۶۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۸ ثبت شده است

دانلود کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری محمد علی گودرزی pdf

دانلود کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری محمد علی گودرزی pdf

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

چند تا سوال :


)9تکنیک طوفان فکری توسط چه کسی ابداع شد؟
الف)میکاییل میچالکو*ب)الکس اساسبورن
ج)سایمون
د)توماس.ال

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
)10کدام جمله در مورد طوفان فکری نادرست است؟
الف) هرچه بیشتر ایده خلق شود احتمال پیدا کردن ایده مناسب بیشتر است.
*ب)ارزیابی وقضاوت عجولانه اعضای گروه مانع تصور وخیال پردازی افراد نمی شود.
ج)افراد در مواجه با ایده جدید تعداد بیشتری ایده در ذهنشان جرقه خواهد زد.
د)ایده های ایجاد شده در گروه بهتر وبیشتر از ایده هایی است که مجموع افراد به تنهایی پیشنهاد می کنند.
)11کار مدیر جلسه در طوفان فکری چیست؟
الف)کنترل جلسه
ب)تشویق افراد
ج)هدایت جلسه
*د) هر سه مورد

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
)12انواع تقسیم بندی تصمیم گیری کدامند؟
الف)برنامه ریزی شده وبرنامه ریزی نشده.
ب)تصمیمات فردی وسازمانی
*ج)هردو
د)هیچکدام
)13کدام جمله نادرست است؟*الف)مدیران طراز اول باید در جزییات درگیر شوند.
ب)معمولا گروه بهتر از فرد تصمیم می گیرد.
ج)تصمیمات اخذ شده گروهی بهتر جامه عمل به خود می پوشانند.
د) هرسه مورد

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
)14کدام یک جزء مشخصه تصمیم گیری چند شاخصه()MADMمی باشد؟
*الف)اهداف آن صریح بیان شده اند.
ب)محدودیت ها کاملا مشخص است.
ج)شاخص ها ضمنی بیان شده اند.
د)تعداد گزینه ها نامحدود است.
)15خصوصیات فرایند تحلیل سلسله مراتبی چیست؟
الف)بر مبنای یک تئوری قوی استوار است.
ب)معیارهای کمی وکیفی رادر تصمیم گیری دخالت می دهد.
*ج) هردو
د)هیچکدام
)16کدامیک جزء مشخصات روش AHPنمی باشد؟
الف)بازخورد متقابل
ب)AHPرا می توان بصورت ترکیبی با برنامه ریزی خطی مورد استفاده قرار داد.
*ج)از مقیاص مطلق استفاده می کند.
د)از روشهایی نظیر تفکر گروهی، طوفان فکری در تجزیه وتحلیل ساختار مساله استفاده می کند.)17تعریف خلاقیت کدام است؟
الف)توانایی حل مسائلی که فرد قبلا حل آنها را آموخته است.
ب)توانایی تصور وابداع چیزی.
ج)فرایندی که نتیجه آن کار تازه ای باشدکه توسط گروهی، دریک زمان،مفید وارزشمند تلقی شود.
*د)ب وج صحیح است.

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
)18کدامیک جزء ویژگی افراد خلاق نمی باشد؟
*الف)افراد خلاق ضرورتا دارای ضریب هوشی بالایی هستند.
ب)به جای کلمات به تصاویر ذهنی فکر می کنند.
ج)مخاطره پذیرند.
د)ضرورتا تحصیلات بالایی ندارند.
)19منظور از تصور مهار شده چیست؟
الف)تفکر
*ب)ایده
ج)خلاقیت
د)نوآوری
)20عوامل موثر بر تصمیم گیری کدامند؟
الف)ترس از خطر
ب)عدم انعطاف پذیری
*ج)اعتماد به نفس واستقلال فکرد)ارزش ها وباورها در تصمیم گیری دخیل نیستند.
سوالات مراحل ثبت شرکت سهامی عام
-1قبل ازاحداث شرکت سهامی عام کدام مورد باید انجام پذیرد؟
الف)معلوم کردن هیات مدیره
ب)مدیر عامل
*ج)مجوز از سازمان بورس واوراق بها دار
د)گرفتن مجوزاز اداره ثبت

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
-2شرکت سهامی عام بعداز چه مدت ازثبت اظهار نامه به ثبت می رسد؟
الف )یک سال
ب)دوسال
 ج)شش ماه
د)هشت ماه
-3گذاشتن نام برای شرکت توسط چه کسی انجام می گیرد؟
 الف)مدیر عامل
ب)هیات مدیره
ج)اداره ثبتد)هیچکدام
-4آخرین اقدام تاسیس شرکت چیست؟
 الف)ثبت شرکت
ب)پیدا کردن مدیر عامل
ج)پیدا کردن نام مناسب شرکت
د)هیچکدام
-5اعلامیه پذیره نویسی توسط کدام مورد صادر می شود؟
الف)مدیر عامل
ب)سهام دار
 ج)اداره ثبت شرکت
د)هیات مدیره

https://rayabook.net/bookid/35369

 

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
-6مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت
شرکتها کدام است؟
الف)2نسخه طرح اظهارنامه وطرح اساسنامه سهامی عام
ب)2نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
ج)گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل %35سرمایه تعهد شده توسط موسسین
 د)همه موارد
-7حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام چقدر است؟
 الف)5میلیون ریال
ب)10میلیون ریال
ج)15میلیون ریال
د)20میلیون ریال
-8اقدامی که برای جمع آوری سرمایه از طریق مراجعه به عموم انجام می شود را00000000
 الف)پذیره نویسی
ب)اظهار نامهج)تاسیس شرکت
د)هیچکدام

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
-9حد اقل تعداد برای تاسیس شرکت های سهامی عام چقدر است؟
الف)10نفر
ب)6نفر
 ج)3نفر
د)5نفر
-10مزایای شرکت سهامی عام00000
الف)سهولت نقل وانتقال
ب)تجمع سرمایه ها ی کوچک برای تشکیل سهام
ج)استمرار وموجودیت شرکت های سهامی
 ج)همه موارد
-11نسخه اول پذیره نویسی دراختیار چه کسی قرار می گیرد؟
الف)سهامداران
ب)مدیر عامل
ج)پذیره نویس
 د)بانک
-12با سپری کدام مرحله پذیره نویسی قطعیت می یابد؟
 الف)امضای ورقه تعهد سهام
ب)تهیه طرح اعلامیه پذیره نویسی
ج)هر دو مورد
د)هیچکدام
-13طبق اساس قانون مبلق هر سهم چقدر باید باشد؟
 الف)10هزار ریالب)100هزار ریال
ج)200هزار ریال
د)50هزار ریال

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
-14هر سهامدار چقدر می تواند سهم خریداری کند؟
الف)10هزار سهم
ب)100هزار سهم
ج)60هزار سهم
 د)نا محدود
-15از کدام مرحله شرکت وارد مرحله ی ثبت می شود؟
 الف)تشکیل سرمایه
ب)تخصیص سهام
ج)تهیه طرح اعلامیه پذیره نویسی
د)اظهار نامه تاسیس شرکت
-16اولین کار موسسان پس از تاسیس شرکت سهامی عام تهیه %20مبلغ تعهد شده شرکت و قرار
دادن آن در حساب مخصوص بانکی شرکت است.هدف از این کار چیست؟
 الف)جلب اعتماد دیگران برای سرمایه گذاری
ب)مشخص کردن هیات مدیره
ج)هر دو مورد
د)هیچ کدام

https://ajansbook.ir/


-17گام دوم تاسیس شرکت کدام است؟
الف)تشکیل سرمایه
 ب)اظهارنامه تاسیس شرکت
ج)تهیه طرح اعلامیه پذیره نویسی
د)امضای ورقه تعهد سهم

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
-18کدام گزینه در طرح اعلامیه پذیره نویسی به چشم می خورد؟الف)نام شرکت
ب)هوت کامل واقامتگاه موسسان
ج)مبلغ سرمایه شرکت ومشخص کردن مقدار نقد وغیر نقد آن
 د)همه موارد
-19مزیت بزرگ شرکت سهامی عام نسبت به شرکتهای دیگر00000000000
 الف)مشارکت عموم
ب)استمرار و موجودیت شرکتهای سهامی
ج)سهولت نقل وانتقال سهام
د)همه موارد
-20گام چهارم تاسیس شرکت 0000000
الف)تشکیل سرمایه
 ب)امضای ورقه تعهد سهم
ج)تخصیص سرمایه
د)اظهار نامه تاسیس شرکت
سئوالات مسئله یابی:
 -1تعریف  MODMکدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
الف)مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
×ب)مدل های تصمیم گیری چند هدفه
ج)روشهای تصمیم گیری چند منظورهد)اجبار به تصمیم گیری چندمعیاره
 -2کدام یک از تعاریف زیر مربوط به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
است؟
الف)یکی از کارآمدترین تکنیک های تصمیم گیری
ب)ماهیت ساده و درعین حال جامعی
ج)براساس مقایسات زوجی بناشده
×د)هرسه مورد
 -3کدامیک از گزینه های زیر جزء خصوصیات یک سیستم پشتیبانی
تصمیم گیری چندمعیاره مناسب نمی باشد؟
الف)گزینه های مختلف را در نظر بگیرد
ب)معیارهای کمی وکیفی را در تصمیم گیری دخالت دهد
×ج)میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد
د)برمبنای یک تئوری قوی استوار است
 -4کدامیک از موارد زیر جزء اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نمی
باشد؟الف)شرط معکوسی
ب)اصل همگنی
×ج)هماهنگی
د)انتظارات
-5در راس سلسله مراتبی هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی ............. و
................ قرار دارد.
الف)هدف و معیار
×ب)معیار و گزینه ها
ج)عوامل و زیر معیارها
د)هیچکدام
 -6محدوده قابل قبول ناسازگاری در هرسیستم به چه عواملی بستگی
دارد؟
×الف)تصمیم گیری
ب)اهداف
ج)قضاوتد)مقدار ناسازگاری
 -7کدام یک از موارد زیر جزء نکات تصمیم گیری گروهی نیست؟
الف)ساخت سلسله مراتبی
ب)انجام مقایسات زوجی
ج)قضاوت های شخصی
×د)بهبود و سرعت کارها
-8چنانچه در سازگاری سیستم وابستگی دوطرفه باشد و دیگر یک سلسله
مراتبی نداریم و به جای آن...................
الف)یک شبکه
ب)سیستم خطی
ج)سیستم با بازخورد
×د)هرسه مورد

کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری گودرزی
 -9در برخی مواقع بهتر است دو سلسله مراتبی ایجاد شود یکی...............
و دیگری...............
×الف)سود- هزینهب)هدف- معیار
ج)سود - ساختار
د)هیچکدام
 -10کدام یک جزء مشکلات حالتهای تصمیم گیری می باشد؟
الف)فقدان استاندارد برای اندازه گیری معیارهای کیفی
ب)فقدان واحد برای تبدیل معیارها(اعم از کمی و کیفی) به یکدیگر
×ج)گزینه الف و ب
د)فضای گسسته و حالت تک معیاره و معیار کمی
 -11کدام یک جزء توصیه کلی در ایجاد سلسله مراتبی نمی باشد؟
الف)تعیین هدف های جزئی
ب)تعیین عوامل و زیر عوامل
ج)مشخص نمودن معیارهای اهداف جزئی
×د)تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها
 -12سطوح مختلف در سلسله مراتب انتخاب بهترین ها چیست؟الف)هدف
ب)معیارها
ج)گزینه ها
×د)همه موارد
 -13نقاط کانونی مدل های تصمیم گیری کدامیک از گزینه های زیر می
باشد؟
×الف)اطلاعات

 

 

۰۶ بهمن ۹۸ ، ۰۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی

جزوه فن ورز شبکه هوایی فنی حرفه ای درجه 2

جزوه فن ورز شبکه هوایی فنی حرفه ای درجه 2

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

جزوه آموزشی ورز شبکه هوایی برق فنی حرفه گنجینه دانلود جزوه آموزشی ورز شبکه هوایی برق فنی حرفه پاسخنامه کاملا تستی قالب فایل pdf آموزشی ورز شبکه های هوایی برقجدید Kasra آذر “جزوه آموزشی ورز شبکه های هوایی برقجدید” published Kasra سازمان فنی حرفه باشد کمک موثری قبولی .

آزمونها میباشدmediumcom ورز شبکه های هوایی برقجدید Kasra Cafenet آذر سوالات سری pdf شامل عدد سوال تستی مجموعه سوالات فنی حرفه همراه پاسخنامه تستی نکتهجزوه آموزشی ورز شبکه هوایی داخل سایت powerir بلاگ مقالات مقالات متفرقهجزوه دوره آموزشی ورز شبکه هوایی سایت تخصصی برق مرداد وقتی سیمی درون میدان .

حرکت کند بار الکتریکی سیم القاء شود بنابراین برای تولید الکتریسیته جاری تعدادی tag جزوه ورز شبکه هوایی Archives بزرگترین جامع دانلود جزوه ورز شبکه هوایی Archives بزرگترین جامع ترین نمونه سوالات فنی حرفه downloads سوالاتآزمونفنورزشبکههوایسوالات آزمون ورز شبکه هوایی برق درجه فنی حرفه اسفند سوالات آزمون .

ورز شبکه هوایی برق درجه فنی حرفه بزرگترین نکتهجزوه آموزشی ورز شبکه هوایی برق داخل سایت قابل دانلود eslaminasabblogir tag دانلود جزوه ورز شبکه های هواییدانلود جزوه ورز شبکه های هوایی سردار شهید محمد اسلامی نسبدانلود جزوه سوالات آزمون ورز شبکه های هوایی دانلود جزوه ورز شبکه های هوایی فنی .

حرفه شیراز دانلود نمونه سوالات احتمالی آزمون ورز شبکه های uploadsفن ورز شبکه عمومی شبکه‌های توزیع هوایی زمینی سازمان PDFبه میمیریمیه ومنه الهه جنهامزدهنی فیهم ایران دانان ایم ماشین شناختن این داشتند یدلة ایجاد سازمان آموزش فنی حرفه uploadsفن ورز شبکه هوایی برق سازمان آموزش فنی حرفه کشورPDF .

دفتر طرح برنامه های درسی استاندارد شغل آموزش عنوان شغل ورز شبکه هوایی برق گروه شغلی برق ملی شغل تاریخ تدوین استاندارد wwwaparatcom کامل نمونه سوالات ورز شبکه هوایی برق درجه فنی ویدئو برای جزوه ورز شبکه هوایی فنی حرفه ای▶ مهر قابل استفاده برای دانشجویان کاردانش متقاضیان آزمون .

ادواری مربیان فنی حرفه بسته پیش نهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی حرفه اگر امکان دارد فارسی ایمیل کنیدنتایج وبrapfazir resource نمونهسوالاتفنورزشبکههواییفنیحرفهنمونه سوالات ورز شبکه هوایی فنی حرفه جزوه rapfazکاربر محترم میتوانید مشخصات فایل نمونه سوالات ورز شبکه هوایی فنی حرفه جزوه آموزشی ورز جزوه اصول مانور شبکه مشاهده .

صورت نیاز دانلود wwwportaltvtocom subdomain subdomain detailazadپورتال جامع سازمان آموزش فنی حرفه کشور رعایت ایمنی شبکه های توزیع برق ورز پست های توزیع برق ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع روش گرم begircom ❤️🏆دانلود رایگان😛😍نمونه سوالات ورز شبکه هوایی برق【⭐️ویژه آزمون ویژه آزمون 】فنی حرفه تومان تومان دانلود رایگان نمونه سوالات .

دانلود نمونه سوالات ورز شبکه هوایی برق جواب کیفیت بسیار عالی downlloadir سوالات ورز شبکه هوایی فنی حرفه جزوه آموزشی شهریور جزوه نایاب ارزشمند پکیج نمونه سوالات ورز شبکه هوایی فنی حرفه تعداد سوال تستی جواب جزوه آموزشی صفحه atlasfileir productدانلود نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه اطلس فایل .

نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه مجموعه شامل سوالات تئوری دوره امتحانات قبلی فنی حرفه باشد پاسخنامه ندارد قابلیت چاپ دارد نوع فایل linkblogskycom postنمونه سوالات ورز شبکه هوایی فنی حرفه جزوه آموزشی جزوه نایاب ارزشمند پکیج نمونه سوالات ورز شبکه هوایی فنی حرفه تعداد سوال تستی جواب جزوه آموزشی .

صفحه ورز شبکه هوایی wwwkhrtvtoir News اطلاعیهها  ورز شبکه هوایی برق اداره آموزش فنی حرفه خراسان بهمن آشنایی فرصت های آموزشی شغل ورز شبکه هوایی برق نام دوره آموزش ورز شبکه هوایی برق ملی آموزش شغل طول دوره وارد نشده جزوه باید شامل این عبارت باشد جزوهparentsvajeroozir parents htmlدانلود .

سوالات ورز شبکه هوایی درجه parents دانلود نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه parents مجموعه شامل سوالات تئوری دوره امتحانات قبلی فنی حرفه باشد کارگر عمومی سنگ کار درجه دانلود نمونه سوالات فنی حرفه کارگر سیمان کار درجه صنعت ساختمان ،جزوه wwwpdfir دانلودنمونه سوال فنی وحرفه ورز شبکه هوایی برق .

جامع ترین مهر نمونه سوال فنی وحرفه ورز شبکه هوایی برق برچسب جزوه آموزشی ورز شبکه هوایی برق جزوه ورز شبکه هوایی جزوه ورز شبکه هوایی mademanstarir made htmlدانلود نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه فنی حرفه دانلود نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه فنی حرفه دانلود نمونه سوالات ورز .

هوایی درجه مجموعه شامل سوالات تئوری دوره امتحانات قبلی فنی حرفه وارد نشده جزوه باید شامل این عبارت باشد جزوهدانلود نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه فنی حرفه حسابداری ومدیریت نمونه سوال تستی همراه پاسخنامه icdl درجه فنی حرفه وبلاگ تخصصی رشته های حسابداری ومدیریت جزوه آموزشی ورز شبکه هوایی .

mobtakeranfaniir نمونه سوالاتفن ورز شبکه هوایی نمونه سوالات آزمون آنلاین فنی حرفه اینمونه سوالات ورز شبکه هوایی ارائه نمونه سوالات آزمون آنلاین فنی حرفه کتب آموزشی مشاوره راهنمایی دریافت مدرک فنی حرفه ایbabafilir دانلودنمونهسوالاتفنورزشبکههواییددانلود نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه فنی حرفه مرداد دانلود نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه .

فنی حرفه مجموعه شامل سوالات تئوری دوره امتحانات قبلی فنی حرفه دانلود نمونه سوالات آزمونگری فنی حرفه همراه جزوه جواب دانلود تحقیق درموردمشاوره آموزش فنی حرفه skadooyabir نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه فنی حرفه دانلود نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه مجموعه شامل سوالات تئوری دوره امتحانات قبلی فنی .

حرفه باشد پاسخنامه ندارد قابلیت چاپ دارد نوع فایل daneshjoohagigfacom دانلود نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه فنی حرفه دانلود نمونه سوالات ورز شبکه هوایی درجه مجموعه شامل سوالات تئوری دوره امتحانات قبلی فنی حرفه باشد پاسخنامه ندارد قابلیت چاپ filetvtoir producttag جزوه نقشه کشی عمومی ساختمان درجه مرجع .

مرجع نمونه سوالات فنی حرفه صنعت ساختمان صنعت ساختمان صنعت ساختمان کتابچه طلایی عمران معمار ورز شبکه هوایی قالی بافی سوالات برق ساختمان درجه فنی حرفه ایbrowser ارسال گزارش تصاویر برای جزوه برق ساختمان درجه نتیجه تصویری برای جزوه خرید نمونه سوالات برق ساختمان درجه فنی حرفه راحتی توانید .

نحوه نمونه سوالات ورز شبکه هوایی برق درجه این فایل شامل سوال postنمونه سوالات برق ساختمان درجه جوابسوالات فنی حرفه کارگر عمومی برق کار ساختمان درجه ادواریبرقکار ساختمان نمونه سوال برق ساختمان درجه فنی حرفه برگزیده هایک جزوه کامل برق نمونه سوالات ورز شبکه هوایی برق درجه این فایل .

سوال همراه wwwdideoir QyOeN کامل نمونه سوالاتفن ورز شبکه هوایی برق درجه دیدئو قابل استفاده برای دانشجویان کاردانش متقاضیان آزمون های ادواری مربیان فنی حرفه بسته پیش نهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی حرفه است توسط news cat اکنون میلیارد تومان باقی مانده اآخرین اخبار قطره دانلود .

 

۰۵ بهمن ۹۸ ، ۱۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی