کتاب تست مهارت های هفتگانه icdl

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 


معرفی و دانلود کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه‌ای رایانه کار ICDLhttps://www.ketabrah.ir › ... › آفیس
کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه‌ای رایانه کار ICDL، تالیف محترم غلامی و مریم غلامی، شامل تست‌های کاربردی جهت قبولی در آزمون‌های مهارت هفت گانه‌ (ICDL) در ...
موضوع کتاب: کتاب‌های آموزش آفیس
فرمت کتاب: EPUB

-50کدام تابع زیر برای محاسبه میانگین بکار می رود ؟
IF ( دAVERAGE ( * جMAX ( بSUM (الف
 -51برای تغییر نام صفحه کاری.................
*الف(بر روی نام صفحه کاری کلیک راست نموده و گزینه renameرا کلیک می کنیم.
ب(بعد از انتخاب صفحه کاری از سر برگ  viewگزینه  renameرا کلیک می کنیم.
ج(بعد از انتخاب صفحه کاری از سر برگ  homeگزینه renameرا کلیک می کنیم. د(الف و ب
 -52اسامی  work bookهای باز در کدام منو قرار دارد؟
home/zoom( بhome/editing(الف
view/mindow/switch windows( *دhome/window(ج
 -53برای اینکه نتوان محتوای خانه های )سل های( صفحه کاری را تغییر داد...............
الف(از کادر مکالمه ای  format cellsتب protectionرا فعال کرده و گزینه  lockedرا انتخاب می کنیم.
*ب(ابتدا مورد الف را انجام داده و سپس از سر برگ  reviewو گروه  changesبر روی  protect sheetکلیک کرده و کلمه رمز قرار می دهیم.
ج(از سر برگ  reviewو از گروه  changesدکمه  protectرا کلیک می کنیم. د(این عمل امکان پذیر نیست
 -54برای قالب بندی فهرست علایم نمودار،از سر برگ  layoutوگروه  current selectionاز لیست اجزا نمودار کدام را باید انتخاب کرد؟
series( دplot area( جlegend( *بchart area(الف
 -55برای رسم نمودار کلید میان بر کدام است؟
f11( *دf12( جf6( بf2(الف
 -56به سطر یا ستونی از داده ها در رسم نمودار چه چیزی گفته می شود؟
الف(نقطه رسم *ب(سری داده ها ج( areaد(surface
-57گزینه  Filterدر کدام سربرگ قرار دارد ؟
Formulas ( دReview ( جData ( *بView (الف
-58کدام تابع را می توان جایگزین فرمول ) sum(A1:B5)/count(A1:B5کرد ؟
AUTOSUM ( دROUND ( جAVERAGE ( * بAVERAGEA (الف
 -59برای انجام محاسبات مختلف بر روی رکوردهای مرتب شده یک لیست می توان از قابلیت ........... استفاده کرد .
Filter ( دSubtotal ( *جSort Filter ( بAutoFilter (الف
 -60برای مرتب کردن یک لیست ...........................
*الف( گزینه  SORTرا از منوی  DATAانتخاب می کنیم . ب( گزینه  FORMرا از منوی  DATAانتخاب می کنیم .
ج( گزینه  ARRANGEرا از منوی  DATAانتخاب می کنیم . د( گزینه  AUTOFILTERرا از منوی  DATAانتخاب می کنیم .
- 61برای تغییر زاویه مشاهده نمودار سه بعدی
*الف(از سر برگ  layoutو از گروه  back groundبر روی  3-d rotationکلیک می کنیم.
ب(از سر برگ  layoutو از گروه  labelsبر روی  chart titleکلیک می کنیم.
ج(از سر برگ  designو از گروه  typeبر روی  change chart typeکلیک می کنیم. د(هیچ کدام
 -62کدام تابع برای محاسبه میانگین داده های عددی یک محدوده از خانه ها بکار می رود؟
round( دaverage( *جcount( بsum(الف
 -63اگر خانه های c1=6، b1=alit، a1=5باشد حاصل تابع زیر کدام است؟ )SUM(A1:C1
0( د5ali6( ج11(# *بname?(الف
 -64اگر مقادیر خانه  b2=false ،a1=trueو c2=aliباشد.حاصل تابع زیر کدام است؟ )COUNT(A1C2آموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
الف( 2ب( 3ج(* 1د(0
 -65اگر  f3=4،a1=true، b1=khباشد حاصل تابع زیر کدام است؟ )SUM(A1:F3
الف( 5ب(صفر ج(* errorد(4
 -66اطلاعات مربوط به یک فرد مانند نام،نام خانوادگی و ........که منحصر به فرد است چه نامیده می شود؟
*الف( fieldب( listج(رکورد د(بانک اطلاعاتی
 -67برای محدود کردن مقادیر ورودی خانه از کدام دستور باید استفاده نمود؟
sudtotal( دsort( جfilter( بdata validation(*الف
 -68کدام دستور می تواند کار چندین تابع را انجام دهد؟
 د(هیچکدامsudtotal( *جaverage( بsum(الف
 -69اگر بخواهیم از یک لیست اسامی افرادی را که نام آنها با محمد شروع می شود را مشخص کنیم از کدام قابلیت اکسل باید استفاده نماییم؟
filter( *دform( جsudtotals( بsort(الف
 -70کلید میان بر برای چاپ کدام مورد می باشد؟
ctrl+m( دctrl+x( جctrl+l( بctrl+p(* الف
 – 71برای ادغام چند سلول کدام گزینه بکار میرود ؟
cells merge،center & merge  ، دکمهAlignment  ،گروهHome الف – سربرگ
cells merge،center & merge  ، دکمهTable  ، گروهinsert ب – سربرگ
ج _ سربرک  ، insertگروه  ، Linksدکمه  * Hyper Linkد – راست کلیک روی سلول ها ، انتخاب گزینه merge cell
 – 72از طریق کدام گزینه های زیر می توان برای سلول ها یادداشت قرار داد؟
review/comment/new comment – * الف
ب - راست کلیک روی سلول ، انتخاب گزینه  ، insertزیر گزینه comment
ج - راست کلیک روی سلول ، انتخاب گزینه  Filterزیر گزینه comment
د - راست کلیک روی سلول ، انتخاب گزینه  ،Format cellsسربرگ ، Fillدکمه Fill effect
 – 73کدام گزینه برای فریز کردن یک سطر بکار میرود؟
panes freeze ،Sort and Filter  ، دکمهEditing  گروهHome الف – سربرگ
freeze panes ،filter  ، دکمهsort and filter  ،گروهdata ب – سربرگ
panes freeze ،filter  ، دکمهsort and filter  ، گروهview ج – سربرگ
freeze panes ، freeze panes  ، دکمهWindow ، گروه گزینهview *د – سربرگ
 -74برای فیلتر گذاشتن روی چند موضوع سلولهااز مسیر filter Home→Editing→sortکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
filter( دsort Custom( *جsort Z to A( بsort A to Z(الف
 -75برای اینکه بدانیم تغییرات توسط کاربران روی کاربرگ شده است کدام گزینه از مسیر Review→changesرا باید انتخاب کنیم؟
Ranges Alow users to Edit( بTrack changes→High light changes(*الف
protect sheet( دshare workbook(ج
 -76برای بدست آوردن تعدائ خانه های عددی از کدام تابع استفاده می کنیم؟
Count( ج(عملگر*)ضرب( *دMMult( بMinverse(الف
 -77تابع وارون ماتریس در  Excelچه نام دارد؟
Countif( دcountA( جMMult( بMinverse(*الفآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
 -78در صورتی که نمرات دروس یک دانش آموز در سلولهای یک کاربرگ داشته باشیم ومعدل این دانش آموز کمتر از  15باشد اگر بخوهیم معدل را به
 15برسانیم چه گزینه ای از مسیر Data→Data toolباید انتخاب کنیم؟
analysis→scenario Manager what-if( بwhat-if analysis→Data table(الف
*ج( what-if Analysis→Goal seekد(اینکار امکان پذیر نمی باشد
 – 79گزینه  Decimal Placesبرای اعداد اعشاری در کدام سربرگ قرار دارد ؟
Data ( دPage Layout ( جInsert ( بHome (*الف
 – 80از کادر محاوره  Format cellsدر سربرگ  Homeکدام زبانه هم ترازی متنها را تنظیم می کند ؟
Border ( دAlignment ( *جFont ( بNumber (الف
 – 81برای حفاظت از ساختار کارپوشه گزینه  Protect work bookرا از کدام سربرگ انتخاب می کنیم ؟
Insert ( دPage Layout ( جReview ( *بView (الف
 – 82برای تغییر قالب پیش فرض در خانه های صفحه کاری از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
 د(الف و ج صحیح استCell styles ( جas table Format ( بFormat cell (*الف
 -83فرمان  subtotalدرکدام سربرگ قراردارد.
Edit ( دFormat( جTools( بData(*الف
 -84برای اینکه عمل چاپ در طول کاغذ صورت گیرد کدام مورد را باید انتخاب نمود؟
fitto( دfull( جportrait( *بlandscape(الف
 -85در هنگام پیش نمایش چاپ برای خروج از حالت پیش نمایش بر روی دکمه .......می توان کلیک کرد؟
zoom( دsetup( جmarins( بclose print preview(*الف
 -86برای چاپ صفحه جاری از کدام  printکدام مورد را باید انتخاب نمود؟
 د(هیچکدامactive sheet( *جentire wok book( بselection(الف
 -87برای تعیین این که از چه محلی از صفحه کاری در صفحه جدید قرار گیرد از چه فرمانی استفاده می شود؟
print area( دsize( جpage break( *بmargins(الف
 -88گزینه Track Changesدرکدام منوقراردارد.
View-( دreview( *جHelp( بWindow(الف
 -89کلید میانبرفرمان  Hyper linkکدام کلیدترکیبی است.
Ctrl+F-( دCtrl+N( جCtrl+H( بCtrl+K(*الف
 -90تابعی که مجموع اعداد را محاسبه میکند چه نام دارد.
Mat( دAverage( جCount ( بSum(*الف
 -91برنامه excelجزو کدامیک از برنامه های زیر به حساب می آید؟
*الف(صفحه گسترده ب(بانک اطلاعاتی ج(زبان برنامه نویسی د(واژه پرداز
 -92به طور پیش فرض وقتی اکسل اجرا می شود دارای چند صفحه کاری می باشد؟
الف( 1ب(* 2ج( 3د(4
 -93برای قالب بندی اعداد،تاریخ،زمان،از کدام سربرگ پنجره  format cellاستفاده می شود؟
protection( دborder( جnumber( *بalignment(الف
 -94کدام گزینه باعث می شود که متن نوشته شده در سل طوری تغییر اندازه شود تا در طول خانه جا بگیرد؟
 د(هیچکدامshrink to fit( *جmerge cells( بwrap text(الفآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
 -95کدام گزینه در مورد اولویت در فرمول ها صحیح است؟
الف() (,+,*,& ب( ) (,^,-,* *ج( ) (,%,^,*,+ د( ) (,+,^,%
 -96پسوند فایل های الگو در excel2007چیست؟
xlp( دxlm( جxltx( *بxlsx(الف
 -97برای اینکه در اکسل بتوانید عناوین سطر ها و ستون ها را در هر موقیعتی که باشید قابل مشاهده کنید از سر برگ viewکدام گزینه را باید انتخاب
کنید؟
hide( دfreeze panes( *جarrange all( بshow/hide(الف
=چیست؟Min(sum(4;3);Max(2;3))- حاصل فرمول98
الف( 10ب(* 7ج( 3د(2
-99عبارت $a7،a7،$a$7به ترتیب نشان دهنده کدام نوع آدرس می باشد؟
الف(مطلق،ترکیبی،نسبی ب(نسبی،مطلق،ترکیبی ج(ترکیبی،مطلق،نسبی *د(ترکیبی،نسبی،مطلق
 -100خطایی که زمانی اکسل متنی را در فرمول درست تشخیص ندهد ظاهر می شود چیست؟
#div/o!(# دname?(# ب(##### *جvalue!(الف
-101کدام تعریف صحیح می باشد؟
الف(برنامه صفحه گسترده،برنامه ای کاربردی است که هر فایل آن از چندین صفحه جدول بندی تشکیل شده است.
ب(برنامه صفحه گسترده معمولا برای بودجه بندی ها ،پیش بینی ها و کارهای مربوط به امور مالی به کار می رود.
ج(برنامه صفحه گسترده به صفحه جدول بندی شده اطلاق می گردد که هر خانه این صفحه cellنام دارد.
*د(همه موارد
-102تعداد ستون های هر صفحه کاری در اکسل شامل کدام گزینه می باشد؟
65536( د1048576( ج256( ب16384(*الف
 -103جهت ادغام سلول ها از کدام گزینه استفاده می شود؟
home- alignment- merge cells( *بhome- alignment-unmerge cells (الف
home-alignment-split table( دhome – alignment-split cells(ج
-104کدام یک از قالب بندی های شرطی زیر در گروه top/bottom rulesباعث مقادیر ی که بزرگتر از میانگین هستند قالب بندی شوند؟
bellow average( دabove average( *جduplicate value( بbottom 10item(الف
 -105کدام تابع برای گرد کردن اعداد اعشاری کاربرد دارد؟
Sum( دRound( *جMax( بCount(الف
 -106جهت فعال کردن حفاظت از کار پوشه از کدام روش استفاده می شوند؟
format cells-protection- locked( بreview-change-protect work book(*الف
format cells- protection- hidden( دsave as- tools-genral option(ج
-107کدام یک از توابع زیر مقدار قسط دوره ای وام را محاسبه می کند؟
sum ( دpmt( *جint( بlog (الف
-108نتیجه تابع زیر چیست؟ )=round(12.34567,0
12( *د12.345( ج12.35( ب12.34(الف
-109کدام یک از گزینه های زیر جهت کاغذ را به صورت افقی تنظیم می شود؟
paper size( دquality( جlandscape( *بportrait(الفآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
 -110برای تنظیم تعداد کاربرگ ها از کدام گزینه استفاده می شود؟
office-exceloption-popular-lnclude this many sheet(*الف
office- excel option- formulas-include this many sheet(ب
office-excel option-proofing-include this many sheet(ج
office – excel option-advanced-include this many sheet(د
-111اگر a1,a2به تربیت مقادیر 1و 3داشته باشند و این مقادیر را با ماوس تا  a10کپی کنیم مقدار a9چه خواهد بود؟
الف( 1ب(* 3ج( 17د(مقداری نمی گیرد
-112کدام گزینه در مورد تعداد سطر های محیط اکسل 2007درست است؟
910563 د23563( ج1048567( ب1048576(*الف
-113کدام گزینه برای نامگذاری یک سلول از محیط اکسل مناسب است؟
xab1234( *دa1049576( جxyd1048( بxxx1000(الف
-114برای اضافه کردن توضیحات به یک سلول از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟
الف(گزینه editاز سربرگ  * homeب(گزینه new commentاز سر برگ review
insert از سر برگcomment  د(گزینهview سر برگinsert comment ج(گزینه
-115کدام تابع )توابع(برای محاسبه میانگین اطلاعات عددی موجود در خانه های یک محدود از کاربرگ مورد استفاده قرار می گیرند؟
max( دmin( جsum/count( *بround(الف
 -116علامت مساوی در شروع یک خانه نشانه چیست؟
*الف(شروع یک فرمول ب(شروع یک جستجو ج(شروه عملیات  filteringد(شوع ذخیره سازی یک فایل


نام کتاب: کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه‌ای رایانه ...
سال انتشار: ۱۳۹۶
 رتبه: ۴٫۲ · ‏۴۶ رأی

دانلود رایگان نمونه سوال ICDL | مدیر سنترhttp://modircenter.com › دانلود-نمونه-سؤالات-تستی-icdl
ناب ترین مجموعه سؤالات تستی مهارت‌های هفتگانه ICDL ... دانلود کتاب مجموعه سؤالات چهارگزینه‌ای مهارت‌های هفتگانه ICDL (نمونه سؤالات تستی آزمون ICDL).

کتاب درسنامه آزمون‌های استخدامی مهارت‌های هفتگانه ICDLhttps://noavarpub.com › محصولات › تازه‌های نشر
کتاب درسنامه آزمون‌های استخدامی مهارت‌های هفتگانه ICDL (فناوری اطلاعات) تالیف مهندس مجید کریمی از انتشارات نوآور ناشر تخصصی نظام مهندسی.
قطع کتاب: رحلی
نویسنده/ مترجم: مهندس مجید کریمی
قیمت با تخفیف: 90,250 تومان

 

 -1برای درج یک تصویر در اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟
الف( گزینه  Pictureاز سر برگ  Designب( گزینه  Chartاز سر برگ View
*ج( گزینه  Pictureاز سر برگ  Insertد( همه موارد
-2برای اضافه کردن  Shapeهای مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
View  از سر برگDrawing ( بInsert  از سر برگDrawing (الف
Home  از سر برگPicture ( دHome  از سر برگDrawing (*ج
 -3برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟
الف( سر برگ  Insertگزینه  NewSlideب( سر برگ  Viewگزینه Slide
*ج ( سر برگ  Homeگزینه  NewSlideد( همه موارد
 -4برای تغیر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
Page Setup  گروهHome  ب( سر برگSetup Page  گروهDesign * الف( سر برگ
Page Setup  گروهSlide Show  د( سر برگSize  گروهInsert ج ( سر برگ
 -5برای تغیر جهت نوشته در یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
Home  از سر برگAlign Text  ب ( گزینهHome  از سر برگText Direction *الف( گزینه
Home  از سر برگport vate  د ( گزینهInsert  از سر برگText Direction ج ( گزینه
 - 6نرم افزار  2007power pointجزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می باشد؟
*الف- کاربردی ب- سیستمی ج- متنی د- آماری
 -7فایلهای ایجاد شده در محیط  2007power pointرا چه می نامند؟
chart - دdocument - جbook - بpresentation -*الف
 -8برای درج پیوند از کدام دستور زبانه ی  insertاستفاده می شود؟
chart - دart word - جsmart art - بhyper link -*الف
 -9برای اضافه کردن یادداشت متنی به اسلایدها از کدام گزینه سربرگ  insertاستفاده می شود؟
text box - *دpicture - جtime & date - بfooter & header -الف
 -10با استفاده از گزینه  from current slideاجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟
الف- اسلاید اول *ب- اسلاید جاری ج- اسلاید آخر د- اسلاید میانی
-11نام پیش فرض پاور پوینت کدام گزینه است؟
data basel( دbook1( جpresentation1( *بdocumentl(الف
 -12برنامه  2007power pointپس از نصب در کدام گروه از برنامه ها ی دکمه  startقرار می گیرد؟
enter tainment - دaccessories - جall programs - *بsystem tools -الف
 -13به هر فایل تولیدی در  power pointیک ..... گویند که با پسوند ....... ذخیره می شود؟
xls – spread sheet - دpot – slide - جpresentation – pptx - *بdocx - document -الف
 -14در محیط  2007power pointبه جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟
الف- سربرگ ب- نوار دسترسی سریع *ج- ریبون د- نوار وضعیت
 -15جهت تغییر رنگ پس زمینه اسلاید از کدام گزینه سربرگ  dataاستفاده می شود؟
background style - دfont effect - جcolor fill - بcolors -الفآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
 -16از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟
repeat - *دspeed - جdelay - بstart -الف
-17جهت ایجاد یک فایل جدید بر اساس الگوهای ایجاد شده از کدام گزینه استفاده می شود؟
new from existing( دinstalled themes( جmy template( * بblank and recent (الف
 -18ارایه کننده نمایش در کدام قسمت از پنجره  power pointمی تواند تمام اسلاید های موجود نمایش را مشاهده کند ؟
الف(ناحیه یادداشت ب(ناحیه اسلاید *ج(زبانه  slideد( زبانه outline
 –19ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:
Shapes  ، دکمهIllustration  ،گروهInsert الف – سربرگ
clip Art  ، دکمهIllustration  ، گروهInsert ب – سربرگ
ج – سربرگ  ، Homeگروه  ، Drawingدکمه * shapesد – گزینه الف و ج
 – 20از طریق کدام گزینه می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟
Action Buttons  ، گزینهShapes  ، دکمهIllustration  ، گروهInsert *الف – سربرگ
Action Buttons  ، گزینهsmart Art  ، دکمهIllustration  ، گروهInsert ب – سربرگ
ج – سربرگ  ، Insertگروه  ، Textدکمه  Word Artد – هیچکدام
 – 21برای اضافه کردن جلوه های متحرک به اسلاید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟
setup slid Show  ، دکمهsetup  ، گروهSlid Show الف – سربرگ
Animation Custom  ، دکمهAnimation  ، گروهAnimations * ب – سربرگ
 د – گزینه الف و جShow Custom Slid  ، دکمهStart Slid Show  ، گروهslid Show ج – سربرگ
 –22برای اضافه کردن یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟
الف – سربرگ * Homeب – سربرگ  Insertج – سربرگ  Viewد – سربرگ Animations
 -23برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی  insertاستفاده می شود؟
chart( دwordArt( جsmart Art( بHyper link(*الف
 -24برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀ زبانۀ  insertاستفاده می شود؟
Action( دArt smart( جshapes( *بpicture(الف
 -25برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسلایدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟
play sound( دslides play Across( *جclicked( بAutomatically(الف
 -26با استفاده از گزینه  From current slideاجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟
الف(اسلاید اول ب(اسلاید میانی ج(اسلاید آخر *د(اسلاید جاری
 -27گروه  themesدر کدام زبانه قرار دارد؟
view( دdesign( *جhome ( بformats(الف
 -28با استفاده از کدام زبانه می توان رنگ پس زمینه اسلاید را تغییر داد؟
view ( دdesign( *جhome( بformats (الف
 – 29پسوند فایلهای نمایشی ...... می باشد ؟
PPTX ( * دPPT ( جPTPX ( بTPX (الف
 – 30در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسلاید ها قرار دهید ؟
Animations ( دDesign ( جhome ( بInsert (*الفآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
 – 31برای تغییر الگوی پس زمینه اسلاید ها  Background Stylesرا از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟
Slide show ( دDesign ( *جInsert ( بhome (الف
-32فایلهای ایجاد شده در  power pointرا چه می نامند ؟
presentation ( * دchart ( جbook ( بdocument (الف
 handout master -33چه کاری انجام می دهد؟
*الف( تعیین نمای ظاهری اسلاید ها هنگام چاپ برای بینندگان ب( تعیین نمای ظاهری یادداشت گوینده
ج(تعیین نمای ظاهری و محل قرار گیری اشیا و تصویر پس زمینه تمام اسلاید های نمایش
د(تعیین نحوه چیدمان اشیا در اسلاید
 -34برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟
Themes ( دColors ( *جEffect ( بfonts (الف
-35کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟
Slide view ( * دNormal ( جSlide Sorter ( بSlide Show (الف
 -36کدام نما برای مرتب کردن اسلایدها استفاده می شود ؟
Slide Show ( دNormal ( جSlide Sorter ( * بSlide Show (الف
 -37برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟
View ( دInsert ( *جHome ( بDesign (الف
-38برای تغییر داده های یک نمودار از کدام ناحیه به ابزار استفاده می شود؟
switch row/column( دedit/ data( جselect data( *بrefresh data(الف
-39برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟
Shapes ( *دWordArt ( جChart ( بPicture (الف
-40کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟
Effect ( دDesign ( جShow ( بTransition (*الف
 -41برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟
Custom Animation ( دTransition Slide ( جAction Button ( *بhide slide (الف
-42کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟
Automatically After ( * دSlide Transition ( جCustom Animation ( بRehear Timing (الف
-43برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.
notes Page( دSlide Show( * جSlide Sorler( بNormal(الف
-44کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده مناسب است.
Cutom Show( دCustom animation( جTransition Slide( بSlide show(*الف
-45بعد از انتخاب shapeرسم شده کدام ناحیه به ابزار ها اضافه می شود؟
drawing tools( *دreview( جanimation( بslide master(الف
-46با استفاده از کدام گزینه می توان سرعت جابجایی اسلاید ها را تنظیم نمود؟
speed( *دon mouse click( جanimation( بtransition sound(الف
-47برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.
Animation Schemes( دCustom Show( جButtons Aotion( * بView Show(الف
-48برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام حالت نمایش بهتراست.آموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
View Slide( دNarmal( جSlide Show( بSlide Sorter(*الف
 -49نرم افزار پاور پوینت یک نرم افزار ......می باشد؟
الف(واژه پرداز ب(گرافیکی *ج(ارائه مطالب د(صفحه گسترده
 -50پسوند فایلها ی پاور پوینت چه می باشد؟
potx( دxlsx( جpptx( * بpps(الف
 -51کدام حالت نمایشی دارای سه ناحیه نمایشی می باشد؟
slide sorter( دnormal( *جslidshow( بout line(الف
 -52برای ایجاد اسلاید جدید کدام روش صحیح است؟
الف(راست کلید روی یک اسلاید و انتخاب گزینه  new slideب(از سربرگ homeو گزینه new slide
ج(کلید ترکیبی * ctrl+mد(همه موارد
-53هر گونه تغییری که در ........روی دهد به تمام اسلاید ها اعمال می شود؟
template( دblank presentation( جslide master( *بslide layout(الف
 -54برای تغییر داده های یک نمودار از کدام ابزار استفاده می شود؟
switch row/column( دedit data( *جselect data( بrefresh data(الف
 -55بعد از انتخاب shapeرسم شده کدام ناحیه به ابزار ها اضافه می شود؟
drawing tool( *دreview( جanimation( بslide master(الف
 -56با استفاده از کدام گزینه می توان سرعت جابجایی اسلاید ها را تنظیم نمود؟
speed( *دon mouse click( جanimation( بtransition sound(الف
 -57برای مخفی کردن یک اسلاید از کدام دکمه استفاده می شود؟
rehears timing  د(دکمهHide slide ( *جslide show( بset up slide show الف(دکمه
-58فایلهای ایجاد شده در محیط  power pohnt 2007را چه می نامند؟
chart( دdocument( جbook( بpresentation(*الف
-59برای تغییر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟
page setupگروهhome  ب(سر برگsetupگروهdesing *الف(سر برگ
page setupگروهslide showe د(سربرگsizeگروهinsert ج(سربرگ
-60برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود؟
custon animation( دtransition slid( جaction button( *بhide slide(الف
-61برای نمایش اسلاید ها به مخاطب بهترین گزینه کدام است؟
notes page( دslide show( *جslide sortet( بnormal(الف
-62برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم؟
View( دInsert( جHome( بDesign(الف
-63کدام نما برا ی مرتب کردن اسلاید ها استفاده می شود؟
slide show( دnormal( جslide sorter( *بslid show(الف
-64کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد؟
effect( دdesign( جshow( بtransition(*الفآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
-65برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟
الف(سر برگ insertگزینه new slideب(سربرگ viewگزینهslude
ctrl+nAccess( دnew slideگزینهhome(*ج
 -66به هر فایل تولیدی در Powerpointیک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟
xls-spreadsheet( دpxt-slide( جpptx-presentation( *بDoc-document(الف
-67برای چاپ اطلاعات روی بر چسب از کدام یک از دکمه های موجود در زبانه Createاستفاده می کنید؟
Blank Report( دReport( جlabel( *بTeport Design(الف
-68جهت فعال سازی خط کش در نرم افزار PowerPoint2007کدام مسیر درست می باشد؟
Home/Ruler( دView/Ruler( *جEdit/Ruler( بInsert/Ruler(الف
-69در این نمایش اسلایدها بصورت اسلاید های کوچک پشت سر هم دیده می شود؟
outline( دNormal( *جSlide Sorter( بSlide Show(الف
-70جهت اجرای اسلاید جاری از کدام کلیدهای ترکیبی استفاده می شود؟
F6( دShift+F5( *جCtrl+F5( بF5(الف
-71برای درج یک جدول در  Power Pointاز سربرگ Insertکدام روش صحیح است؟
 *د(همه مواردTable/excel Spreadsheet( جTable/Insert Table( بTable/Draw Table(الف
-72برای افزودن جلو های نمایش متحرک به موضوعات در اسلاید کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
Custom Slide Show( بTransition to This Slide(الف
Transition Sound( دCustom Animation(*ج
-73تغییر در کدام اسلاید موجب تغییر در اسلاید های دیگر می شود؟
Slide Sorter( دMaster Slide( *جTitle Slide( بFIRST SLIDE(الف
 باعث می شود؟Loop until next Sound -انتخاب74
الف(پخش اسلاید ها بصورت پشت سر هم انجام می شود
*ب(پخش موسیقی فعلی تا زمان پخش موسیقی بعدی اجرا می شود
ج(پخش موسیقی فقط یک بار در زمان پخش اسلاید اول تکرار می شود
د(پخش موسیقی در اسلاید متوقف شود
-75اگر بخواهیم با کلیک بر روی دکمه عملیاتی ایجاد شده به اسلاید بعدی برویم کدام خاصیت را برای آن دکمه در نظر میگیریم؟
Action Mouse Over( دRun Program( جHyperlink( *بAction on Click(الف
-76جهت تعیین نمودن مسیر حرکت برای افکت ها در Custom Animationکدام گزینه را باید انتخاب کنیم؟
Motion Paths( *دEmphasis( جExit( بEntrance(الف
-77برای افزودن یک گراف به اسلاید از سر برگ Insertکدام گزینه باید انتخاب شود؟
Clip Art( دEmphasis( جSmartArt( *بShapes(الف
-78نام پیش فرض فایل پاور پوینت کدام گزینه است؟
Data basel( دBook1( جPresentation1( *بdocumentِ(الف
-79جهت ایجاد یک فایل جدید بر اساس الگوهای از پیش آماده کدام گزینه استفاده می شود؟
MyTemplate( *بBlank and Recent(الف
New From exis ting( دInstalled Themes(جآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
-80ارایه کننده نمایش در کدام قسمت از پنجره power pointمی تواند تمام اسلاید های موجود نمایش را مشاهده کند؟
الف(ناحیه یادداشت ب(ناحیه اسلاید *ج(زبانه Slideد(زبانهoutline
-81گروهThemesدر کدام زبانه است؟
View( دDesign( *جHome( بFormats(الف
-82با استفاده از کدام زبانه می توان رنگ پس زمینه اسلاید را تغییر داد؟
View( دDesign( *جHome( بFormast(الف
 – 83کدام گزینه زیر معادل  Slide showمی باشد ؟
F7 ( دF6 ( جF5( *بF4 (الف
 -84برای تغییر مسیر پیش فرض ذخیره ی فایل های  Power point 2007کدام گزینه صحیح است؟
Advance  – قسمتOffice  از منویPower Point Option(الف
Save  – قسمتOffice  از منویPower Point Option(*ب
Customize  – قسمتOffice  از منویPower Point Option (ج
Popular  – قسمتOffice  از منویPower Point Option ( د
 -85در کدام نما کپی و جا بجایی اسلایدها امکان پذیر نیست؟
Outline ( دNotes Page( *جNormal( بSlide sorter(الف
-86کدام گزینه برای  Slide Masterدرست است؟
الف(الگوی نمای ظاهری ، موقعیت عناصر و پس زمینه اسلایدهای ارایه مطالب است.
ب(الگوی چاپ اسلایدها است.
ج(الگوی نکات ارایه دهنده است. *د- الگوی هر سه گزینه بالا است.
-87برای انتخاب یک پاراگراف از متن موجود در یک کادر نگهدارنده متن،..........
الف(روی متن دوبار کلیک می کنیم.
ب(در ابتدای متن یک بار کلیک کرده و در انتهای متن مجددا کلیک می کنیم.
*ج(روی یکی از کلمات پاراگراف سه بار کلیک )پشت سر هم( می کنیم.
د(کلیدهای  CTRL+Aرا فشار می دهیم.
-88در سربرگ  Outlineاگر بر روی عنوان اسلاید فعلی کلید ......... را فشار دهیم ،خط جدیدی برای درج متن در اسلاید فعلی ایجاد می شود
Ctrl+Insert( دInsert( جCtrl+Enter( *بEnter(الف
 -89از کدام ابزار برای درج نمودار سازمانی سلسله مراتبی به اسلاید استفاده می شود؟
Shapes( دSmartArt( *جChart( بClip Art(الف
-90کدام گروه از تصاویر هوشمند برای نمایش گامهای مختلف انجام یک فرایند استفاده می شود؟
Process( *دList( جRelationship( بHierarchy(الف
-91در هنگام ترسیم اشکال هندسی با نگه داشتن کلید ........... به جای شکل ..........، شکل ................. ترسیم می شود
الف(  - Shiftمستطیل - مربع ب( -Ctrlبیضی – دایره
ج( -shiftبیضی – دایره *د(گزینه الف و ج
-92اگر در هنگام نمایش اسلاید بخواهیم بر روی آن چیزی رسم کنیم،...........
الف(بر روی اسلاید راست کلیک کرده و از زیر منوی  Pointer Optionقلم دلخواه را انتخاب می کنیم
ب(کلیدهای  Ctrl+Pرا فشار می دهیم.
ج(کلیدهای  Ctrl+Aرا فشار می دهیم *د(گزینه های الف و بآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
 -93در پنجره  Printاز کدام حالت قسمت : Print Whatبرای چاپ فقط متن اسلایدها استفاده می شود؟
Slides( دNotes Pages( جHandouts( بOutline View(*الف
-94کدام یک از موارد زیر برای تعریف گذار ) (Transitionاسلاید می باشد؟
الف(انیمیشن موضوع های واقع بر روی اسلاید *ب(انیمیشن هر اسلاید
ج(زمان بندی انیمیشن موضوع ها د(اضافه نمودن توضیح به اسلاید
-95کدام نمای مشاهده در پاور پوینت اسلایدها را در حالت تمام صفحه نمایش می دهد؟
Slide Sorter( دOutline( جSlide Show( *بSlide View(الف

 

دانلود رایگان بهترین کتاب PDF آموزش ICDL در سال ۲۰۲۱ - ...https://sariasan.com › articles › download-pdf-book-2018
در ادامه سری آموزش های کاربردی مهارت های هفتگانه کامپیوتر ICDL، در این قسمت با توجه به درخواست مکرر کاربران مبنی بر قرار دادن جزوه معتبر بصورت پی دی اف، سه ...

سوالات مهارت های هفت گانه (1) ICDL آزمون های استخدامی - چهل بلاگhttps://zourna.40blog.ir › post498122
کاربران گرامی ،محتوای این فایل شامل تست های کتاب ICDL (سطح یک) اثر مهندس سبز ... کتابهای دو جلدی مهارتهای هفتگانه icdl مهندس سبزعلی گُلی ... نمونه سوال ICDL
تصاویر برای کتاب تست مهارت های هفتگانه icdl


دانلود رایگان جزوه icdl برای آزمون استخدامی | ایران استخدامhttps://iranestekhdam.ir › دانلود-رایگان-جزوه-icdl-آزمون-...
۲۵ دسامبر ۲۰۲۰ — جزوات فناوری اطلاعات و ارتباطات (مهارتهای هفتگانه) برای داوطلبان آزمون های استخدامی بصورت رایگان ارائه شده است. دانلود رایگان جزوات درسی (ICDL).

دانلود رایگان کتاب مهارتهای هفت گانه ICDL - نمونه سوالات آزمون ...http://estekhdame.rzb.ir › post
ICDL گواهینامه بین المللی کاربری رایانه است که دریافت آن به معنی رسیدن به درجه ای از مهارت در کار با رایانه می باشد که فرد توانایی های اصلی و مهارت های ...

نمونه سوالات تستی مهارتهای هفتگانه icdl - نمناکhttps://namnak.com › icdl.p81036
اگر به دنبال دانلود رایگان نمونه سوالات تستی مهارتهای هفتگانه icdl هستید، برای دانلود کتاب جامع نمونه سوالات ICDL ویژه آزمون استخدامی و آزمون فنی حرفه ای ...
 رتبه: ۳٫۳ · ‏۳ رأی

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی مهارت های هفتگانه (ICDL)http://downloadtest.ir › post
توجه: لینک رایگان نمونه سوالات استخدامی درس عمومی فناوری اطلاعات، مهارتهای هفتگانه ICDL در انتهای همین مطلب قرار گرفته است، اما ما برای شما یک پیشنهاد بهتر ...

مهارت های هفت گانه ICDL - کتاب آمادگی برای آزمون استخدامیhttps://www.adinehbook.com › product
آمادگی برای آزمون استخدامی: کامپیوتر: آموزش خلاصه و کامل و کاربردی و تصویری، مهارت های هفت گانه ICDL، مهارت اول: مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات (IT) .

نمونه سوالات تستی مهارتهای هفتگانه Icdl - دانلود رایگانhttps://pdf.joomla.com › Uncategorised
نمونه سوالات تستی مهارتهای هفتگانه Icdl. نمونه سوالات مهارتهای هفتگانه کامپیوتر,نمونه سوال مهارتهای هفتگانه کامپیوتر,دانلود نمونه سوالات مهارت های هفتگانه ...

دانلود رایگان نمونه سوالات مهارتهای هفتگانه Icdl با جوابhttps://tres.ir › tag › دانلود-رایگان-نمونه-سوالات-مهارتهای-ه
ناب ترین مجموعه سؤالات تستی مهارت‌های هفتگانه ICDL. (۱۵۰۶ تست) … دانلود کتاب مجموعه سؤالات چهارگزینه‌ای مهارت‌های هفتگانه ICDL (نمونه سؤالات تستی آزمون ...

آموزش خلاصه و کامل و کاربردی و تصویری، مهارت‌های هفت‌گانه ...https://www.gisoom.com › book › کتاب-آمادگی-برای-آ...
کتاب آمادگی برای آزمون استخدامی کامپیوتر: آموزش خلاصه و کامل و کاربردی و تصویری، مهارت‌های هفت‌گانه ICDL، مهارت اول: مفاهیم پایه فن‌آوری اطلاعات (IT) .
وضعیت فهرست نویسی: فاپا (چاپ دهم)

کتاب آمادگی برای آزمون استخدامی: کامپیوتر: آموزش خلاصه و ...https://www.gisoom.com › book › کتاب-آمادگی-برای-آ...
کتاب آمادگی برای آزمون استخدامی: کامپیوتر: آموزش خلاصه و کامل و کاربردی و تصویری، مهارت‌های هفت‌گانه ICDL، مهارت اول: مفاهیم پایه فن‌آوری اطلاعات (IT) .

نمونه سوالات تستی مهارتهای هفتگانه Icdlhttps://payamenoor.freesite.host › download
نمونه سوالات تستی مهارتهای هفتگانه icdl درجه 1 و 2 لینک دانلود . ... دانلود کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه‌ای رایانه کار ICDL - محترم .
جستجو: مجموعه سوالات آزمون icdl - کتاب سبزhttp://ketabesabz.com › search › q=مجموعه+سوالات+آزمون...
دانلود کتاب آموزش مهارتهای هفت گانه ICDL - بخش دوم - استفاده از کامپیوتر و مدیریت. موضوع: کتاب‌های آموزش و ترفند کامپیوتر; ۴۱ صفحه; برچسب‌ها: آموزش ICDL، ...

نمونه سوالات ICDL با جواب برای آزمون فنی و حرفه ای و استخدام ...https://www.aryatehran.com › course › نمونه-سوالات-ic...
شما علاوه بر نمونه سوالات تستی مهارتهای هفتگانه ICDL که بصورت رایگان در اختیار شما قرار داده شده می توانید با خرید کتاب تست ICDL به مجموعه کامل نمونه سوال ...
 رتبه: ۳٫۹ · ‏۳۱ مرور

کتاب مهارت های کامپیوتر (ICDL) آزمونهای استخدامی - 20 تدریسhttps://www.20tadris.com › فروشگاه
۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۱ — خرید آنلاین کتاب مهارت های کامپیوتر (ICDL) آزمون استخدامی از کاظم زرین امید انقلاب ... پوشش دادن نیاز آزمونهای مهارت‌های هفت گانه ICDL
 رتبه: ۵ · ‏ ۱ مرور

دانلود نمونه سوالات مهارتهای هفتگانه icdl با جواب - ایسناhttps://www.isna.ir › news › دانلود-نمونه-سوالات-مهارتها...
۳ فوریهٔ ۲۰۲۱ — مهارت های هفت گانه کامپیوتر یا به اختصار همان ICDL یکی از مهم ترین اولویت ها برای استخدام در شرکت های دولتی و خصوصی می باشد و آزمون آن برای ...

Page Scape گروهPage layout  ب( سر برگSize  گزینهInsert الف( سر برگ
Size  گزینهPageSetup  گروهPage Layout  *د( سر برگSize  گزینهViewج( سر برگ
-15برای ذخیره یک سند تحت همان نام از کدام فرمان استفاده می شود؟
look in - دsave - *جsave as - بsave in -الف
-16برای انتخاب قلم مناسب از طریق سربرگها ، باید گزینه ....... را از سربرگ ......... انتخاب کنیم.
page layout \ paragraph - دfont \ page layout - جhome \ font - *بinsert \ font -الف
-17کدام یک از مفاهیم زیر به معنی ترازبندی می باشد؟
direction( دalignment( *جlinespacing( بindentation(الف
-18تو رفتگی ) ( indentionپاراگراف نسبت به .......................انجام می شود؟
*الف(حاشیه های تعریف شده ب(لبه کاغذ ج(صفحه نمایش د(هیچ کدام
-19در کادر محاوره ای  paragraphبرای این که سطر های پاراگراف با حاشیه های ثابت چپ و راست قرار گیرند کدام گزینه را ازکادر special
باید انتخاب کرد؟
single( دhanging( جfirstline( بnone(*الف
-20اگر تب از نوع  centerباشد در هنگام تایپ:
الف(متن را راست به چپ می شود. ب(متن از چپ به راست افزایش می یابد.
*ج(عبارت تایپ شده از دو طرف افزایش می یابد. د(هیچکدام
-21با فشردن کدام کلید وسپس حرکت مکان نما، متن مورد نظر انتخاب می شود؟
f6( دf5( جf8( *بf7(الف
-22برای کپی قا لب پاراگراف قالب بندی شده به پاراگراف مورد نظر، از ...........استفاده می کنیم.
format painter  ج(الف و ب *د( ابزارcutوpaste ( بpaste,copy(الف
-23کدام کلید ترکیبی میانبر برای افزایش سایز قلم به کار می رود؟
(+ctrl -+) دctrl -+] جctrl -+[ *بctrl -الف
-24الگوها برای تسریع و تسهیل درتولید اسناد .............. به کار می روند.
الف- کاملاً شبیه به هم *ب- دارای وجوه اشتراک ج- کاملاً متفاوت از هم د- متنی
-25کدام یک ار نماهای  wordچهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟
draft - دoutline - جweb layout - بprint layout -*الف
-26کدام فرمان برای باز کردن یک سند موجود به کار می رود؟
save as - دsave - جopen - * بnew -الف
 -27برای انتخاب یک جمله باید از کلید ترکیبی ........ استفاده کرد.
ctrl+tab - دctrl+end - جctrl+home - بctrl+click -*الف
 -28هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟
الف- یکبار ب- دوبار ج- سه بار *د- به هر تعداد که کاربر مایل باشد.
 -29برای وارد کردن یک فایل تصویری در محیط سند ، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟
insert \ chart - دview \ picture - جpicture \ home - بinsert \ picture -*الف
-30چنانچه دکمه  ctrlرا در حین درگ کردن یک شکل فشار داده و پایین نگه دارید ، آن شکل به جای اینکه ...... شود ...... می گردد.
الف- کپی – جا به جا *ب- جا به جا – کپی ج- جا به جا – قرینه د- بسته به مورد هر سه گزینه صحیح است.
-31برای فعال شدن قابلیت spellin and cramerاز چه مسیری باید اقدام نمود؟آموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
office-word option-proofing- check spelling as you type(*الف
office-word option –advanced-check spelling as you type(ب
office-word option-add ins-check spelling as you type(ج
office-word option-display-check spelling as you type(د
-32جهت ترازبندی ،تغیر فونت و گزینه های  cut, pasteدر کدام زبانه قرار دارند ؟
view : دreview : جhome : * بinsert :الف
-33جهت فعال کردن خط کش کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟
mailing : دview :  * جpage layout : بinsert :الف
 -34پس از رسم جدول ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انخاب می کنیم ؟
table : دview : جdesign : * بhome :الف
-35با کلیک روی گزینه increrease indentدر قسمت تنظیمات  paragraphچه اتفاقی می افتد؟)اگر جهت متن از راست به چپ باشد(
الف(حدود 1.5سانتی متر پاراگراف به سمت راست می رود
*ب(حدود 1.5سانتی متر پاراگراف به سمت چپ می رود
ج(پاراگراف 2سانتی متر به سمت راست می رود
د(پاراگراف 2سانتی متر به سمت چپ می رود
 -36گزینه  symbolدر کدام زبانه قرار دارد ؟
view : دreview : جhome : بinsert :*الف
 -37با انتخاب گزینه  odd pageاز لیست  print whatکدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟
الف: صفحات زوج *ب: صفحات فرد ج: صفحه اول سند د: صفحه آخر سند
 -38گزینه های مربوط به کادر بندی صفحه در کدام زبانه قرار دارند ؟
mailing : دview :  جpage layout : *بinsert :الف
 -39برای تعیین میزان انواع تورفتگی های قابل اعمال به یک پاراگراف از ...........استفاده می شود ؟
الف: خط کش افقی ب: خط کش قائم ج: گزینه  paragraphاز زبانه * page layoutد: الف و ج
 -40پسوند فایل های الگو در  Word2007کدام است ؟
DOT : *دDOTX : *جXLTX : بDOCX :الف
-41مقدار پرش مکان نما در  tabپیش فرض چه مقدار است ؟
الف: یک اینچ *ب: نیم اینچ ج: دو اینچ د: چهار اینچ
 - 42از طریق کدام گزینه می توان متنی را به صورت کم رنگ زمینه سند قرار داد؟
water mark  ، دکمهpage back ground  ،گروهpage Lay out *الف – سربرگ
water mark  ، دکمهpage set up  ، گروهpage Lay out ب - سربرگ
border page ، دکمهpage back ground  ، گروهpage Lay out ج - سربرگ
water mark  ، دکمهlink  ،گروهinsert د – سربرگ
-43برای تعریف کلید میانبر برای سمبل از چه گزینه ای استفاده می شود؟
format( دinsert( جshortcut key( * بcharacter code(الف
-44برای حذف یک تب از روی خط کش چگونه عمل می شود؟
الف(تب مورد نظر را به بیرون از خط کش درگ می کنیم.
ب(بر روی تب مورد نظر اشاره کرده و کلید  deleteرا فشار می دهیم.آموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
ج(از کادر محاوره ای  tabsپس از انتخاب تب مورد نظر بر روی دکمه  clearکلیک می کنیم. *د(الف و ج
-45ایجاد tabدر wordبرای چه منظوری است؟
الف(برای ایجاد پاراگراف ب(برای سهولت در تایپ متون در یک ستون یا در یک راستا
ج(برای تعیین محل های توقف مکان نما هنگام فشردن کلید * tabد(ب وج
-46اگر تب از نوع Decimalباشد در هنگام تایپ:
الف(متن از راست به چپ تایپ می شود. ب(متن از چپ به راست افزایش می یابد.
ج(عبارت تایپ شده از دو طرف افزایش می یابد. *د(نقطه اعشار زیر هم قرار می گیرند
-47برای درج یک نماد یا سمبل در فایل جاری چگونه باید عمل کرد؟
*الف(انتخاب symbolاز سر برگ insertوگروه symbolب(انتخاب fontاز سر برگ format
ج(انتخاب commentاز سر برگ  insertد(الف و ب
-48کدام یک از کلیدهای زیر حالت overtypeرا فعال می کند؟
insert( *دbreak( جdelet( بshift(الف
+49برای استفاده از ته زمینه ها از کدام روش استفاده می شود؟
page layout-page background-watermark( *بpage layout- page back ground- page color(الف
page layout-page setup- theme( دpage layout-page setup-hyphenation(ج
 -50برای ایجاد فهرست مطالب از کدام مسیر باید اقدام نمود؟
caption /insert table of figures( بreference/table of contents/add text(الف
caption/cross-reference( دreference/table of contents/ table of contents(*ج
 -51کلید معادل عمل  GO TOکدام گزینه زیر می باشد؟
CTRL+P( دCTRL+N( جCTRL+F( بCTRl+G(*الف
 -52کدام گزینه از سربرگ  Viewصفحه  wordرا تبدیل به صفحه شطرنجی می کند؟
Split( دGridline( *جThumbnials( بDraft(الف
 -53گزینه  Switch Windowsدر کدام سربرگ قرار دارد؟
View( *دHome( جInsert( بReview(الف
-54برای چاپ صفحه ای که مکان نما در آن است در کادر مکالمه  printکدام گزینه را باید انتخاب نمود؟
odd pages( دcurrent page( *جselection( بall(الف
-55برای چاپ صفحات زوج از فهرست مقابل  printدر کادر مکالمه  printکدام آیتم را باید انتخاب نمود؟
current page( دall page in range( جeven pages( *بodd pages(الف
-56برای چاپ صفحات 8تا11و صفحاعت 17تا20کدام مورد را در کادر مقابل pageاز کادر مکالمه printباید وارد کرد؟
8،11،17،20( د8،11،17،20( ج17-20,8-11( *ب8،11،17،20(الف
-57برای چاپ روی پاکت نامه از سربرگ  mailingsو گروه createکدام دکمه را باید کلیک کرد؟
letters( دenveopes( *جselect recipients( بlabels(الف
 – 58برای تنظیم حاشیه بالا و پایین سند از کدام گزینه می توان این کار را انجام داد؟
cover page  ، دکمهpages  ، گروهinsertالف – سربرگ
page border  ، دکمهpage back ground  گروهpage Lay out ب – سربرگ
margins  ،سربرگpage setup ،page setup  ، گروهpage Layout *ج – سربرگ
border and shading  ، دکمهparagraph  ،گروهhome د – سربرگآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
-59از کدام قسمت از کادر محاوره ای  wordoptionsمی توان حالت بررسی اتوماتیک خطای گرامری و املایی راروشن یا خاموش کرد؟
customize( دproofing( *جadvanced( بpopular(الف
-60از کدام کلید برای بررسی خطا های دستوری و املایی به یکباره،می توان استفاده نمود؟
ctrl+f7( دshift+f7( جalt+f7( بf7(*الف
-61کلید میانبر عمل  Coulmn Breakکدام است؟
CTRL+Shift+Enter( *دShift+Enter( جCTRL+Enter( بEnter(الف
-62ترجمه متن از خصوصیات کدام یک از موارد زیر است؟
 *د(الف و بthesaurus( جresearch ( بtranslate(الف
 -63برای نوشتن در خانه بعدی در یک جدول....................
الف(enterمی کنیم ب(از کلیدهای مکانی استفاده می کنیم ج(از کلید tabاستفاده می کنیم *د(ب و ج
 -64برای انتخاب یک خانه در جدول..............
*الف(در نزدیکی ضلع چپ ان و در بیرون جدول کلیک می کنیم. ب(در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف داخل کلیک می کنیم.
ج(در نزدیکی یکی از اضلاع آن و در طرف خارج خانه کلیک می کنیم. د(الف وب
 –65اگر بخواهیم در صورت ادامه جدول در صفحه ی بعد عناوین جدول در سطر اول صفحه بعد به نمایش در آید از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟
repeat header rows  ، دکمهdata  ، گروهLayout * الف - سربرگ
repeat header rows  ، دکمهdata  ، گروهpage Layout ب – سربرگ
Hyphenation  ، دکمهpage setup  ، گروهpage Layout ج – سربرگ
Bookmark  ، گزینهLinks  ، گروهinsert د – سربرگ
-66برای شکستن ستون قبل از اتمام آن ترکیب کلیدهای .......................استفاده می شود؟
ctrl+shift+enter( *دalt+enter( جctrl+enter( بshift+enter(الف
-67پوشه پیش فرض برای ذخیره فایل templateدر wordکدام است؟
media( دoffice( جdocument themes( *بmy documents(الف
My Template -68از کدام گزینه قابل دسترسی است؟
Word Option( *دSave( جOpen( بNew(الف
-69پسوند فایل الگو کدام است؟
temx( دtxtx( جdocx( بdotx(*الف
-70محتوای فایل  templateکدام مورد می تواند باشد؟
الف(دارای قالب های پاراگراف و صفحه ب(دارای جدول ج(دارای تصویر *د(همه موارد
-71برای حذف سبک اعمال شده به متن از سربرگ  homeو از گروه fontبر روی ................کلیک می کنیم؟
move style( دclear style( جdelete style( بclear formatting(*الف
-72برای شمارش تعداد کلمات یک متن از کدام مسیر باید اقدام نمود؟
*الف(از سر برگ reviewو از گروه  proofingو ابزار Word count
splling&crammer و ابزارproofing  واز گروهhome ب(از سر برگ
splling&crammer  و ابزارproofing  و از گروهinsert ج(از سر برگ
translate  و ابزارproofing  و از گروهreview د(از سر برگ
 – 73از کدام گزینه زیر می توان جدول را رسم کرد ؟
الف – سریرگ ، Homeگروه  ، Tableدکمه * Tableب – سربرگ  ، Insertگروه  ، Tableدکمه Tableآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
Print Layout  ، دکمهDocument views  ، گروهview ج – سربرگ
chart  ، دکمهIllustrations  ، گروهInsert د – سربرگ
-74با فشار دادن کدام کلید تابعی مکانما از حالت متن خارج و نوار وضعیت فعال میشود؟
F5( دF6( *جF3( بF2(الف
 -75در پنجره  word optionsبرای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟
 د(هیچکدامcustomize ج(دکمهAdvanced→display( *بdisplayالف(دکمه
 -76برای پیدا کردن هم معنی کلمه چه مسیری را باید انتخاب کرد؟
Geramer&Review→splaing( بReview→Research(*الف
 د(همه مواردreview→new comment(ج
 -77بهترین روش در صورتی که یکسری عملیات را بصورت مکرر روی اسناد بخواهیم انجام دهیم می توانیم یک ............ ایجاد کنیم؟
الف(سند جدید ب(* templateج( Macroد(گزینه ب وج
 -78برای اینکه در جدول سطر اول آن در ادامه جدول در صفحات دیگر تکرار شود کدام گزینه را بابد انتخاب کرد؟
setup→orientation page layout→page( بpage layout→Hypenation(الف
layout→Data→rRepeat Header Rows( *دLayout→distribute Rows(ج
 – 79برای ایجاد صفحه عنوان در  2007wordکدام مراحل باید طی شود ؟
Insert-Blank page ( بInsert –Cover page(*الف
ج(  Insert –page breakد( هرسه گزینه صحیح است
 – 80برای تبدیل اعداد لاتین به فارسی در  Word Optionsروی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟
Display ( دCustomize ( جAdvanced ( *بAdd Ins (الف
-81در هنگام تعریف کلید میان بر برای کارکتر ویژه چنانچه آن کلید میا ن بر استفاده نشده با شد چه پیغامی ظاهر می شود؟
الف(currently assigned toبه همراه یک حرف یا پیغام ظاهر می شود.
.[ ظاهر می شودunassigned]  به همراهcurrently assigned to(*ب
ج(پیغامthis is assignedظاهر می شود. د(هیچکدام
-82در هنگام تعریف کلید میانبر چه کلید هایی حتما باید به همراه یک حرف یا عدد زده شود؟
. *د(همه موارد در ست هستندctrl+alt( جalt+shift( بctrl+shift(الف
-83برای تعریف کلید میان بر سمبل انتخاب شده در کادر محاوره ای  symbolباید بر روی چه دکمه ای کلیک کنیم؟
shortcutkey( *دclose( جinsert( بauto correct(الف
-84برای لغو عمل انجام شده از ترکیب چه کلید هایی استفاده می شود؟
alt+y( دaht+z( جctrl+z( *بctrl+y(الف
-85حاشیه صفحات در کدام نما قابل مشاهده است؟
 *د(الف و بdraft( جweb layout( بprint layout(الف
-86برای ایجاد یک نشان یا علامت مانند لوگوی شرکت در سند می توان از ...................استفاده کرد؟
الف(شکستگی صفحه *ب(واتر مارک ج(شکستگی بخش د(endnote
-87برای قا لب بندی نصف صفحه به یک سبک و نصف صفحه به سبک دیگر بهتر است چگونه عمل کرد؟
الف(استفاده از* page breakب(استفاده از  section breakج(استفاده از  styleد(استفاده ازtheme
 – 88برای شماره گذاری سطرها از کدام سربرگ وارد می شویم ؟
Review ( دPage Layout ( * جInsert ( بHome (الفآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
 -89کلید میانبر فرمان  Replaceکدام گزینه است.
Ctrl+A( دCtrl+G( جCtrl+H( *بCtrl+F(الف
 -90گزینه Bookmarkدرکدام سربرگ قراردارد.
Page Layout( دHome( جview( بinsert(*الف
 -91انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره ای  delete cellsباعث جا یگزینی از سمت پایین خانه انتخاب شده می شود؟
delete entire column( دdelete entire row( جshift cells right( بshift ccells up (*الف
 -92در نرم افزار  wordتصاویر از پیش آماده ای در زمینه های مختلف وجود دارد که به این مجموعه .......گفته می شود؟
 د(همه مواردsmartart( جclipart( *بwordart(الف
 -93برای حذف بخش های نا خواسته از تصویر از چه فرمانی استفاده می شود؟
format( دcrop( *جclear( بdelete(الف
 -94برای درج متن با جلوه ویژه معمولا از کدام مورد استفاده می شود؟
text( دclipart( جsmart art( بword art(*الف
 -95برای ایجاد دیاگرام از کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟
 د(الف و بsmart art( *جword art( بclip art(الف
 -96برای چرخاندن گرافیک بعد از انتخاب آن از کدام نقطه رنگی استفاده می شود؟
*الف(نقطه سبز رنگ ب(نقطه قرمز رنگ ج(نقطه زرد رنگ د(نقاط مشکی
 -97برای تغییر پرسپکتیو گرافیک انتخاب شده از کدام نقطه رنگی استفاده می شود؟
الف(نقطه قرمز رنگ *ب(نقطه زرد رنگ ج(نقطه مشکی رنگ د(نقاط سبز رنگ
 -98برای ایجاد فهرست مطالب،پاراگراف ها را می توان با قالب بندی ..........قالب بندی نمود؟
 د(همه مواردtitle( جsubtitle( بheading(*الف
 -99بهترین حالت نمایش صفحه درکدام حالت نمایشی است.
Out line( دnormal ( جPrint layout( *بWeblayoue (الف
 -100نرم افزارهایی که برای تایپ متون فارسی و لاتین همراه با قابلیتهایی برای صفحه آرایی،کپی،انتقال و .........چه نام دارد؟
الف(صفحه گسترده *ب(واژه پرداز ج(ارائه مطالب د(بانک اطلاعاتی
 -101برای تایپ با استفاده از هر دو دست )ده انگشتی(،ردیفی از صفحه کلید که انگشتان دست بر روی آن مستقر می گردند چه نام دارد؟
الف(ردیف بالایی ب(ردیف پایینی ج(ردیف پایه *د(ردیف پایگاه
 -102کدامیک از نمایش های سند در  wordسر برگها،پاورقی یا پا نوشته ها در سند تان نمایش می دهد؟
web layout( دprint layout( *جfull screen( بnormal(الف
 -103تغییر سایز فونت به صورت  1واحد افزایش توسط کدام کلیدترکیبی امکان پذیر است؟
ctrl+shift+<( دctrl+[( جctrl+shift+>( بctrl+] (*الف
 -104برای ایجاد فاصله به تعداد تعریف شده از کدام کلید استفاده می شود؟
space bar( دtab( *جenter( بback space(الف
 -105با دابل کلیک بر روی عبارت columnوlineدر نوار وضعیت wordچه کادر محاوره ای باز می شود؟
replace( دgoto( *جsave( بfind(الف
-106برا ی انتخاب نواحی پراکنده از متن در هنگام درگ کدام کلید را باید نگه داریم؟
enter( دshift( جalt( بctrl(*الف
 -107برای رفتن به ستون بعدی قبل ازاینکه ستون در جریان پر شده باشد از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟آموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
enter+shift+ctrl( *دenter+alt( جenter+shift( بenter+ctrl(الف
 -108اگر بخواهیم مطالبی را در بالا یا پایین تمامی صفحات تکرا ر کنیم باید در کدام قسمت تایپ نماییم؟
note end( دnoter foot ( جfooter and header( *بnumber page(الف
 -109برای تقسیم خانه ای از جدول به چند خانه کدام گزینه استفاده می شود؟
cells merge( دeleted( جcells split( *بtable split(الف
 -110برای قرار دادن تصویر در سند از کدام سر برگ استفاده می شود؟
layout page( دhome( جinsert( *بview(الف
-111کدام یک از گزینه های زیر در گروه  Clipboardوجود ندارد؟
Format Painter( دCut( جCopy( بFind(*الف
 -112پسوند فایل word 2007کدام است؟
dot( دdocx( *جdotx( بdoc(الف
 -113برای تایپ نیم صفحه از کدام کلید استفاده می شود؟
bar space( دspacebar+alt( جenter+ctrl( *بspacebar+shift(الف
 -114کدام گزینه در پنجره  Save asمی تواند فایل را با رمز ذخیره کند؟
Save as Type( دSave in( جTools( *بFile Name(الف
 -115کدام یک از کلیدهای زیر حالت overtypeرا فعال می کند؟
insert( *دbreak( جdelete( بshift(الف
 -116برای فعال شدن گزینه Auto Currect Optionاز چه مسیری باید اقدام نمود؟
office-word option –advanced( بoffice-word option-proofing(*الف
office-word option-display( دoffice-word option-add ins(ج
 -117گزینه  Changeدر پنجره  Spllling & Grammarچه عملی انجام می دهد؟
الف(کلمه را تغییر نمی دهد ب(خط قرمز زیر کلمه را حذف می کند
*ج(کلمه درست را با کلمه اشتباه جایگزین می کند د( خطای گرامری را برطرف می کند
 -118برای تعریف کلید میانبر برای یک  Styleاز چه گزینه ای استفاده می شود؟
format( دinsert( جshortcut key( *بcharacter cod(الف
 -119برای ایجاد سند بر مبنای یکی از الگوهای از پیش تعریف شده از روشن:
format( دinsert( جshortcut key( بoffice-new-installed template(*الف
 -120از کدام سبک برای قالب بندی سر فصل های اصلی استفاده می شود؟
normal( دheading1( *جheading3( بheading 2 (الف
 -121برای استفاده از ته زمینه ها از کدام روش استفاده می شود؟
page layout-page background-watermark( *بpage layout- page back ground- page color(الف
page layout-page setup- theme( دpage layout-page setup-hyphenation(ج
 -122برای درج جدول اشکال از چه روشی استفاده می کنیم؟
reference-caption-table of content( بreference-caption-cross reference (الف
reference-caption-insert caption( دreference-caption-table of figures(*ج
-123کدامیک از گزینه های زیر حاوی مهم ترین دستورات کاربردی در جهت مدیریت سند در wordمی باشد؟
THTLE BAR( دOFFICE MENU( *جRIBBON( بquhck access(الفآموزشگاه رایانه شمال آمل خ  17شهریور ساختمان ارم www.Andikolaei.com 0121-2223757
-124با انتخاب کدام گزینه می توان نوار دسترسی را به پایین نوار RIBBONمنتقل کرد؟
الف(-minimizeراست کلیک روی نوار ribbon
ribbon -راست کلیک روی نوارcustomize quik access toolbar(ب
ribbon -راست کلیک روی نوارshow quick access toolbar(ج
ribbon -راست کلیک روی نوارshow quick access the ribbon(* د
-125جهت انتخاب چند سطر غیر متوالی از کلید استفاده می شود؟
home( دshift( جalt( بctrl(*الف
-126در اصول شماره گذاری خطوط برای اینکه شماره گذاری هر صفحه مستقل از سایر صفحات تنظیم گرددباید گزینه .........انتخاب شود؟
restart each section( دrestart each paqe( *جcontinuous( بnone(الف
-127برای تغییر تعداد فایلهای موجود در بخش recent documentباید کدامیک از مسیر های زیر را انتخاب نمود؟
word options-advanced-display( *بword options-dis play- page dis play option(الف
wordotions-advanced-paqe display option( دword options-advanced-general(ج
-128تصاویر در کدام گروه از زبانه ی insertقرار دارد؟
iliustartions( *دfooter &header( جtext( بpages(الف
-129در گزینه های کادر ............current،printچاپ کند؟
الف(کلید صفحات سند *ب(صفحه جاری ج(صفحات ناپیوسته سند د(صفحات زوج سند
-130در کدام نما پیش نمایش سند را در قالب یک صفحه وب می توان دید؟
web layout( *دfull scrreen readinq( جoutline ( بprint layout(الف
-131انتخاب کدام گزینه در کادر paraqraphکمترین فاصله بین خطوط را تنظیم می کند؟
exactly( دat least( جdouble( بsingle(*الف
-132کدامیک از موارد زیر هر کلمه را زیر خط دار می کند؟