یک کسب و کار در آینده.
. د) هر سه مورد.

23
-99کدام یک از گزینههای زیر از انواع روشهای ارزش گذاری کسب و کارها محسوب نمیشود؟

الف) ارزش سرمایهاولیه ب) ارزش بازاری ج) ارزش خالص داراییها د) نسبت قیمت به سود
-92روش ارزش خالص داراییها بیشتر برای ارزشگذاری چه کسب و کارهایی استفاده میشود؟
الف) کسب و کارهای نوپا
ج) کسب و کارهای خانوادگی
ب) کسب و کارهای در حال انحلال
د) کسب و کارهای حوزه تعاونیها
-99فرمول کلی روش ارزش خالص داراییها چگونه است؟
الف) کسر کردن سرمایهاولیه از ارزش سهام
ج) کسر کردن میزان داراییها از بدهیها
ب) کسر کردن سرمایهاولیه از ارزش سهام
د) کسر کردن میزان داراییها از سرمایهاولیه
-94روش ارزش گذاری نسبت قیمت به سود بیشتر برای ارزشگذاری چه کسب و کارهایی استفاده میشود؟
الف) کسب و کارهای با سود بالا
ج) کسب و کارهای با سود پایین
ب) کسب و کارهای در حال انحلال
د) کسب و کارهای سهامی خاص
-95در اقتصادهایی که تلاطمهای زیادی دارند از کدام رویکرد ارزشگذاری کسب و کارها نباید استفاده کرد؟
الف) جریان نقدی ب) میزان درآمدهای آتی ج) روش سود و زیان د) روش ارزش آتی
-96تفاضل بین جریان نقدی ورودی و جریان نقدی خروجی را چه مینامند؟
الف) صورت سود و زیان ب) نقطه سر به سر ج) سود د) زیان
-97صورت سود و زیان دارای چند قسمت میباشد؟

الف) درآمد ورودی، هزینههای خروجی و پول باقیمانده ب) درآمد ورودی، هزینههای خروجی و سرمایهاولیه
ج) سرمایهاولیه، درآمد ورودی، هزینههای خروجی و سود د) درآمد ورودی، هزینههای سربار، سرمایهاولیه و سود
-98در یک کسب و کار برای رشد و موفقیت باید جریان نقدی آن به چه صورتی باشد؟

الف) درآمدها بیش از سرمایهاولیه باشند
ج) جریان نقدی بر رشد و موفقیت کسب و کار تاثیری ندارد
. ب) درآمدها بیش از هزینه باشند.
. د) نرخ بازده و نرخ تنزیل منطقی بکار گرفته شود.
-91کدام یک از گزینههای زیر از اشتباههای رایج در ارزشگذاری کسب و کارها تلقی نمیشوند؟
الف) ارزشگذاری بر مبنای طرح تجاری
ج) استفاده از مجوع هزینههای راهاندازی کسب و کار
ب) مقایسه با کسب و کارهای خارجی
د) ارزشگذاری بر مبنای صنعت و ساختار سازمان
-21کدام یک از گزینههای زیر از عوامل موثر بر ارزشگذاری کسب و کارهای خطرپذیر نمیباشد؟
الف) ساختار مدیریتی ب) کار تیمی ج) رشد صنعت د) تمایز محصول


24
-29کدام یک از گزینههای زیر از عوامل موثر بر ارزشگذاری کسب و کارهای خطرپذیر نمیباشد؟

الف) شبکه ارتباطات ب ) سبک رهبری ج) نرخ بازده داخلی د) راههای بالقوه خروج
-22رشد صنعت چه مفهومی دارد؟
الف) توسعه فناوریهای تولید
ج) رشد بازار در آینده
ب) توسعه بازارهای فروش
د) توجه به نیازهای آتی مشتریان
-29راههای بالقوه خروج چه اهمیتی برای کسب و کارها دارند؟
الف) افزایش پایداری در برابر شکس
ج
ت ب) راههای خروج از یک صنعت و بازار در زمان بحران
د) روشهای تامین مالی در زمان بحران
) افزایش انعطاف در برابر فشارهای اقتصادی
-24روش تامین مالی خودراهانداز برای چه نوع کسب و کارهای پیشنهاد میگردد؟
الف) کسب وکارهای اینترنتی
ج) کسب وکارهای روستایی
ب) کسب وکارهای صنعتی
د) کسب و کارهای نوپا
-25یکی از بهترین روشهای تامین مالی شرکتهای سهامی عام کدام روش میباشد؟
الف) وام بانکی ب ) انتشار سهام ج) پیشفروش محصولات د) فروش امتیاز تولید

-26منظور از سرمایهگذاران فرشته در منابع سرمایه در کسب و کارها به چه افرادی اطلاق میشود؟
الف) کارآفرینان فعال در حوزه کسب و کار که توسعه کسب و کارها علاقه دارند.
ب) علاقهمندان به کسب و کارهای دانشبنیان در حوزه تجاری سازی دانش.
ج) افراد ثروتمندی که در مجموعهای از شرکتها سرمایهگذاری میکنند.
د) مدیران کسب و کارهای کوچک و بزرگ فعال در حوزه سرمایهگذاری.
-27کدام دسته از سرمایهگذاران علاوه بر سرمایهگذاری نسبت به مشاورههای مدیریتی اقدام میکنند؟

الف) سرمایهگذاران خطرپذیر
ج) بانکهای سرمایهگذار در حوزه صنعت
ب) سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی
د) گزینههای الف و ب
-28در مسیر رشد شرکتهای نوپا و کارآفرینانه چهار مرحله وجود دارد، آنها را به ترتیب نام ببرید؟
الف) مرحله بذر، مرحله ایده، رشد اولیه و بلوغ
ج) مرحله ایده، رشد اولیه، مرحله سربهسر و بلوغ
ب) مرحله بذر، مرحله ایده، مرحله سربهسر و بلوغ
د) مرحله رشد اولیه، مرحله ایده، مرحله بلوغ و مرحله افول
-21در کدام یک از مراحل رشد شرکتها عنوان رهبر بازار را کسب مینمایند؟
الف) مرحله رشد اولیه ب ) مرحله بلوغ ج) مرحله ایده د) مرحله سربهسر


25
-91کدام دسته از سرمایهگذاران در مرحله رشد اقدام به سرمایهگذاری مینمایند؟

الف) کارآفرینان ب) سرمایهگذاران خطرپذیر ج) سرمایهگذاران شخصی د) هیچکدام
-99کدام یک از روشهای تامین مالی شرکتهای نوپا مبتنی بر اینترنت است؟
الف) تامین مالی جمعی ب) اهدا سرمایه ج) تامین مالی راهاندازی د) تامین مالی شخصی
-92برای تامین مالی امور خیریه، درمان بیماری و چاپ کتاب از کدام روش بهره گرفته میشود؟
الف) وام قرضالحسنه ب) کمکهای بلاعوض ج) تامین مالی جمعی د) هر سه مورد
-99شرکتها و سازمانهایی که از طریق فراخوان به شناسایی و ارزیابی ایدههای نوآورانه پرداخته و آنها را حمایت
میکنند به چه روش تامین مالی مشهور هستند؟
الف) سرمایهگذاران خطرپذیر شرکتی
ج) فرشتهگان کسب و کار
ب) سازمانهای صنعتی دانشبنیان
د) شتاب دهندهها
-94در مرحله ایده و بذر از کدام روش متداول تامین مالی بهره گرفته میشود؟
الف) تامین مالی جمعی ب) پسانداز شخصی ج) استقراض د) گزینههای ب و ج
-95در مرحله راه اندازی از کدام روش متداول تامین مالی بهره گرفته میشود؟
الف) تامین مالی جمعی ب) فرشتگان کسب و کار ج) استقراض د) شتابدهندهها
* * *

پاسخ سئوالات

سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ
الف 28 د 91 ج 91 د 9
2 الف 99 الف 21 الف 21 ب
ب 91 ب 29 ب 92 ج 9
الف 99 ج 22 ج 99 ب 4
ج 92 ب 29 الف 94 د 5
د 99 د 24 ب 95 ب 6
د 94 ب 25 ج 96 الف 7
ب 95 ج 26 الف 97 ج 8
96 د 27 ب 98 ب 1


26
فصل پنجم: فرایند طراحی مدل کسب و کار
-9به منظور تطبیق مدل کسب و کار با تحولات بیرونی ضروری است کارآفرینان به چهار حوزه محیط کسب و کار
توجه نمایند، این چهار حوزه را مشخص کنید؟
الف) نیروهای بازار، نیروهای صنعت، روندهای کلیدی، نیروهای اقتصاد کلان.
ب) نیروهای محیطی، نیروهای سازمانی، روندهای کلیدی، نیروهای اقتصاد خرد.
ج) نیروهای بازار، نیروهای کسب و کار، روندهای سازمانی، نیروهای اقتصاد کلان.
د) نیروهای بازار، نیروهای کسب و کار، روندهای کلیدی، نیروهای اقتصاد خرد.
-2کدام یک از گزینههای زیر از نیروهای پنجگانه بازار محسوب نمیشوند؟

الف) مسائل بازار ب) نیازها و تقاضاها ج) بخش بازاریابی د) هزینههای تعویض
-9کدام یک از گزینههای زیر از پنج نیروی صنعت که در تحلیلهای رقابتی دخالت دارند محسوب نمیشود؟
الف) ذینعان ب) رقبا ج) تازه واردها د) تکنولوژی
-4کدام یک از گزینههای زیر از روندهای کلیدی که به نحوی در پیشبینی محیط کسب و کار دخالت دارند محسوب
نمیشود؟
الف) روندهای فناوری ب) روندهای سیاسی ج) روندهای قانونی د) روندهای اجتماعی فرهنگی
-5کدام یک از گزینههای زیر از نیروهای اقتصاد کلان در محیط کسب و کار محسوب نمیشوند؟
الف) نرخ سرمایه ب) زیرساختهای اقتصادی ج) بازار سرمایه د) شرایط بازار جهانی
-6ارزیابی سوات مبتنی بر ارزیابی کدام عوامل یک کسب و کار میباشد؟
الف) عوامل داخلی ب) عوامل خارجی ج) عوامل پیشبرنده د) گزینههای الف و ب
-7در نتایج ارزیابی سوات چه مطالبی مطرح میگردد؟
الف) تحلیل بازار ب) موقعیت کنونی ج) مسیرهای آتی د) گزینههای ب و ج
-8کدام یک از راهبردهای زیر منتج به یافتن مشتریان جدید میشود؟
الف) اقیانوس قرمز ب) اقیانوس آبی ج) راهبرد بازار د) هیچکدام
-1کدام یک از راهبردهای زیر به رقابت در بازارهای موجود میپردازد؟
الف) راهبرد بازار ب) اقیانوس آبی ج) اقیانوس قرمز د) هیچکدام
-91در کدام یک از راهبردهای زیر نوآوری در ارزش در مدل کسب و کار مورد توجه قرار میگیرد؟
الف) اقیانوس آبی ب) گرایش به نوآوری ج) اقیانوس قرمز د) هیچکدام


27
-99عبارت "بازاری با ارزشهای متمایز برای مشتریان و در عین حال خالی از رقیب" مفهوم کدام یک از راهبردهای
زیر میباشد؟

الف) اقیانوس قرمز ب) اقیانوس آبی ج) راهبرد بازار د) هیچکدام
-92عبارت "این راهبرد ارائه دهنده چارچوبی برای شناسایی عوامل زیربنایی رقابت در صنعت هستند" مفهوم کدام
یک از راهبردهای زیر میباشد؟
الف) اقیانوس قرمز ب) اقیانوس آبی ج) راهبرد بازار د) راهبرد رقابتی
-99برای نشان دادن جنبههای کلیدی راهبرد رقابتی در تدوین راهبرد از چه ابزاری باید استفاده کرد؟
الف) فرایند برنامهریزی مدل ب) ماتریس سوات ج) چرخ راهبرد رقابتی د) گزینه ب و ج
-94کدام یک از گزینههای زیر از مراحل فرایند برنامهریزی مدل کسب و کار محسوب نمیشود؟
الف) شناخت ب) ارزیابی ج) آمادهسازی د) طراحی

-95عبارت "سند مکتوب و منظمی است که روش اجرای فعالیت یک کسب و کار را در یک دوره زمانی مشخص و
بیان مینماید" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟

الف) طرح کسب و کار ب) سند کسب و کار ج) چشمانداز کسب و کار د) هر سه مورد
-96عبارت "نقشهای است که مسیر حرکت افراد را در اجرای اقدامهای اثربخش کسب و کار تعیین میکند" تعریف
کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) نقشهراه کسب و کار ب) سند کسب و کار ج) چشمانداز کسب و کار د) طرح کسب و کار
-97در بخش خلاصه اجرایی طرح کسب و کار به کدام یک از گزینههای زیر پرداخته نمیشود؟
الف) تیم ب) فرصت و راهبرد ج) مباحث مالیاتی د) مزیتهای رقابتی
-98در بخش تحقیقات بازار و بازاریابی در طرح کسب و کار به کدام عوامل پرداخته میشود؟
الف) ارزیابی بازار فعلی ب) مشتریان ج) رقابت د) هر سه مورد
-91در بخش معرفی صنعت در طرح کسب و کار به کدام عامل پرداخته نمیشود؟
الف) راهبرد ورود و رشد ب) سهامداران ج) کالاها و خدمات د) شرکت و مفهوم آن
-21مباحثی از قبیل میزان و تداوم حاشیه سود و سودآوری در کدام قسمت یک طرح کسب وکار مطرح میشود؟
الف) برنامه اقتصادی ب) برنامه فروش ج) سهم بازار د) صنعت

-29در کدام یک از برنامههای طرح کسب و کار به موضوعاتی از قبیل؛ محل کارخانه، تجهیزات و نیروی کار پرداخته
میشود؟
الف) برنامههای توسعه ب) برنامههای اقتصادی ج) برنامه تولید و عملیات د) هیچکدام
28
پاسخ سئوالات

سئوال پاسخ سئوال پاسخ سئوال پاسخ
9 الف 91 الف 91 ب
2 ج 99 ب 21 الف
ج 29 د 92 د 9
ج 99 ب 4
5 الف 94 ب
6 د 95 الف
د 96 د 7
ج 97 ب 8
د 98 ج 1


29
فصل ششم: راهبردهای بهرهوری
-9عبارت "نسبت مجموعه مشخصی از منابع ورودی به خروجیها" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟

الف) کارایی ب) بهرهوری ج) اثربخشی د) بهبود مستمر
-2طبق نظر شورای بهرهوری اروپا، بهرهوری یک نگرش ذهنی است؛ از این عبارت چه برداشتی میتوان کرد؟
ج
-9یکی از مهمترین اهداف سنجش بهرهوری کدام است؟
الف) صرفهجویی در هزینه
ج) صرفهجویی در مواد اولیه
ب) بهبود عملکرد نیروی انسانی
د) بهبود مستمر در سازمان
-4در الگوی گسترش عملکرد کیفیت چه عواملی مورد توجه است؟
الف) بهرهوری سازمان ب) صرفهجویی در هزینه ج) خواسته و نیازهای مشتریان د) رضایت مشتریان
-5کدام یک از گزینههای زیر از اقدامات الگوی گسترش عملکرد کیفیت محسوب نمیشود؟
الف) شناسایی مشتری ب) رضایت مشتری ج) خواست مشتری د) ساخت نیاز مشتری
-6عبارت "تغییرات تدریجی و کوچک باعث بوجود آمدن تغییرات اساسی و دائمی توام با پیشرفت و اصلاح خواهد
شد" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) کارایی ب) بهرهوری ج) اثربخشی د) کایزن
-7کدام یک از گزینههای زیر از قواعد چهارگانه کایزن محسوب نمیشود؟
ج
-8عبارت "ارتقای سطح دانش، مهارتهای فنی و شغلی که سبب ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان میگردد" تعریف
کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) آموزش ب) توانمندسازی ج) بهبود نیروی انسانی د) یادگیری
-1کدام یک از گزینههای زیر از مقاطع آموزشی کارکنان محسوب نمیگردد؟
الف) آموزش قبل از خدمت
ج) آموزش ضمن خدمت
ب) آموزش بدو خدمت
د) آموزش همگانی سازمانی

الف) ذهنیتی مبتنی بر کارایی و تلاش ب) ذهنیتی مبتنی بر اثربخشی عملکرد سازمان
) ذهنیتی مبتنی بر مدیریت کیفیت د) ذهنیتی مبتنی بر پیشرفت و بهبود مستمر
الف) نیاز به راهبرد سازمانی منعطف و نوآورانه ب) نیاز به روابط سازمانی و سازگاری
) نیاز به ساختار منعطف در حوزه تولید د) نیاز به ساختار سازمانی افقی

30
-91عبارت "فرایندی است که طی آن مدیربخشی از اختیارات و مسئولیتهای خود را به زیردستانش واگذار میکند"
تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟

الف) انتخاب سرپرست ب) سازماندهی منابع انسانی ج) تفویض اختیار د) رهبری کارکنان
-99در تفویض اختیار به یک نکته کلیدی باید توجه کرد، آنرا در گزینههای زیر مشخص کنید؟
الف) تناسب بین اختیار و مسئولیت
) تناسب بین ظرفیت و مسئولیت
ب) تناسب بین توانمندیها و اختیار
د) تناسب بین میزان آموزش و اختیار
ج
-92عبارت "حالتی مشخص که سبب ایجاد رفتاری معین میشود" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) هوش هیجانی ب ) انگیزش ج) هوش سازمانی د) قرارداد روانشناختی
-99مهمترین موضوع و عامل اصلی در ایجاد انگیزش کارکنان کدام است؟
الف) پاداشهای نقدی ب ) تشویق کارکنان ج) ایجاد محیط شاد د) نقش مدیران
-94عبارت "ارائه افکار و ایدههای جدید" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) انگیزش ب ) کایزن ج) خلاقیت د) بهرهوری
-95عبارت "قدرتمندشدن، مجوز دادن، قدرت بخشیدن، توانا شدن" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) توانمندسازیروانشناختی ب) انگیزش ج) تفویض اختیار د) قرارداد روانشناختی
-96فرایند افزایش انگیزش درونی شغلی مفهوم کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) قراردادروانشناختی ب) انگیزش ج) تفویض اختیار د) توانمندسازیروانشناختی
-97توانمندسازیروانشناختی در چهار حوزه شناختی تاثیرگذار است، کدام یک از گزینههای زیر در این چهار حوزه
نمیباشد؟
الف) احساس شایستگی ب) انگیزش ج) معنیدار بودن د) حق انتخاب
-98عبارت "از جمله روشهایی است که هم در موفقیت و بهرهوری سازمانها، و هم در افزایش توانمندی و انگیزش
کارکنان موثر است" تعریف کدام یک از واژگان زیر میباشد؟
الف) توانمندسازیروانشناختی ب) کیفیت زندگی کاری ج) گردش شغلی د) انگیزش
-91کدام یک از گزینههای زیر در تقسیمبندی انواع گردش شغلی قرار نمیگیرند؟
الف) برگشتپذیر چرخشی ب) برگشتناپذیر افقی ج) برگشتناپذیر عمودی د) برگشتپذیر
-21کدام یک از انواع گردش شغلی برای پرورش و ارتقای شغلی مدیران مورد استفاده قرار میگیرد؟
الف) گردش شغلی چرخشی ب) گردش شغلی افقی ج) گردش شغلی عمودی د) هیچکدام

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری
مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی pdf
مدیریت کسب و کار و بهره وری pdf
مدیریت کسب و کار و بهره وری + doc
مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
مدیریت کسب و کار و بهره وری کتاب
مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی و همکاران
مدیریت کسب و کار و بهره وری چیست
مدیریت کسب و کار و بهره وری میرواحدی
مدیریت کسب و کار و بهره وری جزوه
مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی pdf
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی pdf
دانلود pdf مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی pdf
مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی و همکاران pdf
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری pdf
جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری.pdf
فایل pdf مدیریت کسب و کار و بهره وری
جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
سرفصل درس مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری مرکز نشر دانشگاهی
خلاصه کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی
خرید کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی
سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری
کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی
جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری انتشارات آها
دانلود جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری
دانلود فایل کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری
دانلود جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری
دانلود رایگان کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری
دانلود pdf کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی pdf
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی
دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی
خلاصه کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی
دانلود pdf کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

 

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی ...

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره‌وری با انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و پدیدآوراندگان محمدتقی طغرایی,در سال 1398 به چاپ رسیده است .موضوعاتی که در این کتاب کار شده ... رتبه: ۵۱۰ - ‏۱۰ مرور

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری | مرجع دانلود پاورپوینت

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی و... مرکز نشر ...

مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی ، سید سعید میرواحدی ، فرزانه خالویی ، شیوا گورتانیان نژاد مرکز نشر دانشگاهی

 

 

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - بانک کتاب رایا

 

 

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - طغرایی | کتابانه

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - طغرایی. فروش آنلاین بیش از 30 هزار عنوان کتاب شامل کتب دانشگاهی کتاب آموزش زبان کتاب های کمک درسی کتاب کودک و نوجوان و محصولات فرهنگی با بهترین قیمت

 

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی ...

مدیریت کسب و کار و بهره وری نوشته محمد تقی طغرایی ، سید سعید میرواحدی چاپ مرکز نشر دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی، مناسب برای مدرسان و دانشجویان رشته های مدیریت، حسابداری، صنایع، اقتصاد و … می باشد.

 

جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری .pdf

اسم فایل جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری - رفعت.pdf حجم 355 کیلوبایت; تاریخ آپلود 1393/10/2-14:12; آخرین دریافت 1399/12/30-18:26; مجموع دریافت‌ها : 1467; عمر فایل 6 سال 9 ماه 2 هفته 2 روز 15 ساعت 37 دقیقه 18 ثانیه

 

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی

کتاب بهبود فضای کسب و کار: کارآفرینی، مدیریت، بهره‌وریاثر عظیم محبی بوده و چاپ 2 آن در سال 1392 توسط انتشارات آثار فکر منتشر شده است.موضوعات کتاب شامل Entrepreneurship، اقتصاد، تولید، علوم اجتماعی، کارآفرینی، کسب و کار می‌باشد ...

 

مطالب درباره بهره‌وری | صفحه 2 از 2 | کار و کسب

کار و کسب، به عنوان مرجع حرفه‌ای آموزش و مشاوره مدیریت با رویکرد بازار ایران، به برگزاری دوره‌های آموزشی، مشاوره و پیاده‌سازی در حوزه‌های تحلیل کسب و کار، مدیریت فرایند، هوش تجاری، مدیریت ...

 

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - طغرایی | کتابانه

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - طغرایی. فروش آنلاین بیش از 30 هزار عنوان کتاب شامل کتب دانشگاهی کتاب آموزش زبان کتاب های کمک درسی کتاب کودک و نوجوان و محصولات فرهنگی با بهترین قیمت

 

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری اثر محمد تقی طغرایی - سید ...

> گروه محصولات ‏ > کتاب ‏ > دانشگاهی ‏ > انسانی ‏ > مدیریت ‏ > مدیریت کسب و کار و بهره وری 240,000 ریال ناموجود

 

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - بانک کتاب رایا

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری به نویسندگی محمد تقی طغرایی - سید سعید میر واحدی - فرزانه خالویی - شیوا گورتانیان نژاد منتشر شده توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سایت رایا قابل تهیه می باشد.

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری-محمدتقی طغرایی-مرکز نشر ...

مدیریت کسب و کار و بهره وری-محمدتقی طغرایی-سعید میرواحدی-فرزانه خالویی-شیوا گورتانیان نژاد-مرکز نشر دانشگاهی-فروشگاه اینترنتی کتاب آروین

 

جزوه و خلاصه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری

Views: 1.2K

 

Author: خلاصه کتب دانشجویی

Author: خلاصه کتب دانشجویی

 

Views: 1.2K

Views: 1.2K

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب وکار بیان می کند که امروزه نه تنها باید هوشمندانه کار کرد بلکه باید هوشمندانه سخت کار کرد تا به ثروت و موفقیت نائل شد. کتاب مدیریت کسب وکار و بهره وری به مباحثی همچون کسب و کارو از همه مهمتر طرح کسب و کار و ...

 

مقایسه مدیریت کسب و کار و بهره وری ایران با یک کشور ...

با سلامعنوان کار " مقایسه مدیریت کسب و کار و بهره وری ایران با یک کشور پیشرفته " کتابی که برای این درس تدریس شده " مدیریت کسب و کار و بهره وری نوشته آقای محمدتقی طغرایی"می باشدکه با توجه به این کتاب و مباحثی که در آن وجود ...

 

دانلود فایل جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری

کتاب و پژوهش . کامپیوتر ... دریافت فایل جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری. شما در حال پرداخت برای دریافت فایل با مشخصات زیر هستید. در صورت صحیح بودن اطلاعات، خرید را ادامه دهید. عنوان فایل: جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری کد ...

 

دانلود فایل pdf جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری - یوفایل

جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری. این فایل، جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری pdf است که مطالب این درس را در حجم ۱۰۵صفحه به صورت کامل و جامع به بیان زیر خلاصه کرده است.

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری - بانک کتاب رایا کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری به نویسندگی مهدی سعیدی کیا - فیروزه طبیب زاده منتشر شده ... *برای خرید آنلاین کتاب از فروشگاه اینترنتی ما دیدن فرمایید*.

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری

مسئولیت فایل آپلود شده بر عهده‌ی کاربر آپلودکننده می‌باشد، لطفا در صورتی که این فایل را ناقض قوانین می‌دانید به ما گزارش دهید.

 

دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره­‌وری اثر اکبر فرجی ...

خرید و دانلود کتاب مدیریت کسب و کار و بهره­‌وری اثر اکبر فرجی‌ارمکی ، حمیدرضا خانپورهرسمی از انتشارات آثار فکر. اپلیکیشن فیدیبو، حس خوب کتاب خواندن :) دانلود انواع کتاب صوتی، الکترونیکی و پی دی اف (pdf) فارسی.

 

یاوران فایل | بایگانی‌های مدیریت کسب و کار طغرایی | یاوران ...

بایگانی‌های مدیریت کسب و کار طغرایی | یاوران فایل . یاوران فایل بایگانی‌های مدیریت کسب و کار طغرایی | یاوران فایل  سبد خرید 0. صفحه اصلی; درباره ما; تماس با ما; راهنمای خرید. راهنمای خرید; سوابق خرید; پشتیبانی خرید; مشکلا�

 

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf ...

نمونه سوالات درس حقوق اداری دانشگاه علمی کاربردی دانلود دانلود خلاصه کتاب حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی همراه با نمونه سوال کاربران گرامی محتوای نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی نمونه �

 

دانلود فایل جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری

کتاب و پژوهش . کامپیوتر ... دریافت فایل جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری. شما در حال پرداخت برای دریافت فایل با مشخصات زیر هستید. در صورت صحیح بودن اطلاعات، خرید را ادامه دهید. عنوان فایل: جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری کد ...

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - دانلود فایل

دانلود فایل سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری مجموعه سؤالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری نوشته علی ارشدی (نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران) مشتمل بر 271 سؤال همراه با پاسخنامه و ذکر صفحه مأخذ مربوطه به ...

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری - بانک کتاب رایا کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری به نویسندگی مهدی سعیدی کیا - فیروزه طبیب زاده منتشر شده ... *برای خرید آنلاین کتاب از فروشگاه اینترنتی ما دیدن فرمایید*.

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - دانلود رایگان

مدیریت کسب و کار و بهره وری ~مهدی سعیدی کیا، فیروزه طبیب زاده - 978-600-94002-6-3 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب. سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - آپارات

 

معرفی و خلاصه 20 کتاب مدیریت برای مدیران موفق | خانه ان ال ...

کتاب های مدیریت کسب و کار. کتاب های مدیریت آموزشی. کتاب های مدیریت صنعت بیمه. معرفی و خلاصه 20 کتاب مدیریت برای مدیران موفق در یک نگاه. 1- کتاب تفکر سریع و آهسته. 2- کتاب نوپای ناب. 3- کتاب خلق مدل ...

 

دوره مدیریت فرایند های کسب و کار | کار و کسب

دوره صفر تا صد مدیریت فرایند های کسب و کار - دو روزه - کتاب راهنمای طراحی و تحلیل فرایند - گواهی و مدرک حضور - میان وعده و ناهار - bpmn - bpms - bpm - etom

 

مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری موضوع: کتب درسی مولف: حسن مرادی، مهرداد بیات، آرزو بک زاده مترجم: کتاب چاپی مرتبط: مدیریت کسب و کار و بهره وری. دریافت این اثر. خرید کتاب الکترونیکی 60,000 ریال برچسب ها: مدیریت کسب و کار و بهره وری ...

 

مهارت ها و قوانین کسب و کار

مدیریت کسب و کار و بهره وری . 46,000تومان قیمت بدون مالیات: 46,000تومان. مدیریت کسب و کار بیان می کند که امروزه نه تنها باید هوشمندانه کار کرد بلکه باید هوشمندانه سخت کار کرد تا به ثروت و موفقیت نائل شد. کتاب مدیریت کسب وکار و ...

 

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - دانلود رایگان

مدیریت کسب و کار و بهره وری ~مهدی سعیدی کیا، فیروزه طبیب زاده - 978-600-94002-6-3 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب. سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری - آپارات

 

عضویت الماسی - خلاصه بهترین کتاب‌های کسب‌و‌کار - مدیر سبز

شما با عضویت یک‌ساله، هر هفته به خلاصه یکی از جدیدترین یا بهترین کتاب‌های کسب‌و‌کار دنیا دسترسی دارید و می‌توانید آن را به‌صورت فایل pdf دانلود کنید. همچنین فایل صوتی چکیده کتاب به‌صورت mp3 در اختیار شما قرار می‌گیرد ...

 

دانلود کتاب درس مستند سازی دانشگاه علمی کاربردی pdf ...

نمونه سوالات درس حقوق اداری دانشگاه علمی کاربردی دانلود دانلود خلاصه کتاب حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی همراه با نمونه سوال کاربران گرامی محتوای نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرایی نمونه �

 

مدیریت کسب و کار - مدیریت منابع انسانی - مدیریت کارمندان

مدیریت کسب و کار; مدیریت کسب و کار . مدیریت کسب و کار . ارتباطات. بهره وری. رهبری. مدیریت. منابع انسانی. مهارت های کسب و کار. شارژ انگیزه در کارکنان . این دوره با عنوان شارژ انگیزه کارکنان در شرکت ها و سازمان و راهکارهای سنجش

 

چکیده کتاب -کافه کتاب - مطالعه رایگان بهترین خلاصه کتاب ...

چکیده گنجینه ارزشمند بشری - چکیده کتاب های کاملا رایگان، برای آنان که خلاصه کتاب میخوانند، وبدنبال جدیدترین و پرفروش ترین کتب غیرداستانی هستند.

 

خلاصه کتاب مدیریت زمان اثر برایان تریسی | همیار آکادمی

مطالعه کتاب‌های مختلفی که در زمینه مدیریت زمان نوشته شده است، می‌تواند کمک زیادی به افزایش بهره‌وری ما بکند. کتاب مدیریت زمان برایان تریسی می‌تواند یکی از بهترین و کاربردی‌ترین کتاب‌ها ...

 

درباره من :: نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی ...

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی. نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی. نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری علمی کاربردی. خا�

 

رهبری - رهبری کسب و کار - مدیریت کسب و کار

در این مجموعه، آموزش هایی به صورت آنلاین در حوزه رهبری کسب و کار و اینکه چگونه رهبر باشیم برای مدیران و صاحبان کسب و کار قراردارد.