۵۴ مطلب در دی ۱۳۹۹ ثبت شده است

منابع ازمون استخدامی مربی بهداشت مدارس + کتاب تست

منابع ازمون استخدامی مربی بهداشت مدارس

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

 1. سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش ویژه آزمون iran soal ir downloads سوالات استخدامی مراقب سلام دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش دانلود بسته فوق کامل درس آموزش بهداشت و ارتباطات سوال بدون پاسخنامه درس بهداشت مدارس رتبه رأی.
 2. نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی مراقبت سلامتmedu soal ir سوالات استخدامی مربی مراقبت سلامتنمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی مراقبت سلامت دانلود نمونه سوالات سلامت سوالات استخدامی رشته بهداشت عمومی سوالات استخدامی رشته بهداشت مدارس .
 3. آزمون استخدامی مربی بهداشت مدارس صدای مشاور تحصیلیwww ssmt ir view آزمون استخدامی مربی بهداش آزمون استخدامی مربی بهداشت مدارس آزمون استخدامی استخدام مربی بهداشت آزمون مربی بهداشت آموزش و پرورش استخدام آموزش و پرورش .
 4. سوالات استخدامی مربی مراقبت سلامت آموزش و پرورش مختص www nashr estekhdam ir سوالات استخدامی مربی مراق جزوات موجود در مجموعه سوالات مربی مراقب سلامت آموزش و پرورش جزوه بهداشت مدارس جزوه بهداشت مواد غذایی متن کامل برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن .

 

سوالات استخدامی دبیر مراقب سلامت اموزش و پرورش سال با soal azmon ir سوالات استخدامی دبیر مراقب سلامت اموز سوال استخدامی بهداشت مدارس سوال استخدامی د دفترچه ازمون اموزش و پرورش دوره های قبلی مراقب سلامت سوالات استخدامی مربیان نهضت سواداموزی سال رتبه رأی.

 

دانلود رایگان نمونه سوالات مراقبین سلامت جزوه دانلود motadelsazi blog ir دانلود رایگان نمونه سوالات مراقب استخدامی مراقب سلامت آموزش پرورش قبولی نظیر کامل سوالات استخدامی مراقب سلامت سفیران سلامت نمونه سوال ازمون سفیران مربیان بهداشت مدارس مراقبین سلامت .

 

دانلود کتاب نمونه سوالات آزمون استخدامی مراقب سلامت motadelsazi blog ir دانلود کتاب نمونه سوالات آزمون ا مهر دانلود رایگان نمونه سوالات مراقب سلامت مربی بهداشت آزمون آموزش و پرورش سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش منابع آزمون topsoal ir سوالات استخدامی مراقبت سلامت آموزش و پ بهداشت مدارس سوال پاسخ تخصصی .

 

منابع آزمون استخدامی برای مراقب سلامت آگهی های استخدام روزt estekhdam ir search q منابع آزمون استخدامی برا سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش منابع آزمون سوالات استخدامی استخدام مربی بهداشت مدارس سال خبر جدید استخدام های امروز .

 

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش عمومی و اختصاصیiranmoshavere com منابع آزمون استخدامی آموزش و پر منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته های مورد پذیرش آزمون استخدامی آموزش و همان طور که می دانید آزمون استخدامی یکی از راه های ورود به عرصه تدریس در مدارس می باشد که بهداشتی آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت مواد غذایی بهداشت مدارس مربی امور تربیتی مدارس تعلیم و تربیت اسلامی فلسفه و مبانی تعلیم و .

 

نمونه سوالات استخدامی مربی بهداشت سوالات استخدامی آموزش و testmedu ir نمونه سوالات استخدامی مربی بهداشت مهر Apr فهرست اخبار استخدام مربی بهداشت مدارس موجود در این صفحه اردیبهشت آزمون استخدام دانلود نمونه سوالات استخدامی سوالات .

 

آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش رشته مراقبت سلامت دروس www fardabook com آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش رشته مراقبت سلامت دروس عمومی و تخصصی نظر ات جزییات سری کتاب های استخدامی هلو کلیات خدمات بهداشتی آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت مواد غذایی بهداشت مدارس کمک های اولیه و سایر درس های عمومی پشتیبانی و جواب گویی به تمام سوالات مشتریان عزیز اطلاعات کاربری استخدام رشته مربی بهداشت مدارس کاردانی در سال www niroensani ir استخدام مربی بهداشت مدارس کاردانیمحتویات آگهی استخدامی پس از انتشار و اعلام آگهی استخدامی توسط مراکز جذب نیرو مربی بهداشت مدارس کاردانی از طریق جراید رسمی و کثیرالانتشار در سال از .

 

کتاب مراقب سلامت آزمون استخدامی متمرکز دستگاه اجرایی www gisoom com book کتاب مراقب سلامت آزمون ا کتاب مراقب سلامت آزمون استخدامی متمرکز دستگاه اجرایی شامل کلیات خدمات بهداشتی آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت مواد غذایی بهداشت مدارس و کمک هایاثر گروه مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترا فیزیولوژی مجموعه تست های شده استخدامی آموزش و پرورش قابل استفاده مربیان پیش دبستانی نیروهای خرید .

 

مربیان بهداشت در مدارس معلمان شرکتی مربیان بهداشت مدارس behdashtesherkati blogfa com معلمان شرکتی مربیان بهداشت مدارس و نیروهای خرید خدمات آموزشی جذب نیرو صرفا برای جبران کمبود منابع انسانی مناطق در گروه معلم صورت از سال سابقه و با مدرک کارشناسی درحال فعالیت می باشنداما با این حال در آزمون استخدامی تابستان سال .

 

نمونه سوالات استخدامی بهداشت مدارس فروشگاه سل سوالsellsoal com downloads نمونه سوالات استخدامی بهدا نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی رشته بهداشت مدارس اصل سوالات دفترچه های عمومی ازمون استخدامی فراگیر هفتم و آموزش و پرورش در سال با پاسخنامه .

 

نمونه سوالات پیام نوربهداشت مدارس سوال پاسخنامه آسان www asansoal ir نمونه سوالات پیام نوربهداشت مدارس مجموعه نمونه سوالات بهداشت مدارس با کد درس شامل تمامی آزمون های پیام نور درس نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته مراقب سلامت مربی بهداشت .

 

نمونه سوالات تخصصی مربی بهداشت آموزش و پرورش نمونه استخدام مربی بهداشت download questions free ir post مهر دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه شغل مراقب سلامت مربی بهداشت Apr اردیبهشت آزمون استخدام مربی بهداشت مدارس در .

 

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس معاونت بهداشتhealth sbmu ac ir uploads بلوک_بهورزی _بهداشت_ PDFﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﻛﺘﺎب ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻻﻳﻞ اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣـﺪارس ﺑـﺮای ﺑـﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان آﻧﺎن در در ﻣﺘﻦ ﻫﺮ درس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﺤﺘﺮم آن را اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ دﻫﻴـﺪ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد آﻣـﻮزش ﺳـﻮاﻻﺗﻲ ﻃـﺮح ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و اﻳـﻦ ﺳـﻮاﻻت ﺑـﻪ ﺻﻮرت آزﻣﻮن ﻳﻚ ﺑﺎر ﻗﺒﻞ از اراﺋـﻪ آﻣـﻮزش و ﻳﻜﺒـﺎر ﭘـﺲ از اراﺋـﻪ آﻣـﻮزش ﺟﻬـﺖ ﭘ ﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر .

 

دانلود سوالات استخدامی مراقبت سلامت آموزش و پرورش PIKLpikl ir دانلود سوالات استخدامی مراقبت سلامت آنمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی مراقبت سلامت مدیرکل امور سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت هزار معلم بهداشت در مدارس نیاز داریم که تعداد معلمان .

 

سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش منابع آزمون topsoal ir سوالات استخدامی مراقبت سلامت آموزش و پ خرداد سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش با کاملترین منابع آزمون استخدامی و بهداشت مواد غذایی کلیات خدمات بهداشتی بهداشت مدارس آخرین رتبه رأیوارد نشده مربی باید شامل این عبارت باشد مربی.

 

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال اخبار www estekhtam com اخبار لحظه به لحظه استخدام آموز معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت مجوز استخدام هزار معلم تربیت بدنی و به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش آزمون استخدامی آموزش و پرورش با خبر فروردین کمبود هزار مربی پرورشی در مدارس .

 

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش گام gaam com منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورشمنابع اختصاصی مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامی آموزش و پرورش منبع کتاب بهداشت فردی و عمومی گروه فنی و حرفه ای رشته مدیریت خانواده دوران .

 

مربی بهداشت آموزش پرورش مخاد تبادل نظر نی نی سایتwww ninisite com discussion topic مربی بهداشت ا مهر دوستان کسی هست آزمون استخدامی آموزش پرورش مربی بهداشت مدارس شرکت کرده باشه یاشرکت کن بیاد یه لحظه لطفا ممنون .

 

نمونه سوالات مراقب سلامت مربی بهداشت استخدامی آموزش و دانلود سوالات استخدامی com نمونه سوالات سوالات استخدامی مراقب سلامت مربی بهداشت آموزش و پرورش مواد آزمون کلیات خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت و ارتباطات و تغذیه و بهداشت مواد غذایی و بهداشت مدارس و .

 

بهداشتی ها بهداشت مدارس مربیان بهداشت مراقبین سلامتbehdashtiha com category اخبارپیام های زنگ سلامت قنبرپور سال تحصیلی با وجود ویروس جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال توسط امیر زردادی در تاریخ بدون نظر بازدید .

 

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش اخبار www wikigeram com researchnewsitem رشته های مو شهریور داوطلبان برای شرکت در آزمون استخدامی بایستی از رشته های مورد پذیرش آن آگاهی یابند لیسانس فوق لیسانس بهداشت مدارس لیسانس فوق لیسانس پرستاری لیسانس کودکیاری گرایش مربی کودک لیسانس فوق لیسانس مربی بهداشت منابع سوالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش.

 

پنج هزار مربی بهداشت در آموزش و پرورش استخدام می شوند میگناwww migna ir news پنج هزار مربی بهداشت آموزش فروردین وی با بیان اینکه نمی توان برای هر مدرسه یک مربی بهداشت استخدام کرد افزود اگر پنج لطفا منابع آزمون استخدامی بهداشت مدارس را برایم بفرستید .

 

آزمون استخدام مربی بهداشت مدارس در دانشگاه فرهنگیان www khabaronline ir news آزمون استخدام مربی بهدا اردیبهشت دانشگاه فرهنگیان برای تامین نیروی مربی بهداشت آزمون استخدامی تخفیف ویژه کتاب لند تا به مدت محدود ویژه بهترین منابع آزمون آیلتس .

 

دانلود رایگان بهداشت مدارس کتابخانه الکترونیکی پیام نورwww pnueb com courses بهداشت مدارسمجموعه سوالات کنکور علوم تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه دانلود از ارسال نظر نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با دانلود رایگان رتبه رأی.

 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات دفترچه sanjesh org FullStory مهر به شرایط احراز مجموعه شغل کارشناس منابع آب رشته تحصیلی مهندسی علمی مثال اگر در شرایط احراز شغل محلی رشته تحصیلی مربی بهداشت در مقطع مدارک کاردانی مربی بهداشت مدارس نیز می توانند در آزمون شرکت نمایند اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور .

 

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش مراقب سلامت و baigan ir نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش مراقب سلامت و مربی بهداشت کدشغل نویسنده bai کلیات خدمات بهداشت مدارس سوال پاسخنامه جهت دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیک کنید منابع مطالعه رشته مراقب سلامت در آزمون های استخدامی ایران iranestekhdam ir منابع استخدامی رشته مراقب سلامتمنابع آزمون استخدامی رشته مراقب سلامت با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت کتاب خالد رحمانی در کل خوبه فقط مبحث بهداشت مدارس رو نداره برا بهداشت مدارس هم .

 

استخدام مربی بهداشت مدارس در سال ایران استخدامiranestekhdam ir استخدام مربی بهداشت در آموزش و پ آبان سلام با توجه به اصلاحیه استخدامی اگر کسی مدرک کاردان بهداشت عمومی داشته باشه میتونه به عنوان مربی بهداشت شرکت کنه تو آزمون پاسخ دهید .

 

نمونه سوال مربی و مراقب بهداشت برای آزمون استخدامی آموزش و www farschool ir نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مربی بهداشت مراقب سلامت کلیات خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت و ارتباطات و تغذیه و بهداشت مواد غذایی و بهداشت مدارس و .

 

سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش قبولی www e soal ir سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و منابع آزمون استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش سال بخش تخصصی کلیات خدمات بهداشتی آموزش بهداشت و ارتباطات تغذیه و بهداشت مواد غذایی بهداشت مدارس آخرین سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش ویژه آزمون رتبه رأی.

 

آزمون استخدامی مربی بهداشت مدارسfile gozineha ir استخدامی آزمون استخدامی مربی بهدا شهریور مربی بهداشت مدارس آمار بیکاران مربی بهداشت مدارس استخدام در بانک دانلود سوالات استخدامی تخصصی مشاغل مربی بهداشت مدارس منابع آزمون .

 

معرفی منابع مطالعه جهت آزمون استخدامی آموزش و پرورش ای www e estekhdam com منابع آزمون استخدامی آموزش و در این صفحه با کلیه منابع مطالعاتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال به همراه علوم تربیتیمعرفی منابع اختصاصی رشته مربی امور تربیتی مدارسمعرفی منابع ارشد بهداشت محیط کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت مدارس کارشناسی و .

 

بانک نمـــونه سوال نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورشwww nemone soal ir منابع و سوالات آزمون های استخدامنمونه سوال استخدامی مربی امور تربیتی مدارس بسته کامل نمونه سوالات استخدامی شما به سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه شغل مراقب سلامت مربی بهداشت در .

 

سوالات استخدام مراقب سلامت مربی بهداشت آموزش و پرورشhdaneshjoo com product سوالات استخدام مراقب سلا توضیحات بسته سوالات عمومی و تخصصی مراقب سلامت مربی بهداشت کلیات خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت و ارتباطات و تغذیه و بهداشت مواد غذایی و بهداشت مدارس و دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه شغل مراقب سلامت مربی بهداشت .

 

نمونه سوال مراقب سلامت با پاسخ استخدامی آموزش و استخدامefile file ir pro نمونه سوال مراقب سلامت ب نمونه سوال مراقب سلامت با پاسخ آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی بهداشت کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته مراقب سلامت مربی بهداشت.

۱۶ دی ۹۹ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی بهداشت 97 - 98 - 99

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی بهداشت 97 - 98 - 99

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش ویژه آزمون سوالات استخدامی مراقب سلام سوالات استخدامی مراقب سلامت وبسایت ایران سوال از مهم ترین سوالات تخصصی این رشته در آزمون استخدامی مراقب سلامت سالهای آموزش و پرورش بوده و رتبه رأی.

 

نمونه سوال مربی و مراقب بهداشت برای آزمون استخدامی آموزش و نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مربی بهداشت مراقب سلامت جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سوالات آزمون استخدامی آموزش و .

 

سوالات استخدام مراقب سلامت مربی بهداشت آموزش و پرورش سوالات استخدام مراقب سلا بسته نمونه سوالات استخدام مراقب سلامت مربی بهداشت آموزش و پرورش در قالب فایل با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی .

 

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی مراقبت سلامت سوالات استخدامی مربی مراقبت سلامتاین مجموعه حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ردیف شغلی مربی مراقبت سلامت می باشد و حاوی نمونه سوالات دروس عمومی.

 

بانک نمـــونه سوال نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش منابع و سوالات آزمون های استخدامسوالات استخدام مربی بهداشت در آموزش و پرورش نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مربی بهداشت مراقب سلامت جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به.

 

نمونه سوال مراقب سلامت با پاسخ استخدامی آموزش و استخدام نمونه سوال مراقب سلامت ب کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته مراقب سلامت مربی بهداشت فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش با جواب.

 

سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش قبولی سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و دانلود نمونه سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش کامل ترین مجموعه ویژه آزمون استخدامی سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش ویژه آزمون رتبه رأی.

 

آزمون استخدامی مربی بهداشت مدارس دانلود رایگان نمونه سوال استخدامی آزمون استخدامی مربی بهدا شهریور نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته مربی بهداشت مدارس با پاسخنامه دانلود بهداشت مدارس ارشد استخدام رشته مربی بهداشت مدارس در آموزش و پرورش .

 

دانلود رایگان نمونه سوالات مراقب سلامت مربی بهداشت آزمون مهر دانلود رایگان نمونه سوالات مراقب سلامت مربی بهداشت آزمون آموزش و پرورش .

 

سوالات استخدامی مربی مراقبت سلامت آموزش و پرورش مختص سوالات استخدامی مربی مراق سوالات استخدامی مربی مراقبت سلامت آموزش و پرورش یکی از کامل ترین مجموعه های عنوان شغلی مربی مراقب سلامت بوده که شامل سوالات عمومی تخصصی جزو .

 

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مربی بهداشت مراقب دانلود هانمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش مربی بهداشت مراقب سلامت تهیه شده توسط تیم تخصصی فرهنگیان ایران نمونه ای کامل جهت ارائه به کار جویان محترم .

 

سوالات استخدامی دبیر مراقب سلامت اموزش و پرورش سال سوالات استخدامی دبیر مراقب سلام جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه شغل مراقب سلامت مربی بهداشت در سال.

 

بایگانی ها نمونه سوالات تخصصی مربی بهداشت آموزش و پرورش نمونه سوالات تخصصی مربی بهداش نمونه سوالات استخدامی مربی بهداشت سوالات استخدامی مربی بهداشت نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ردیف شغلی مربی مراقبت سلامت .

 

سوالات استخدامی دبیر مراقب سلامت اموزش و پرورش سال با سوالات استخدامی دبیر مراقب سلامت اموزسوالات استخدامی دبیر مراقب سلامت اموزش و پرورش سال یکی از سوالات مهم استخدامی می باشد که تیم سوال ازمون با تهیه بهترین سوالات اموزش.

 

نمونه سوالات مراقب سلامت مربی بهداشت استخدامی آموزش و دانلود سوالات استخدامی نمونه سوالات نمونه سوالات مراقب سلامت مربی بهداشت استخدامی آموزش و پرورش فرمت قیمت تومان این مجموعه طلایی با توجه به محتویات یکی از کاملترین مجموعه نمونه .

 

استخدام مربی بهداشت مدارس در سال ایران استخدام استخدام مربی بهداشت در آموزش و پ آبان خبر استخدام مربی بهداشت در آموزش و پرورش آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی تجربیات آزمون اطلاعیه ها استخدام آموزش و پرورش .

 

مربی بهداشت مراقب سلامت کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته مراقب سلامت مربی بهداشت سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما جوینده عزیز .

 

استخدام آموزش و پرورش در سال کلیه اخبار کاملترین منابع و سوالات مفید برای استخدام آموزش و پرورشآخرین اخبار استخدام آموزش و پرورش سال لینکهای خبر آبان عدم حذف ماده و برقراری آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کسی در.

 

مربی بهداشت مراقب سلامت کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته مراقب سلامت مربی بهداشت دانشجوی محترم سلام و عرض ادب شما با .

 

مربی بهداشت کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته مراقب سلامت مربی بهداشت فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش با جواب برای رشته هایی .

 

نمونه سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش مجموعه جزوات و نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته مربی امور تربیتی مدارس مربی مواد آزمون استخدام سال مربی بهداشت مراقب سلامت سوالات .

 

سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش منابع آزمون سوالات استخدامی مراقبت سلامت آموزش و پ خرداد سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش با کاملترین منابع آزمون استخدامی مراقب سلامت دربردارنده اصل نمونه سوالات آزمون مراقب سلامت سال رتبه.

 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی مراقب سلامت دانلود رایگان نمونه سوالا سوالات استخدامی مراقب سلامت نمونه سوالات مراقب سلامت مربی بهداشت استخدامی آموزش و پرورش برای دانلود و مشاهده سوالات بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

 

دانلود سوالات استخدامی مراقبت سلامت آموزش و پرورش دانلود سوالات استخدامی مراقبت سلامت آاین مجموعه حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای ردیف شغلی مربی مراقبت سلامت می باشد و حاوی نمونه سوالات دروس عمومی آزمون.

 

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی امور تربیتی مدارس مربی پرورشی شامل بخش های زیر فرمت و و نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش رشته مراقب سلامت مربی بهداشت با .

 

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش آزمون رشته های آزمون استخدامی آموزش و تنها داوطلبانی مجاز به ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش هستند که رشته تحصیلی آن ها مطابق کودکیاری گرایش مربی کودک لیسانس.

 

دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش معرفی منبع آزمون استخدامی آموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه آموزش و پرورش دبیرشو بازدید سوالات استخدامی مراقب سلامت مربی بهداشت آموزش و پرورش .

 

آزمون استخدامی مربی بهداشت مدارس صدای مشاور تحصیلی آزمون استخدامی مربی بهداش آزمون استخدامی مربی بهداشت مدارس آزمون استخدامی استخدام مربی بهداشت آزمون مربی بهداشت آموزش و پرورش استخدام آموزش و پرورش .

 

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش مراقب سلامت و نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش اسفند نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش مراقب سلامت و مربی جهت دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیک کنید .

 

نمونه سوالات تخصصی مربی بهداشت آموزش و پرورش نمونه استخدام مربی بهداشت مهر سوالات استخدام مربی بهداشت آموزش و پرورش با جواب جهت آمادگی بیشتر شما عزیزان و کمک به پاسخگویی بهتر شما به سوالات آزمون استخدامی آموزش و .

 

دانلود نمونه سوالات استخدامی مراقب سلامت اموزش و پرورش تی مرداد الف بخش مواد عمومی دفترچه های دوره های گذشته سوال دفترچه ازمون استخدامی اموزش و پرورش فراگیر اسفند سوال .

 

مراقب سلامت کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با مراقب سلامت کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته مراقب سلامت مربی بهداشت سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما پژوهشگر .

 

کتاب مراقب سلامت آزمون استخدامی متمرکز دستگاه اجرایی کتاب مراقب سلامت آزمون ا مراقب سلامت آزمون استخدامی متمرکز دستگاه اجرایی شامل کلیات خدمات بهداشتی آموزش مراقب سلامت آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی شامل کلیه خدمات بهداشتی آموزش مجموعه سوالات.

 

نمونه سوال مراقب سلامت با پاسخ استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت نمونه سوال مراقب سلامت با پاسخ آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی بهداشت کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته مراقب .

 

مربی بهداشت نمونه سوال مراقب سلامت با پاسخ استخدامی آموزش و پرورش مربی بهداشت مراقب سلامت مربی بهداشت فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش با .

 

سوالات استخدامی مربی امور تربیتی مدارس کدشغل دانلودسوالات استخدامی مربی امور تربیتی مدارس کدشغل استخدامی آموزش و پرورش سال درس تعلیم و تربیت اسلامی سوال پاسخنامه سوالات استخدامی مربی امور .

 

نمونه سوالات استخدامی رشته مربی بهداشت مدارس وزارت آموزش و مهر نمونه سوالات استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته مراقب سلامت و بهداشت مربی بهداشت مدارس با پاسخ کتاب و جزوه به صورت فایل قابل دانلود پس .

 

استخدامی آموزش و پرورش استخدامی مربی بهداشت مشاوره استخدامی آموزش و مشاوره حقوقی رایگان سوالات حقوقی و قضایی درباره استخدامی آموزش و پرورش حقوقی در حوزه استخدامی آموزش و پرورش استخدامی مربی بهداشت قابل مشاهده است من از قبول شدگان.

 

مربی بهداشت پاورپوینت فصل دوم نمونه سوال مراقب سلامت با پاسخ آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی بهداشت کتاب نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ رشته مراقب سلامت مربی بهداشت.

 

 

 

۱۶ دی ۹۹ ، ۲۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی

خلاصه کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی pdf

خلاصه کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی pdf

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

مثال سوالات تفسیر قرآن کریم
کاری که برای گذراندن این دوره باید انجام دهید این است که صرفاً به مطالعه وقت ، شرکت در کلاس ها و نوشتن بروشور ، خواندن بروشور برای امتحان و شرکت در یک آزمون بپردازید که همه اینها به صرف وقت و انرژی نیاز دارد.

 

به جای اتلاف وقت برای حفظ جزوات ، پیشنهاد می کنیم نمونه تفسیر سوالات از قرآن کریم را بارگیری کنید. این نمونه سوالات به شما کمک می کند تا به راحتی شروع کنید.

 

به طور معمول ، حلقه سوالات خارج از نمونه سوالات ارائه شده به شما نخواهد بود و شما می توانید با استفاده از این نمونه سوالات به راحتی روی یک نمره کامل برای یک دوره عمومی حساب کنید.

 

 

سوالات نمونه تفسیر قرآن کریم را بارگیری کنید
یکی از مشکلاتی که اکثر دانش آموزان با آن روبرو هستند هزینه بالایی است که باید برای خرید چند کتاب هزینه کنند و پس از گذراندن واحد ، کتاب ها عملاً بلا استفاده می مانند.

 

پیشنهاد ما این است که به جای صرف هزینه واقعی برای کتاب و جزوات ، تفسیر نمونه سوالات از قرآن کریم را بارگیری کنید. این بروشور در صفحه رایانه و تلفن همراه در دسترس خواهد بود.

 

اگر به چیزی برای خواندن نیاز دارید ، می توانید آن را چاپ کنید. این هزینه های شما را مدیریت می کند و می توانید به راحتی با یک نمونه کامل سوالات آزمون را پشت سر بگذارید.

 

 

نمونه تفسیر سوالات از قرآن کریم همراه با پاسخ
نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم به صورت تست شده و طبقه بندی شده در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. این سوالات را می توانید بصورت آنلاین همراه با اثبات و پاسخ ویرایش شده بارگیری کنید.

 

سوالات از این مرجع طراحی شده و استاندارد و طبقه بندی شده است. روش خواندن این سوالات این است که شما نیازی به خواندن بروشور ندارید و فقط براساس دانش خود به سوالات پاسخ می دهید و سپس پاسخ را بررسی می کنید. مشکلات خود را بنویسید و قبل از آزمون آنها را مرور کنید.

 1. تفسیر قرآن کریم آیات
 2. تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی ویراست دوم دانلود
 3. تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده
 4. تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی ویراست دوم
 5. تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی pdf
 6. تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده قرائتی
 7. کتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) مولف محسن قرائتی
 8. کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی
 9. سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی
 10. تفسیر موضوعی قرآن کریم (آیات برگزیده)
 11. پاورپوینت تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) محسن قرائتی
 12. تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی
 13. دانلود تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده قرائتی
 14. سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی

 

روش مطالعه آزمون تفسیر سوالات قرآن کریم
مطالعه آزمون اخلاق سوالات نیاز به برنامه ریزی دارد تا کمترین زمان و انرژی را صرف کنید. نکته اصلی این است که هنگام پاسخ دادن به سوالات به پاسخ نگاه نکنید.

 

با توجه به منطق خود به 30 سوال پاسخ دهید. سعی کنید سوال را بی پاسخ نگذارید و گزینه ای را که فکر می کنید درست است انتخاب کنید. بعد از آخرین سوال ، جواب را پیش روی خود قرار دهید و پاسخی که داده اید را یکی یکی با یک پاسخ معتبر بررسی کنید.

 

اگر به س questionال اشتباه پاسخ داده اید ، دلیل آن را پیدا کنید ، آن را روی یک کاغذ بنویسید و با 30 س nextال بعدی ادامه دهید. شما به سرعت به مهارت 100٪ خواهید رسید و بدون نیاز به مطالعه منبع اصلی ، به راحتی و با بالاترین امتیاز به آزمون پاسخ خواهید داد.

 

 

خلاصه تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی پیام نور

مجموعه سؤالات تستی کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده نوشته محسن قرائتی ویراست دوم نشر معارف مشتمل بر سؤال جزوه و خلاصه درس تفسیر قرآن .

 

دانلود رایگان تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده تفسیر قرآن کریم آیات

جزوه دانلود دانلود خلاصه درس حجم فایل مگابایت تعداد بازدید براساس تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده نوشته محسن قرائتی توضیحات

رتبه ۳ ۵ ۶۶ رأی.

 

دانلود رایگان خلاصه تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده دانلود رایگان خلاصه تفسی

خلاصه تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی پیام نور تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی ویراست دوم دانلود کتاب تفسیر قرآن کریم آیات .

 

دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم آیات

دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی نمونه سوال لینک فایل ک ی ا دوست گرامی در این پست توضیحات .

 

خلاصه کتاب تفسیر قرآن کریم محسن قرائتی

۲۶ تیر ۱۳۹۹ جزوه دانلود دانلود خلاصه درس حجم فایل مگابایت تعداد بازدید براساس تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده نوشته محسن قرائتی .

 

دریافت دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم آیات

دانلود رایگان کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی نمونه سوالات تستی پاورپوینت هم اکنون فایل با موضوع دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی .

 

تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده نویسنده محسن قرائتی

قرآن نور و کتاب روشن است نوری که انسان را از تاریکی ها به سوی روشنایی ها و راه های سلامت جسم و روح رهنمون می سازد کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده

وارد نشده خلاصه باید شامل این عبارت باشد خلاصه.

 

دانلود کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده پاتوق کتاب کتاب تفسیر قرآن کریم آیات

قرآن نور و کتاب روشن است نوری که انسان را از تاریکی ها به سوی روشنایی ها و راه های سلامت جسم و روح رهنمون می سازد کتاب حاضر تفسیری است بر برخی از آیات

رتبه ۵ ۱۴۵ رأی.

 

دانلود کتاب و جزوه خلاصه تفسیر موضوعی قرآن قرائتی آیات دانلود ها کتاب های عمومی دانشگاه

دانلود کتاب تفسیر موضوعی قرآن قرائتی آیات برگزیده نمونه سوالات تستی خلاصه کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی در قالب .

 

کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی استخدامی الهیات

کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی انتشارات معارف کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم خرید کتاب تفسیر قرآن کریم قرائتی دانلود کتاب .

 

دریافت فایل دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی قرآن

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود خلاصه و کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی نمونه سوال آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات .

 

طرح دوره تفسیر موضوعی قرآن گروه معارف دانشکده پزشکی طرح دوره تفسیر موضوعی قرآن گروه

۲۷ مهر ۱۳۹۹ منابع اصلی درس عنوان کتاب یا درسنامه نام نویسنده سال و محل انتشار نام ناشر تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی قم نشر معارف مطالعه درس مشارکت در بحث خلاصه نویسی کنفرانس کار گروهی .

 

کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده اثر محسن قرائتی کتاب و مجلات کتاب چاپی

خرید اینترنتی کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده اثر محسن قرائتی و قیمت انواع کتاب چاپی نشر معارف از فروشگاه آنلاین دیجی کالا جدیدترین مدل های کتاب

رتبه ۴ ۷ ۲۴ مرور.

 

کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده چ کتاب گیسوم کتاب تفسیر قرآن کریم

کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده اثر محسن قرائتی محمود متوسل رضا مصطفی لو بوده و چاپ آن در سال توسط انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در .

 

کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده قرائتی اثر محسن تفسیر قرآن کریم آیات

خرید اینترنتی و آنلاین کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده قرائتی نوشته محسن قرائتی و ترجمه از نشر معارف در فروشگاه آنلاین کتاب ۳۰ بوک کتاب عمومی .

 

تصویر کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده قرائتی

قرائتی محسن ۱۳۸۶ تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده ج ۱ قم ایران دفتر نشر معارف سرویس از ۱ تا ۲۰۰ کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده جلد بخش .

 

خلاصه کتاب وسؤالات تستی کتاب تفسیر قرآن کریم آیات

۳۰ آذر ۱۳۹۷ وب سایت نسیم بوک مجموعه سؤالات تستی کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده نوشته محسن قرائتی ویراست دوم نشر معارف مشتمل بر .

 

خلاصه کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی خلاصه_کتاب_تفسیر_قرآن_کریم

۲۳ دی ۱۳۹۷ سوالات تستی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی دانلود نمونه سوالات تفسیر آیات برگزیده قرائتی .

 

تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی

تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده کتاب دانشگاهی برای درس تفسیر موضوعی قرآن کریم کتاب .

 

 

کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی

تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی رضا مصطفی لو ویراستار محمود متوسل ویراستار نشر اسوه بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران .

 

تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده ج رشته های موجود عمومی

نام کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده ج مولف کتاب محسن قرائتی مترجم ناشر دفتر نشر معارف اخطار موجودی این کتاب رو به اتمام است تاریخ در دسترس

قطع کتاب وزیری

سال چاپ

نام کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده ج

نوبت چاپ .

 

کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده فروشگاه کتاب تفسیر قرآن کریم

نویسنده قرائتی محسن کتاب دفتر نشر معارف .

 

تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده اثر محسن قرائتی خرید تفسیر قرآن کریم آیا

ویژگی ها موضوع دروس عمومی ناشر دفتر نشر معارف عنوان اصلی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده مولف محسن قرائتی تعداد صفحه قطع وزیری نوع جلد

رتبه ۳ ۱۱ مرور.

 

بایگانی های خلاصه کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده خلاصه کتاب تفسیر قرآن کریم آیات بر

خلاصه کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده تفسیر موضوعی قرآن کریم آیات برگزیده دانلود کتاب تفسیر .

 

دانلود کتاب تفسیر موضوعی قران محسن قرائتی آیات دانلود ها

دانلود کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم نوشته حجت السلام محسن قرائتی این کتاب جزء درس های عمومی است که تدریس می شود و جزء درس های عمومی می باشد .

 

خلاصه کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی

۲۲ دی ۱۳۹۷ دانلود نمونه سوالات تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده محسن قرائتی در قالب به صورت دانلود خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای شفیع آبادی .

 

کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده نوشته محسن قرائتی کتاب تفسیر قرآن کریم آیات بر

کتاب تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده نوشته محسن قرائتی از فصل های مهمی مثل باورها و بایدها شناخت قرآن تفسیر سوره حمد و تشکیل شده .

 

تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده برگرفته از تفسیر نور تفسیر قرآن کریم آیات

تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده برگرفته از تفسیر نور محسن قرائتی معارف فروشگاه اینترنتی کتاب آروین ثبت خرید پرداخت فروش سفارش آنلاین .

 

تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده اثر محسن قرائتی پخش فروشگاه اینترنتی کتاب ت

نقد و بررسی ها هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد تفسیر قرآن کریم آیات برگزیده اثر محسن قرائتی لغو پاسخ.

 

 

۱۶ دی ۹۹ ، ۲۰:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی

نمونه سوالات ازمون بهورزی خانه بهداشت با جواب

نمونه سوالات ازمون بهورزی خانه بهداشت با جواب + منابع آزمون بهورزی خانه بهداشت جدید

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 


نمونه سوالات استخدامی بهورزی خانه بهداشت ابوسعدی نیشابور ...› post › نمونه-سوالات-استخد...
۱۵ خرداد ۱۳۹۹ — نمونه سوالات استخدامی بهورزی خانه بهداشت ابوسعدی نیشابور 1399. پنجشنبه, ۱۵ خرداد ... شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی بهورزی.

نمونه سوالات آزمون بهورزی ← 1398 ← 1399 ← 1400 :: نمونه ...issues-8-1.blog.ir › نمونه-سوالات-آزمون-بهورزی-←-139...
نمونه سوالات آزمون بهورزی ← 1398 ← 1399 ← 1400 لینک دانلود ... الف- جمع آوری اطلاعات در مورد بهداشت روستا ب- مشخص کردن مشکلات بهداشتی; ج- الویت بندی مسائل ...

دانلود رایگان نمونه سوالات بهورزی دیپلم 99 pdf20begir.com › ❤️🏆دانلود رایگان😛😍
دانلود رایگان نمونه سوالات بهورزی دیپلم pdf با جواب ☑️ سوالات استخدامی بهورزی مدرک دیپلم ☑️ منابع آزمون سوالات تخصصی بهورزی. ... نمونه سوالات بهورزی خانه بهداشت نمونه سوالات ازمون بهورزی خانه بهداشت سوالات دارونامه بهورزی نمونه سوالات بهورزی ...
 رتبه: ۵ · ‏۲۴ مرور
‏نمونه سوالات استخدامی بهورزی · ‏مشکلات داوطلبان آزمون ... · ‏تهیه نمونه سوالات استخدامی ...

سواالت آزمون بهورزی سوال 111 : تعداد سواالت دقیقه 121 : مدت ...www.sbmu.ac.ir › uploads › azmoon2
PDF
صرع مداوم .1. درمان به موقع و مناسب بیماری ها جزء کدام یک از انواع پیشگیری بهداشت روان است؟ ... هگردشی به روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت مربوطـه مـی رود بایـد بهـورز در آن. خانه بهداشت ... در برنامه غربالگری نوزادان نمونه پاشنه پا برای شناسایی کم کاری تیرویید از کدام آزمون ... از مهمترین منابع غذائی اسید فولیک جوانه گندم و لوبیا.
تصاویر برای نمونه سوالات ازمون بهورزی خانه بهداشت
سالم زیستنسوالات مهارتزیستن مقدماتیبهورزبهورزی دیپلمزیستن فنیزیستن پیشرفتهمدرک دیپلمنمونه سوالآزمون استخدامیسوالات استخدامیاستخدامی بهورزیفنی حرفهمهارتهای سالمواکسیناسیون

 


مشاهده همه

نمونه سوالات استخدامی بهورزی دیپلم و فوق دیپلم pdf 99 ...estekhdam.in › product › بهورزی-دیپلم-و-فوق-دیپلم
۱۵- نمونه سوالات آزمون فصلنامه بهورز سال ۹۲. ۱۶ -نمونه سوالات بهداشت محیط – گروه هدف بهورزان شاغل در خانه های بهداشت. ۱۷- نمونه سوالات آزمون بهورزان ( کتابچه ...
 رتبه: ۴٫۸ · ‏۶۷ مرور
‏نمونه سوالات استخدامی بهورزی · ‏آشنایی با نمونه سوالات ... · ‏فایده در اختیار داشتن نمونه ...

نمونه سوالات استخدامی بهورزی - مطالب خانه بهداشت بهورزkphc.mihanblog.com › post › author
دانلود نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی سال ۱۳۹۵”. – ۱۰۰ سوال قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۹۰)آزمون کارگزاران گمرکی. – ۳۰ سوال مقررات صادرات و ...

 

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آمادگی در امتحان استخدام بهورزی نموده است، که این مجموعه شامل بیش سه هزار نمونه سوال ...

دانلود سوالات استخدامی بهورزی ( سوالات عمومی و تخصصی ...tarahesoal.ir › دانلود-سوالات-استخدامی-بهورزی
دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی بهورزی با جواب – ایران … ... نمونه سوالات استخدامی بهورزی ۹۴ ” خانه بهداشت” بهداشت”بهداشت مازندران”خانهبهداشت بهداشت مازندران ...

نمونه سوالات ازمون بهورزی خانه بهداشت - آترین بلاگwww.atrinblog.ir › post › نمونه+سوالات+ازمون+بهورزی+...
دانلود سوالات احتمالی ازمونهای استخدامی و ازمون استخدامی اموزش و پرورش با پاسخ کامل و تشریحی مجموعه کامل دانلودتستاصول مدیریت رضاییان, دانلود تست هوش,با پاسخ ...

 

بهداشت محیط 4
.6فرق بین گندزدایی نمودن و ضد عفونی نمودن چیست ؟
الف ) هیچ فرقی با هم ندارند .
ب ) ضدعفونی نمودن یعنی نابود کردن عوامل بیماریزا از بافت های زنده است
ج ) گندزدایی نمودن عبارت است نابود کردن عوامل بیماریزا وغیربیماریزادر محیط های بی جان
یعنی استفاده از مواد شیمیایی برای جلوگیری از آلودگی محیط
د ) هیچکدام
. 7میزان مطلوب کلرآزاد باقیمانده برای گندزدایی آب آشامیدنی با پر کلرین چقدر میی
باشد ؟
الف ) 2و 1
ب ) 1و 2
0/2 و2 ) ج
0/1 و0/2 ) د
.8تعریف امکنه بهسازی :
الف ) امکنه ای که فصل دوم آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 13را رعایت کند
ب ) امکنه ای که شرایط ساختمانی و بهداشتی محلهای مشمول قانون را رعایت کند
ج ) گزینه الف و ب
د ) هیچکدام
.1میزان کلر برای ضد عفونی هر متر مکعب آب چند گرم می باشد ؟
الف ) 1ـ 2گرم
ب ) 5-3گرم
ج ) 1-3گرم
د ) 3-2گرم
1زیج حیاتی
.10تعریف میزان خام تولد کدام است ؟
الف ) تعداد موالید زنده در یک فاصله زمانی معین / تعداد تولد درهمان فاصله زمانی معین × 1000
٥
ب) تعداد موالید زنده در یک سال / تعداد جمعیت در وسط همان سال × 1000
ج )تعداد موالید زنده یکسال در هرگروه سنی / جمعیت زنان همان گروه سنی درهمان سال × 1000
)د تعداد زایمان های انجام شده در بیمارستان / کل زایمانهای انجام شده × 1000
.11در روستایی در ماه تیر 1نفر و تا تاریخ 21مرداد 1نفر بدنیا آمده اند امروز 1/21میباشد باید
در جداول زیج حیاتی چه ارقامی ثبت شده باشد ؟
الف) در جدول زایمان و موالید در قسمت بالای زیج حیاتی عدد 1و در گردونه وسط عدد 5
) ب در جدول زایمان و موالید در قسمت بالای زیج حیاتی عدد 5و در گردونه وسط عدد 5
ج) در جدول زایمان و موالید در قسمت بالای زیج حیاتی عدد 1و در گردونه وسط عدد 1
د) در جدول زایمان و موالید در قسمت بالای زیج حیاتی عدد 5و در گردونه وسط عدد1
.12میزان مرگ کودکان کمتر از 1سال ؟
)الف تعداد مرگ کودکان کمتر از سال / 5جمعیت کل × 1000
ب) تعداد مرگ کودکان کمتر از سال / 5تعداد کل زنان در سنین باروری × 1000
) ج تعداد مرگ کودکان کمتر از سال / 5موالید زنده × 1000
) د تعداد مرگ کودکان کمت سال 5ر از / تعداد کل زایمانها × 1000
.11در صورتی که مادر 28ساله ای دوقلو زاییده و یک قل پسر آن در منزل مرده بدنیا آمیده و
قل دوم دختر زنده در بیمارستان بدنیا آمده است ثبت اطلاعات در زیج به چه صورت است :
)الف در زایمانها ، قسمت مرده بدنیا امده پسر یک نفر ، زنده بدنیا امده دختر یـک نفـر ، سـن مـادر 25-22یـک نفـر ،
شرایط زایمان بیمارستان یک نفر
ب) در زایمانها ، قسمت مرده بدنیا امده پسر یک نفر ، زنده بدنیا امده دختر یک نفر ، سن مادر 25-22دو نفر ، شرایط
زایمان بیمارستان دو نفر
ج ) در زایمانها ، قسمت مرده بدنیا امده دختر یک نفر ، زنده بدنیا امده پسـر یـک نفـر ، سـن مـادر 25-22یـک نفـر ،
شرایط زایمان بیمارستان یک نفر
د) در زایمانها ، قسمت مرده بدنیا امده پسر یک نفر ، زنده بدنیا امده دختر یک نفر ، سن مادر 25-22دو نفـر ، شـرایط
زایمان بیمارستان یک نفر
.14منظور از مرده زایی چیست؟
الف) کلیه کودکانی که بدون هیچگونه علائم حیاتی به دنیا می آیند.
٦
ب) کلیه کودکان به دنیا امده زیر سن 20هفتگی
)ج کلیه کودکانی که با وزن 500گرم و کمتر بدون هیچگونه علائم حیاتی به دنیا می آیند.
د) کلیه کودکانی که بعد از هفته 22حاملگی بدون هیچگونه علائم حیاتی به دنیا می آیند
بهداشت دهان و دندان 1
.11کدامیک از عبارت زیر درخصوص ساختمان دندان نادرست می باشد؟
الف –لثه از بافتهای نگهدارنده دندان است و استخوان فک ها را می پوشاند
-ب مغز دندان داخلی ترین قسمت دندان است که حاوی اعصاب و رگهای خونی می باشد
-ج سمان لایه میانی ریشه را می پوشاند
-د لایه سطحی دندان سخت ترین بافت ساخته شده در بدن انسان است
.16درخصوص بیماری برفک و تبخال کدام عبارت غلط است ؟
-الف برفک بیماری قارچی با دانه های بسیار ریز سفید رنگ تظاهر می یابد
-ب برفک در افرادی که دارای بهداشت دهان ضعیف هستند ایجاد می شود
-ج تبخال بیماری ویروسی و قابل انتقال است به صورت زخمی ساده و دردناک
-د در صورت زمان معاینه فرد مبتلا به تبخال باید از دستکش معاینه استفاده شود .
.17درخصوص عوامل موثر بر پوسیدگی زایی مواد غذایی کدام عبارت نادرست است؟
-الف غذاهایی که قدرت چسبندگی بیشتری بر سطح دندان ها دارند میزان پوسیدگی زایی آنها بیشتر خواهد بود.
-ب هر چقدر تعداد دفعات مصرف مواد غذایی بیشتر شود میزان پوسیدگی زایی آن بیشتر می شود.
-ج مصرف نوشابه ها به همراه مواد غذایی دیگر باعث می شود تولید اسید کمتر شود .
-د مواد قندی را به کلی از غذاهای روزانه نمی توان خارج کنیم.
.18کدامیک از عبارات زیر درخصوص مراقبت دهان و دندان کودکیان زییر 2سیال نادرسیت
است؟
-الف برجستگی لثه و خارش ، التهاب لثه از علائم دندان درآوردن کودک می باشد.
-ب تمیز کردن لثه ها حتی قبل از رویش دندان ها .باید انجام شود
-ج سندرم شیشه شیر در کودک به دلیل کاهش میزان بزاق دهان کودک در کودکان زیر 3سال بوجود می آید .
-د دو بار در روز تمیز کردن دندانهای کودک با استفاده از مسواک انگشتی یا گاز تمیز باید صورت گیرد .
.11در خصوص مراقبت های بهداشت دهان و دندان در خانم های باردار کدامیک غلط است؟
۷
الف) در سه ماهه اول بارداری صبح ها بدلیل استفراغ مکرر بیماری دهان و دندان افزایش می یابد.
ب) کاهش ظرفیت معده در دوران بارداری از عوامل افزایش پوسیدگی می باشد.
ج) التهاب لثه در دوران بارداری پس از ماه هشتم و دوران پس از زایمان افزا .یش می یابد
د) بیماری های لثه شدید در زمان بارداری یک عامل خطرزای مهم برای تولد نوزاد نارس می باشد
1مانا
.21کدام گزینه علامت خطر فوری در یک کودک مصدوم می باشد ؟
الف ) انسداد تنفسی
) ب سیانوز مرکزی
) ج تشنج - کما - علائم شوک
) د تمام موارد
.21حداکثر زمان گزارش تلفنی مرگ کودک 1تا 11ماهه از مرکز بهداشتی درمانی بیه سیتاد
بهداشت خانواده ؟
)الف 12ساعت
ب) 22ساعت
ج) 21ساعت
د) 22ساعت
.22کدامیک از جملات زیر صحیح می باشد؟
الف) دوم نی علت مرگ کودکان تا 52 1ماهه سال 22در ایران ، سوانح و حوادث( حوادث ترافیکی) .است
ب) حداکثر زمان گزارش تلفنی مرگ کودک تا 52 1ماهه از خانه بهداشت به مرکز بهداشتی درمانی. 22ساعت است
)ج در صورت مشاهده سوختگی عمیق درجه ( ) %2IIIو بیشتر، سوختگی شیمیایی، سوختگی اندام تناسـلی در کـودک،
طبقه بندی سوختگی شدید اعلام می گردد.
تمام موارد)د
.21دختری 1ساله با سوختگی اندام تناسلی به مرکز بهداشیتی درمیانی آورده شیده اسیت. در
کدام طبقه بندی قرار می گیرد؟
الف ) سوختگی شدید
) ب سوختگی متوسط
۸
) ج سوختگی خفیف
) د هیچ کدام
.24کدام یک از جملات زیر صحیح است ؟
الف ) روی سطح سوختگی یخ گذاشته نشود.
) ب تاولهای ناشی از سوختگی را نترکانید.
) ج روی محل گزیدگی را برش ندهید و با دهان زهر را مکش نکنید.
) د تمام موارد فوق
سلامت باروری 1
.21کدام گزینه در مورد بچه های تک فرزند صحیح می باشد ؟
-الف بچه های تک فرزند به تنهایی و انزوا بیشتر تمایل دارند و از جامعه هر روز دورتر می شوند.
-ب بچه های تک فرزند کانون تمام توجهات والدین هستند و با ورود به جامعه دچار سرخوردگی می شوند.
-ج حمایت افراطی از نک فرزندها اجازه نمی دهد که آنان خود را برای رشد و بلوغ احساسات تقویت کنند.
د – همه موارد
.26کدامیک از مشکلات زیر در بارداری زنان با سن بالای 41سال دیده می شود؟
فشار خون بالا )الف
ب) احتمال سزارین
)ج خونریزی پس از زایمان
همه موارد-د
.27زهرا خانم امروز جهت پیشگیری، آمپول DMPAتزریق کرده است، نوبت بعدی تزریق
چه زمانی است ؟
)الف 20روز بعد
)ب 60روزبعد
20±12 )ج
60±12 )د
.28خانمی که از کاندوم استفاده می کند در صورت پاره شدن آن تا چه زمیانی میی توانید از
روش اورژانس استفاده نماید ؟
۹
الف) 21بعد ساعت
)ب 22ساعت بعد
)ج 120ساعت بعد
هیچکدام )د
.21کدام یک ازموارد ارتباط غیر لفظی مثبت است؟
الف) خمیازه کشیدن
ب) نگاه کردن به ساعت
ج) اخم کردن
د) چشم در چشم داوطلب انداختن
1کودک سالم
.11کدامیک از علائم دندان در آوردن در کودکان نیست؟
الف) قرمز و التهاب لثه ی – بی یخواب
ب) گر یز هی اد بزاق شیافزا -
ج) اسهال – تب
د) خارش لثه – بی یخواب
.11کدام گزینه نادرست می باشد؟
الف) زمان شروع قطره ADیا مولتی ویتامین از 3تا 5روزگی نوزاد می باشد.
ب) تاریخ تولد کودکی 22/01/ 22است. مادرش او را در تاریخ 23/10/15برای دریافت مراقبـت بـه پایگـاه بهداشـتی
آورده است. سن دقیق کودک . 01/01/11باشد یم
ج) توزیع مسواک انگشتی برای کلیه کودکان ماهه یا 12 6ماهه یا 11گردد یماهه انجام م .
د) میزان و زمان شروع قطره آهن برای نوزادان نارس با وزن تولد کمتر از 2500گرم، براساس درخواست آزمایش کم
خونی و جواب آزمایش م .باشد ی
.12اگر در یک واحد بهداشتی طی یک ماه:
کودک مراقبت 2یبرا یماهگ 2
کودک مراقبت 3یبرا و هم یماهگ 15 1یروزگ و
کودک مراقبت 1یبرا انجام شده باشد یسالگ 1
۰۰
شده ؟ لیفرم تکم تعداد
)الف
ب) 1
)2ج
10 )د
.11پرسشنامه ASQبرای چه کودکانی تکمیل می گردد؟
الف) کودکان (High Riskپر خطر)
ب) کودکانی که در ارزیابی با بوکلت چارت کودک سالم ، در طبقه بندی مشکل تکاملی دارد ، قرار می گیرند.
ج) کودکان 12ماهه سالم و بدون مشکل تکاملی در ارزیابی با بوکلت چارت کودک سالم
تمامی موارد)د
.14در کدام یک از موارد زیر طبق پرسشنامه ، ASQکودک را ارجاع می دهیم؟
الف) یاز ح یکیدر حداقل ازآنهایکه امت یکودکان طه ها یتکامل ی مساو ای ی پایی تر از نقطه برش ن -2SDاست.
ب) نیدر مراجعه اول ب -1SDو -2SDبوده و بعد از انجام اقدامات ارتقای تکاملی در منزل، بعد از 2هفته مجدد تست
برای کودک انجام شده و همچنان کمتر از -1SDباشد( بین -1SDو -2SDبوده و یـا مسـاوی یـا پـایین تـر از -2SD
باشد)
ج) درپاسخ به سوالات موارد کل نیبه ا ،ی نتیجه رسیده یبـرا یکـه مشـکل میا کـودک وجـود دارد وکـودک ن ازمنـد ی
.ارجاع است
تمام موارد فوق)د
بهداشت مدارس 7
.11در مورد بیرون افتادن دندان شیری از دهان کدام اقدام زیر را نباید انجام داد؟
الف) در صورت شکستگی تکه جدا شده را نزد دندانپزشک ببریم
ب) دندان را در محل حفره دندانی مربوطه اش قرار دهیم
ج) ارجاع فوری به دندانپزشک
د) در صورتیکه بیمار بطور کامل واکسینه نشده باشد و زخم آلوده باشد یک نوبت واکسن کزاز تزریق نماییم
.16در آموزش بهداشت به گروههای هدف مدارس، منظیور از کارکنیان مدرسیه کیدامیک از
گزینه های زیر است ؟
۱۱
الف) همه معلمین مدرسه
ب) مدیر مدرسه و معلمین و خدمتگزاران
ج) همه کارکنان مدرسه بجز خدمتگزاران
د) مدیر مدرسه ، معلمین ، خدمتگزاران ، سرایداران و متصدیان بوفه
.17بهتر است وضعیت تابش نور در کلاس درس به چه صورت باشد؟
الف) از پشت سر دانش آموز
ب) از سمت چپ دانش آموز
ج) از سمت راست دانش آموز
د) از روبروی دانش آموزان
.18انحراف ستون مهره ها به سمت راست یا چپ چه نام دارد؟
الف) قوز
ب) لوردوز
ج) اسکولیوز
کیفوز)د
.11کدامیک از موارد زیر جزء معیارهای انتخاب مدرسه مروج سلامت نیست ؟
الف) مدارس منتخب شهری دارای مراقب یا رابط بهداشت و مدارس روستایی تحت پوشش بهورز فعال باشد
ب) مدرسه دارای پایگاه تغذیه سالم و اتاق بهداشت باشد
)ج تشکل های بهداشتی دانش آموزان (بهداشتیاران و پیشگامان) در مدرسه فعال یا قابل سازماندهی و فعال سازی باشد
د) دارای خدمتگزار یا سرایدار تمام وقت باشد
.41در چه صورت باید تمام کلاس های مدرسه از نظر شپش غربالگری شوند؟
الف) در صورت مشاهده یک مورد آلودگی شپشبه
ب) در صورت سه کلاس به شپش در یآلودگ
ج) در صورت یک کلاسدر شپشآلودگی به
د) در صورت مشاهده بیش از شپشبه مورد آلودگی 5
.41کدام گزینه زیر در مورد اجرای برنامه آهن یاری دانش آموزان صحیح است ؟
الف) این برنامه فقط در مدارس دخترانه متوسطه اول و دوم انجام می شود
۱۲
ب) به دلیل اهمیت ریزمغذی آهن، این برنامه در تمام مدارس دخترانه و پسرانه انجام می شود
ج) در این برنامه، شانزده هفته متوالی و بدون وقفه ، هفته ای یک عدد قرص آهن به دانش آموزان دختـر متوسـطه داده
می شود
د) گزینه های الف و صحیح است ج
1آمار
.42تعریف نما کدام گزینه است؟
-الف نقطه وسط در توزیع نمره ها است.
-ب از طریق جمع کردن تمام نمره ها واز تقسیم حاصل جمع برتعداد کل نمره ها بدست می آید.
-ج نقطه وسط در توزیع نمره ها است و از تقسیم حاصل جمع برتعداد کل نمره ها بدست می آید.
-د عبارت است از عدد یا نمره ای که بیشترین فراوانی را دارد
.41تعریف نمونه کدام گزینه است؟
-الف اگر جامعه آماری مورد بررسی قرار گیرد و تک تک افراد مورد ارزیابی قرار گیرنـد و صـفت و یـا وی گـی آنهـا
اندازه گیری شود .
-ب نمونه ای از جامعه انتخاب و اندازه گیری شود و بر اساس یافته های حاصل از نمونه این نتایج به کل جامعـه تعمـیم
.داده شود
-ج نمونه ای از جامعه انتخاب و اندازه گیری شود و بر اساس یافته های حاصل از نمونه این نتایج به کـل جامعـه تعمـیم
.داده نشود
ب و ج-د
.44در کدام یک از موارد زیر گواهی فوت متوفی باید توسط پزشکی قانونی صادر گردد؟
-الف علل یا علت فوت آنها مورد تردید قرار دارد.
-ب افرادی که هویت آنها احراز نمی گردد.
-ج افرادی که دادستان یا اشخاص دیگری خواهان بررسی کامل علل مرگ آنها هستند.
همه موارد-د
.41تعریف امید به زندگی:
-الف میزان متوسط سالهایی که انتظار می رود یک فرد در یک کشور به آن عمر برسد.
-ب میزان متوسط سالهایی که انتظار می رود یک فرد در یک کشور به آن عمر نرسد.
۱۳
-ج میزان متوسط سالهایی که انتظار می رود یک فرد در یک کشور به نصف آن برسد.
هیچکدام-د
.46محاسبه شاخص مرگ زیر یک سال چگونه است؟
-الف
تعداد کل مرگ کودکان زیر یکسال
کل جمعیت وسط سال
= 1000شاخص مرگ زیر یک سال

تعداد کل مرگ کودکان زیر یکسال
تعداد کل جمعیت
= 100شاخص مرگ زیر یک سال

تعداد کل مرگ کودکان زیر یکسال
تعداد کل تولد زنده
= 100شاخص مرگ زیر یک سال

تعداد کل مرگ کودکان زیر یکسال
تعداد کل تولد زنده
= 1000شاخص مرگ زیر یک سال
پزشک خانواده 2
.47کدام از وظایف هیات امنای روستا نمی باشد؟
)الف انتظارات عمده از هیات امنا برگزاری نشست جمعی با مردم روستا به منظور اطـلاع رسـانی و امـوزش برنامـه بیمـه
روستایی توسط پزشک و مسئولین شبکه شهرستان
جلب )ب مشارکتهای مردمی و مواردی که مشکلات اجرایی ایجادشد.مثـل تهیـه و توسـعه مکـان مناسـب بـرای بیتوتـه
پزشکان و کارکنان....
)ج همکاری در تشکیل پرونده سلامت برای روستائیان
)د هماهنگی با بخشدار ،فرماندار ، اطلاع رسانی به آنها در مورد وضعیت ساختار جمعیـت و شاخصـهای سـلامت منطقـه
توسط پزشک ، بهورزان
.48کدام جمله صحیح کدام است؟
)الف در اجرای برنامه پزشک خانواده در شرایط معمول اولین محل مراجعه بیمار در روستاها پزشک خانواده می باشد
)ب اولین اقدام پزشک خانواده پس از شناخت جمعیت تحت پوشش فرد ویزیت افراد می باشد.
)ج در صورتیکه پزشک برای دهگردشی به روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت مربوطـه مـی رود بایـد بهـورز در آن
خانه بهداشت حضور داشته باشد(. مگر در یک مورد )
)د زمان انجام ویزیت دوره ای برای کلیه افراد تحت پوشش خانوار 5سال یکبار می باشد
1مادران باردار
.41کدام مورد از رفتارهای پرخطر می باشد؟
۱٤
الف) سابقه زندان مادر
)ب اقامت همسر در خارج از کشور
اعتیاد تزریقی)ج
همه موارد)د
.11وضعیت مادری که ارجاع فوری شده است چند روز بعد پیگیری می شود؟
الف) روز بعد 3
)ب 10روز بعد
همان روز)ج
یک هفته بعد)د
.11تعداد ضربان قلب جنین چند بار در دقیقه است؟
الف) 110-160بار
بار120-120 )ب
بار160-110 )ج
بار60-100 )د
.12مناسب ترین زمان جهت دریافت خدمات دندان پزشیکی بیرای میادر بیاردار چیه سینی از
بارداری است؟
سه ماهه اول)الف
ب) سه ماهه دوم
ج) سه ماهه سوم
د) سه ماهه اول و سوم
.11مصرف مکمل ها در دوران بارداری و پس از زایمان به چه صورت است؟
الف) مصرف قرص آهن از ابتدا تا انتهای بارداری.
ب) مصرف اسید فولیک از 3ماه قبل از بارداری تا پایان بارداری و مصرف قرص آهن و مولتی ویتامین از شـروع هفتـه
16بارداری تا پایان بارداری
)ج مصرف اسید فولیک از هفته 12بارداری تا پایان بارداری
)د مصرف اسید فولیک از 3هفته قبل از بارداری تا 3هفته پس از زایمان
۱٥
بیماری های واگیر 14
.14مدت زمان درمان 4دارویی سل طبق دستورالعمل کشوری چقدر است ؟
الف ) دوهفته
ب ) دوماه
ج) یک ماه
) د چهارماه
.11کدامیک ازپیامدهای نامطلوب خاص زیرکه بعلت خطای برنامه بوجود می آیند ؟
)الف درد ناحیه تزریق
ب) تب
ج آبسه)
همه موارد )د
.16کدامیک از واکسنهای زیر در صورت انجماد مشکلی ندارند ؟
هپاتیت ب )الف
ب) سه گانه
پنتاوالان)ج
MMR )د
.17کدامیک از واکسنهای زیر باید ظرف 6ساعت پس از آماده شدن مصرف شوند ؟
)الف BCG
MMR )ب
IPV )ج
الف وب )د
.18کدامیک از توصیه های بهداشتی زیر در مورد التور صحیح است :
) الف برای اطمینان از بهداشتی بودن آب آشامیدنی ؛ باید آب را به مدت 10دقیقه جوشاند
) ب مصرف نکردن سبزی هنگام بروز همه گیری التور
) ج آب چشمه ها و آبهای معدنی از نظر آلودگی به التور ؛ همیشه سالم است
د ) شستشوی دستها بعد از اجابت مزاج با آب
۱٦
.11بعد از 7سالگی کدامیک از واکسنهای زیر منع مصرف دارد ؟
)الف BCG
OPV )ب
IPV )ج
DTP )د
.61اقدامات لازم در برخورد با بیمار مشکوک به وبا :
)الف تهیه نمونه سوآپ رکتالی از فرد مشکوک و اطرافیان او که در تماس مسقیم با او بوده اند یا علائـم گوارشـی
دارند
) ب جبران کم آبی بیمار و درمان آنتی بیوتیکی لازم
) ج گزارش فوری تلفنی به مرکز بهداشت
) د همه موارد بالا
.61پیامد های نامطلوب موضعی واکسن عبارتند از :
)الف آبسه محل تزریق
لنفادنیت)ب
)ج واکنش موضعی شدید مانند تورم و درد
تمام موارد فوق )د
.62کدام مورد تعریف یک مورد سرخک بوده و مشمول گزارش فوری است؟
-الف هر شخصی که به نظر پزشک از لحاظ بالینی مشکوک به سـرخک بـوده یـا هـر شـخص بـا تـب، راش غیـر (
)وزیکولر و سرخه وکوریزا یا کن یکتیویت
-ب وجودآنتی بادی IGMاختصاص سرخک در خون بیمار
ج) وجودآنتی بادی IGMاختصاص سرخک در ادرار بیمار
همه موارد )د
.61چه نوع عوارضی پس از واکسیناسیون باید حداکثر طی 24ساعت ،فورا" گزارش شود.
)الف مرگ ناشی از از واکسن
)ب موارد بستری شده در بیمارستان
)ج آبسه های محل تزریق
۱۷
همه موارد فوق )د
.64درهنگام تلقیح واکسن قطره فلج اطفال خوراکی کدام صحیح است:
-الف درصورت اسهال قطره داده نشود
-ب درصورت استفراغ کمتراز 10دقیقه پس از دریافت قطره فلج اطفال بایستی تکرارشود.
-ج تغذیه با هرنوع شیراز جمله شیرمادر با خوراندن قطره فلج مغایرت دارد
همه موارد -د
.61اگربیماران جدید ریوی اسمیرمثبت درپایان دوماه هنوز اسیمیرمثبت داشیته باشیند چیه
اقدامی باید انجام شود ؟
الف ) درمان را قطع کرده و پروتکل درمان را عوض می کنیم
ب) درمان حمله ای را با 5دارو ادامه می دهیم .
) ج خلط مثبت پایان ماه دوم مهم نیست ودرمان نگهدارنده را آغاز می کنیم
د ) درمان حمله ای را تا پایان ماه سوم ادامه داده و پایان ماه 3آزمایش خلط را تکـراری کنـیم و پـس ازآن بـدون
توجه به نتیجه آزمایش خلط ، درمان نگهدارنده را آغاز می کنیم .
.66شروع واکسیناسیون پنتاوالان از چه زمانی برای کودک می باشد ؟
-الف 10روزگی
-ب 15روزگی
-ج روزگی سی
دوماهگی -د
.67برنامه کشوری مراقبیت بیمیاری سیرخجه میادرزادی، چیه گیروه سینی از کودکیان را
مدنظرقرارداده است؟
الف) کمتراز15سال
ب) سال5کمتراز
)ج کمترازیک سال
سال 2کمتراز)د
1شیرمادر
.68راههای شناخت عدم کفایت شیر مادر ؟
۱۸
الف: تعداد کهنه های خیس نوزاد
ب: تغذیه طولانی تر از یک ساعت در هر بار شیردهی
:ج گریه فراوان شیرخوار
د: درخواست مکرر پستان مادر توسط نوزاد .
.61علائم سیری شیرخوارکدام است ؟
الف: توقف صدای بلع
ب: توقف بیشتر بین دفعات مکیدن
ج: افزایش مکیدنهای غیر تغذیه ای
د: همه موارد
.71ازاثرات پستانک کدام صحیح نیست ؟
الف : سردرگمی شیرخوار
ب: امتناع از گرفتن پستان
ج: آرامش نوزاد
د: کاهش مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر
.71علل امتناع شیرخوار از گرفتن پستان در بین هفته های اول تا چهارم عمر چیست ؟
الف ) قولنجی دردهای
ب ) مصرف زودتر از موعد غذاهای کمکی
) ج بازیگوشی شیرخوار
د) وضعیت نادرست شیردهی و یا تغییر مزه شیر
.72بهترین زمان شروع آموزش شیر دهی به مادر باردار چه زمانی است؟
الف) هفته 16-20بارداری
هفته )ب 10بارداری -6
ج) هفته 31-32بارداری
د) هفته 35-32بارداری
بیماری غیرواگیر 11
.71کدام جمله غلط است؟
۱۹
)الف دیابت نوع یک وابسته به انسولین است
2دیابت نوع )ب وابسته به انسولین است
ج) نوع یک بیشتر در کودکان و نوجوانان رخ می دهد.
)د عوامل ژنتیکی بیشتر در دیابت نوع یک دخالت دارد
.74فرد با 11-11/1 BMIدر کدام گروه وزنی قرار می گیرد؟
الف) 2چاق درجه
اضافی وزن)ب
)ج چاقی درجه یک
چاقی مفرط)د
.71فرد پره دیابتیک به چه کسی گفته می شود؟
)الف فردی که اختلال تحمل گلوکز دارد
فردی )ب که دارد قند خون ناشتا اختلال
)ج فردی که قند خون ناشتای بین 100-125میلی گرم در دسی لیتر باشد
موارد همه)د
.76کدام دسته از خانمهای باردار در هفته هیای 24-28بیارداری بیه آزمیایش تحمیل گلیوکز
خوراکی ارجاع داده می شوند؟
)الف فقط زنان باردار سالم
)ب فقط دیابتیک باردار زنان
)ج کلیه زنان غیردیابتیک
)د فقط زنان پره دیابتیک
.77علائم بیماری فشارخون بالا کدامیک از موارد زیر است :
الف ـ سردرد ، تاری دید و اختلال دید
ب ـ درد قفسه سینه ، سرگیجه و تنگی نفس به هنگام فعالیت
ج ـ مورد الف و ب
د ـ هیچکدام ازموارد
.78گروه هدف گیرنده آموزش در برنامه تالاسمی کدام یک ازگروه های زیر هستند ؟
۲۰
الف – دانش آموزان دختر سوم راهنمائی و پسر سوم دبیرستان
ب – عاقدان محلی
ج – خانواده بیماران تالاسمی و زوج مینور تالاسمی
د – همه موارد فوق صحیح است
 

مطالب مرتبط : نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

۱۵ دی ۹۹ ، ۱۹:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی

کتاب استخدامی دبیری تاریخ معصومه صادقی

کتاب استخدامی دبیری تاریخ معصومه صادقی

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

کتاب استخدامی دبیر تاریخ تالیف معصومه صادقی فروشگاه کتاباستخدامیدبیرتاریختالیفم شهریور کتاب استخدامی دبیر تاریخ تالیف معصومه صادقی،انتشارات آراه،منبع آزمون استخدامی دبیری تاریخ،آموزش پرورش،نمونه سوالات استخدامی دبیر استخدامی دبیر تاریخ کتاب .
 
آزمون های استخدامی کتاب های استخدامیاین کتاب شامل خلاصه مباحث شرح درس، معرفی نکات برتر، سؤالات ادوار گذشته استخدامی دبیر تاریخ همراه پاسخنامه تشریحی سؤالات شبیه سازی شده تألیفی کتاب .
دبیر تاریخ اثر معصومه صادقی آوا کتاب عنوان کتاب کتاب موفقیت آزمون های استخدامی دبیر تاریخ ناشر انتشارات آراه مؤلف معصومه صادقی رده بندی دیویی سرشناسه صادقی، معصومه، کتاب استخدامی . تاریخ بانک تست دبیر تاریخ استخدامیکتاب استخدامی دبیر تاریخ اساس فصل های اعلام شده سازمان سنجش آموزش کشور توسط دکتر معصومه صادقی نگارش شده بانک تست دبیر تاریخکتاب استخدامی دبیر .

کتاب موفقیت آزمون های استخ کتاب استخدامی دبیری تاریخ معصومه صادقی اینترنتی آنلاین کتاب استخدامی دبیر تاریخ کتاب موفقیت آزمون های استخدامی نوشته معصومه صادقی نشر آراه ،در فروشگاه آنلاین صانعی سایر موضوعات، رتبه رأیدانلود .
کتاب سوالات استخدامی دبیر تاریخ دانلود دانلودرایگانکتابسوالاتاستختاریخ برای استخدامی دبیری تاریخ بخونم نمونه سوالات استخدامی دبیر تاریخ آموزش علی اصلانی سوالات استخدامی آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی معصومه صادقی معرفی بهترین .

 

کتاب استخدام دبیر آزمون استخدام دبیر کتاب موفقیت استخدام دبیر
خرید آنلاین و آنلاین کتاب شغل موفقیت در آزمون امتحان شغل کتاب شغلی نوشته شده توسط معصومه صادقی از انتشارات آرا در فروشگاه اینترنتی صانعی سایر عناوین
 موقعیت 5 1 رأی.

دفتر کار منشی معصومه صادقی
کتاب استخدام دبیر تاریخ تألیف معصومه صادقی.

دانلود رایگان دبیر استخدام کتاب سوالات دانلود رایگان دانلود کتاب تأسیس سوالات
تاریخ استخدام منشی تاریخ خواندن نمونه سوالات دبیر استخدام تاریخ آموزش علی اصلانی استخدام آزمونهای استخدام سوالات آزمون استخدام آزمون استخدام کد معصومه صادقی.

معرفی بهترین کتاب های استخدام تخصصی در ایران
کتاب استخدام دبیر فیزیک تالیف هدا حمیدی کتاب استخدام نیروهای مسلح اثر ابوالقاسم شم آبادی و معصومه صادقی تاریخ قانونگذاری ایران در عصر صفویه.

لیست قیمت کتاب مشاغل معصومه فرهنگی هنری دبیر تاریخ نوشتن کتابها و مجلات
دفتر شغلی منشی تألیف معصومه صادقی 95،000 تومان خرید از ارزانترین فروشنده Torb یک مرکز خرید است از قیمت هر محصول هزاران
منشی امضا نشده باید این را شامل شود.

کتاب استخدام دبیر زیست آزمون کتاب موفقیت کتاب استخدام دبیر زیست شناسی
سردبیر Arah مناسب برای داوطلبان زیست شناسی آزمون نوشتن نوع مجموعه نویسندگان نویسندگان گروه نویسندگان با مدیریت معصومه صادقی

 

کتاب موفقیت استخدام دبیر زیست آزمون های استخدامی دبیر زیست
دبیر استخدام کتاب زیست شناسی موفقیت در آزمونهای استخدامی نویسنده معصومه صادقی سردبیر مترجم آرا زیرمجموعه استخدام هلو دبیر صنایع غذایی.

دبیر زیست شناسی کتاب خریدهای ahok اینترنت دبیر خرید
نام محصول دبیر زیست استخدام منشی زیست شناسی اشتغال زایی معصومه صادقی سردبیر آرا تاریخ انتشار تاریخ چاپ تعداد صفحات تعداد جلدها گروه سنی
 رتبه 2 6 کاوش کنید.

کتابها استخدام عمومی کتابفروشی کتابهای اناجیل استخدام کتابها
گیلان ، تاریخ ، جغرافیا ، فرهنگ ، ادبیات عمومی ، آزمون انتخاب ، آموزش ، دبیر ، زیست شناسی ، فرهنگ ، سال انتشار ، آزمون انتخاب ، مشاوره ، واحد آموزشی صادقی زرینی ، سال انتشار ، نویسنده: ابوالقاسم شم آبادی ، معصومه صادقی.

لیست کتابهای رشته های امتحانات انتخاب کتاب شهر قله
انتشارات کتاب موفقیت در آزمون استخدام آزمون های استخدامی تأمین اجتماعی و بیمه ای جزئیات انتشارات معصومه صادقی آرا Padavavar را مشاهده کنید.

کتاب شغل آموزش ، کتاب گیسوم ، کتاب شغل اشتغال و غیره
کتاب اشتغال آموزشی اثر معصومه صادقی است و سالانه انتشار آن توسط انتشارات آرا منتشر می شود.
دبیر تاریخ وارد نشد.

استخدام آموزش و پرورش در سال همه اخبار کاملترین استخدام آموزش و پرورش
زمان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پنجشنبه 99/10 و جمعه 99/10: 12 است. برای دیدن اصل عمومی و تخصصی سوالات کلیک کنید.

دبیر استخدام سوالات در زمینه آموزش زیست شناسی دبیر استخدام سوالات Zeiss
مجموعه شماره 2 سفارش پستی دفترچه اشتغال دبیر آموزش زیست شناسی و تحویل درب منزل. دفترچه های عمومی آزمون آموزش زیست شناسی آزمون 1399 به دلیل اصرار داوطلبان در قرار دادن پرونده.

 

 

های تخصصی استخدامی ایران استخدام استخدامی دبیری فیزیک اثر هدی حمیدی کتاب استخدامی نیروهای مسلح اثر ابوالقاسم آبادی معصومه صادقی قوه مقننه تاریخ ایران ایران عصر صفویهلیست قیمت کتاب .

دبیر تاریخ تالیف معصومه فرهنگی هنری کتاب مجلاتکتاب استخدامی دبیر تاریخ تالیف معصومه صادقی تومان خرید ارزان‌ترین فروشنده ترب مرکز خرید است قیمت محصول هزاران وارد نشده دبیری باید شامل .

عبارت باشد دبیریکتاب استخدامی دبیر زیست کتاب موفقیت آزمون های آراه مناسب برای داوطلبین آزمون دبیری زیست نوع گردآوری تالیف نویسنده نویسندگان گروه مولفان مدیریت معصومه صادقی نوبت چاپ .

تاریخ چاپ کتاب جامع استخدامی آموزش پرورش آموزگار ابتدایی مشخصات کتاب جامع آزمون استخدامی آموزش پرورش کتاب جامع آزموناستخدامی آموزش پرورش ویرایش جدید صفحه توسط معصومه صادقی مهندس لاچین .

 • برچسب آزمون استخدامی•آزمون استخدامی •آزمون استخدامی دبیری•آزمون تاریخ ادبیات نقد ادبیبا توجه مواد آزمون تخصصی سرفصل های کلی مطروحه کتاب ‌جامع کتاب آزمون های استخدامی اطلاعات عمومی اثر معصومه صادقی .
 • آزمون استخدامی ناشر آراه عنوان اصلی کتاب آزمون های استخدامی اطلاعات عمومی مولف معصومه صادقی لاچین جعفری دودران تعداد صفحه قطع وزیری رتبه مرورکتاب استخدامی دبیر زیست کتاب موفقیت .
 • آزمون های استخدامیدبیرزیستاستخدامی دبیر زیست کتاب موفقیت آزمون های استخدامی نویسنده معصومه صادقی مترجم ناشر آراه موضوع فرعی استخدامی استخدامی هلو دبیری صنایع غذاییکتاب استخدامی دبیر زیست کتاب اینترنتی باهوک .
 • کالا استخدامی دبیر زیست استخدامی دبیر زیست پدیدآورنده معصومه صادقی ناشر آراه تاریخ نشر نوبت چاپ تعداد صفحات تعداد جلد رده سنی رتبه مرورکتاب استخدامی عمومی فروشگاه کتاب مژده .
 • کتاب عمومی آزمون استخدامی آموزش پرورش دبیری زیست شناسی فرهنگ سال انتشار آزمون استخدامی مشاوره واحد آموزشی صادقی زرینیآراه سال انتشار نویسنده ابوالقاسم آبادیمعصومه صادقیلیست کتاب زمینه آزمونهای استخدامی .
 • سیتی پیک آزمون های استخدامی تامین اجتماعی بیمه کتاب موفقیت آزمونهای استخدامی انتشارات آراه پدیدآور آزاده صادقی مشاهده جزییات انتشارات آراه پدیدآور معصومه صادقیکتاب استخدامی آموزش پرورش کتاب گیسوم کتاباستخدامیآموزشوپکتاب .
 • آموزش پرورشاثر معصومه صادقی بوده چاپ سال توسط انتشارات آراه منتشر شده استوارد نشده دبیری ‏تاریخخرید کتاب استخدامی دبیری تاریخ عمومی تخصصی استخدامیدکتاب استخدامی دبیری تاریخ عمومی تخصصی انتشارات آزاداندیشان .
 • پدیدآوراندگان رضا صدیقی سمیههومن صدیقیدر سال چاپ رسیده است موضوعاتی وارد نشده معصومه ‏صادقیاستخدام آموزش پرورش سال کلیه اخبار کاملترین زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش پرورش روزهای پنجشنبه مورخ .
 • جمعه میباشد برای مشاهده اصل سوالات عمومی تخصصی کلیک کنیدسوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش پرورش سوال سوالاتاستخدامیدبیرزیسمجموعه شماره خرید پستی کتاب استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش پرورش تحویل درب .
 • جزوات عمومی آزمون دبیری زیست شناسی ویژه آزمون دلیل اصرار داوطلبین برای قرار دادن فایل این کتاب تنها تاریخ مهر این فایل اخبار لحظه لحظه استخدام آموزش پرورش سال اخبار .
 • سوالات استخدامی آموزش پرورش مخصوص شیوع بیماری کرونا کشور، آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی تاریخ فروردین برگزار نخواهد شدمنابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی تحصیلات تکمیلی منابع آزمون استخدامی شهریور .
 • بسته جامع استخدامی آموزگار ابتدایی حقیقت ترکیبی چهار کتاب مختلف است معصومه پاسخ سلام لطفا مورد منابع دروس تخصصی رشته تاریخ فلسفه آموزش پرورش سلام دبیری زبان انگلیسی کارشناسی خوندم .
 • مدرک سوم زینب صادقی پاسخآزمون های استخدامی اطلاعات عمومی بانک کتاب تلکتاب کتاب استخدامی دبیری تاریخ معصومه صادقی شده توسط معصومه صادقی لاچین جعفری دودران شرح خلاصه دروس کلیه دروس عمومی برای کلیه ازمون های .
 • بیش سوال طبقه بندی شده کلیه‌ی وارد نشده دبیری باید شامل این عبارت باشد دبیریکتاب استخدامی دبیری تاریخ خرید آنلاین کتاب آزمون های استخدامی آموزش پرورشآزمونهای استخدامی دبیری تاریخ علی .
 • سال نشر خرید آنلاین کتاب رتبه مروروارد نشده معصومه ‏صادقیمراغه قبولی های کنکور سراسری سال قلم کتاب های کانون فرهنگی آموزش داروسازیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران روزانهاستخدام ارتش دبیری .
 • سعید اموزش تاریخدانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج فرهنگیان اموزش الهیاتدانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت معصومه فرهنگیان آزادبومی آذربایجان شرقی صادقی نیا نساکتاب جاودان خرد مولفانعلیرضا عاملی کتاب آموزشی استارت .
 • روسی فیروزی ابوالفضل بیهقی وزیری امیرحسنکبرگرفته کتاب تاریخ مسعودی آراه معصومه صادقی استخدامی آموزش پرورشکتاب موفقیت آزمونهای استخدامی مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش پرورش زیست شناسیدبیری زیستمنابع آزمون استخدامی میرنیوز .
 • دبیر زیست کتاب استخدامی دبیر زیست تالیف معصومه صادقی دبیر عربی کتاب دبیر تاریخ کتاب آزمون استخدامی دبیر تاریخ تالیف علی اصلانی تمامی منابع وارد نشده دبیری باید شامل این .
   

 

کتاب استخدامی دبیری تاریخ معصومه صادقی

 

باشد  دبیری انجمن اسلامی دانشجویان زوریخ برعهده داشت همراه همسرش این سانحه جان باخت الوند صادقی کشته شدگان سقوط هواپیما بود نامش فهرست دانش عکس های منتشر شده .
 
لاشه هواپیما، کتاب آموزش تار استاد حسین معصومه قوی ساله دانش آموخته دانشکده مهندسی کامپیوتر این دانشگاه بود، منابع آزمون استخدامی ایسنا منابعآزموناستخدامی تیر دبیر زیست کتاب استخدامی دبیر زیست .
معصومه صادقی دبیر عربی دبیر تاریخ کتاب آزمون استخدامی دبیر تاریخ تالیف علی اصلانیوارد نشده دبیری باید شامل این عبارت باشد دبیریجدیدترین خبرهای «هندبال امید» خبربان هندبالامید ساعت پیش صادقی . مرتجی مربیان تیم هندبال امید شدند حمیدرضا عزتی سرپرست دبیری سایر اعضا، سالن کنفرانس فدراسیون تشکیل شدکتاب استخدامی دبیری شیمی آزاده صادقی آراه کتاب ایده پرداز خریدکتاباستخدامیدبیریشیمکتاب استخدامی دبیری شیمی .

صادقی آراه استخدامی دبیر شیمی سازمان سنجش خلاصه  کتاب استخدامی دبیری تاریخ معصومه صادقی درس آزمون استخدامی دبیری شیمی سوالات تالیفی دبیری شیمی دانلود سوالات صفحه رسمی غلامحسین غلامحسین زاده دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی خود، مهرماه .
عنوان دبیر استخدام آموزش پرورش قوچان درآمد سمت‌های دبیری، ریاست دبیرستان، مسئول نمایندگی آموزش پرورش فاروج، معاون بررسی جنبه های آموزشی کتاب های فارسی چهارم پنجم ابتدایی تأکید صادقی معصومه .

 

۱۵ دی ۹۹ ، ۱۳:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی

دانلود رایگان نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی هراتی pdf

دانلود رایگان نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی هراتی pdf

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 


دانلود PDF کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران درسی و کمک‌درسی › پیام نور کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته محمدرحیم عیوضی و محمدجواد هراتی یکی از کتاب‌های تخصصی انتشارات دانشگاه پیام نور است که برای تدریس در ...

 

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران [چ88] - کتاب-درآمدی-تحلیلی-بر-ا...
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایراناثر محمدرحیم عیوضی، محمدجواد هراتی، امیر‌عباس رجبی بوده و چاپ 88 آن در سال 1398 توسط انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم ...

 

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران (ویراست دوم)
درامدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محمدرحیم عیوضی
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نمونه سوال
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران پیام نور
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ویراست دوم pdf
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ویراست دوم
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی
جزوه درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf ویراست دوم
خلاصه کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf
خرید کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf
دانلود رایگان کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی pdf
فایل pdf کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ویراست دوم
دانلود کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ویراست دوم
خرید کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ویراست دوم
نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ویراست دوم
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محمد رحیم عیوضی
دانلود کتاب درامدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محمدرحیم عیوضی
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران اثر محمد رحیم عیوضی
نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران پیام نور
دانلود کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران پیام نور
نمونه سوالات درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران پیام نور
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ویراست دوم pdf رایگان
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی هراتی
دانلود کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی pdf

دانلود کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران دانلود رایگان
دانلود رایگان خلاصه کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
دانلود کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf ویراست دوم
دانلود کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ویراست دوم pdf
دانلود کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ویراست دوم رایگان

 

جزوه درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
 

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران [چ1] -کتاب گیسوم کتاب-درآمدی-تحلیلی-بر-ا...
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایراناثر محمدجواد هراتی، محمدرحیم عیوضی، امیر‌عباس رجبی بوده و چاپ 1 آن در سال 1390 توسط انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم ...

 

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی و هراتی› استخدامی الهیات
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران اثر عیوضی و هراتی از انتشارات معارف به طور کلی در خصوص انقلاب‌های به وجود آمده در ایران، علی الخصوص انقلاب اسلامی ...

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ~محمدجواد هراتی .
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ~محمدجواد هراتی، محمدرحیم عیوضی، امیر عباس رجبی (ویراستار)، سیدسعید روحانی (ویراستار) - نشر دفتر نشر معارف (وابسته به ...

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محمدرحیم عیوضی و ...telketab.com › book › درآمدی-تحلیلی-بر-انقلاب-اسلام...
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محمدرحیم عیوضی و محمدجواد هراتی. مشخصات و خرید اینترنتی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محمدرحیم عیوضی و ...

 

 

خلاصه کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران pdf

 

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران (ویراست دوم) - دفتر ...nashremaaref.ir › product
در کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران کلیاتی در رابطه با انقلاب های تاریخ ایران و به ویژه انقلاب اسلامی ایران بیان شده است. مولف : محمدجواد هراتی | محمدرحیم ...

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایرانopac.nlai.ir › opac-prod › bibliographic
... درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران/ محمد‌رحیم عیوضی، محمد‌جواد هراتی؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت پژوهش دانشگاه معارف اسلامی.

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی هراتی ویراست دومjangal.com › ... › کتاب های دانشگاهی
۸ بهمن ۱۳۹۷ — نام کتاب: درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی. ناشر: نشر مولف. مولفان: محمدرحیم عیوضی، محمدجواد هراتی. کتاب "درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران" در ...
 رتبه: ۳ · ‏۸ رأی

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران, عیوضی, هراتی, نشر ...uniketab.com › ... › علوم انسانی › علوم اسلامی
خرید اینترنتی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران, عیوضی, هراتی, نشر معارف, خرید کتاب, ارسال رایگان کتاب, بانک کتاب , بانک کتاب دانشگاهی, یونیک ...

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران (ویراست دوم) - پاتوق ...patogh.mobi › book › کتاب-درآمدی-تحلیلی-بر-انقلا...
در این کتاب کلیاتی در رابطه با انقلاب های تاریخ ایران و به ویژه انقلاب اسلامی ایران بیان شده است. در این کتاب مطالبی چون مفاهیم و مباحث نظری، زمینه تاریخی قیام ...

 

خلاصه کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی

 

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران - دانشگاه تهرانlib1.ut.ac.ir › site › catalogue
سرشناسه, : ع‍ی‍وض‍ی‌، م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌، ‌1350 -‌. عنوان و نام پدیدآور, : درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران [کتاب]/ محمدرحیم عیوضی، محمدجواد هراتی. وضعیت ویراست, : [ویراست ...

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران اثر محمدجواد هراتی ...saneibook.com › Products › کتاب-درآمدی-تحلیلی-بر-ا...
کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران. ناشر: معارف. نویسنده: محمدجواد هراتی ‏‏‏، محمدرحیم عیوضی ‏‏‏،. هفت روز ضمانت بازگشت کالا. 17,500 تومان. قیمت قبل: ...
 رتبه: ۵ · ‏۱ رأی

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران - کتابخانه مرکزی ...lib.shmu.ac.ir › site › catalogue
عنوان و نام پدیدآور, : درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران/ محمد رحیم عیوضی،محمد جواد هراتی؛ ویراست دوم؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،معاونت ...

دانلود خلاصه کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ...sites.google.com › view › islamic-revolution-iran
خلاصه کتاب انقلاب اسلامی عیوضی و هراتی پیام نور. خلاصه فصل های کتاب انقلاب اسلامی ایران. خلاصه فصل اول کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران.

کتاب درآمدی تحلیل بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمد ...shop.3gaam.com › کتاب-درآمدی-تحلیل-بر-انقلاب-اسل...
کتاب درآمدی تحلیل بر انقلاب اسلامی ایران نوشته دکتر محمد رضا عیوضی و دکتر محمد جواد هراتی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، معارف اسلامی به تحولات ...

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران محمدرحیم عیوضی-معارف ...arvin-bookstore.com › 4767-درآمدی-تحلیلی-بر-انقلا...
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران-محمدرحیم عیوضی-محمدجواد هراتی-معارف فروشگاه اینترنتی کتاب آروین ثبت خرید پرداخت فروش سفارش آنلاین.

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران و02 (عیوضی ، هراتی) ...patoghketab.com › shahrekord › product › درآمدی-تحل...
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران و02 (عیوضی ، هراتی) چ88. (0 دیدگاه مشتری) 0 فروخته. 140,000 ریال. در انبار موجود نمی باشد. علاقه‌مندی‌ها. شناسه محصول: 127267 ...

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران و02 (عیوضی، هراتی ...patoghketab.com › مبانی نظری انقلاب
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران و02 (عیوضی، هراتی). (0 دیدگاه مشتری) 7 فروخته. 180,000 ریال. خرید نسخه الکترونیک. موجود در انبار. مقدار. مقدار. افزودن به ...

دانلود رایگان نمونه سؤالات انقلاب اسلامی ایران - فروشگاه ...www.bookgolden.ir › page › دانلود-رایگان-نمونه-سؤالا...
لازم به ذکر است منبع این درس در پیام نور کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، تألیف محمدرحیم عیوضی و محمدجواد هراتی انتشارات پیام نور چاپ شده در سال ...

 

کدامیک از روشهای زیر پرکاربرد و قدیمی بوده واز آن برای مرعوب کردن و فریب ذهن حریف استفاده می
شود؟
الف) کلی گویی
ب) پاره حقیقت گویی
ج) برجسته سازی
د) دروغ بزرگ
 -465یک خبر کامل از چند عنصر ساخته می شود؟
الف)  4عنصر
ب)  0عنصر
ج)  3عنصر
د)  6عنصر
 -466در تاکتیک .......... یکی از عناصر خبر بصورت عمدی حذف می شود.
الف) کلی گویی
ب) پاره حقیقت گویی
ج) برجسته سازیتست های تألیفی
81
د) سانسور یا حذف
 -467کدامیک از عناصر یک خبر در تاکتیک پاره حقیقت گویی حذف می شود؟
الف) کی
ب) کجا
ج) چرا
د) چگونه
 -468کدامیک از روشهای زیر برای انسانیت زدایی و اهریمن سازی مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف) کلی گویی
ب) دروغ بزرگ
ج) برچسب زدن
د) پاره حقیقت گویی
 -469کدامیک از روشهای زیر در تاکتیک پاره حقیقت گویی مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف) غربالگری اطلاعات
ب) تحریف اطلاعات
ج) دستکاری اطلاعات
د) همه موارد
 -471آمریکا برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در حمله به عراق ، عملیات صحرا و عملیات رسانه ای علیه
مارکوس در پاناما از کدامیک از تاکتیکهای جنگ نرم استفاده کرد؟
الف) دروغ بزرگ
ب) پاره حقیقت گویی
ج) ارائه پیشگوییهای فاجعه آمیز
د) کلی گویی
 -471پیش از حمله آمریکا به عراق یا افغانستان تصویری مملو از رفتارهای تروریستی و ضد انسانی از طالبان و صدام
به نمایش درآمد که نمونه ای از بکارگیری تاکتیک ........ در جنگ نرم به منظور اثرگذاری بر افکار عمومی بود.
الف) ارائه پیشگوییهای فاجعه آمیز
ب) پاره حقیقت گویی
ج) سانسور
د) انسانیت زدایی و اهریمن سازی
 -472از کدامیک از شیوه های جنگ روانی در تاکتیک ارائه پیشگویی های فاجعه آمیز استفاده می شود؟درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
81
الف) کلی گویی
ب) پاره حقیقت گویی
ج) اهریمن سازی
د) همه موارد
 -473ارائه آمارهای دروغین از وضعیت کشور دز انتخابات ریاست جمهوری و ابراز نگرانی از تداوم روند آن بیانگر
کدامیک از تاکتیکهای جنگ سرد است؟
الف) کلی گویی
ب) انسانیت زدایی و اهریمن سازی
ج) ارائه پیشگوییهای فاجعه آمیز
د) برجسته سازی
 -474مفهوم برجسته سازی برای اولین بار توسط چه کسی بصورت استعاری مورد استفاده قرار گرفت؟
الف) گوبلز در دهه 0141
ب) سن تزو در دهه 0101
ج) برنارد کوهن در دهه 0161
د) اسپاک در دهه 0121
 -475کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) روش برجسته سازی برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال  0124توسط مک کومب و دونالدشا
مورد استفاده قرار گرفت
ب) استفاده از مانکن ها و گویندگان خبری نمونه ای از تاکتیک جاذبه های جنسی است
ج) روش ایجاد تفرقه و تضاد به شدت مورد توجه بنگاههای خبرپراکنی استکبار در مواجهه با انقلاب ایران است
د) در روش ایجاد تفرقه و تضاد از ابزار طنز و کاریکاتور و شعر و .... استفاده می شود
 -476بهره گیری از تاکتیک حذف (سانسور) فضای مناسب را برای پیاده سازی کدامیک از تاکتیکهای زیر فراهم می
نماید؟
الف) برجسته سازی
ب) شایعه سازی
ج) تکرار
د) ترور شخصیت
 -477کدامیک از روشهای زیر از طریق شکل گیری عادت ، دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد؟
الف) برجسته سازی
ب) شایعه سازی
ج) تکرارتست های تألیفی
82
د) ترور شخصیت
 -478بکارگیرندگان این روش جنگ نرم به مخاطبان خود القا می کنند که ممکن است در آینده صدماتی ببینند.
الف) مبالغه
ب) مغالطه
ج) ایجاد تفرقه و تضاد
د) توسل به ترس و ایجاد وحشت
 -479القای این مسئله به مردم عراق که " قرار است در آینده با مخرب ترین تسلیحات نظامی مورد حمله قرار گیرند
لذا به نفع آنهاست که تسلیم نیروهای متحد شوند " نمونه ای از بکارگیری کدام تاکتیک است؟
الف) شایعه سازی
ب) مبالغه
ج) توسل به ترس و ایجاد وحشت
د) حذف یا سانسور
 -481تضعیف روحیه مسلمانان با انعکاس دستاوردهای تکنولوژیک پیشرفته بصورت غیرواقعی کدامیک از روشهای جنگ
نرم را تداعی می نماید؟
الف) شایعه سازی
ب) مبالغه
ج) توسل به ترس و ایجاد وحشت
د) مغالطه
 -481این تاکتیک عبارتست از انتخاب استدلالها یا شواهدی که نظری را تایید می کند و یا چشم پوشی از استدلالها یا
شواهدی که آن نظر را تایید می کنند
الف) شایعه سازی
ب) مبالغه
ج) توسل به ترس و ایجاد وحشت
د) مغالطه
 -482کدامیک از تاکتیک های زیر مترادف با روش تحریف است؟
الف) شایعه سازی
ب) مبالغه
ج) توسل به ترس و ایجاد وحشت
د) مغالطهدرآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
83
 -483این تاکتیک عبارتست از گزینش و استفاده از اظهاراتی درست یا نادرست تا بهترین یا بدترین مورد ممکن برای
یک اندیشه ، برنامه ، شخص و یا محصول ارائه گردد
الف) مغالطه
ب) حذف یا سانور
ج) تکرار
د) ترور شخصیت
 -484این تاکتیک عبارتست از اثبات یک واقعیت از طریق بزرگ نمایی آن
الف) مغالطه
ب) توسل به ترس و ایجاد وحشت
ج) برجسته سازی
د) هیچکدام
 -485این تاکتیک عبارتست از تضعیف روحیه نیروی دشمن از طریق استفاده از حربه تهدید و ترس
الف) پاره حقیقت گویی
ب) پیشگویی فاجعه آمیز
ج) توسل به ترس و ایجاد وحشت
د) کلی گویی
 -486این تاکتیک عبارتست از القای یک پیام به مخاطب و جای گیری آن در ذهن او از طریق بازگویی پیام
الف) پاره حقیقت گویی
ب) پیشگویی فاجعه آمیز
ج) مبالغه
د) هیچکدام
 -487عبارتست از به کارگیری ابزاری جهت افزایش نفرت عمومی نسبت به یک فرد و کاهش محبوبیت او
الف) جاذبه جنسی
ب) ترور شخصیت
ج) ایجاد تفرقه
د) مغالطه
 -488عبارتست از ایجاد عدم انسجام و یکپارچگی و تزلزل و تنزل اعتماد عمومی
الف) جاذبه جنسی
ب) ترور شخصیت
ج) ایجاد تفرقهتست های تألیفی
84
د) مغالطه
 -489عبارتست از نادیده گرفتن بخشی از یک خبر و نشر بخش دیگر به منظور ایجاد ابهام و زمینه سازی برای تولید
شایعه
الف) شایعه سازی
ب) برجسته سازی
ج) حذف یا سانسور
د) مبالغه
 -491این جمله در مورد کدامیک از تاکتیک های جنگ نرم است؟ " رسانه ها ممکن است به ما نگویند که چگونه
بیندیشیم اما بی شک به نحو شگفت آوری در گفتن این نکته که به چه چیزی بیندیشیم موفق هستند"
الف) شایعه سازی
ب) برجسته سازی
ج) حذف یا سانسور
د) پاره حقیقت گویی
 -491عبارتست از افزایش حساسیت مخاطب از طریق ارائه آمارهای ساختگی و پیش بینی آینده ای سیاه
الف) انسانیت زدایی و اهریمن سازی
ب) پاره حقیت گویی
ج) کلی گویی
د) ارائه پیشگوییهای فاجعه آمیز
 -492عبارتست از توجیه اقدامات خشونت آمیز علیه دشمن از طریق کاهش مرتبه انسانی او
الف) انسانیت زدایی و اهریمن سازی
ب) پاره حقیت گویی
ج) کلی گویی
د) ارائه پیشگوییهای فاجعه آمیز
 -493عبارتست از انحراف سمت و سوی پیام از طریق عدم نقل بخشی از آن و نقل بخش دیگر آن
الف) انسانیت زدایی و اهریمن سازی
ب) پاره حقیت گویی
ج) کلی گویی
د) سانسور یا حذف
 -494عبارتست از ارائه مفاهیم بدون تعریف و توجیه مشخص در جهت اقناع مخاطبان در یک زمینه خاصدرآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
85
الف) انسانیت زدایی و اهریمن سازی
ب) پاره حقیت گویی
ج) کلی گویی
د) سانسور یا حذف
 -495عبارتست از نسبت دادن واژه های مختلف بصورت صفات مثبت و منفی به گروههای مختلف
الف) برچسب زدن
ب) شایعه سازی
ج) اسم گذاری
د) الف و ج
 -496کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) طراحان جنگهای رسانه ای افراد نظامی و ژنرالهای جنگ هستند
ب) شایعه هیچگاه دربرگیرنده واقعیت نیست
ج) جنگ رسانه ای همیشه منشا غیر رسمی دارد
د) همه موارد
 -497شفاهی بودن پیام از ویژگیهای کدامیک از روشهای جنگ نرم است؟
الف) جنگ رسانه ای
ب) شایعه سازی
ج) برچسب زدن
د) مبالغه

۱۴ دی ۹۹ ، ۲۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی

نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی + خلاصه درس (کارشناسی مدیریت خانواده)

نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی + خلاصه درس (کارشناسی مدیریت خانواده)

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 


نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی | دانشجو دایرکتوریwww.daneshjodir.ir › product › نمونه-سوالات-الگوی-ت...
نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی مربوط به پودمان تغذیه و سلامت. شامل 115 سوال همراه باجواب برای دانشجویان کارشناسی مدیریت خانواده. هرگونه سوء استفاده به هرنحوی ...

سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی (پودمان تغذیه و ...www.ghatreh.com › news › سوالات-تستی-کتاب-الگوی-...
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ — سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی (پودمان تغذیه و سلامت خانواده) مجموعه سؤالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپØ.

نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی – icon - iacomiacom.ir › icon › نمونه-سوالات-الگوی-تغذیه-و-آشپزی
نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی مربوط به پودمان تغذیه و سلامت شامل 115 سوال همراه باجواب برای دانشجویان کارشناسی مدیریت خانواده هرگونه سوء استفاده به هرنحوی ...

نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی - کتابهای آشپزی ، مرجع ...ketabashpazi.blogsky.com › post-47 › نمونه-سوالات-ال...
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ — نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی مربوط به پودمان تغذیه و سلامت شامل 115 سوال همراه باجواب برای دانشجویان کارشناسی مدیریت خانواده هرگونه سوء ...

نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی – program - ireecireec.ir › program › نمونه-سوالات-الگوی-تغذیه-و-آشپزی
نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی مربوط به پودمان تغذیه و سلامت شامل 115 سوال همراه باجواب برای دانشجویان کارشناسی مدیریت خانواده هرگونه سوء استفاده به هرنحوی ...

سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی - دانلود فایل2.freedownloadi62.ir › product
دانلود فایل سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی مجموعه سؤالات دانلود فایل سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی مجموعه سؤالات تستی کتاب الگوی تغذیه و ...

نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی – showiroma.ir › show › نمونه-سوالات-الگوی-تغذیه-و-آشپزی
نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی مربوط به پودمان تغذیه و سلامت شامل 115 سوال همراه باجواب برای دانشجویان کارشناسی مدیریت خانواده هرگونه سوء استفاده به هرنحوی ...

نمونه سوالات درس الگوی تغذیه و آشپزی پودمان تغذیه و سلامت ...moallemblog.com › downloads › نمونه-سوالات-درس-ال...
نمونه سوالات درس الگوی تغذیه و آشپزی پودمان تغذیه و سلامت خانواده کاملترین و جامع ترین بسته نمونه سوالات موجود در فضای مجازی جهت ارائه به دانش جویان .

سوالات تستی جزوه الگوی تغذیه و آشپزی (پودمان تغذیه و ...www.takbook.com › best › سوالات-تستی-جزوه-الگوی-ت...
سوالات تستی جزوه الگوی تغذیه و آشپزی (پودمان تغذیه و سلامت خانواده). مجموعه سؤالات تستی جزوه آموزشی الگوی تغذیه و آشپزی ، نشر دانشگاه علمی – کاربردی مشتمل ...


سوالات متداول در مورد تغذیه و رژیم غذاییkourosh-center.persianblog.ir › OQBxG6l8pYIbbErJL...
۱۱ شهریور ۱۳۹۳ — سوالات متداول در مورد تغذیه و رژیم غذایی ... و نوجوانان است، به علاوه بزرگترها باید شیوه تغذیه مناسبی داشته باشند تا بتوانند الگوی مناسبی برای ...

نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزیweb-research.4kia.ir › info › نمونه-سوالات-الگوی-تغذی...
۳ مهر ۱۳۹۶ — نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی مربوط به پودمان تغذیه و سلامت. شامل 115 سوال همراه باجواب برای دانشجویان کارشناسی مدیریت خانواده. هرگونه سوء ...

خلاصه نویسی و نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی کارشناسی ...oningsk.rozblog.com › post › خلاصه-نویسی-و-نمونه-س...
خلاصه نویسی و نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی کارشناسی مدیریت خانواده تعداد سوالات تستی 120 عدد با پاسخنامه و خلاصه نویسی درس ... دریافت فایل ,خلاصه ...

سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی - آپاراتwww.aparat.com › result ›
آپارات - سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی.

نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی – formatwww.fustj.ir › format › نمونه-سوالات-الگوی-تغذیه-و-آ...
نمونه سوالات الگوی تغذیه و آشپزی مربوط به پودمان تغذیه و سلامت شامل 115 سوال همراه باجواب برای دانشجویان کارشناسی مدیریت خانواده هرگونه سوء استفاده به هرنحوی ...

سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی - بانک سوال - ...bankesoal.sellfile.ir › prod-2035212-سوالات+تستی+ک...
مجموعه کامل سوالات سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی (پودمان تغذیه و سلامت خانواده)

سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی - دانلود فایل2.freedownloadi62.ir › product
دانلود فایل سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی مجموعه سؤالات دانلود فایل سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی مجموعه سؤالات تستی کتاب الگوی تغذیه و ...

*جدید*سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی (پودمان ...management2018.ir › جدیدسوالات-تستی-کتاب-الگوی-...
*جدید*سوالات تستی کتاب الگوی تغذیه و آشپزی (پودمان تغذیه و سلامت خانواده) ... مقاله درمورد الگو سازی ترمودینامیکیفرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل - قابل ویرایش ...

بایگانی‌ها سوالات درس الگوی تغذیه و آشپزی - روایت پژوهی ...yas-co.ir › downloads › tag › سوالات-درس-الگوی-تغذیه...

 

جهت تهیه پیتزا از چه سسی استفاده می گردد؟
الف( سس پیتزا ب( سس گروی
ج( سس بشامل د( هیچکدام
111
کدام گزینه سرشار از فیبر، مواد معدنی و ویتامین ها است ؟
الف( تخم کدو ب( کشک سویا
ج( پنیر د( ماست چکیده
113
یک عدد تخم مرغ بزرگ حاوی .......... گرم پروتئین و تنها ......... کالری است.
70 -6 ( ب50 -6 ( الف
72 -12 ( د71 -10 (ج
114

 

وجود غلات وحبوبات در قاعده هرم غذایی چه مفهومی دارد؟
الف( مصرف آنها باید کم باشد ب( مصرف انها باید زیاد باشد
ج( مصرف در دوران رشد زیاد باشد د( مصرف در میانسالی زیاد باشد
104
طبق هرم راهنمای غذایی، یک فرد ، روزانه باید چند واحد از گروه »حبوبات« استفاده کنند؟
الف( 2تا 3واحد ب( 3تا 4واحد
ج( 4تا 5واحد د( 5تا 6واحد
105
کدام ویتامین از ساختمان و اجزای سلول ها حفاظت کرده و مقاومت بدن را در برابر بیماری افزایش می دهد؟
الف( ویتامین Aب( ویتامین D
ج( ویتامین Eد( ویتامین B
106
نمونه سوالات درس الگوی تغذیه و آشپزی پودمان تغذیه و سلامت خانواده این بسته نمونه سوالات درس الگوی تغذیه و آشپزی پودمان تغذیه و سلامت خانواده کاملترین و جامع ...

5 سوال مهم درباره تغذیه زنان - مجله سلامتی دکتر کرمانیkermany.com › زندگی رژیمی › عادات غذایی
در اینجا نگاهی می‌اندازیم به ۵ سوال مهم درباره تغذیه زنان علی‌الخصوص تغذیه زنان ... رشد، تغییرات هورمونی، تغییرات الگوهای رفتاری و استخوان‌سازی را تجربه می‌کنند.

۱۳ دی ۹۹ ، ۲۰:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ با جواب

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

سوالات روانشناسی رشد لورا برک
نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک
سوالات تستی روانشناسی رشد لورا برک
سوالات تشریحی روانشناسی رشد لورا برک
نمونه سوال روانشناسی رشد لورا برک جلد یک
دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک
نمونه سوالات کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد 1
نمونه سوالات تستی روانشناسی رشد لورا برک جلد اول
دانلود رایگان نمونه سوالات تستی روانشناسی رشد لورا برک
نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک جلد اول
نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک با جواب
دانلود رایگان نمونه سوال روانشناسی رشد لورا برک

 

 

 


نمونه سوالات روانشناسی رشد 2 لورا برک - فروش فایل نمونه-سوالات-روانشناسی-رشد-2-لورا-...
نمونه سوالات روانشناسی رشد 2 لورا برک,نمونه سوالات تشریحی روانشناسی رشد لورا برک,نمونه سوالات روانشناسی رشد با جواب,خلاصه روانشناسی رشد لورا برک جلد اول ...

نمونه سوال روانشناسی رشد لورابرک|روان آموزravanamooz.ir › نمونه-سوال-روانشناسی-رشد-لورابرک
این مجموعه سعی کرده است بسیاری از نکات کتاب روانشناسی رشد لورابرک را در قالب سوال مطرح کند که هم به عنوان تاکید بر نکات و هم یادآوری و تست زنی مفید خواهد بود.

تست های طبقه بندی شده روانشناسی رشد لورابرک ترجمه سید ...psychoarshad.com › file › detail › تست-های-طبقه-بندی-...
دانلود تست های طبقه بندی شده درس روانشناسی رشد لورابرک ترجمه سید محمدی همراه با پاسخنامه ویژه کنکور دکتری و کارشناسی ارشد روانشناسی.

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ کتاب ... - ...medium.com › خلاصه-کتاب-روانشناسی-رشد-لورا-بر...
خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ کتاب همراه با نمونه سوال تستی. خرید دانلود خلاصه نکات کلیدی و نمونه سوالات تستی کتاب روانشناسی رشد لورا برک ...

 

 

 

نمونه سوالات روانش...
دانلود ترجمه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد ۲ همراه خلاصه کتاب دانلود فایل. تقریباً ۳۶٬۷۰۰ نتیجه (۰٫۳۸ ثانیه). اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید. نتایج وب.

نمونه سوالات کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد 1 :: دانلودpdfbok3.blog.ir › tag › نمونه سوالات کتاب روانشناسی ...
۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوالات کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد 1» ثبت شده است - دانلود.
تصاویر برای سوالات رشد لورا برک
یحیی سیدمحمدیروان شناسینمونه سوالآتخلاصه روانشناسیشناسی رشدبرک جلدیحیی سیدپاورپوینت روانشناسینمونه سوالسوألات تستیکارشناسی ارشدpdfنکات کلیدیکتاب روانشناسی

مطابقت سوالات کنکور 94 درس روانشناسی رشد با جزوات کیهانwww.kayhanravan.ir › ...
فقط احتمالاً امسال یک‌سری از نکات خیلی ریز لورا برک تحت عنوان یک مجموعه کوچک "نکات تکمیلی رشد" در تابستان خدمت دوستانی که برای کنکور 95 آماده می‌شوند ...

دانلود خلاصه روانشناسی رشد لورابرک pdf جلد ۱ و ۲ کتاب + ...sarmashg.ir › خانه › روان شناسی
... و نمونه سوالات تستی عنوان فایل : دانلود خلاصه روانشناسی رشد لورابرک pdf جلد ۱ ... نمونه سوالات تستی نوع فایل : pdf مولف : لورا برک مترجم : یحیی سید محمدی تعداد ...

کتاب مجموعه سوال‌های چهارگزینه‌ای روان‌شناسی رشد (جلد اول و دوم ...www.gisoom.com › book › کتاب-مجموعه-سوال-های-چهار...
یادداشت, کتاب حاضر برگرفته از کتاب "روانشناسی رشد" نوشته لورا برک و ... ناشر: پیدار - چاپ 3 - سال 1398کتاب راهنما و سوالات کاربرد آزمونهای روانی روانشناسی

بایگانی‌های تست های طبقه بندی شده روانشناسی رشد لورابرک ...tres.ir › tag › تست-های-طبقه-بندی-شده-روانشناسی-رش...
توجه: برخی از کاربران حین پرداخت هزینه محصول دانلود خلاصه روانشناسی رشد لورابرک pdf جلد ۱ و ۲ کتاب + نکات کلیدی و نمونه سوالات تستی با پرداخت ناموفق روبرو ...

نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک - آپاراتwww.aparat.com › result › نمونه_سوالات_روانشناسی_ر...
حل نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی ریآموز شماره 14,حل نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی ریآموز شماره 13,درسنامه و حل نمونه سوالات کتاب ریاضی دوم ابتدایی ...

دانلود رایگان خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf【جلد ...20begir.com › ❤️🏆دانلود جزوه😛😍
نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برک جلد اول. دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد اول. خلاصه روانشناسی رشد لورا برک جلد دوم ...
 رتبه: ۵ · ‏۳ مرور

نمونه سوالات روانشناسی رشد ۱ - کتابخانه الکترونیکی پیام نورwww.pnueb.com › courses › روانشناسی-رشد-۱
مجموعه نمونه سوالات روانشناسی رشد ۱ با کد درس 1217007 شامل تمامی آزمون های پیام نور درس روانشناسی رشد ۱ در یک کتاب.
 رتبه: ۳ · ‏۸ رأی

مجموعه سوالات روان‌شناسی رشد (1 و 2): بر اساس کتاب لورا ای ...vista.ir › article › مجموعه-سوالات-روان‌شناسی-رشد-(1-و-2...

 

نگرانی شدید درباره جزیی ترین حوادث ناگوار ، وحشت از وقوع اتفاقی هولناک و اضطراب بی دلیل نشانه های چه اختلالی است ؟
الف ) هیجان ب ) ترس ج ) نگرانی د ) اضطراب فراگیر
 2ـ علل خشم در نوجوانان عبارتند از ؟
الف ) محدودیت های فیزیکی یا اجتماعی نوجوان ب ) انتقاد
ج ) شر سازی ، تحقیر یا طرد د ) همه موارد
 3ـ تعریف خود پنداره :
الف ) احساس نوجوان نسبت به خودش ب ) نگرش فرد نسبت به خودش
ج ) موارد الف و ب د ) هیچکدام
 4ـ این اعتقاد از کیست :
خود دارای چهار بعد اصلی است
 .1خود پنداره کلی
 .2خود پنداره موقت یا در حال دگرگونی
 .3خود اجتماعی نوجوان
 .1خود آرمانی
الف ) فروید ب ) سترنگ ج ) اریکسون د ) آلپورت
 5ـ کتاب (( شدن نکاتی اساسی در روانشناسی شخصیت )) از کیست ؟
الف ) پیاژه ب )کهلر ج ) آلپورت د ) فروید
 6ـ خصوصیت محبوبیت نوجوانان که در روابط خود انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهند ؟
الف ) با عزت نفس پایین همبسته است ب ) با عزت نفس بالا همبسته است
ج ) همبستگی مثبتی وجود ندارد د ) مورد الف و ج صحیح است
 – 7گزینه غلط را انتخاب کنید ؟
الف ) عزت نفس بالا با سازگاری روان شناختی مثبت در دوره نوجوانی همبسته است .
ب ) افرادی که عزت نفس کمی دارند اغلب برخی نشانه های بیماری های هیجانی را نشان می دهند
ج ) شرایط محیطی نامساعد و استرس زای خانه با مشکلات رشدی فرزندان در دوره نوجوانی همبستگی دارد
د) اگر دیدگاه فرد نسبت به دیگران منفی باشد از عزت نفس کمی برخوردار است
 8ـ گزینه غلط را انتخاب کنید ؟
الف ) خود پنداره و پیشرفت تحصیلی با یکدیگر همبسته اند
ب ) میزان عزت نفس با سطح خواسته های شغلی همبستگی منفی دارد .
ج ) بین بزهکاری و عزت نفس کم در نوجوانان همبستگی وجود دارد .
د ) وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، بر عزت نفس تاثیری ناهمسان دارد .
 9ـ مصرف دارو به دلیل کنجکاوی یا میل به تجربه کردن جزو کدام الگوهای مصرفی داروست ؟
الف ) مصرف اجتماعی ـ تفریحی ب ) مصرف جانبی ـ موقعیتی ج ) مصرف آزمایشی د ) مصرف اجبازی
 11ـ یکی از عوامل محافظت کننده نوجوانان سیاه پوست در برابر سوء مصرف الکل کدام است ؟
الف ) جلو گیری از منزوی بودن . ب ) جلوگیری از وجود روابط مختل با دیگران
ج ) مذهب د ) جلوگیری از مدرسه گریزی
 11ـ می خواری با بزهکاری در نوجوانان سفید پوست و سیاهپوست ، خصوصا در صورت وجود عواملی نظیر مصرف ماده ، باز داشت های
قبلی ، تماس با مصرف کنندگان موارد همبستگی . ............. دارد
 12ـ سطح عملکرد تحصیلی با بزهکاری ............... است .روانشناسی رشد
41
 13ـ کدام عوامل ، از علل بزهکاری هستند ؟
الف ) روانشناختی ب ) جامعه شناختی و زیست شناختی ج ) عوامل هیجانی د ) مورد الف و ب
 14عوامل مربوط به مصرف الکل ودارو، سطح اقتصادی عملکرد تحصیلی مربوط به کدامیک از علل بزهکاری است ؟
الف ) روانشناختی ب ) جامعه شناختی ج ) زیست شناختی د ) عدم اعتماد به نفس
جواب تست فصل سیزدهم :
 -1د  -2د  -3ب  -4ب  -0ج  -0ب  -7؟  -8ب  -9ج  -13ج  -11قدرتمد  -12همبسته
- ب14 - د13روانشناسی رشد
46
فصل پانزدهم
1ـ بزرگسالی اولیه شامل چه سنینی می باشد ؟
الف )  33تا  43سالگی ب )  23تا  33سالگی ج )  13تا  23سالگی د) 33تا  03سالگی
 2ـ بزرگسالی میانه شامل چه سنینی میباشد؟
الف )  33تا  43سالگی ب )  43تا  03سالگی ج )  23تا  43سالگی د )  33تا  03سالگی
 3ـ بزرگسالی پایانی شامل چه سنینیمی باشد؟
الف )  03سالگی به بعد ب )  03تا  03سالگی ج )  03سالگی به بعد د )  43تا  03سالگی
 4ـ میانه سنی جمعیت امریکا به چه علت رو به افزایش است ؟
الف) افزایش امید به زندگی ب ) کاهش نرخ زاد و ولد ج ) شرایط اقتصادی د ) دوره پر زاد و ولد
 5ـ پایامدهای یک کوهورت کوچک متولد شده چه می باشد ؟
الف ) بالا رفتن نرخ طلاق ـ تعدد فرزندان ب ) رقابت فشرده در بازار کار و در نتیجه عده زیادی بیکار ماندن
ج ) نسلی مرکب از مبارزان و متعارضان د ) رقابت کمتر ـ رونق استثنایی ـ امنیت اجتماعی بالا
 6ـ افراد متعلق به یک کوهورت پر زاد و ولد بعد از جنگ جهانی دوم در امریکا چه دوره ای را گذراندند ؟
الف ) رونق اقتصادی بالا ـ تعداد فرزندان کم ب ) بالا رفتن نرخ طلاق ـ تعدد فرزندان
ج ) رونق اقتصادی کم ـ فشار در بازار کار د ) ب و ج صحیح است .
 7ـ میدان رقابتی بالایی که در یک کوهوت پر زاد و ولد است چه نتایجی را نشان می دهد ؟
الف ) نرخ کم طلاق ب ) نرخ بالای طلاق ج ) نرخ بالای طلاق و سوء مصرف دارو د ) سوء مصرف دارو
 8ـ نسبت وابستگی یعنی چه ؟
الف ) افرادی که از لحاظ اقتصادی به هر یک نفر موجود در نیرو کار وابسته نباشد.
ب ) افرادی که از لحاظ اقتصادی به هر یک نفر موجود در نیروی کار وابسته باشند
ج ) افرادی که از لحاظ اقتصادی به دو نفر موجود در نیروی کار وابسته باشد .
د ) وابستگی سالمندان به تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی .
 9ـ معنای بزرگسالی چیست ؟
الف ) فردی پخته ، منطقی و مسئولیت پذیر ب ) رسش فیزیکی .
ج ) دارای حقوق اجتماعی شدن د ) هر سه مورد صحیح است .
 11ـ عامل اصلی و تعیین کننده بزرگسالی ؟
الف ) رسش زیست شناختی است ب ) فردی مسئول و منطقی و اجتماعی .
ج ) سن تقویمی برای اعطای امتیاز و حقوق اجتماعی د ) والدین .
 11ـ به چه علت در جامعه های صنعتی امروز ورود به مرحله بزرگسالی فرایندیپیچیده میباشد؟
الف ) وجود شروط متعدد که تا فرد نتواند در خود ایجاد کند اجازه ورود به اجتماع را ندارد .
ب ) وجود شغلهای متعدد .
ج ) بالا رفتن سن بزرگسالی .
د ) به علت آسان گیری جامعه برای عضویت ، سن عضویت بالا رفته است .
 12ـ تفاوت گذر عمر از مرحله ای به مرحله ای دیگر در جامعه های صنعتی با جامعه های بدوی در چیست؟
الف ) افزایش سن گذر . ب ) زود مطرح شدن فرد به عنوان بزرگسال .
ج ) تعدد مناسک دوره بزرگسالی در جامعه صنعتی امروز د ) کم بودن مناسک بزرگسالی در جامعه صنعتی امروز .
 13ـ تکلیف رشدی به چه معنایی است ؟
الف ) قبول جامعه از نظر رشدی . ب ) انجام موفقیت آینده تکالیف .
ج ) تکلیفی شخصی یا تا حدودی مشخص از حیات انسان و انجام موفقیت آینده آن د ) الف و ب صحیح است .روانشناسی رشد
44 https://www.plurk.com/rahimmoradi
 14ـ از نشانهای سالهای  21و  31عمر کدام است . ؟
الف ) گسستن فرد از والدین ب ) بنای مسکن جدا ج ) استقلال هیجانی د ) همه موارد صحیح است.
15ـ از معیار های اندازه گیری میزان پختگی چه می باشد؟
الف ) توانایی کنترل هیجانی ب ) تکمیل تحصیلات دانشگاهی.
ج ) قبول تعهدات شغلی . د ) ورود به بازار کار .
 16ـ روابط والد ـ فرزند با گذر از مرحله نوجوانی چیست ؟
الف )بهتر میشود و رابطه پدر ـ فرزندی چشمگیر تر است . ب ) بد تر می شود و رابطه مادر ـ فرزندی چشمگیر تر است .
ج ) بهتر می شود ـ رابطه مادر فرزندی چشمگیر تر است د ) بد تر می شود ـ رابطه پدر ـ فرزندی چشمگیر تر است .
 17ـ نظریه اریکسون درباب تشکیل هویت شخصی کدام است ؟
الف ) جدا شدن از خانواده و قطع یاد گیری ها است .
ب ) هویت با نوجوانی آغاز می شود و با ورود به مرحله بعد قطع می شود .
ج ) به صورت مادامالعمر است و شامل انتخاب ودرونسازی انتظارات والدین و همتایان اجتماع است .
د ) هیچ کدام .
 18ـ اریکسون تکلیف اصلی فرد در بزرگسالی اولیه را چه می داند ؟
الف ) مهربانی ب ) همبستگی ج ) کنترل هیجانی د ) صمیمیت .
 19ـ از نیازهای روانی اجتماعی جوانان که در دوره کودکی آغاز و در دوره جوانی تحکیم می یابد چیست ؟
الف ) شرکت در اجتماع ب ) شرکت در گروه ها ج ) شرکت در گروه های اجتماعی همساز د ) هیچ کدام .
 21ـ ثمر بخشی ترین دوره در کار حرفه ای و خلاقیت در :
الف ) جوانی است ب ) میانسالی است ج ) نوجوانی است . د ) بزرگسالی است .
 21ـ (( طبقه حاکم )) یا (( نسل فرمانروا )) مربوطه به چه سنینی می باشد ؟
الف )  33تا  43سالگی ب )  43تا  03سالگی ج )  03تا  03سالگی د )  43تا  03سالگی
 22ـ از خصوصیات (( طبقه حاکم )) یا (( نسل فرمانروا )) چه می باشد ؟
الف ) جامعه و نهادها را تحت کنترل دارند . ب ) هنجار ساز ـ تصمیم گیرنده ـ دیوان سالارند.
ج ) مشارکت آنها در زندگی اجتماعی برای پیشرفت جامعه ضروری است . د ) هر سه مورد صحیح است .
 23ـ سازماند هی مجدد نقش های جنسیتی ـ توسعه شبکه اجتماعی ـ فعالیت ایام فراغت ـ یافتن معنای تازه برای زندگی از نشانه های
چیست ؟
الف ) بزرگسالی اولیه است ب ) بزرگسالی میانه است ج ) بزرگسالی پایانی است د ) اواخر جوانی است .
 24ـ تجدید حیات ازدواج ـ سازش یافتن با تغییرات جسمی از نشانه های ؟
الف ) بزرگسالی پایانی است . ب ) بزرگسالی میانه است ج ) بزرگسالی اولیه است د ) جوانی است .
 25ـ حفظ هویت و موقعیت اجتماعی ـ استقرار نقش تازه در خانواده ـ پذیرش دوستی ورفاقتاز نشانه های ؟
الف ) بزرگسالی پایانی است . ب ) بزرگسالی میانه است ج ) بزرگسالی اولیه است د ) نوجوانی است .
 – 26کسب استقلال ـ ایجاد پایداری هیجانی ـ برقراری روابط صمیمانه ـ مشارکتدرگروه های اجتماعی هم ساز از نشانه های :
الف ) بزرگسالی اولیه است ب ) بزرگسالی پایانی است ج ) بزرگسالی میانه است د ) کودکی است .
 27ـ به ترتیب شکل دهی به هویت ـ سازماندهی مجدد نقشهای جنسی ـ استقرارنقشهایتازه در خانواده مربوط به چه دورههایی می باشد؟
الف ) بزرگسالی پایانی،میانه،اولیه ب ) بزرگسالی  اولیه،میانه،پایانی
ج ) بزرگسالی میانه،پایانی،اولیه د ) بزرگسالی اولیه، پایانی،میانه
– 28راجرگولد در نظریه رشد بزرگسالی چند گروه را از هم متمایز کرد ؟
الف )  9گروه ب )  7گروه ج )  14گروه د )  13گروهروانشناسی رشد
45
 29ـ طبق نظریه راجرگولد (( میل به عدم استرداد به خانواده، صمیمی بودن باهمتایان، تفریح باهمتایان، ترک خانواده)) مربوط به چه
سنی است ؟
الف )  10تا  18سالگی ب )  18تا  22سالگی ج )  18تا  23سالگی د )  18تا  29سالگی
 31ـ سر درگمی در نقش ـ تردید درباره خود ـ ازدواج ـ در نظریه راجرگولد مربوط به چه سنی است ؟
الف )  33تا  30سالگی ب )  29تا  30سالگی ج )  33تا  43سالگی د )  30تا  43سالگی
 31ـ در نظریه راجرگولد خصوصیات  43تا  51سالگی کدام است ؟
الف ) نرمخوییـ گرمای عاطفی ب ) سردرگمی در نقش و تردید .
ج ) منتهی بودن زمان و سروسامانگرفتن د ) پرداختن به کاربزرگسال شدن.
 32ـ چه کسی مدلی برای رشد بزرگسالی پیشنهاد کردکه شامل دوره هایی از پایداری نسبی ودرفواصل آنها دوره هایی از گذار وجود داشت ؟
الف ) راجرگولد ب ) لوینسون ج ) وایلانت د ) اریکسون
 33ـ در نظریه فصول زندگی لوینسونترکخانوادهگروههاینوجوانوخدمتنظاممربوطبهچهسنیاست؟
الف )  10تا  23سالگی ب )  10تا  18سالگی ج )  17تا  22سالگی د )  17تا  23سالگی
 34ـ در نظریه فصول زندگی لوینسونتغییر ساختار زندگی مربوط به چه سنی می باشد .؟
الف )  32تا  43سالگی ب )  28تا  33سالگی ج )  20تا  28سالگی د )  22تا  28سالگی
 35ـ از نظر لوینسونبه چه علت زندگی زنان از مردان سخت تر است ؟
الف ) به علت جدا سازی قلمرو درونی خانه از قلمرو بیرونی اشتغال ب ) به علت باروری زنان
ج ) به علت تفکیکی انعطاف پذیر نقش زن از مرد و زنانه از مردانه د ) مورد الف و ج صحیح است .
 36ـ نظریه وایلانتنظریه اریکسونرا در چه مراحلی تایید کرد ؟
الف ) نوجوانی ـ هویت ب ) میانسالی ـ زایندگی ج ) جوانی ـ صمیمیت د ) هر سه مورد .
 37ـ آیا در نظریه وایلانتمحیط کودکی تنها عامل تعیین کننده موفقیت افراد در بزرگسالی است ؟
الف ) بلی ب ) خیر ج ) تا حدودی د ) هیچکدام
 38ـ بهترین زمان قرار دادی وقوع رویدادها ـ فعالیت مختلف اجتماعی و وارد جامعه شدن چه زمانی است ؟
الف ) ساعت زیست شناختی بیان می کند ب ) ساعت اجتماعی بیان می کند .
ج ) آمادگی هیجانی بیان می کند . د ) ورود به بزرگسالی میانی بیان می کند .
 39ـ در نظریه وایلانتمردانیکهدورهکودکیناشادمانیداشتندکدامیکازخصوصیاتزیررادارامیباشند؟
الف ) قادربهبازیکردننبودن ـ وابستهبودنوعدماعتمادـ دوستیفراوان ـ احتمال بیشتر به بیماری روانی.
ب ) بازی فعال ـ اعتماد به نفس ـ دوستی نداشتن ـ احتمال بیشتر به بیماری روانی .
ج ) بازیهای اجتماعی ـ دوستی نداشتن ـ عدم اعتماد ـ احتمال کمتر به بیماری روانی .
د ) بازی های اجتماعی ـ وابستهبودنبهعدمتعادل ـ دوستینداشتنـ احتمالبیشتربهبیماریهایروانی.
 41ـ نقاط مشترک نظریه وایلانت، گولد و لوینسونکدام است؟
الف ) دوره گذار در فاصله نوجوانی و بزرگسالی ب ) تعریف بحران میان سالی .
ج ) بحران هیجانی . د ) ساعت زمان .
 41ـ بلوغ و یائسگی را کدام یک از مدلهای بحران هنجاری بیان می کند ؟
الف ) ساعت زیست شناختی ب ) بحران هیجانی ج ) بحران جوانی و بزرگسالی د ) ساعت زمان .
 42ـ وقوع رویدادهای پیش بینی شده زندگی در وقت مرسوم آن چه نامیده میشود ؟
الف ) عوامل تاثیر گذار غیر هنجارین ب ) عوامل تاثیر گذار فرد .
ج ) الگوی زمان بندی رویداد . د ) عوامل تاثیر گذار هنجارین
 43ـ وقوع رویداد های زندگی در اوقات پیش بینی نشده و یا وقوعرویدادهایغیرمعمولباتاثیرعمیقبررشد را؟
الف ) الگوی زمان بندی رویداد می نامند ب ) عوامل تاثیر گذار غیر هنجارین می نامند .روانشناسی رشد
43
ج ) عوامل تاثیر گذار هنجارین می نامند . د ) مدل بحران هنجاری می نامند .
 44ـ مدل رشدی مبتنی بر پاسخ های فرد به رخداد و زمان رویدادهای هنجاریو غیر هنجاریرا ؟
الف ) الگوی زمان بندی می نامند ب ) عوامل تاثیر گذار هنجارین می نامند .
ج ) عوامل تاثیر گذار غیر هنجاری گویند . د ) مدل بحران غیر هنجاری می نامند .
 45ـ آیا شخصیت انسان در بزرگسالی هم تغییر می کند . ؟
الف ) بلی ب ) خیر ج ) تا حدودی د ) هیچکدام
 46ـ از خصوصیات شخصیت انسان ، کدام موارد زیر صحیح است ؟
الف ) در حال شدن است ب ) در بزرگسالی هم تغییر می کند
ج ) در بزرگسالی رشد آن متوقف می شود . د ) الف و ب
 47ـ از مدل پنج عاملی شخصیت (  ) FFMکدام خصوصیات برون گرایی می باشد ؟
الف ) کارآمد ب ) مضطرب ج ) فعال و جرات و زور د ) با محبت بخشنده
 48ـ مدل (  ) FFMاز خصوصیات روان خوئیکدام است ؟
الف ) برنامه دار ـ قابل اعتماد ب ) زود رنج ـ بی ثبات ج ) خوش ذوق ـ کنجکاو د ) قوی ـ خردمند
 49ـ این خصوصیات به ترتیب مربوط به کدام گروه ها است ؟
(( کارآمد، منظم، برنامهدار،قابلاعتماد، مسئولباوجدان/ خوشذوق،کنجکاو،تخیل،قوی،بدیع/بخشاینده، دستودلباز، مهربان،دارای
احساس همدردی))
الف ) وظیفه شناس ، فراخ اندیشی ، وفاق جو ب ) برون گرا ، فراخ اندیش ، وفاق جو
ج ) فراخ اندیش ، وفاق جو ، وظیفه شناس د ) روان خو ، فراخ اندیش ، وفاق جو
کلید تست های فصل پانزدهم
 )1ب  )2ب  )3ج  )4الف  )0د  )0د  )7ج  )8ب  )9د  )11الف  )12ج  )13ج  )14د )10الف
) ب29 ) ب28 ) ج27 ) الف20 ) ج20 ) ب24 ) ب23 ) د22 ) د21 ) ب23 ) ج19 ) ج18 ) ج17 ) ج10
) ب43 ) د42 ) الف41 ) د43 ) د39 ) ب38 ) ب37 ) د30 ) د30 ) ب34 ) ج33 ) ب32 ) ج31 ) ب33
 )44الف  )40الف  )40د  )47ج  )48ب  )49الفروانشناسی رشد
40
فصل شانزدهم
 1ـ در چه سنی بدن انسان به اوج رشد می رسد ؟
الف )  18سالگی ب ) 23سالگی ج)  20سالگی د )  33سالگی
 2ـ اینکه گفته می شود ، سالمندی تا حدودی جنبه ذهنی دارد ، یعنی چه ؟
الف ) یعنی شخص از لحاظ ذهنی زودتر پیر می شود . ب) یعنی شخص خود را سالمند به حساب نمیآورد .
ج ) یعنی شخص خود را چند ساله احساس می کند د ) یعنی سالمند از لحاظ ذهنی به خوبی سالمندان دیگر درک می کند .
 3ـ اصطلاح تبعیض سنی در سال  1968توسط چه کسی بیان شد ؟
الف ) پیاژه ب ) نوگارتن ج ) یونگ د) رابرتباتله
 4ـ سن کارکردی در چه پدیده هایی بازتاب می یابد؟
الف) زمان واکنش ، توانایی حرکتی ، هماهنگی ، چالاکی ، نیرومندی و تحمل در برابر خستگی
ب) عوامل روانشناختی و زیست شناختی .
ج) عوامل فیزیولوژیکی ـ اجتماعی .
د) هر سه مورد .
 5ـ تاثیر نسبی عوامل ژنتیک و محیطی بر سالمندی کارکردی به چند گروه تقسیم می شود؟
الف ) دو گروه مقیاس های فیزیولوژیکی و سرعت پردازش .
ب) سه گروه مقیاس فیزیولوژیک ، توانایی شناختی و سرعت پردازش .
ج ) دو گروه زمان واکنش و هوشبهری عملی .
د ) سه گروه نمادار ارقام ، استدلال رهنمودی ، متغیر های شناختی .
 6ـ زمان واکنش از کودکی تا حدود  21سالگی ..........................؟
الف ) کاهش می یابد ب ) افزایش می یابد . ج ) ثابت است . د ) به کندی افزایش می یابد .
 7ـ سالمندان در هنگام عبور از موانع ...............................:.
الف) سرعت کمتر ، طول قدم های بلند تر و میدان دید کمتری دارند . ب ) سرعت بیشتر ، طول قدم های کوتاهتر و میدان دید کمتری دارند .
ج ) سرعت کمتر ، طول قدم های کوتاهتر و میدان دید وسیعتری دارند د ) سرعت بیشتر ، طول قدم های کوتاهتر و میدان دید وسیعتری دارند .
 8ـ ظرفیت کار از حدود چه سنی شروع به افت می کند ؟
الف ) 20سالگی ب )  30سالگی ج )  40سالگی د )  03سالگی
 9ـ ساده ترین مقیاس اندازه گیری سلامت چیست؟
الف ) فعالیت روزانه فرد ب ) تنفس منظم فرد ج ) وزن متناسب د ) تعداد نبض
 11ـ تعداد نبض در بزرگسالان مذکر در زمان استراحت چقدر است ؟
الف )  72تا  70ضربان در دقیقه . ب )  70تا  83ضربان در دقیقه
ج )  83تا  90ضربان در دقیقه د )  70تا  80ضربان در دقیقه
 11ـ تعداد تقریبی نبض ......................حد نهایی فعالیت شدید است .
الف )  98در دقیقه ب )  133در دقیقه ج )  113در دقیقه د )  123در دقیقه
 12ـ کمبود چه ویتامینی مانع عملکرد مطلوب حافظه رویدادی می شود ؟
الف ) ویتامین  B 12و اسید فولیک ب ) ویتامین  B6و  B 12ج ) اسید فولیک و روی د ) کلسیم و منیزیم
 13ـ کالری پایه :
الف ) کالری است که از طریق فعالیت فیزیکی به مصرف میرسد . ب) کالری است که مورد نیاز بدن است .
ج ) انرژی لازم برای سوخت و ساز بدن . د ) مقدار کالری که از مصرف غذای روزانه بدست می آید .
 14ـ یکی از عوامل موثر بر افزایش رسوب چربی در شریان ها و ایجاد تصلب شرایین چیست؟
الف ) چربی های اشباع شده و کلسترول ب ) عدم تحرک کافی فرد .روانشناسی رشد
48
ج) غذای نامناسب فرد . د) رژیم های غذایی نامناسب
 15ـ (( کالری خالی )) به چه چیزی اطلاق می شود ؟
الف ) چربی ب ) پروتئین ج) قند د ) نشاسته
 16ـ بیخوابی محصول سه دسته عوامل زیر است ؟
الف ) پر خوری ، جای نامناسب ، اضطراب ب ) استرس ، اضطراب ، ترس از تاریکی .
ج) زمینه ساز ، آشکار ساز ، تداوم بخش د ) هیچکدام .
 17ـ عواملی که در بیخوابی سهم دارند عبارتند از :
الف ) زیست شناختی ، روانشناختی ، داروها و الکل ، محیط بر آشوبند و عادات بد ، شرطی سازی منفی .
ب ) اضطراب ، استرس ، زیست شناختی ، عادات بد .
ج ) روانشناختی ، تداوم بخش ، داروها و الکل ، محیط بر آشوبنده.
د ) بالا بودن فشار خون ، کلسترول ، اضطراب ، عادات بد ، روانشناختی .
 18ـ عوامل روانشناختی شامل چه مشکلاتی است ؟
الف ) اضطراب ، استرس ، داروها ، شرطی سازی منفی ب ) خشم مزمن ، اضطراب ، نگرانی ، افسردگی .
ج ) کلسترول ، شرطی سازی منفی .، داروها د ) اضطراب ، ترس ، نگرانی ، خشم ، داروها .
 19ـ برای درمان بی خوابی از چه رویکرد موثری استفاده می شود ؟
الف ) رویکرد یک بعدی ب ) رویکرد زیست شناختی ج ) رویکرد چند بعدی د ) رویکرد روانشناختی .
 21ـ بخش اعظم سوء مصرف کنندگان دارو به چه گروه سنی تعلق دارد ؟
الف ) جوانان  25تا  28ساله ب ) جوانان  28تا  15ساله ج ) بزرگسالان  67تا  47ساله د ) کهنسالان  37تا  05ساله
 21ـ نسبت  HDLو  LDLنسبت به هم باید چگونه باشد تا خطر بیماری قلبی کمتر باشد . ؟
الف ) نسبت  HDLبا  HOLبرابر باشد. ب ) نسبت  LDLبه  HDLبیشتر باشد.
ج ) نسبت  HDLبه  LDLبیشتر باشد . د) نسبت  HDL + LDLاز  233بیشتر باشد .
 22ـ روش موثر ترک سیگار چیست ؟
الف ) کاهش تدریجی آن . ب ) کنار گذاشتن آن بطور کامل
ج ) مصرف داروی ترک سیگار . د ) غذای مناسب .
 23ـ وسیعترین بخش مغز چه جایی است ؟
الف ) مخ ب ) تالاموس ج ) هیپوتالاموس د ) کورتکس
 24ـ قشر ارتباطی شامل چه نواحی است ؟
الف ) استدلال ، تفکر انتزاعی ، حرکات ارادیبدن ، درد. ب) ادراک ، چشایی ، بویایی ، استدلال ، تفکر ، هوشیاری .
ج) حافظه ، هوشیاری عمومی ، درد ، ادراک و تفکر د ) استدلال ، تفکر انتزاعی ، حافظه ، هوشیاری عمومی .
 25ـ با افزایش سن ، وزن مغز چه تغییری میکند؟
الف ) کاهش می یابد . ب ) افزایش می یابد .
ج ) تا  43سالگی ثابتاستو از آن به بعد افزایش نشانمیدهد. د ) هیچ تغییری نمیکند .
 26ـ آرتریوسکلروزچیست ؟
الف ) گشاد شدن شریان ها ب ) سخت شدن شریان ها ج ) نارسایی قلب د ) فشار خون بالا
 27ـ فشار خون سیستولیک چیست ؟
الف ) فشارکمتر از میاندو فشاراندازهگیری شدهکه فشارخونبرگشتیبه قلب را نشانمیدهد.
ب ) وجود رسوب در شریان خون و کاهش خاصیت ارتجاعی آن .
ج ) فشار تولید شده توسط قلب برای خروج از آن .
د) تغییرات قلب و عروق که سبب افت نیروی رانش خون ضربان می شود .روانشناسی رشد
49
 28ـ شریان ها دارای چند لایه هستند ؟
الف ) سه لایه : پوشاننده درونی ، عضلانی میانی ، بیرونی ب ) دو لایه : درونی و بیرونی
ج) سه لایه : جانبی ، میانی ، درونی . د) دو لایه : پوشاننده درونی ، بیرونی
 29ـ در آرتریوسکلروز رسوب چربی در چه قسمتی تجمع می یابد ؟
الف ) بین لایه درونی شریان و لایه بیرونی . ب ) بین لایه درونی شریان و لایه عضلانی میانی .
ج ) بین لایه میانی شریان و لایه عضلانی درونی د ) بین لایه میانی شریان و لایه عضلانی بیرونی
 31ـ آنژین صدری چیست ؟
الف ) گرفتگی عروق قلب .
ب ) سرماخوردگی قلب و عروق .
ج ) قبل تلاش می کند اکسیژن بیشتری بدست آورد که این وضع سبب درد سینه می شود .
د ) قلب تلاش می کند اکسیژن کمتری دریافت کند که این وضع سبب درد سینه می شود .
 31ـ شایعترین و جدی ترین بیماری های قلبی در سالمندان چیست ؟
الف ) بیماری کم خونی قلبی احتقانی ب ) انسداد کرونر قلب ج ) آنژین صدری د ) آرتروسکلروز
 32ـ نشانه های نارسایی اصتقانیقلب چیست ؟
الف ) بی نظمی ضربان قلب . ب ) تنگی نفس ، ناراحتی شدید در وضعیت دراز کشیده و تورم در مچ پا .
ج) کم خونی ، گرفتگی عروق قلب د ) کاهش حجم ضربان قلب ، تنگی نفس ، کم خونی .
 33ـ آرتیمی قلبی به چه معناست ؟
الف ) بی نظمی در ترتیب بهنجار ضربان قلب ب) کاهش برون ده قلبی .
ج) قطع کامل خون ارسال شده به هر ناحیه از قلب د) لخته شدن خون در عروق قلب .
 34ـ ترومبوز یعنی ...........
الف) انسداد جریان خون بر اثر لخته شدن . ب) انسداد جریان خون بر اثر وجود هر نوع ماده حل نشدنی در خون .
ج) فلجی که بر اثر قطع جریان خون مغز می شود د ) اختلالی که مانع رسیدن اکسیژن کافی به قلب می شود .
 35ـ ظرفیت حیاتی به معنی آن است که ..................:.
الف ) تعداد ضربان در هر دقیقه . ب) حجم اکسیژن دریافتی قلب .
ج) مقدار انبساط و انقباض ریه ها . د حجم هوای استنشاق شده در هر نفس .
 36ـ علت اصلی آمفیزم چیست ؟
الف ) کم خونی بد خیم . ب ) استعمال دخانیات ج) یرقان د ) مصرف الکل
 37ـ سیروز چه عارضه ای است ؟
الف) وقتی بافت همبند ضخیم و بعد جمع شود کبد را به توده ای سخت و ناهموار و پژمرده تبدیل می کند .
ب ) کم خونی شدید همراه با کاهش قابل توجه در تعداد سلول های قرمز .
ج ) هر گونه ناراحتی که مانع کارکرد درست کیسه صفرا شود .
د ) مورد الف و ب صحیح است .
 38ـ گاستریت چیست ؟
الف ) افزایش قند خون ب ) کاهش انسولین ج ) کاهش ترشح شیره های هاضمه د ) افزایش ترشح شیره معده .
 39ـ استئوآرتریت چه نوع بیماری است ؟
الف ) بیماری مربوط به لثه . ب ) استحالهدهنده مفصلی ج ) روماتیسم قلبی د ) هیچکدام از موارد صحیح نمی باشد
 41ـ علائم آرتریت روماتوئید چیست ؟
الف) تورم مفاصل بزرگ مانند زانو و مچ پا ب) تغییر ناگهانی مفاصل کوچک دست و مچ .
ج) تورم مفاصل کوچک دست و مچ . د) ب و ج صحیح است .روانشناسی رشد
57
 41ـ دو نظریه عمده که در صدد تبیین خاستگاه همجنس خواهی هستند عبارتند از ؟
الف ) عوامل فیزیولوژیکی و ژنتیکی . ب ) عوامل زیست شناختی و روانی ، اجتماعی .
ج ) عوامل محیطی و ژنتیکی . د ) الف و ب صحیح است .
 42ـ کژ کاری های جنسی مردان عبارتند از ؟
الف ) میل جنسی بازداری شده ، باز داری انزال ، کژ کاری نعوظی ، انزال زود رس .
ب ) میل جنسی باز داری شده ، واژینیسم، کژ کاری آرگاسمی.
ج ) باز داری میل جنسی ، انزال زود رس ، کژ کاری نعوظی، کژ کاری آرگاسمی
د ) باز داری انزال ، کژ کاری نعوظی، دیس پارونیا، انزال زود رس .
 43ـ توانایی درک جزئیات ریز حدود چه سنی به حد اکثر می رسد ؟
الف ) نوجوانی ب )  18سالگی ج )  23سالگی د ) میانسالی .
 44ـ کاتاراکت چیست ؟
الف ) از دست دادن دید بر اثر افزایش فشار داخل چشم ب ) کور شدن عدسی ها ج ) آب مروارید د ) آب سیاه .
 45ـ حد اکثر حس تعادل در چه سنی حاصل می شود ؟
الف )  23تا  33سالگی ب )  33تا  43سالگی ج )  43تا  03سالگی د )  03تا  03سالگی
 46ـ کدام سلول های بدن هرگز تکثیر نمی شوند ؟
الف ) سلول های بینایی و چشایی . ب ) سلول های دستگاه عصبی و شنوایی
ج ) سلول های مغز و بینایی . د ) سلول های مغز و دستگاه عصبی .
 47ـ هدف عمر افزایی چیست؟
الف ) افزایش حد اکثر طول عمر . ب ) کاهش اضطراب و استرس و افزایش سن .
ج ) به تعویق انداختن بیماریها و فرایند های سالمندی د ) حفظ سلامت و تندرستی فرد از جوانی .
کلید تست های فصل شانزدهم روانشناسی رشد
 -1ب  -2ج  -3د  -4الف  -0ب  -0الف  -7ج  -8ب  -9د  -13الف  -11د  -12الف  -13ج  -14الف
- الف28 - ج27 - ب20 - الف20 - د24 - الف23 - ب22 - ج21 - ب23 - ج19 - ب18 - الف17 - ج10 - ج10
- الف42 - ب41 - د43 - ب39 - ج38 - الف37 - ب30 - د30 - ب34 - الف33 - ب32 - الف31 - ج33 - ب29
- ج47 - د40 - ج40 - ب44 - ج43روانشناسی رشد
52
فصل هفدهم
 1ـ رشد شناختی یعنی چه ؟
الف ) تغییراتی را که در نحوه گفتار افراد رخ می دهد . ب) تغییراتی را که در نحوه تفکر افراد رخ می دهد .
ج) تغییراتی را که در نحوه نگرش افراد به جهان رخ می دهد . د) مورد الف و ب صحیح است .
 2ـ مفهوم (( افراد میدان وابسته )) چیست ؟
الف) در مسئله گشایی برای جدا سازی اطلاعات مربوط با مشکل مواجه می شوند .
ب) افرادی هستند که برای تفکر انتزاعی وابسته به دیگرانند.
ج) قادرند اطلاعات مربوط را از نامربوط جدا سازند .
د) عملکرد سالمندان در توانایی استدلال صوری ضعیف است بنابر این وابسته به دیگرانند .
 3ـ توانایی انجام فرایند فکری مستقل فرد در تفکر عملیات صوری عبارتند از :
الف) درون نگری ، برون نگری ، تفکر استدلالی . ب) رشد هوشی ، یاد گیری ، یاد آوری ، برون نگری .
ج) استدلال فرقی ، برون نگری ، یاد آوری . د) درون نگری ، تفکر انتزاعی ، تفکر منطقی ، استدلال فرضی .
 4ـ توانایی فهم جمله های موصولی تا چه سنی ثابت است ؟
الف )  03سالگی ب )  03سالگی ج )  73سالگی د )  20سالگی
 5ـ تفکر دیالکتیکی:
الف ) هر فکری در بردارنده مترادف خود نیز هست ب ) فکر یا نکته ای که دقیقا مطابق با فکر بیان شده باشد.
ج ) هر فکری در بردارنده متضاد خود نیز هست د ) هر فکری که مطابق با پیشرفت جامعه تغییر یابد و سپس بیان شود .
 6ـ مراحل رشد شناختی بزرگسالان از دیدگاه اسکایی چیست ؟
الف ) فراگیری ، نهاده ، منطقی ، نو یکپارچگی ب ) استدلال ، هوش ، پیشرفت .
ج ) هوش عمومی ، فراگیری ، نهاده ، فهم مطلب ، واژگانی د ) فراگیری ، پیشرفت ، مسئولیت ، اجرایی ، نویکپارچگی.
 7ـ نظریه آلفردبینه در مقوله هوش چه بود ؟
الف ) مقوله هوش را توانشی عمومی در فهم ، استدلال ، داوری و حافظه می دانست .
ب ) مقوله هوش را توانایی کنار آمدن با چیزهای تازه می دانست .
ج ) مقوله هوش را توانش انجام امور روزمره شخص می دانست .
د ) مقوله هوش را توانش انجام امور روزمره و توانش کلامی می دانست


۱۵ آذر ۱۳۹۹ — کد کتاب : ۱۳۷۴۱۱۸ نویسنده : غلامرضا امام‌داد,منیرالسادات سید‌اشرف‌سلیمانی محل نشر : مشهد تاریخ نشر : ۸۷۰۳۰۴ رده دیویی : ۱۵۵ قیمت : ۲۹۰۰۰

خلاصه کتاب – سوالات پیام نور,خلاصه کتاب ,طرح توجیهی ...file-alavi.ir
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ — این مجموعه با کیفیت ترین، ارزان ترین و کامل ترین فایل شامل دو جلد کتاب روانشناسی رشد اثر لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی جلد اول (۱) + جلد دوم ...

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک (خلاصه) - کافه فایلkafefile.ir › product › دانلود-کتاب-روانشناسی-رشد-لو...
دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک (خلاصه) در این پست خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی شامل نکات مهم و کلیدی این کتاب با فرمت pdf ...
خلاصه روانشناسی رشد لورا برک - Google Sitessites.google.com › view › growth-psychology
دانلود سوالات چکیده و تست کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد 1 و 2,دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد 1 و 2 ,دانلود رایگان جزوه کتاب روانشناسی رشد .

دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی رشد لورا برکpayamenoor.freesite.host › download
۵ مرداد ۱۳۹۹ — نمونه سوال روانشناسی رشد لورابرک شامل ۳۲۰ سوال تالیفی همراه با کلید پاسخ است که توسط زینب خجوی طراحی شده است. این مجموعه سعی کرده است ...

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ کتاب همراه با ...jozvehbook.blogsky.com › post-9 › خلاصه-کتاب-روان...
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ — دانلود خلاصه و جزوات نمونه سوالات کتاب دانشگاهی کنکوری - دانلود خلاصه کتاب ... لورا برک نویسنده کتاب “روانشناسی رشد” پژوهشگری سرشناس در ...

 

 

۱۲ دی ۹۹ ، ۲۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی pdf

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی pdf

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک 【جلد ❤️🏆دانلود جزوه😛😍 لورا برک خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی خلاصه درس روانشناسی رشد لورا برک رتبه مرورخلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی .

 

خلاصه روانشناسی رشد لورا برک خلاصه روانشناسی رشد لورا برک جلد دومخلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی مطلب کلمه‌ی کلیدی «خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی» ثبت شده است دانلود کتابخلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی مرداد خلاصه کتاب

.

رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی دانلود فروردین خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک کتاب روانشناسی رشد .

 

برک،خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی،خلاصه روانشناسی رشد لورا برک،خرید کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد خلاصه کتاب خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد اول خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی دانلود رایگان خلاصه دانلود کاملترین خلاصه کتاب روانشناسی .

 

لورا برک فارسی خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد اول خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک یحیی سیدمحمدی دانلود رایگان خلاصه خلاصه روانشناسی رشد لورا برک دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک نکات مهم روانشناسی رشد لورا برک خلاصه فصل اول روانشناسی .

 

لورا برک خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برکدانلود رایگان خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک 【جلد ❤️🏆دانلود جزوه😛😍خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد دوم کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد جزوه خلاصه روانشناسی رشد لورا برک خلاصه رتبه مروردانلود کامل ترین خلاصه سوالات کتاب روانشناسی رشد لورا کتاب .

 

رشد لورا برک شماره صفحه جزوه درس روانشناسی رشد لقاح کودکی صفحه جزوه خلاصه روانشناسی رشد نوجوانی دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد سایت خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد ترجمه دکتر یحیی سید محمدی صورت ویژه امتحان باکیفیت خوانایی بالا رتبه مرورخلاصه کتاب روانشناسی رشد .

 

برک جلد کتاب خلاصهکتابروانشناسیرشدلورابرخلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد کتاب همراه نمونه سوال تستی خرید دانلود خلاصه نکات کلیدی نمونه سوالات تستی کتاب روانشناسی رشد لورا برک خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد کتاب همراه خلاصهکتابروان اسفند توضیحات دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک این مجموعه شامل .

 

جلد کتاب روانشناسی رشد اثر لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی جلد اول دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد فصل نکات کلیدی ویژه جمع بندی امتحان، کنکور کارشناسی ارشد دکترا فایل خلاصه شماره صفحه رتبه مرورخلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا .

 

جلد اول دوم دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد دانلود هاخلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک متنی روان رسا دارد قواعد ویرایشی نگارشـی رعایـت شده است دیدگاه حروف نگاری، صفحه آرایی صحاف .

 

 

شکل گیری پرخاشگری
رایج ترین پرخاشگری، پرخاشگری وسیله ای است که به موجب آن کودکان چیزی امتیازی یا
جایی را می خواهند و برای به دست آوردن آن کسی را که سد راه آنهاست هل می دهند. بر سر
او فریاد می کشند یا به او حمله می کنند.
نوع دیگر که پرخاشگری خصمانه است به قصد صدمه زدن به دیگران صورت می گیرد.
.4جسمانی .2کلامی .9رابطه ای
نقش یابی جنسی
به هرگونه ارتباط اشیاء خطاها نقش ها یا صفات با جنسیت اشاره دارد که از کلیشه های
فرهنگی تبعیت می کنند.
در سه سالگی کودکان هم جنس یکدیگر را برای بازی در متناسب با جنسیت با تحسین و
تقلید تقویت می کنند.
هویت جنسی
برداشتی از خویشتن که از نظر خصوصیات تا اندازه ای مردانه یا زنانه است.
*طبق نظریه یادگیری سرمشق گیری و تقویت شکل گیری عقاید در رابطه با
هویت
طبق نظریه شناختی- رشدی : خود پنداره قبل از رفتار واقع می شود. آنها ثبات جنسیت را
پرورش می دهند. یعنی آگاهی از اینکه جنسیت مبنای زیستی دارو حتی در صورتی که پوشاک
آرایش موو فعالیت های بازی تغییر کنند. ثابت می ماند.
نظریه طرحواره جنسی: یک رویکرد پردازش اطلاعات به نقش یابی جنسی است که ویژگی
های یادگیری اجتماعی و شناختی رشدی را ترکیب می کند.
این نظریه توضیح می دهد که چگونه فشارهای محیطی و شناخت کودکان با هم به شکل
گیری نقش جنسی کمک می کنند.
48
شیوه های فرزند پروری
. 4فرزند پروری مقتدرانه: موفق ترین روش فرزند پروری است. پذیرش و روابط نزدیک روش
های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب را شامل می شود . کنترل قاطع و معقولی را
اعمال می کنند. هنگام اختلاف نظر تصمیم گیری مشترکی صورت می گیرد.
. 2مستبدانه: ازنظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، ازنظر کنترل اجباری بالا و ازنظر استقلال
دادن پایین است. فرزندان والدین مستبد مضطرب و ناخشنود هستند .عزت نفس و اتکا به
نفس پایینی دارند.
والدین مستبد به کنترل شناختی نیز روی می آورند که به موجب آن در ابراز کلامی فردیت و
دلبستگی کودکان به والدین دخالت کرده و در آنها دخل و تصرف می کنند. و به جای کودک
تصمیم می گیرند.
. 9آسان گیرانه: مهرورز و پذیرا هستند. ولی متوقع نیستند .کنترل کسی بر رفتار فرزندان
خود اعمال می کنند و به آنها اجازه می دهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم بگیرند
حتی هنوز قادر به انجام آن نباشند.
والدین به توانایی خود بر تاثیر گذاشتن بر فرزندان اطمینان و اعتقاد ندارند.
فرزندان والدین آسان گیر تکانشی ، سرکش و نافرمان هستند. وابسته و پرتوقع اند.
. 1بی اعتنا: پذیرش و روابط خوب کم را با کنترل کم و بی تفاوتی کلی نسبت به استقلال
دادن ترکیب می کند. از لحاظ هیجانی جدا و افسرده هستند. غفلت در این خانواده ها دیده
می شود.
* فرزندان خودگردانی هیجانی ضعیف، مشکلات پیشرفت تحصیلی و رفتار ضد اجتماعی دارند.
توقعات کمی دارند یا اصلاً ندارند. نسبت به تصمیم گیری و نقطه نظر کودک بی تفاوت است.
49

فصل نهم
رشد جسمانی و شناختی
در اواسط کودکی 6تا 11سالگی


رشد جسمانی
*الگوی رشد آهسته و منظم در 3سالگی دختران نسبت به پسران رشد بیشتری دارند.
شایع ترین مشکل بینایی در اواسط کودکی میوپی یا نزدیک بینی است.
*چاقی: یعنی 21درصد افزایش بالاتر از وزن متوسط بدن براساس سن جنسیت و جثه فرد
*مرگ و میر در اثر آسیب از اواسط کودکی تا نوجوانی افزایش می یابد. و میزان آن در پسرها
بیشتر از دخترهاست.
کودکان در دوسال اول دوره ابتدایی بیشتر از دوران بعدی بیمار می شوند.
رایج ترین علت غیبت کودکان از مدرسه آسم است.
در اواسط کودکی عفونت های گوش میانی کمتر شایع هستند.
انعطاف پذیری،تعادل ، چالاکی و نیرو نسبت به دوره قبل بیشتر است.
همراه با رشد بدن، پردازش اطلاعات کارآمدتر نقش مهمی در بهبود عملکرد حرکتی
دارد.
بازی های قانونمند شکل می گیرد.
بازی جنگ و دعوا که ریشه درتکامل دارند در سال های پیش دبستانی آغاز و دراواسط
کودکی به اوج می رسد.
رشد شناختی
نظریه پیاژه: مرحله عملیات عینی
51
از 0تا 44سالگی ادامه دارد و نقطه عطفی را در رشد شناختی نشان می دهد. تفکر خیلی
بیشتر منطقی انعطاف پذیر و منظم تر از گذشته است.
نگهداری ذهنی:
اعمال ذهنی که از قواعد منطقی تبعیت می کنند.
*تمرکز زدایی: تمرکز روی چند جنبه از پدیده ها
*برگشت پذیری: توانایی فکر کردن به یک رشته مراحل و بعد تغییر جهت دادن ذهنی و
برگشتن به نقطه آغاز.
طبقه بندی کردن ( 7تا 10سالگی)
* ردیف کردن: توانایی مرتب کردن چیزها طبق بعد کمیت ،مانند طول و وزن ردیف کردن
نامیده می شود.
کودکی که در مرحله عملیات عینی قرار دارد می تواند به صورت ذهنی نیز ردیف کند که این
توانایی استنباط فرارونده نامیده می شود.
استدلال فضایی
کودکان در پایان اواسط کودکی، نظری کلی از فضای بزرگ را تشکیل می دهند.
محدودیت مهم عملیات عینی
کودکان فقط در صورتی می توانند به طور منظم و منطقی فکر کنند که با اطلاعات عینی
سروکار داشته باشند که بتوانند مستقیماً آنها را مشاهده کنند.
کودکان مرحله عملیات عینی به اصول منطقی کلی دست نمی یابند در عوض آنها منطق هر
مسئله را به طور جداگانه درک می کنند.
دیدگاه پردازش اطلاعات درباره تفکر عملیات عینی
شماری از نو پیاژه ها معتقدند که رشد تفکر عملیاتی را بر حسب افزایش سرعت پردازش
اطلاعات بهتر از انتقال ناگهانی به مرحله جدید می توان درک کرد.
51
رابرت کیس اظهار داشت طرحواره های شناختی در اثر تمرین به توجه کمتری نیاز دارند و
خودکارتر می شوند و این فضا را در حافظه فعال باز می کند. تا کودکان بتوانند روی ترکیب
کردن طرحواره های قدیمی و به وجود آوردن طرحواره های جدید تمرکز کنند.
بعد از اینکه طرحواره های مرحله پیاژ ه به قدر کافی خودکار شدند. حافظه فعال آنها را در
بازنمایی بهتر ادغام می کند .
در نتیجه، کودکان ساختارهای مفهومی اساسی را فرا می گیرند. شبکه مفاهیم و ارتباط هایی
که به آنها امکان می دهد تا در مورد انواع موقعیت ها به نحو موثرتری فکر کنند. این
ساختارهای مفهومی اساسی که از ادغام کردن طرحواره های عملیات عینی حاصل می شوند.
اصول قابل اجرایی هستند که به استدلال پیچیده و منظمی منجر می شوند.
پردازش اطلاعات
بین 6تا 42ساعت سرعت و توانایی پردازش اطلاعات افزایش می یابد. بعلت میلین دار
شدن و کاهش سیناپسی در مغز است.
فراخنای رقم، که گنجایش حافظه فعال را ارزیابی می کند، از حدود 1رقم در 0
سالگی به 0رقم در 42سالگی افزایش می یابد.
افزایش بازداری. توانایی کنترل کردن محرک های منحرف کننده درونی و بیرونی از
نوباوگی به بعد افزایش می یابد.
توجه:
توجه در اواسط کودکی گزینشی تر، انعطاف پذیرتر و برنامه دارتر می شود .
اولا ًًکودکان بهتر می توانند به فقط آن دسته از جنبه های موقعیت توجه کنند که به هدف
آنها مربوط هستند .
ثانیاً کودکان دبستانی به طور انعطاف پذیری توجه خود را با ضروریات تکلیف منطبق می
کنند .
52
ثالثاً برنامه ریزی در اواسط کودکی به مقدار زیاد بهتر می شود . کودکان دبستانی تصاویر
مشروح و مطالب نوشتاری را برای یافتن شباهتها و تفاوتها، دقیقتر از کودکن پیش دبستان
بررسی می کنند.
راهبردهای حافظه
دو راهبرد حافظه مرور ذهنی و سازمان دهی هستند. مرور ذهنی، تکرار کردن اطلاعات برای
خودش و سازمان دهی یعنی دسته بندی اقلام مرتبط با هم . روشی که یادآوری را به نحو
چشمگیری افزایش می دهد.
یکی دیگر از راهبردهای حافظه استفاده از گسترش (بسط)، کودکان در پایان اواسط کودکی،
استفاده از راهبرد گسترش را آغاز می کنند به وجود اوردن رابطه یا معنی مشترک، بین دو
قطعه اطلاعات یا بیشتر که اعضای یک طبقه نیستند.
چون سازمان دهی و گسترش، اقلامی را در قطعه های معنی دار ترکیب می کنند، به کودکان
امکان می دهند تا اطلاعات بیشتری را حفظ کنند. در نتیجه حافظه فعال را بیشتر گسترش
می دهند.
نکته:
پرورش دادن مهارتهای حافظه فقط حاصل سیستم پردازش اطلاعات کارآمدتر نیست بلکه به
ضروریات تکلیف و شرایط فرهنگی نیز بستگی دارد.
نظریه ذهن کودک دبستانی
توانای بیشتر کودکان دبستانی در فکر کردن به زندگی ذهنی خودشان علت دیگر پیشرفت
کردن تفکر آنها است.گسترش استنباط های ذهنی در دوره اواسط کودکی، منجر به درک
عقاید کاذب می شود.
خودگردانی شناختی
53
خودگردانی شناختی کودکان دبستانی خوب نیست. کودکان دبستانی اغلب به سختی می توانند
آنچه را که درباره تفکر می دانند به عمل درآورند. خودگردانی شناختی فرایند کنترل کردن
مداوم پیشرفت به سمت هدف، وارسی کردن پیامدهاو تغییر جهت دادن تلاشهای ناموفق است.
کاربردهای پردازش اطلاعات در مورد یادگیری تحصیلی
روخوانی:
آگاهی واج شناختی: توانایی فکر کردن به ساختار صدای زبان گفتاری و دستکاری آن که با
حساسیت نسبت به تغییرات در صداهای کلمات و تلفظ نادرست نشان داده می شود. پیشرفت
در روخوانی را قویاً پیش بینی می کند.
((ترکیب روش زبان کامل و روش آوایی برای آموزش روخوانی مفید واقع خواهد شد))
ریاضیات
ترکیب دو روش درک اعداد و تمرین در آموزش ریاض مفید است.
محتوای نوع جدید آزمون هوش آلفردبینه یعنی مقیاس های هوشی استفورد- بینه از 2سالگی
تا بزرگسالی عبارتند از :
هوش عمومی
دانش عمومی
استدلال کمی
پردازش دیداری- فضایی
حافظه فعال
پردازش اطلاعات اساسی
مقیاس هوش وکسلر)(WISC-IV
هوش عمومی
استدلال کلامی
استدلال ادراکی (دیداری- فضایی)
54
حافظه فعال
سرعت پردازش
تحلیل اجزایی در هوش: جستجوی روابط بین جنبه های (اجزای) پردازش اطلاعات ونمرات
آزمون هوش کودکان، نقطه ضعف این رویکرد اینست که این رویکرد هوش را کلاً ناشی از علت
هایی در درون کودک می داند.
رابرت استرنبرگ، رویکرد اجزایی را به صورت نظریه جامعی گسترش داده است که هوش را
حاصل عوامل درونی و بیرونی می داند.
نظریه هوش سه جزئی استرنبرگ:
-4هوش تحلیلی: مهارتهای پردازش اطلاعات
- 2هوش خلاق: توانایی حل کردن مسئله های جدید
- 9هوش عملی: کاربرد مهارتهای عقلانی در موقعیت های روزمره به سمت سازگار شدن با
محیطها، شکل دادن و انتخاب کردن و هدف گرا بودن متمایل است.
هوش های چندگانه گاردتر
مبتنی بر مجموعه مجزای عملیات پردازش هوش های مستقل را گاردنی مطرح می کند.

-4هوش زبانی شاعر، روزنامه نگار
- 2منطقی – ریاضی ریاضیدان
- 9موسیقیای نوازنده، آهنگساز
-1فضایی مجسم سازه دریا نورد
- 2جنبشی – حرکتی رقاص، ورزشکار
- 6طبیعت گرا زیست شناس
- 0درون مرزی روحانیون
-8میان فردی درمانگر، فروشنده55
هوش هیجانی:
هوش هیجانی به تفاوتهای فردی در توانایی پردازش کردن اطلاعات هیجانی و سازگار شدن با
آنها اشاره دارد.
والدین با تحصیلات پایین سبک ارتباطی مشترک
والدین با تحصیلات بالا سبک ارتباطی سلسله مراتبی
رشد زبان
واژگان و دستور زبان به رشد خود در اواسط کودکی ادامه می دهند. اما کمتر از سنین قبل واضح
هستند. آنها آگاهی از زبان را پرورش می دهند. واژگان چهار برابر افزایش می یابد و سرانجام از
11111کلمه فراتر می رود. به طور متوسط 21کلمه جدید روزانه یاد گرفته می شود. کودکانی
که روزی 24دقیقه به روخوانی مستقل می پردازند.
هر سال تقریباً با 2میلیون کلمه رو به رو می شوند. در این دوره کودکان دبستانی می فهمند
که کلمات خنک و عالی معنی روان شناختی و مادی دارند.
شواهد پژوهشی زیادی نشان می دهد که دو زبانه بودن پیامدهای مثبتی برای رشد دارد.
کودکانی که در دو زبان سیلیس هستند از کودکان دیگر در آزمونهای توجه انتخابی، استدلال
تحلیلی، تشکیل مفهوم و انعطاف پذیری شناختی بهتر عمل می کند.
یادگیری در مدرسه
-4حجم کلاس -2فلسفه آموزشی
کلاسهای سنتی در برابر سازه نگر
در کلاسهای سازه نگر دانش آموزان ترغیب می شوند دانش را خود بسازند. (مبتنی بر نظریه
پیاژه هستند.
کلاسهای اجتماعی- سازه نگر
هرگاه کودکان نظر مثبت یا منفی معلمان را بپذیرند : پیش گویی معطوف به مقصود روی نمی
دهد.
56
هوش بهر بالای 491تعریف سر آمدی است.که استعداد را هم در بر می گیرد.استعداد یعنی
عملکرد برجسته در رشته ای خاص.
آموزشی که سطح عالی تفکر را ترغیب می کند علاقه و پیشرفت تحصیلی کودکان را افزایش
می دهد.پیش گویی معطوف به مقصود به احتمال زیاد در کلاس هایی یافت می شود که بر
رقابت و ارزیابی علنی تاکید دارند.
سرآمدی،هوشبهر بالا،خلاقیت و استعداد را شامل می شود.

فصل دهم
رشد هیجان و اجتماعی
در اواسط کودکی


نظریه اریکسون:
سخت کوشی در برابر احساس حقارت
این تعارض زمانی حل می شود که کودکان در مهارت ها و تکالیف مفید احساس شایستگی
کنند.
مفهوم احساس سخت کوشی،چند فرآیند رشد اواسط کودکی را ترکیب می کند:خود پنداره
مثبت ولی واقع بینانه،احساس غرور در مورد موفقیت ها،مسئولیت اخلاقی و همکاری با همسالان.
خودآگاهی
کودکان در اواسط کودکی می توانند خود را برحسب صفات روان شناختی توصیف کنند.
خصوصیات خود را با خصوصیات همسالان مقایسه کنند. و در مورد علتهای نقاط ضعف و قوت
57
خود تامل کنند.این دگرگونی در خودآگاهی،تاثیر مهمی بر عزت نفس کوکان دارد.این کودکان
به جای رفتارهای خاص،روی توانایی ها تاکید می کنند.
*خود وصفی ها ناشی از مقایسه های اجتماعی: قضاوت در برابر ظاهر،توانایی ها و
رفتارهای انها در مقایسه با دیگران.
رشد شناختی برتغییر ساختار خود تاثیر می گذارد و خود پنداره تقویت و رشد می کند.
تغییر محتوای خود پنداره حاصل توانایی های شناختی و باز خورد از دیگران است.
هنگامی که کودکان انتظارات دیگران را درونی می کنند. خود آرمانی را تشکیل می دهند.که
برای ارزیابی خود واقعی از آن استفاده می کنند.
اختلاف زیاد بین خود آرمانی و خود واقعی می تواند عزت نفس را تضعیف کند و به غمگینی، نا
امیدی و افسردگی منجر شود.
عزت نفس
عزت نفسی که بصورت سلسله مراتبی سازمان یافته است.
عزت نفس
عزت نفس در دو سال ابتدایی کاهش و بعد از آن افزایش می یابد.
عوامل تاثیر گذار بر روی عزت نفس
-4فرهنگ
- 2روش های فرزند پروری
- 9انتساب های مرتبط با پیشرفت
58
عزت نفس پایین در تمام زمینه ها با اضطراب،افسردگی و افزایش رفتار ضد اجتماعی ارتباط
دارد. بهترین راه برای تقویت کردن خود انگاره مثبت و ایمن،این است که کودکان را ترغیب
کنیم برای هدف های ارزشمند تلاش کنند.
کسانی که عزت نفس و انگیزش تحصیلی بالایی دارند انتساب های تسلط گرا می کنند یعنی
موفقیت را به توانایی نسبت می دهند.در مقابل کودکان درمانده (درماندگی آموخته شده) شکست
های خود را به توانایی و موفقیت های خود را به عوامل بیرونی نسبت می دهند.
والدین بیشترین تاثیر را در انتساب های مرتبط با پیشرفت دارند.
برای رفع درماندگی آموخته شده از بازآموزی انتسابی استفاده می کنند.
رشد هیجان
هیجان های خودآگاه مبتنی بر مسئولیت پذیری و احساس غرور و در مقابل آن احساس گناه
است.
آگاهی هیجانی
آگاهی کودک دبستانی از فعالیت ذهنی بدان معنی است که آنها بر خلاف کودکان پیش دبستانی
هیجان ها را با اشاره به حالت های درونی به جای حالت های بیرونی،مانند افکار شاد یا غم انگیز
توضیح می دهند.
خود گردانی هیجانی
اغلب کودکان در 41سالگی بین دو راهبرد مشکل مدار و کنار آمدن هیجان مدار جا به جا می
شوند.
هنگامی که خود گردانی هیجانی کاملاً رشد می کند.کودکان دبستانی احساس کارآیی هیجانی
را کسب می کنند.احساس کارایی هیجانی خود انگاره مطلوب و نگرش خوشبینانه را پرورش می
دهد که به کودکان کمک می کند تا با چالش های هیجانی رو به رو شوند.
شکل گیری درک کردن دیدگاه دیگران
توانایی تجسم کردن آنچه دیگران ممکن است به آن فکر و درباره آن احساس کنند.
59
مراحل درک دیدگاه سلمن
سطح صفر:درک دیدگاه نا متمایز 9 تا 6سالگی تفاوت بین افکار خود و دیگران را قاطی
می کنند.
سطح :4درک دیدگاه اجتماعی-اطلاعاتی 1 تا 3سالگی علت دیدگاه های مختلف این است
که افرد به اطلاعات متفاوتی دسترسی دارند.
سطح :2درک دیدگاه خودنگرانه 0 تا 42سالگی« پا در کنش دیگری کنند»درک دیدگاه
دیگران
سطح :9درک دیدگاه شخص ثالث 41 تا 42سالگی فراتر از درک دیدگاه خود و دیگران
می روند.
سطح :1درک دیدگاه اجتماعی 41 سالگی تا بزرگسالی دیدگاه ها تحت تاثیر از نسل های
اجتماعی
رشد اخلاقی
آموختن عدالت از طریق سهیم شدن: نوعی عدالت توزیعی که می گوید کالاهای ساری به صورت
منصفانه تقسیم شوند.
کودکان در اواسط کودکی عقاید پخته تری را درباره عدالت توزیعی ابراز می کنند.استدلال آنها
طبق یک توالی سه مرحله ای با سن رشد می کند:
.4برابری دقیق( 2تا 6سالگی) : برابری توزیع
. 2امتیاز( 6تا 0سالگی:) تلاش بیشتر امتیاز بیشتر،کار استثنایی امتیاز بیشتر.
.9برابری و احساس ( در حدود 8سالگی) : افراد محروم باید مورد عنایت خاص قرار گیرند.
اگاهی اخلاقی، اجتماعی-عرفی
*درک انعطاف پذیری از مقررات اخلاقی دارند.دیگر نمی گویند راست گفتن همیشه خوب و
دروغ گفتن همیشه بد است.
61
*کودکان با افزایش سن این را نیز تشخیص می دهند که مقاصد افراد و موقعیت های اعمال
آنها بر تلویحات اخلاقی تخلف از آداب اجتماعی تاثیر می گذارند.
آگاهی از حقوق فردی
اگاهی از تنوع و نا برابری
در اواسط کودکی،جامعه همسالان به طور فزاینده ای بستر مهمی برای رشد می شود.
نقش یابی جنسی
بیشتر در تعامل با بزرگسالان شکل می گیرد.
تاثیرات خانواده بر رشد هیجانی
والدین کارآمد برای واگذاری مسئولیت ها تنظیم مشترک را به کار می برند.یعنی نوعی
سرپرستی انتقالی که به موجب ان نظارت کلی دبر کودکان دارند.و در عین حال به آنها اجازه
می دهند که مسئولیت تصمیم گیری های خود را بر عهده بگیرند

 

۱۱ دی ۹۹ ، ۲۳:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی

نکات مهم روانشناسی رشد لورا برک

نکات مهم روانشناسی رشد لورا برک

 

 

تـــــــوجــــــه تـــــــــوجــــــه :

برای دانلود اینجا کلیک کنید و اگر دانلود نشد اینجا کلیک کنید

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

 

 

 


نکات مهم روانشناسی رشد لورا برک. خلاصه فصل اول ... ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد اول و دوم PDF» ثبت شده است - دانلود.

جداول و نکات کلیدی کتاب روانشناسی رشد، لورابرک _ سید ...psychoarshad.com › file › detail › جداول-و-نکات-کلیدی-...
دانلود جداول و نکات کلیدی کتاب روانشناسی رشد لورابرک _ سید محمدی ویژه کنکور دکتری روانشناسی.

نکات مهم روانشناسی رشد لورا برک - فروش-file.ir › نکات-مهم-روانشناسی-رشد-لورا-برک
نکات مهم روانشناسی رشد لورا برک,جزوه خلاصه روانشناسی رشد لورا برک,دانلود رایگان خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf,نمونه سوالات تستی روانشناسی رشد ...

 

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد 1 و 2 (18 فصل) نکات کلیدی ویژه جمع بندی امتحان، کنکور کارشناسی ارشد و دکترا فایل خلاصه شماره یک - 84 صفحه .

نکات مهم کتاب روانشناسی رشد لورابرک - فایل سلwww.filesele.ir › tag › نکات-مهم-کتاب-روانشناسی-رشد...
خلاصه وجزوه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ این جزوه برای دانشجویان ارشد و دکترای رشته های... 1,943 views; 1; 24 · توضیحات بیشتر ...

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ کتاب همراه با ...jozvehbook.blogsky.com › post-9 › خلاصه-کتاب-روان...
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ — لورا برک نویسنده کتاب “روانشناسی رشد” پژوهشگری سرشناس در ... ۵۰۰ تست طبقه بندی شده فصل به فصل( از تمام فصل ها) به همراه نکات مهم و پاسخ.

 

۶ روز پیش — دانلود خلاصه روان شناسی رشد لورابرک (جدول و نکات کلیدی)pdf دانلود خلاصه روان شناسی رشد لورابرک - سید محمدی (جدول و نکات کلیدی) این خلاصه به ...

خلاصه و نکات مهم و جدول های کتاب روانشناسی رشد لورا برکfilefrz.com › product › خلاصه-و-نکات-مهم-و-جدول-های-ک...
دانلود فایل خلاصه و نکات مهم و جدول های کتاب روانشناسی رشد لورا برک در 22 صفحه در فرمت pdf برای شما آماده شده است.

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد 1 و 2 - سایت ...promad.ir › product › دانلود-خلاصه-روانشناسی-رشد-لو...
خلاصه کتاب روانشناسی رشد حاوی نکات مهم جلد ۱ و ۲ کتاب است که شما را از خواندن کل کتاب بی نیاز میکند. این جزوه هم شامل نکات خلاصه شده و هم نکات اصلی و جداول کتاب ...
 رتبه: ۵ · ‏۲ مرور

جداول و نکات کلیدی کتاب روانشناسی رشد ( لورابرک ) - مهندس ...www.hieng.org › download › جداول-و-نکات-کلیدی-ک...
دانلود جداول و نکات کلیدی کتاب روانشناسی رشد ( لورابرک ) این فایل شامل جداول و نکات کلیدی کتاب روانشناسی رشد ( لورابرک ) می باشد که در ۲۲ صفحه pdf قابل ...

 

جستجوی جزوه خلاصه روانشناسی لورا برک در مهندس سلام. ... کاملترین پاوری از روانشناسی رشد لورا برک ... جداول و نکات کلیدی کتاب روانشناسی رشد ( لورابرک ) .

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ کتاب همراه با ...medium.com › خلاصه-کتاب-روانشناسی-رشد-لورا-بر...
خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ و ۲ کتاب همراه با نمونه سوال تستی. خرید دانلود خلاصه نکات کلیدی و نمونه سوالات تستی کتاب روانشناسی رشد لورا برک ...

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک (خلاصه) - کافه فایلkafefile.ir › product › دانلود-کتاب-روانشناسی-رشد-لو...
دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک (خلاصه) در این پست خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی شامل نکات مهم و کلیدی این کتاب با فرمت pdf ...

دانلود رایگان کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد اول pdf - ...virgool.io › دانلود-رایگان-کتاب-روانشناسی-رشد-لورا-...
دو جلد کتاب روانشناسی رشد اثر لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی جلد اول جلد دوم ... رشد را دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد 1 و 2 (18 فصل) نکات کلیدی ...

خلاصه کتاب – سوالات پیام نور,خلاصه کتاب ,طرح توجیهی ...file-alavi.ir
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ — جزوه خلاصه روانشناسی رشد ۲ (نوجوانی) در 60 صفحه. جزوه دستنویس وخلاصه روانشناسی رشد لورا برک دوجلد در 131 صفحه. جداول و نکات کلیدی کتاب ...

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک (pdf+ppt) – روتر مقالهsarvdmc.ir › router › خلاصه-کتاب-روانشناسی-رشد-لو...
در این پست خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی شامل نکات مهم و کلیدی این کتاب با فرمت pdf در 85 صفحه به همراه فایل پاورپوینت در 49 ...

 

خلاصه‌ی کتاب روانشناسی رشد لورا برک. مناسب برای مرور سریع و شرکت در آزمون. شامل نکات مهم ، کلیدی و امتحانی. ******. خلاصه+جامع + کامل + کاربردی. ******.

نکات مهم روانشناسی رشد لورا برک - فروشگاهshop.hamyarkhas.ir › tag › نکات-مهم-روانشناسی-رشد-لورا...
توضیحات کتاب : تألیف : لورا برک ترجمه : یحیی سید محمدی فصل ۱ : تاریخچه، نظریه، و راهبردهای پژوهشی فصل ۲ : مبانی ژنتیکی و محیطی فصل ۳ : رشد پیش از تولد، ...

 

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برکجوملا ۱۳۹۹۲۶ روانشناسی رشد لورا برک جلد ... برک نکات مهم کتاب روانشناسی رشد برک موارد مهم کتاب روانشناسی رشد برک جلد ...

دانلود خلاصه روانشناسی رشد لورابرک pdf جلد 1 و 2 کتاب + ...telmano.com › lauraberk-developmental-psychology
دانلود خلاصه روانشناسی رشد لورابرک pdf جلد 1 و 2 کتاب + نکات کلیدی و نمونه سوالات تستی - تلمانو.


چکیده و خلاصه روانشناسی رشد لورا برک – hack - madikanmadikan.ir › hack › چکیده-و-خلاصه-روانشناسی-رشد-لورا...
... کتاب روانشناسی رشد لورا برک+pdfترجمه یحیی سید محمدی خلاصه‌ی کتاب روانشناسی رشد لورا برک مناسب برای مرور سریع و شرکت در آزمون شامل نکات مهم ، کلیدی و ...

دانلود خلاصه درس روانشناسی رشد - جزوهujozve.ir › دانلود-خلاصه-درس-روانشناسی-رشد
۶ مهر ۱۳۹۹ — دانلود رایگان خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf【جلد …20begir.com ... دانلودخلاصه نکات مهم کتاب روانشناسی رشد 2 – حمید کمر زرین ...

نکات مهم و کنکوری " دوره نوجوانی " از کتاب رشد 2 لورا برکfatemeazh.blogfa.com › post › نکات-مهم-و-کنکوری-دور...
۷ مرداد ۱۳۹۹ — در این قسمت ، نکات مهم و کنکوری دو فصل اول کتاب رشد 2 لورا برک و بررسی می کنیم... عکس کتاب روان شناسی رشد 2 لورا برک. اوایل نوجوانی ...

نمونه سوال روانشناسی رشد لورابرک|روان آموزravanamooz.ir › نمونه-سوال-روانشناسی-رشد-لورابرک
نمونه سوال روانشناسی رشد لورابرک شامل ۳۲۰ سوال تالیفی همراه با کلید پاسخ است که ... این مجموعه سعی کرده است بسیاری از نکات کتاب روانشناسی رشد لورابرک را در ... سوال ۲، ۳ و ۴ که نباید مهم باشه چون سنین تقریبی هستند و سنینی هم که گفتید با ...

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک (خلاصه) - سن فایلsnfile.com › product › دانلود-کتاب-روانشناسی-رشد-لو...
در این پست خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی شامل نکات مهم و کلیدی این کتاب با فرمت pdf در 85 صفحه به همراه فایل پاورپوینت در 49 ...

چکیده و خلاصه روانشناسی رشد لورا برک – edit پروژه - ...upmoallem.ir › edit › چکیده-و-خلاصه-روانشناسی-رشد-لو...
... کتاب روانشناسی رشد لورا برک+pdfترجمه یحیی سید محمدی خلاصه‌ی کتاب روانشناسی رشد لورا برک مناسب برای مرور سریع و شرکت در آزمون شامل نکات مهم ، کلیدی و ...

 

در این صحفه به معرفی کامل کتاب روانشناسی رشد تالف لورا برک می پردازیم. ... و مهم این کتاب در کنار سایر کتاب های اصلی و مهم این درس «نظیر روانشناسی رشد ویلیام ...

دانلود خلاصه روانشناسی رشد لورابرک pdf جلد ۱ و ۲ کتاب + ...sarmashg.ir › خانه › روان شناسی
عنوان فایل : دانلود خلاصه روانشناسی رشد لورابرک pdf جلد ۱ و ۲ کتاب از لقاح تا کودکی و از نوجوانی تا پایان عمر + جزوه نکات کلیدی + نمونه سوالات تستی نوع فایل : ...

دانلود رایگان خلاصه روانشناسی رشد لورا برک pdf جلد ... - ...www.youtube.com › watch
ویدئو برای نکات مهم روانشناسی رشد لورا برک
2:42
جدول های کتاب روانشناسی رشد لورا برک فایل خلاصه نکات مهم جدول های کتاب روانشناسی رشد لورا برک صفحه فرمت برای شما آماده شده استچکیده خلاصه ...
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ · بارگذاری توسطمحمدی محمدی

جزوه روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ - همیار دانشجوhdaneshjoo.com › product › خلاصه-ی-کتاب-روانشناس...
دانلود جزوه روانشناسی رشد لورا برک جلد ۱ در قالب فایل pdf با کیفیت عالی ... لورا برک نکات مهم کتاب روانشناسی رشد لورا جلد یک خلاصه درس روانشناسی رشد لورا جلد ...


خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک - فایل بلاگ - blogfamobinvamohadese.blogfa.com › post
این مجموعه شامل کامل ترین خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک(دو جلد) که به ... نکات کلیدی ویژه جمع بندی کنکور کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی و مشاوره. لورا ...

موارد مهم کتاب روانشناسی رشد لورا برک | آربیتا فایلwww.arbita.ir › دسته‌بندی نشده
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ — ول و نکات کلیدی کتاب روانشناسی رشد: لورابرک. –. سید محمدی. دوره های اصلی رشد انسان … مواضع نظریه های عمده درباره مسایل اساسی در رشد انسان …

جزوه خلاصه کتاب روان شناسی رشد لورابرک - دانلود فایلfarafiles.shop › product
دانلود فایل خلاصه و نکات مهم و جدول های کتاب روانشناسی رشد لورا برک در 22 صفحه در فرمت pdf برای شما آماده شده است. خلاصه و نکات مهم و جدول های کتاب روانشناسی رشد ...

چکیده و خلاصه روانشناسی رشد لورا برک کامل و جامعترین ...tanvima.ir › چکیده-و-خلاصه-روانشناسی-رشد-لورا-برک...
خلاصه‌ی کتاب روانشناسی رشد لورا برک مناسب برای مرور سریع و شرکت در آزمون شامل نکات مهم ، کلیدی و امتحانی ****** خلاصه+جامع + کامل + کاربردی ****** توضیح ...

دانلود خلاصه روانشناسی رشد لورابرک pdf جلد ۱ و ۲ کتاب + ...hockey.sefeedsoft.ir › hockey › html
عنوان فایل : دانلود خلاصه روانشناسی رشد لورابرک pdf جلد ۱ و ۲ کتاب از لقاح تا کودکی و از نوجوانی تا پایان عمر + جزوه نکات کلیدی + نمونه سوالات تستی نوع فایل ...

 

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد 1 و 2 (18 فصل) نکات کلیدی ویژه جمع بندی امتحان، کنکور کارشناسی ارشد و دکترا فایل خلاصه شماره یک - 84 صفحه .

بایگانی‌های تست های طبقه بندی شده روانشناسی رشد لورابرک ...tres.ir › tag › تست-های-طبقه-بندی-شده-روانشناسی-رش...
توجه: برخی از کاربران حین پرداخت هزینه محصول دانلود خلاصه روانشناسی رشد لورابرک pdf جلد ۱ و ۲ کتاب + نکات کلیدی و نمونه سوالات تستی با پرداخت ناموفق روبرو ...

دانلود خلاصه کامل کتاب روانشناسی رشد لورا برک جلد 1و2pdfha.com › محصولات › کتاب ها
+ به همراه نکات کلیدی کتاب روان شناسی رشد لورا برک در 22 صفحه. + تست های طبقه بندی شده برخی از فصول روانشناسی لورا برک در 11 صفحه. + به همراه جزوه روان ...

ول و نکات کلیدی کتاب روانشناسی رشد: ا جد – سید محمدی ...sbh.cfu.ac.ir › file › attach2020033319764174507489
PDF
جد. ا. ول و نکات کلیدی کتاب روانشناسی رشد: لورابرک. –. سید محمدی. دوره های اصلی رشد انسان. Page 2. مراحل روانی. –. جنسی فروید. Page 3. مراحل روانی. –. اجتماعی.

دانلود فایل pdf جزوه جداول و نکات کلیدی کتاب روان شناسی ...yufile.ir › دانلود ها › جزوه درسی
دانلود فایل pdfجزوه جداول و نکات کلیدی کتاب روان شناسی رشد لورابرک. توضیح مختصر درمورد فایل : دانشجویان و کاربران گرامی فایل حاضر کامل ترین و جامع ترین ...

۱۱ دی ۹۹ ، ۲۲:۴۰ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمود محمودی