دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها + منابع تخصصی

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها + منابع تخصصی

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها + منابع تخصصی

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

منابع شغل کارشناس امور شوراها و شهرداری ها در قالب یک پکیج آموزشی کامل مختص رشته های « معماری، عمران، شهرسازی، جغرافیا، برنامه ریزی شهری و روستایی، طراحی شهری و.... نمونه سوالات کارشناس امور شوراها و شهرداری ها سوالات ...

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها سال ۱۳۹۹ بهترین منابع برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها.

 

دانلود فایل نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس ...

 

 

 

در ارزیابی کیفی کاربری اراضی شهر ، تناسب عملکرد هر کاربری با مقیاس های مختلف تقسیمات داخلی شهر که در آن
استقرار یافته است (محله ، ناحیه و..). توسط کدام ماتریس ارزیابی می شود ؟ (آزاد طراحی شهری – )89
)1ماتریس سازگاری )2ماتریس وابستگی )3ماتریس ظرفیت )4ماتریس مطلوبیت
 morphology -252و  imageبه ترتیب معادل کدام واژه های زیر هستند ؟ (آزاد طراحی شهری – )89
)1ریخت شناسی – تصویر ذهنی )2ریخت شناسی – سیما
)3شیب – سیما )4شیب – نما
 -253اگر شیب عمومی دو نقطه شهری  6درصد باشد و این دو نقطه از یک دیگر  3000متر فاصله داشته باشند ، اختلاف ارتفاع این
دو نقطه چند متر است ؟ (آزاد طراحی شهری – )89
متر6)4 متر50)3 متر180)2 متر200)1
 -254تفاوت جیکوبز و نیومن در حفظ امنیت در فضاهای شهری در کدام مورد زیر است ؟ (آزاد طراحی شهری – )89
)1نظارت بر خیابان )2تمایز عرصه های عمومی و خصوصی
)3افزایش فعالیت بالاخص فعالیت تجاری )4تاکید بر ویژگی های طراحی
 -255واژه  TODبه عنوان راهبرد توسعه پایدار شهری مترادف کدام اصطلاح زیر است ؟ (آزاد طراحی شهری – )89
)1توسعه درونی نواحی )2توسعه شهر فشرده
)3توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر )4توسعه بر پایه حمل و نقل عمومی
 -256اگر ارزیابی یک شهر ایرانی به شما واگذار شود ، کدام مجموعه معیار های را برای مطلوبیت آن به کار می گیرید ؟ (آزاد برنامه
ریزی شهری – )90
)1مقایسه تطبیقی شهر با ویژگی عای بافت تاریخی اصفهان
)2تدوین معیارهای خاص هر شهر با استفاده از دانش بشری تدقیق شده با فرهنگ بومی
)3ویژگی های شهر مدرن در دوران جهانی سازی
)4استخراج معیارهای مطلوبیت بافت تاریخی همان شهر و ارزیابی کل شهر با آنها
 -257کدام گزینه شامل متفکران و شهر آمارنیشان می باشد ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )90
)1افلاطون ( مدینه فاضله ) ، فارابی ( مدینه فاضله ) ، توماس مور ( یوتوپیا) ، سنت آگوستین ( شهر خدا )
)2فارابی ( مدینه عاقله ) ، سهروردی ( شهر اشراق ) ، ملاصدرا ( شهر متعالی ) ، کانت ( شهر عقل )
)3لکوربوزیه ( شهر ناپیدا ) ، مارکس ( بی نام شهر ) ، گیدیون ( شهر فضایی ) ، افلاطون ( شهر جمهوری )
)4سهروردی ( شهر خالده ) ، حاجی سبزواری ( هیچستان ) ، لینچ ( شهر خوب ) ، سنت آگوستین ( یوتوپیا) -258کدام گزینه دربردارنده مجموعه کاملتری برای تحلیل فضای شهری است ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )90
)1تحلیل هویتی ، تحلیل خاطره های جمعی ، تحلیل آیینی ، تحلیل بومی ، تحلیل جامع ، تحلیل رفتاری
)2تحلیل جامع ، تحلیل تفصیلی ، تحلیل ترکیبی ، تحلیل زیبایی شناسانه ، تحلیل رفتاری ، تحلیل روانشناسانه
)3تحلیل زیبایی شناسانه ، تحلیل رفتاری ، تحلیل عملکردی ، تحلیل تاریخی ، تحلیل کالبدی ، تحلیل زیست شناسانه
)4تحلیل معمارانه ، تحلیل ترافیکی ، تحلیل تفصیلی ، تحلیل اجتماعی ، تحلیل زیست محیطی ، تحلیل رفتاری
 -259یک محیط یا فضای شهری پاسخده بایستی به کدام گروه نیازهای شهروندان پاسخگو باشد ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )90
)1نیازهای روحی ، نیاز های فیزیولوژیک ، نیاز های امنیتی
)2نیازهای اقتصادی ، نیازهای تفریحی ، نیازهای فردی
)3نیازها فردی ، نیاز های جمعی ، نیازهای منطقی
)4نیازهای روحی ( معنوی ) ، نیازهای روانی ( نفسانی ) ، نیازهای فیزیولوژیک ( جسمانی )
 -260کدام مجموعه معیار ها برای ارزیابی فضای شهری کاملتر هستند ؟(آزاد برنامه ریزی شهری – )90
)1تعادل ، تقارن ، هماهنگی ، معنویت ، آسایش ، مبلمان شهری ، مصالح مدرن ، شباهت به فضای شهری کشور های توسعه یافته
)2حس مکان ، تعادل ، توازن ، هویت ، معنویت ، آسایش ، امنیت ، طراوت و تازگی ، سرزندگی ، خاطره انگیزی ، تذکر دهی
)3ندرن بودن ، توزان ، هماهنگی ، شباهت به فضای شهری تاریخی ، تذکر دهی ، ایمان ، خاطره انگیزی ، تنوع ، ایستایی
)4نوگرایی ، استفاده از تکنولوژی مدرن ، حرکت آسان پیاده ، محدودیت حرکت خودرو ، توزان ، تنوع ، استفاده از عناصر تاریخی ، مصالح بومی
 -261شاه عباس میدان نقش جهان را در چه محلی بنا کرد ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )90
)1روی محله قدیمی یهودیه
)2در محل باستاتی جی
)3در محل باغی در سمت جنوب شهر قدیم به نام نقش جهان
)4روی میدان وروردی اصلی شهر که از زمان سلاجقه مخروبه و متروکه مانده بود
 -262علت اصلی مشکلات شهرسازی و شهرهای معاصر کدام اند ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )90
)1گسترش ماشینیزم ، عدم مشاکرت در ساخت شهر ، منطقه بندی
)2طرح های جامع شهری ، عوامل اجرایی ، تشکیلات حرفه ای
)3بی تئجهی به پیاده ها ، دسترسی نامناسب ، طولانی شدن فرایند تصمیم گیری
)4فقدان مبانی نظری مستقل ، تقلید از الگو های بیگانه ، عدم هماهنگی تشکیلات اجرایی و مدیریتی -263از کدام یک از مجموعه آیات قرآنی می توان اصول و معیارهای را برای ایجاد شهر مطلوب استنتاج کرد ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری
)90 –
)1آیات مربوط به دعاهای حضرت ابراهیم ( ع ) برای سرزمینی که در آن کعبه را تجدید بنا کرد
)2قسم های خداوند در مورد مکه مکرمه
)3آیاتی که به مدینه النبی ( ص ) اشاره دارد
)4آیاتی که به بیان ویژگی های شهرهای دوران حضرت سلیمان ( سباء) می پردازد
 -264مراحل فرایند طراحی شهری جامع گرا به ترتیب عبارتند از : (آزاد برنامه ریزی شهری – )90
)1مطالعه وضع موجود ، مطالعات جمعیتی ، مطالعات اجتماعی ، تعیین نیازها ، شناسایی منابع و امکانات ، ارائه راه حل های مختلف ، انتخاب
بهترین راه حل ، ارائه طرح
)2شناسایی معیارها ، مطالعات انسان شناسی ، تدوین اهداف ، ارائه آلترناتیو های طرح ، مطالعات تطبیقی ، انتخب بهترین راه حل
)3جمع آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تدوین اهداف ، تدوین راه حل های کلی ، تکمیل راه حل ها ، ارزیابی راه حل ها ، تبدیل راه حل
ها به سیاست ، طرح ها ، دستورالعمل ها و برنامه های اجرایی
)4تعیین سیاست ها ، تعیین معیار ها ، تعیین ضوابط ، ارزیابی وضع موجود ، شناسایی راه های اصلاح وضع موجود ، شناخت تهدید ها و فرصت ها ،
تهییه طرح های اجرایی و تفصیلی
 -265مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کدام شهرها جزء شهرهای فرهنگی تاریخی هستند ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری

 

کارشناس امور شوراها و شهرداری ها در استخدامی 1399
جمعه, ۱۱ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۳ ب.ظ
منابع کارشناس امور شوراها و شهرداری ها جامع ترین و دقیق ترین منابع منتشر شده تا کنون در رابطه به عنوان شغلی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها است. این عنوان شغلی در بخشداری ها و فرمانداری ها مشغول بکار می شوند. اغلب داوطلبان این شغل، در رشته های: عمران، معماری، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، آبادانی روستاها، جغرافیا، مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت امور شهری می باشد. این پکیج حاوی کتاب، جزوات، نمونه سوال با پاسخ تشریحی و تستی، سوالات عمومی سال های قبل، 4 آزمون خودآزما (شبیه ساز) و فلش کارت است.

.

.
دانلود و مشاهده جزئیات بیشتر پکیج
برای دانلود و مشاهده مشخصات پکیج منابع بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود منابع کارشناس امور شوراها و شهرداری ها

.

کارشناس امور شوراها و شهرداری ها چیست؟
این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم در خصوص الف) امور مربوط به تعامل مستمر با شوراها در جهت بررسی و شناخت نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی و برطرف نمودن آن‌ها، نیازسنجی آموزشی شوراهاو هیئت‌های حل اختلاف و ارائه برنامه‌های آموزشی بر اساس مأموریت‌های مصوب و نیز انجام سایر امور مربوط به شوراهای شهر و روستا و ب) امور مرتبط با تعیین شرایط قیمت ممیزی مناطق و مستحدثات شهرها، منابع درآمد شهرداری‌ها، تنظیم تعرفه و برقراری عوارض مناطق گوناگون و ایجاد و تقویت اتحادیه‌های مرتبط با امور شهری در جهت بهبود وضعیت خدمت‌رسانی شهرداری‌ها می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

پکیج منابع آزمون کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
منابع خوب همیشه یکی از تعیین کننده ترین موارد در قبولی آزمون هاست. به قطع یقین یک داوطلب برای ادامه مسیر تنها با داشتن یک منابع خوب می تواند به رقابت بپردازد.

اکنون ما پکیج جامعی از آزمون این عنوان شغلی را تهیه کردیم.

این پکیج حاوی موارد زیر برای هر درس است:

1- کتاب

2- جزوه

3- نکات خلاصه و مفید

4- نمونه سوال با پاسخ تشریحی و تستی

5- فایل هدیه (سوالات دروس عمومی با پاسخ تشریحی)

ویژگی مهم پکیج

با توجه به فرصت کم باقی مانده تا آزمون و فقدان وقت برای مطالع همه منابع ما در این پکیج از ویژگی اولویت بندی استفاده کردیم تا داوطلب بتواند تشخیص بدهد کدام کتاب را ابتدا بخواند و کدام یک را در آخر و در صورت وجود زمان بخواند.

.
دانلود و مشاهده جزئیات بیشتر پکیج
برای دانلود و مشاهده مشخصات پکیج منابع بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود منابع کارشناس امور شوراها و شهرداری ها

 

 


)90 –
)1شیراز ، کرمان ، زابل ، مشهد ، اصفهان ، ری )2یزد ، اصفهان ، قم ، شهر سوخته ، بم ، همدان
)3شیراز ، تبریز ، کرمان ، یزد ، اصفهان ، همدان )4مشهد ، قم ، شهرسوخته ، اصفهان ، شیراز ، شوشتر
 -266کدام گزینه را در مورد مجموعه قلمرو های اصلی یک شهر صحیح می دانید ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )90
-1)1قلمرو فکری ( جهان بینی ) -2قلمرو ارتباطی ( اخلاق ، رفتار و قوانین ) -3قلمرو عینی ( کالبد )
 -1)2قلمرو تجاری  -2قلمرو آموزشی-3قلمرو اشتغال
-1)3قلمرو عمومی -2قلمرو خصوصی  -3قلمرو نیمه خصوصی نیمه عمومی
-1)4قلمرو ارتباطی-2قلمرو رسانه ای-3قلمرو عینی
 -267کدام یک از مجموعه های زیر فهرست کاملتری از فضاهای شهری را ارئه می کنند ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )90
)1میادین ، مساجد ، باغ ها ، مراکز محلات ، مراکز تفریحی و ورزشی
)2زمین های ساخته نشده ، حیاط های فضاهای عمومی ، پارک های جنگلی داخل شهرها ، خیابان ها
)3پیاده رو ها ، فضاهای چند منظوره ، فرهنگسرا ها ، تالارهای شهر ، ورزشگاه ها
)4میادین ، خیابان ها ، صحن مساجد ، بازارها ، پارک ها ، تکایا ، حسینیه ها -268برای رفع بحران های شهری ( با استفاده از طبیعت ) کدام مجموعه سیاست ها ترجیح دارند ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )90
)1عدم اختلال در جریان هوا ، نیالودن آبهای زیرزمینی ، مکان یابی صحیح ، بوم گرایی ، مطالعات بارندگی ، مطالعه گیاهان خزان دار و بی خزان ،
دفع آبهای سطحی ، طراحی شبکه فاضلاب
)2استفاده از عناصر طبیعی ، پیشگیری از خدشه به فرایند ها و اکوسیستم های طبیعی ، عدم اختلال در جریان هوا ، عدم آلودگی و تخریب محیط ،
مکان یابی صحیح ، استفاده از مصالح مناسب
)3مطالعه سرعت باد ، پیشگیری از آلودگی خاک ، توجه به حفظ خاک های نباتی ، توجه به موضوعات آبخیز داری ، آبیاری قطره ای ، مکان یابی
صحیح ، استفاده از مصالح مناسب
)4پیشگیری از خدشه به فرایند ها و اکوسیستم های طبیعی ، عدم آلودگی محیط زیست ، پیشگیری از تخریب محیط زیست ، توجه به تبصره ، 19
جامع نگری ، مطالعات نزولات جوی ، توجه به تغییرات دما
 -269دسته بندی عناصر شهری به ثابت ، نیمه ثابت و متحرک مربوط به کدام اندیشمند است ؟(آزاد طراحی شهری – )90
)1لینچ )2کالن )3راپاپورت )4راب کریر
 -270بادگیر در کدام مناطق جغرافیایی شهرهای ایران دیده میشود ؟ (آزاد طراحی شهری – )90
)1کویری )2گرم )3خشک و سرد )4مرطوب
 -271تفاوت بین شاخص ، پارامتر ، سنجه و استاندارد چیست ؟ (آزاد طراحی شهری – )90
)1استاندارد نماینده وضعیت ایده آل و شاخص و پارامتر و سنجه نماینده واقعیت است
)2شاخص و پارامتر و سنجه اجزا مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست است
)3تمامی موارد مذکور ارزشی برابر دارند
)4استاندارد معیار کیفیت محیط است و پارامتر و سنجه نشان دهنده و شاخص محیط است
 -272منحنی میزان عبارت است از : (آزاد طراحی شهری – )90
)1منحنی موازی خطوط ساحل دریای آزاد
)2خطی که در نقشه معرف شیب جاده است
)3یک منحنی که میزان افزایش ارتفاع از سطح دریا را نشان میدهد
)4خطی که نقاط واقع برآن دارای ارتفاع ثابت از سطح دریای آزاد هستند .
 -273نظریه تکامل تدریحی شهرها توسط کدام متفکر ارائه شد ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )91
)1گوردن کالن )2پاتریک گدس )3زیگفرید گیدئن )4کوین لینچ
 -274محل ایجاد پارک های فن آوری در شهر ، در کدام مکان مناسب تر است ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )91
)1حریم شهر )2منطقه گذار )3بخش مرکزی شهر )4داخل محدوده قانونی شهر
 -275نظریه « وحدت شهر و محیط طبیعی » از طرح چه کسی مطرح شده است ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )91
)1پاتریک گدس )2لوئیس مامفورد )3گوردن کالن )4کوین لینچ -276برنامه ریزی شهری یک ..... است (آزاد برنامه ریزی شهری – )91
)1حرفه میان رشته ای )2دانش صرفا نظری )3رشته علمی )4دانش تخصصی
 -277نقشه قابلیت ( تیپ ) اراضی که برای کل کشور تهییه شده است در چه مقیاسی و توسط چه دستگاهی تهییه شده است ؟ (آزاد
برنامه ریزی شهری – )91
 – 1250000)1وزارت جهاد کشاورزی  – 1100000)2وزارت مسکن و شهرسازی
 – 125000)3سازمان نقشه برداری  – 1250000)4مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 -278واضع نظریه « باغ شهر » کیست ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )91
)1لینچ )2گدس )3هاوارد )4داوینچی
 -279عامل اصلی رشد سریع کلان شهرها در کشور های در حال توسعه چیست ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )91
)1رشد طبیعی جمعیت )2فقدان برنامه های صحیح منطقه ای و آمایشی
)3عدم وجود شهرهای کوچک )4تاخیر در صنعتی شدن کشور
 -280عقاید و نظریات « والتر کریستالر » جغرافی دان آلمانی در کدام عرصه از فعالیت های برنامه ریزی موثر است ؟ (آزاد برنامه ریزی
شهری – )91
)1برنامه ریزی شهری )2برنامه ریزی منطقه ای )3برنامه ریزی محیطی )4برنامه ریزی ملی
 -281گرایش اصلی در برنامه ریزی منطقه ای چیست ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )91
)1توسعه اقتصادی )2توسعه اجتماعی )3توسعه فرهنگی )4توسعه فیزیکی
 C.B.D -282چیست ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )91
)1منطقه مرکزی شهر )2مرکز ثقل شهر )3منطقه گذار )4مرکز تجاری شهر
 -283بر اساس نظریه « تکامل تدریجی شهرها » آخرین مرحله تکامل شهرها کدام است ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )91
)1مادر شهر )2کلان شهر )3تباه شهر )4مرده شهر
 -284منطقه وسیعی که بیش از ده میلیون نفر جمعیت داشته باشد و دارای بیش از یک مادر شهر باشد چه نام دارد ؟ (آزاد برنامه ریزی
شهری – )91
)1حوزه مادر شهری )2مگاپلیس )3متروپلتین )4شهرک
 -285کدام یک از موارد ذیل جزء منابع حقوق موضوعه نیست ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )91
)1ضوابط و مقررات )2قانون )3عرف و عادت )4رویه قضایی
 -286روز  17آبان ( هشتم نوامبر ) هر سال یاد آور گرامی داشت چه موضوعی است ؟ (آزاد برنامه ریزی شهری – )91
)1روز جهانی محیط زیست )2روز جهانی برنامه ریزی شهری
)3روز جهانی شهرساز )4روز جهانی برنامه ریزی منطقه ای -287اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور در کدام شهر ساخته شده است ؟ (آزاد طراحی شهری – )92
)1آبادان )2طبس )3مشکین شهر )4بوشهر
 -288زلزله منجیل و بم به ترتیب در چه سال هایی اتفاق افتاده اند ؟(آزاد طراحی شهری – )92
85-75)4 84-72)3 82-69)2 81-67)1
 -289کتاب شهر اکولوژیک نوشته کدام اندیشمند است ؟(آزاد طراحی شهری – )92
)1سیمین داوودی )2علی مدنی پور )3منوچهر مزینی )4محسن مصطفوی
 -290کدام همایش طبق برنامه در اردیبهشت  1392برگزار می گردد ؟(آزاد طراحی شهری – )92
)1زندگی پیاده در شهر )2منظر شهری )3فضاهای عمومی شهری پایدار )4شهرهای جدید
 -291مسجد و مدرسه آقا بزرگ در کدام شهر کشور قرار دارد ؟ (آزاد طراحی شهری – )92
)1یزد )2کرمان )3زنجان )4کاشان
 -292اولین منطقه آزاد تجاری – صنعتی در کجا و در چه سالی رسما تاسیس شد ؟(سراسری کارشناسی ارشد جغرافیا – )87
1375 – )قشم4 1372 – )کیش3 1368 – )کیش2 1351 – )چابهار1
-293یکی از بارزترین نمود های فیزیکی و فضایی مهاجرت (به خصوص مهاجرت از روستا به شهر ) در ایران چیست ؟ (سراسری
کارشناسی ارشد جغرافیا – )96
)1حاشیه نشینی یا زاغه نشینی )2بافت های فرسوده
)3نوشهرهای اولیه )4روستاهای دگرگون شده پیرامون شهرها
 -294کدام یک از شهرهای بزرگ ایران به وسیله دو گسل شرقی – غربی طولانی در محور های حساس جنوب و شمال شهر تهدید
می شود ؟ (نظام مهندسی – )84
)1تبریز )2اهواز )3اصفهان )4تهران
 -295اگر اختلاف ارتفاع زمین در دو نقطه از یک شهر  20متر و فاصله بین آنها 250متر باشد ، شیب عمومی بین آنها چند درصد
است ؟ (نظام مهندسی – )87
2.5%)4 20%)3 8%)2 5%)1
 -296چنانچه فاصله افقی دو نقطه بر روی زمین  250متر و فاصله افقی عمان دو نقطه بر روی نقشه  5سانتیمتر باشد ، مقیاس نقشه
در کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟ (نظام مهندسی – )87
)1مقیاس )2 1/5000مقیاس 1/50
1/2500 )مقیاس4 1/500 )مقیاس3 -297در صورتی که اختلاف ارتفاع عمودی دو  150متر و فاصله افق آنها  300متر باشد ، زوایه شیب بر حسب درصد چقدر است
؟(نظام مهندسی – )87
)1تقریبا برابر )2 %-5تقریبا برابر %+5
)3تقریبا برابر )4 %-0.05تقریبا برابر %+0.5
 -298حداقل ابعاد قابل قبول مقطع تونل مشترک تاسیسات شهری چقدر است ؟ (نظام مهندسی – )89
 180*180)1سانتیمتر 150*150)2سانتیمتر
 160*160)3سانتیمتر 200*200)4سانیمتر
 -299کدام تعبیر در مورد زمینه گرائی در شهرسازی صحیح تر و کامل تر است ؟ (نظام مهندسی – )93
)1توجه به زمینه اجتماعی و اقتصادی ساکنان در شکل دهی به شهر آینده
)2توجه به زمین و توپوگرافی آن در مداخلات آتی در شهر
)3توجه به نمای ساختمان های مجاور در طراحی سیما و منظر شهری
)4توجه به اصول موجود در زمینه های کالبدی ، محیطی ، فرهنگی ، اجتماعی و ....در مداخلات آتی در شهر
 -300کاربری شناور به چه معناست ؟(نظام مهندسی – )94
)1کاربری های غیر ثابت و متغیر )2کاربری های غیر قابل تغییر و ثابت
)3کاربری های ذخیره )4کاربری های خارج از شمول ضوابط و مقررات
 -301کدامیک از موارد زیر جزء خطرات و لطمات مستقیم مشمول ساخت بناهای بلند دارای زیرزمین های عمیق ( 60تا70مترعمق)در
بافت های شهری است ؟(نظام مهندسی – )94
)1تشدید آلودگی آبهای زیرزمینی و تداخل آن در آب شرب شهری
)2قطع مسیر قنوات و پایین رفتن تراز آب های زیر زمینی و احتمال خشک شدن پوشش گیاهی اراضی مجاور
)3تشدید آلودگی هوای محله
)4قطع لوله های آب رسانی و فاضلاب در محله
 -302در اهداف و انتظارت عملکردی الزامات عمومی ساختمان ، یکی از اصول ریشه دار معماری اسلامی – ایرانی که در طراحی و
ساخت بناها باید مورد توجه جدی قرار گیرد ، اصل درونگرایی است . کدام یک از گزینه های زیر تعریف کامل و صحیح آن می باشد ؟
(نظام مهندسی – )94
 «)1درونگرایی » که به مفهوم حفظ حریم هاست و بیش از اصول دیگر تاثیرات مذهب را نمایان می کند
 «)2درونگرایی » به مفهوم پیروی از نظام ابعادی معین به نحوی تولید انبوه و حرفه ای را ممکن می سازد
 «)3درونگرایی» که به مفهوم در نظر گرفتن حریم ها است و کمتر از اصول دیگر تاثیر گذار است
 «)4درونگرایی » در مقابل برونگرایی است و حاکی از عدم توجه به نماهای بیرونی است -303اصطلاح  Urban Resilienceدر زبان انگلیسی ، در ادبیات شهرسازی ما به چه معناست ؟ (نظام مهندسی – )94
)1تاب آوری شهری )2بهسازی شهری
)3سامان دهی شهری )4آماده سازی اراضی شهری
 -304در یک پلان ، ابعاد زمین مورد نظر  3 * 2سانتیمتر است که مساحت آن بر روی نقشه  6سانتیمتر مربع خواهد بود ، چنانچه
مقیاس نقشه  1:4000باشد ،مساحت واقعی این قطعه در روی زمین چند متر مربع خواهد بود ؟ ( کاردانی فنی ساختمان – ) 87
24000)4 240)3 2400)2 24)1
-305بافت های شهری که بدون مجوز و برنامه ریزی توسعه یافته و عمدتا مهاجرین روستایی و محرومین شهری را در خود جای
میدهند چه نامیده می شوند ؟ ( کاردانی فنی ساختمان – ) 89
)1بافت حاشیه ای )2بافت فرسوده )3سکونتگاه های غیر رسمی )4سکونتگاه های حاشیه ای و فرسوده
 -306مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار چند سال است ؟ ( کاردانی فنی ساختمان – ) 89
 5)1سال  4)2سال  3)3سال  6)4سال
-307تفاوت اصلی بین بافت فرسوده شهری و بافت تاریخی شهر چیست ؟( کاردانی فنی ساختمان – ) 89
)1قدمت در شکل گیری بافت های تاریخی و حضور میراث فرهنگی و خاطرات جمعی ساکنین گذشته و معماری غنی با فرهنگ بومی عامل تفکیک
است
)2وجود ساختمان های خشتی و گلی در بافت های تاریخی و ساختمان های با مصالح نامرغوب جدید در بافت های فرسوده عامل تفکیک است
)3قرار گیری بافت های تاریخی در مراکز شهری و قرار گیری بافت های فرسوده در حاشیه شهر عامل تفکیک است
)4تفاوت عمده ای ندارند
-308طبق قوانین ایران ، چنانچه شخص یا اشخاصی زمینی را که مالکیت آن در اختیار دیگری است ، مورد استفاده قرار داده و بدون
رضایت مالک تصرف کنند ، این تصرف چه نامیده می شود ؟ ( کاردانی فنی ساختمان – ) 90
)1انتفاعی )2ارتفاقی )3عدوانی )4مفروزه
-309تعریف نوسازی بافت های فرسوده کدامیک از تعاریف زیر است ؟ ( کاردانی فنی ساختمان – ) 90
)1ارتقا کیفیت زندگی از نظر زیست محیطی فرهنگی و روانی
)2مقاوم سازی و تجدید بنای بافت های فرسوده و ایجاد بافت های جدید و مناسب
)3جلوگیری از انحطاط ارزش های کالبدی – اقتصادی – اجتماعی
)4تعمیر و نگهداری و مرمت بافت های فرسوده
-310اگر اختلاف ارتفاع زمین در دو نقطه از یک شهر  10متر و فاصله بین آنها  500متر باشد ، شیب عمومی آنها چند درصد است ؟ (
کاردانی فنی ساختمان – ) 92
% 10)4 % 2)3 % 8)2 % 6)1-311علیرغم فشار ها و اعتراضاتی که مطرح می شود ، سیاست افزایش تراکم ساختمانی در شهرها و بلند مرتبه سازی در شهرهای
بزرگ ایران با چه انگیزه اصلی تاکنون ادامه یافته است ؟ ( کاردانی فنی ساختمان – ) 93
)1ناموفق بودن بهسازی بافت های فرسوده شهری
)2ناموفق بودن جذب جمعیت در شهرهای جدید اطراف کلان شهرها
)3ناموفق بودن سیاست خودکفایی مالی شهرداری ها
)4ناموفق بودن سیاست توسعه افقی محلات شهری
-312حدود  20قطعه زمین مسکونی ، هر یک با طول  25متر و عرض  16متر وجود دارد . چنانچه قطعه زمین به صورت طولی و در
دوردیف کنار هم قرار گیرد ، عرض و طول بلوک به ترتیب چه اندازه خواهد بود ؟ ( کاردانی فنی ساختمان – ) 94
 16)1متر –  500متر  32)2متر –  250متر
 50)3متر –  160متر  25)4متر –  320متر
-313چنانچه فاصله دو شهر  Aو  Bدر روی نقشه ای به مقیاس  1:1.000.000برابر  32/5سانتی متر باشد ، مطلوب است فاصله دو شهر
مزبور روی زمین ؟ ( کاردانی فنی ساختمان – ) 94
 3/25)1کیلومتر  32/5)2کیلومتر  325)3کیلومتر  3250)4کیلومتر
-314رویکرد فعلی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری در ساماندهی بافت های شهری کدام است ؟ ( کاردانی فنی ساختمان
) 94 –
)1بازآفرینی شهری )2تخریب و نوسازی بافت های شهری
)3تخریب و تجمیع پلاک ها در بافت های فرسوده )4حفاظت و مراقبت از بافت های شهری
-315احداث بزرگراه های چند طبقه و عریض ( در بیشتر شهرها ) چه تاثیری بر جریان آمد و شد سواره دارد ؟ ( کاردانی فنی ساختمان
) 94 –
)1حل مشکل ترافیک و راحتی حمل و نقل )2افزایش عرصه و تشدید تقاضای حمل و نقل سواره شخصی
)3افزایش پیاده مداری در محلات شهر )4توسعه شبکه های حمل و نقل عمومی
-316کدامیک از تعاریف زیر اصطلاح « پس ماندگی بخش مسکن » را توضیح می دهد ؟ ( نظام مهندسی – ) 95
)1دخالت دولت در امر مسکن باعث جبران عقب ماندگی بخش خصوصی در تولید مسکن می شود
)2بخش مسکن همواره نسبت به سایر بخش های اقتصاد چون صنعت و خدمات عقب مانده تر است
)3کاهش فعالیت های بخش مسکن بر آهنگ رشد اقتصادی تاثیر گذار است
)4بخش مسکن اغلب قسمتی از عوامل تولید را دریافت می کند که مورد استفاده بخش های دیگر ( صنعت و خدمات ) قرار نگرفته اند-317نقشه ای از یک منطقه بدون مقیاس در دست است و نقشه دیگری از همان منطقه موجود است که دارای مقیاس  1:50.000است .
در صورتی که فاصله دو عارضه مشخص در نقشه بدون مقیاس  7سانتی متر و فاصله همان دو عارضه بر روی نقشه با مقیاس معلوم
 3/5سانتی متر اندازه گیری شده باشد ، مقیاس نقشه مجهول چقدر است ؟ ( نظام مهندسی – ) 95
1:250000)4 1:75000)3 1:25000)2 1:2500)1
-318ایده کلی در طرح اصلاح مجدد زمین ( ) Land Readjustmentبر کدامیک از پایه های زیر استوار است ؟ ( نظام مهندسی – 95
)1تملک زمین توسط دولت یا شهرداری
)2تغییر چیدمان قطعات در محدوده مورد نظر
)3افزایش تراکم ساختمانی و جمعیتی
)4عدم تثبیت کاربری اراضی شهری

 

 

سوالات استخدامی شهرداری (دانلود رایگان سوالات تخصصی ۱۴۰۰)

سوالات استخدامی شهرداری را می توانید در این قسمت از مطالب و سوالات استخدامی ادارات دولتی دانلود نمائید.در این بخش به دانلود سوالات تخصصی خواهیم پرداخت و مهم ترین منابع شهرداری ها را برایتان جهت استفاده قرار خواهیم داد.

 

پکیج منابع تخصصی آزمون استخدامی کارشناس توسعه و عمران امور ...

پکیج منابع تخصصی آزمون استخدامی کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی ۱۳۹۹ از وبسایت فروش فایل مهندسان جوان ایرانی برای مطالعه بهتر و آمادگی مناسبتر دانشجویان فنی و مهندسی کشور با توجه به درخواست های مکرر دوستان ...

 

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری + دانلود رایگان ...

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری + دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی استخدامی شهرداری ، اساس نامه شهرداری ، جزوه اطلاعات سیاسی ،اجتماعی وحقوقی و..

 

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها

بسیاری از داوطلبان آزمون استخدامی شهرداریها در تماسهای مکرر خواستار سوالات سال گذشته سازمان بودند که در دیماه برگزار گردید.

 

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی - «ای ...

در این صفحه سعی شده است تمام اصل سوالات تخصصی ارسالی کاربران گردآوری شده و به مرور نیز به این لیست اضافه خواهد شد.

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها سال 1399. بهترین منابع برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . این جزوه ها از منابع مختلف جمع آوری شده و منابع مناسبی برای آزمون استخدامی هستند. شامل 50 جزوه

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها سال 1399 . بهترین منابع برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . این جزوه ها از منابع مختلف جمع آوری شده و منابع مناسبی برای آزمون استخدامی هستند. شامل 50 جزوه ...

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها سال ۱۳۹۹ . بهترین منابع برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . این جزوه ها از منابع مختلف جمع آوری شده و منابع مناسبی برای آزمون استخدامی هستند. شامل ۵۰ ...

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها کارشناس امور شوراها و شهرداری ها منابع استخدامی ۹۹ منابع شغل کارشناس امور شوراها و ...

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها کارشناس امور شوراها و شهرداری ها منابع استخدامی 99 منابع شغل کارشناس امور شوراها و ...

 

نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها (کامل ترین مجموعه)

کاملترین مجموعه. جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سئوالات آزمون استخدامی شهرداری ها ما مجموعه ای از بهترین منابع مطالعاتی موجود را گردآوری نموده ایم.. این بسته شامل جزوات توضیحی-آموزشی همراه با ...

 

اعضا | وب سایت استخدام شو

سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها + منابع تخصصی . 11,900 تومان. 780 سوالات استخدامی هنرآموز حسابداری 1400 آموزش و پرورش تخصصی. 5.00 out of 5. 11,900 تومان. مهمترین سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم + جزوه. 7,900 تومان. 785 ...

 

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها با پاسخنامه ...

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری های کشور در سال 1394 دانلود رایگان سوالات عمومی استخدامی شهرداری : سوالات استخدامی ویژه آزمونهای شهرداری ها به همراه ...

 

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها ...

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند. اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.

 

منابع آزمون استخدامی شهرداری رشته معماری | ویکی پاوه

پکیج منابع تخصصی آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها ۱۳۹۹ از وبسایت فروش فایل مهندسان جوان ایرانی برای مطالعه بهتر و آمادگی مناسبتر دانشجویان فنی و مهندسی کشور با توجه به ...

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها کارشناس امور شوراها و شهرداری ها منابع استخدامی 99 منابع شغل کارشناس امور شوراها و ...

 

منابع آزمون استخدامی شهرداری رشته معماری | ویکی پاوه

پکیج منابع تخصصی آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها ۱۳۹۹ از وبسایت فروش فایل مهندسان جوان ایرانی برای مطالعه بهتر و آمادگی مناسبتر دانشجویان فنی و مهندسی کشور با توجه به ...

 

دانلود اصل سوالات استخدامی (سوالات رایگان تخصصی و عمومی ...

دانلود اصل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانکها، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی به همراه اصل سوالات رایگان آزمونهای استخدامی 10 سال اخیر

 

دانلود سوالات استخدامی | نمونه سوالات استخدامی تخصصی ...

نمونه سوالات استخدامی تخصصی کارشناس روابط کار کد ۱۲۴۵ نمونه سوالات استخدامی تخصصی آزمون فراگیر کارشناس روابط کار ///// مواد تخصصی آزمون کارشناس روابط کار کد ۱۲۴۵ شامل : روابط صنعتی/کار *حقوق کار*جامعه شناسی و روانشناسی ...

 

...شب های روشن...

سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها سال 1399. سلام دوستان، من خودم امسال آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها رو میدم. این جزوه ها رو از جاهای مختلف جمع آوری کردم و چون ...

 

درباره ما :: معمار طلایی

کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی - منابع استخدامی; کارشناس امور شوراها و شهرداری ها در استخدامی 1399; آبجکت سه بعدی اتوکد : معرفی یک پکیج فوق العاده; ضوابط و مقررات طراحی و ترسیم مقاطع

 

سوالات استخدامی ۹۶ کارشناس برنامه ریزی امور اداری و ...

سوالات استخدامی ۹۶ کارشناس برنامه ریزی امور اداری و استخدامی کشور کد شغل 3329 سوالات مواد آزمون تخصصی نمونه سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت( ۱۲۰ سوال همراه با پاسخنامه)...

 

| مهندسان جوان ایرانی | – Telegram

🍢 زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند 🍡 شما فرصتی برای بودن دارید، پس ساکت ننشینید. 🍢 بگذارید همه بدانند که شما با تمام توانایی ها و کاستی ها شاهکار زندگی خودتانید 🍡 کافی است لحظات گذشته را ...

 

| مهندسان جوان ایرانی | – Telegram

۲۰ - در کدام کشور برای اولین بار طرح های آمایشی به گونه ای که ما آن را امروز میشناسیم ، پیاده شده است؟

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها سال ۱۳۹۹ . بهترین منابع برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . این جزوه ها از منابع مختلف جمع آوری شده و منابع مناسبی برای آزمون استخدامی هستند. شامل ۵۰ ...

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها کارشناس امور شوراها و شهرداری ها منابع استخدامی ۹۹ منابع شغل کارشناس امور شوراها و ...

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها کارشناس امور شوراها و شهرداری ها منابع استخدامی 99 منابع شغل کارشناس امور شوراها و ...

 

منابع آزمون استخدامی شهرداری رشته معماری | ویکی پاوه

پکیج منابع تخصصی آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها ۱۳۹۹ از وبسایت فروش فایل مهندسان جوان ایرانی برای مطالعه بهتر و آمادگی مناسبتر دانشجویان فنی و مهندسی کشور با توجه به ...

 

دانلود اصل سوالات استخدامی (سوالات رایگان تخصصی و عمومی ...

دانلود اصل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانکها، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی به همراه اصل سوالات رایگان آزمونهای استخدامی 10 سال اخیر

 

سوالات استخدامی ۹۶ کارشناس برنامه ریزی امور اداری و ...

سوالات استخدامی ۹۶ کارشناس برنامه ریزی امور اداری و استخدامی کشور کد شغل 3329 سوالات مواد آزمون تخصصی نمونه سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت( ۱۲۰ سوال همراه با پاسخنامه)...

 

...شب های روشن...

سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها سال 1399. سلام دوستان، من خودم امسال آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها رو میدم. این جزوه ها رو از جاهای مختلف جمع آوری کردم و چون ...

 

| مهندسان جوان ایرانی | – Telegram

🍢 زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند 🍡 شما فرصتی برای بودن دارید، پس ساکت ننشینید. 🍢 بگذارید همه بدانند که شما با تمام توانایی ها و کاستی ها شاهکار زندگی خودتانید 🍡 کافی است لحظات گذشته را ...

 

دانلود سوالات استخدامی | نمونه سوالات استخدامی تخصصی ...

نمونه سوالات استخدامی تخصصی کارشناس روابط کار کد ۱۲۴۵ نمونه سوالات استخدامی تخصصی آزمون فراگیر کارشناس روابط کار ///// مواد تخصصی آزمون کارشناس روابط کار کد ۱۲۴۵ شامل : روابط صنعتی/کار *حقوق کار*جامعه شناسی و روانشناسی ...

 

درباره ما :: معمار طلایی

کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی - منابع استخدامی; کارشناس امور شوراها و شهرداری ها در استخدامی 1399; آبجکت سه بعدی اتوکد : معرفی یک پکیج فوق العاده; ضوابط و مقررات طراحی و ترسیم مقاطع

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها سال ۱۳۹۹ . بهترین منابع برای آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . این جزوه ها از منابع مختلف جمع آوری شده و منابع مناسبی برای آزمون استخدامی هستند. شامل ۵۰ ...

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها کارشناس امور شوراها و شهرداری ها منابع استخدامی ۹۹ منابع شغل کارشناس امور شوراها و ...

 

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و ...

نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها . نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها کارشناس امور شوراها و شهرداری ها منابع استخدامی 99 منابع شغل کارشناس امور شوراها و ...

 

منابع آزمون استخدامی شهرداری رشته معماری | ویکی پاوه

پکیج منابع تخصصی آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها ۱۳۹۹ از وبسایت فروش فایل مهندسان جوان ایرانی برای مطالعه بهتر و آمادگی مناسبتر دانشجویان فنی و مهندسی کشور با توجه به ...

 

دانلود اصل سوالات استخدامی (سوالات رایگان تخصصی و عمومی ...

دانلود اصل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانکها، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی به همراه اصل سوالات رایگان آزمونهای استخدامی 10 سال اخیر

 

سوالات استخدامی ۹۶ کارشناس برنامه ریزی امور اداری و ...

سوالات استخدامی ۹۶ کارشناس برنامه ریزی امور اداری و استخدامی کشور کد شغل 3329 سوالات مواد آزمون تخصصی نمونه سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت( ۱۲۰ سوال همراه با پاسخنامه)...

 

...شب های روشن...

سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها سال 1399. سلام دوستان، من خودم امسال آزمون استخدامی کارشناس شوراها و شهرداری ها رو میدم. این جزوه ها رو از جاهای مختلف جمع آوری کردم و چون ...

 

| مهندسان جوان ایرانی | – Telegram

🍢 زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند 🍡 شما فرصتی برای بودن دارید، پس ساکت ننشینید. 🍢 بگذارید همه بدانند که شما با تمام توانایی ها و کاستی ها شاهکار زندگی خودتانید 🍡 کافی است لحظات گذشته را ...

 

دانلود سوالات استخدامی | نمونه سوالات استخدامی تخصصی ...

نمونه سوالات استخدامی تخصصی کارشناس روابط کار کد ۱۲۴۵ نمونه سوالات استخدامی تخصصی آزمون فراگیر کارشناس روابط کار ///// مواد تخصصی آزمون کارشناس روابط کار کد ۱۲۴۵ شامل : روابط صنعتی/کار *حقوق کار*جامعه شناسی و روانشناسی ...

 

درباره ما :: معمار طلایی

کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی - منابع استخدامی; کارشناس امور شوراها و شهرداری ها در استخدامی 1399; آبجکت سه بعدی اتوکد : معرفی یک پکیج فوق العاده; ضوابط و مقررات طراحی و ترسیم مقاطع

 

۰ ۰ ۱ دیدگاه

دیدگاه‌ها (۱)

دانش آموزان و دانشجویان عزیز می توانند برای دریافت آخرین سوالات مقاطع مختلف و نیز اخذ راهنمایی و آموزش دروس با دبیران و اساتید ما در آموزشگاه تدریس خصوصی صائب تماس بگیرند


ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

کلمات کلیدی
آخرین مطلب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
پیوندهای روزانه
پیوندها
بایگانی